Dnes
Teplota: 11.3 °C

Souhrn usnesení z 12. / 144. / schůze Rady města Náchoda konané 4. dubna 2018

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 144/3849/18 - rada města s c h v a l u j e č. 3574 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3133/2018 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely č. 953/23, č. 953/24, č. 2001, č. 2088/5 a č. 2088/6 v katastrálním území Náchod v celkové délce 367,51 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 73.502,- Kč + DPH
č. 3820 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3134/2018 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely č. 1165/4, č. 1169/1, č. 1195/2, č. 1203/1, č. 1207/4, č. 1209/2, č. 1212/1, č. 1212/4 a č. 1213/2, všechny v katastrálním území Náchod. Dále pod povrchem pozemkové parcely č. 38/3, č. 46/2, č. 46/3, č. 46/4, č. 48/4, č. 84/6, č. 95/6, č. 427/2 a č. 471, všechny v katastrálním území Staré Město nad Metují. Celková délka plynárenského zařízení uloženého v pozemkových parcelách města je 481,94 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 96.388,- Kč + DPH
č. 3894 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3132/2018 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely č. 1751/3, č. 1837/2, č. 1916/11, č. 2044 a č. 2045 v katastrálním území Náchod v celkové délce 51,76 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.352,- Kč + DPH
č. 3117/2018 - pachtovní smlouvu č. SMF/3135/2018 se společností Lesy města Náchoda, spol. s r.o., IČO 60109866, na užívání pozemkové parcely č. 92/1, č. 97, č. 98, č. 102/3, č. 103/2, č. 103/3, č. 113/1, č. 113/2, č. 122/2, č. 122/3, č. 123, č. 128, č. 677/2, č. 679/1, č. 679/3 a č. 773 v katastrálním území Běloves a pozemkovou parcelu č. 109/3 v katastrálním území Dobrošov, o celkové výměře 189264 m2, za účelem těžby dřeva a odborného lesního a mysliveckého hospodaření. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1.2.2018 do 31.12.2030. Pachtovné se stanovuje ve výši kupní ceny, za kterou město Náchod pozemky koupilo, tj. 2.750.000,- Kč + DPH
č. 3593/2018 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku st.p.č. 330 o výměře cca 365 m2 v k.ú. Staré Město nad Metují
č. 3721/2018 - uzavření smlouvy o právu rozšířit stavbu na sousední pozemek při zateplení budovy č. SMF/3140/2018 pro DRANA s.r.o. Českých bratří 313, 547 01 Náchod za finanční náhradu 6.860,- Kč + DPH
č. 3777/2018 - uzavření smlouvy o právu rozšířit stavbu na sousední pozemek při zateplení budovy č. SMF/3141/2018 pro pana ******* za finanční náhradu 868,- Kč + DPH
č. 3774/2018 - uzavření smlouvy o právu rozšířit stavbu na sousední pozemek při zateplení budovy č. SMF/3142/2018 pro Královéhradecký kraj - správce svěřeného majetku: Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, příspěvková organizace, Pražská 931, 547 01 Náchod za finanční náhradu 3.675,- Kč + DPH
č. 1352/2018 - nájemní smlouvu č. SMF/3137/2018 se Stavebním bytovým družstvem Náchod na pronájem pozemkové parcely č. 711/7 o výměře 315 m2 v katastrálním území Náchod, pro potřeby zařízení staveniště souvisejícího s rekonstrukcí domů č.p. 500, č.p. 501, č.p. 502 a č.p. 534 nájemce v ulici Ruská. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.5.2018 do 31.12.2022. Nájemce bude hradit roční nájemné ve výši 6.300,- + DPH

Usnesení č. 144/3850/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 382/2018 - schválit prodej pozemku, č. 3579/2018 - schválit koupi pozemku, č. 2982/2018 - schválit koupi pozemku

Usnesení č. 144/3851/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise pro záměry města ze dne 21.2.2018

Usnesení č. 144/3852/18 - rada města s c h v a l u j e

č. 18038 - uzavření dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.5 v č.p. 2013 v Náchodě, Běloveská ul. s p. ********* kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.05.2018 do 31.07.2018
č. 18039 - uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č.9 v č.p. 2013 v Náchodě, Běloveská ul. s pí***********, zastoupenou opatrovníkem městem Náchod, na období od 05.04.2018 do 30.06.2018, měsíční nájemné je Kč 3.000,00, jistota Kč 3.000,00
č. 18040 - uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č.1 v č.p. 2013 v Náchodě, Běloveská ul. s p. *********, zastoupeným opatrovníkem městem Náchod, na období od 05.04.2018 do 30.06.2018, měsíční nájemné je Kč 3.000,00, jistota Kč 3.000,00

Usnesení č. 144/3853/18 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 18041 - uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č.10 v č.p. 2013 v Náchodě, Běloveská ul. s p. **********
č. 18042 - uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č.11 v č.p. 2013 v Náchodě, Běloveská ul. s pí. **********
č. 18043 - uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č.12 v č.p. 2013 v Náchodě, Běloveská ul. s pí. **********

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/45/2018

Usnesení č. 144/3854/18 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/45/2018

Stížnost

Usnesení č. 144/3855/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu a souhlasí s textem odpovědi na stížnost pana **********

Větrná kalamita na městském hřbitově

Usnesení č. 144/3856/18 - rada města s c h v a l u j e v rámci dobrého jména města uhrazení nákladů spojených s větrnou kalamitou na městském hřbitově za opravy a dokoupení zničených váz a luceren

Výkup akcií Beránek Náchod a.s.

Usnesení č. 144/3857/18 - rada města s c h v a l u j e Advokátní kancelář Liška&Sabolová, s.r.o. pro právní pomoc pro naplnění usnesení ZM II m) z 12.2.2018

Žádost o spolufinancování

Usnesení č. 144/3858/18 - rada města s o u h l a s í s vybudováním a úhradou obrubníku podél městského pozemku parc.č. 46/1 v k.ú. Staré Město nad Metují na styku s parc.č. 292 ve vlastnictví SVJ Jugoslávská 1537-1540

Žádost o parkovací místo pro držitele průkazu ZTP

Usnesení č. 144/3859/18 - rada města s o u h l a s í se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZPT pro pani ********** na parkovišti v ul. Havlíčkova naproti domu čp. 1110, na pozemku p. č. 351/11 v k. ú. Náchod na náklady žadatele

Rozpočtová opatření od 19.02.2018

Usnesení č. 144/3860/18 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 28 až 30 a č. 32 až č. 33 dle návrhu a předkládá je ZM na vědomí

Lesy města Náchoda spol. s r.o. - Investiční záměr - úhlová kotoučová pila

Usnesení č. 144/3861/18 - rada města s c h v a l u j e investiční záměr Lesů města Náchoda, spol. s r.o. na nákup úhlové kotoučové pily pro rok 2018

Úprava rozpočtu 2018

Usnesení č. 144/3862/18 - rada města s o u h l a s í s úpravou rozpočtu 2018 a u k l á d á odboru SMF připravit příslušná rozpočtová opatření v souladu s tímto materiálem pro příští jednání RM

ZŠ TGM - žádost

Usnesení č. 144/3863/18 - rada města s c h v a l u j e - navýšení příspěvku pro ZŠ TGM pro rok 2018 o Kč 1 614 000,-
- rozpočtové opatření č. 31 a
předkládá ZM rozpočtové opatření č. 31 na vědomí

Oprava dětského dopravního hřiště - Náchod, Běloves

Usnesení č. 144/3864/18 - rada města s o u h l a s í s opravou dětského hřiště v navrženém rozsahu Technickými službami Náchod s.r.o. a za cenu 135 217,50 Kč vč. DPH

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 144/3865/18 - rada města s c h v a l u j e na návrh škodní a likvidační komise ze dne 26.3.2018 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

Usnesení č. 144/3866/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20 000,- Kč/kus dle návrhu

AMK-BESIP, dětské dopravní hřiště - žádost o finanční povýšení rozpočtu na rok 2018

Usnesení č. 144/3867/18 - rada města n a v y š u j e kapitolu 13-3421-23-5171 o Kč 40 000,- pro AMK-BESIP, dětské dopravní hřiště Náchod

VZ - Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě

Usnesení č. 144/3868/18 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek "Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě" s jediným uchazečem : Průmstav Náchod s.r.o., se sídlem Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO: 25275062, nabídková cena bez DPH - 19.245.626,67 Kč, nabídková cena včetně DPH - 23.287.208,27 Kč

Železniční vůz na akci Noc literatury

Usnesení č. 144/3869/18 - rada města s c h v a l u j e uhrazení nákladů ve výši 23 111 Kč vč. DPH na zajištění provozu historického železničního vozu na akci Noc literatury pořádaného Městskou knihovnou Náchod dne 9. 5. 2018 v Náchodě včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura

Žádost o podporu akce Nova Cup

Usnesení č. 144/3870/18 - rada města s c h v a l u j e podporu akce Nova Cup pořádanou organizací BBS pro s.r.o, (IČO 05646537), zastoupenou panem ******* - jednatelem, v podobě pomoci s propagací cyklistického závodu Apache Stolové hory, který se uskuteční dne 13. 5. 2018 v Machově za uvedených podmínek včetně podmínky, že pořadatel bude umístění informačních tabulí konzultovat s dopravním inspektorátem Policie ČR

Žádost o partnerství na akcích Muž roku a Den dobrých skutků

Usnesení č. 144/3871/18 - rada města s c h v a l u j e partnerství města Náchoda na akcích Muž roku 2018 a Den dobrých skutků za uvedených podmínek

Rozdělení dotací z dotačních programů na podporu sportu na rok 2018

Usnesení č. 144/3872/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ke schválení návrh odboru kultury, sportu a cestovního ruchu na rozdělení dotací z "Programu pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu", z "Programu pro poskytování dotací z výnosu města ze sázkových her právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu" a z "Programu pro poskytování dotací z výnosu města ze sázkových her na podporu individuálního sportu fyzických osob reprezentujících město Náchod v mezinárodním měřítku" pro rok 2018

Doplnění betlému o postavu Pasáčka

Usnesení č. 144/3873/18 - rada města r e v o k u j e usnesení č. 142/3831/18 a s c h v a l u j e výrobu dřevořezby Pasáčka dle skici, uměleckým řezbářem Miroslavem Křížem, 9. května 393, Smiřice, IČO: 741 44 782 za finanční částku 60 000 Kč vč. DPH. Částka je zahrnuta v rozpočtu města Náchoda na rok 2018 v kapitole 16 Kultura, položka 16-3319-494-5137

Senior-taxi v Náchodě možnosti řešení

Usnesení č. 144/3874/18 - rada města s o u h l a s í s přípravou projektu Senior-taxi pro město Náchod podle předložené varianty A)

Výsledky konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ky MŠ, Náchod, Myslbekova 4

Usnesení č. 144/3875/18 - rada města j m e n u j e do funkce ředitelky Mateřské školy, Náchod, Myslbekova 4 od 1.7.2018 paní Jaroslavu Duškovou

Výsledky konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ky SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243

Usnesení č. 144/3876/18 - rada města j m e n u j e do funkce ředitelky Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 od 1.9.2018 Ing. Kateřinu Hiebschovou

Žádost o úpravu limitu na odpisy pro ZŠ T.G.Masaryka, Náchod

Usnesení č. 144/3877/18 - rada města s c h v a l u j e limit na odpisy pro rok 2018 pro ZŠ T.G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 v celkové výši 135 834 Kč

Návrh na rozdělení dotací na podporu vzdělávání spolků, a ostatním neziskovým organizacím na rok 2018

Usnesení č. 144/3878/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání Školské komise konané 21. 3. 2018

Usnesení č. 144/3879/18 - rada města s c h v a l u j e rozdělení dotací na podporu vzdělávání spolkům a ostatním neziskovým organizacím na rok 2018 v předložené výši

Oprava komunikace Francouzská-Náchod

Usnesení č. 144/3880/18 - rada města s o u h l a s í s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci - oprava komunikace Francouzská v Náchodě, firmě BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO 275 04 867

Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě - výkon služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Usnesení č. 144/3881/18 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávek za výkon služeb TDI a za výkon KOOBOZP na stavbu Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě, panu Michalu Novákovi, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí, IČO 87825848

Cenová nabídka na zpracování studie na akci : ,,Most přes Metuji Náchod - Běloves, ul. U Zbrojnice"

Usnesení č. 144/3882/18 - rada města s o u h l a s í s cenovou nabídkou za zpracování studie a vystavením objednávky na akci most přes Metuji Náchod - Běloves, ul. U Zbrojnice, pro společnost MDS PROJEKT s.r.o., Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 274 87 938

ZŠ 1. Máje, umělý trávník na sportovním hřišti

Usnesení č. 144/3883/18 - rada města s o u h l a s í s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci ZŠ 1. Máje, umělý trávník na sportovním hřišti pro společnost B plus P spol. s r. o.,Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec, IČO 25297015

Malé lázně Běloves - nabídka autorského dozoru projektanta

Usnesení č. 144/3884/18 - rada města s c h v a l u j e uzavření objednávky na výkon autorského dozoru projektanta pro společnost TSUNAMI s.r.o.

Studie - park Běloves

Usnesení č. 144/3885/18 - rada města s c h v a l u j e uzavření objednávky na provedení studie Park Běloves, pro společnost TSUNAMI s.r.o.

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO za rok 2017

Usnesení č. 144/3886/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2017 do fondu odměn a rezervního fondu dle požadavků PO a odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a rozvoje) ve výši Kč 704 775,-

Oprava prostoru kolem kříže pod hřbitovem - Náchod, Staré Město

Usnesení č. 144/3887/18 - rada města s o u h l a s í s opravou prostoru kolem kříže pod hřbitovem Technickými službami Náchod s.ro.o v uvedeném rozsahu a za cenu 55 220,77 Kč vč. DPH

Dotace na sociální služby a prevenci kriminality na rok 2018

Usnesení č. 144/3888/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z komise sociální a prevence kriminality ze dne 28.3.2018 a s c h v a l u j e
předložený návrh rozdělení dotací na sociální služby na rok 2018 a o d r o č u j e
rozhodnutí o rozdělení dotací na prevenci kriminality na rok 2018

Nájemní smlouva - Národní památkový ústav - pořádání ohňostroje Státní zámek Náchod - 7. 5. 2018

Usnesení č. 144/3889/18 - rada města s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků pod Státním zámkem Náchod (pro konání ohňostroje, dne 7. 5. 2018 ve 21:45 hodin) s Národním památkovým ústavem, územní památková správa na Sychrově, pracoviště NKP Státní zámek Náchod, Smiřických 1282, Náchod 547 01, zastoupený vedoucím správy Jiřím Růžičkou za nájemné 20 000 Kč včetně DPH.

Smlouva o provedení ohňostroje dne 7. 5. 2018 pod Státním zámkem Náchod

Usnesení č. 144/3890/18 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o konání ohňostroje, dne 7. 5. 2018 ve 21:45 hodin pod Státním zámkem Náchod s firmou Fireworks service s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, pobočka: Na Hamrech 874, 547 01 Náchod, zastoupenou jednatelem Tomášem Grossem, IČO: 24123781 za celkovou částku 145 000 Kč vč. DPH. Firmě bude poskytnuta záloha ve výši 70 000 Kč do 9. 4. 2018

VZMR - Lávka přes železniční trať, Náchod

Usnesení č. 144/3891/18 - rada města s c h v a l u j e
následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku zadanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020, vyhlášené výzvou zadavatele dne 6.3.2018 "Lávka přes železniční trať, Náchod" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1:
Pořadí č. 1: MADOS MT s.r.o. se sídlem Lupenice 51, 517 41, IČO: 25297899, nabídková cena: 3.269.883,56 Kč bez DPH, včetně 3.956.559,11 Kč
Pořadí č. 2: EUROVIA CS a.s., se sídlem Piletická 498, 503 40 Hradec Králové, IČO: 45274924 nabídková cena: 3.938.874,31 Kč bez DPH, včetně 4.766.037,92 Kč
Pořadí č. 3: SART - stavby a rekonstrukce a.s., se sídlem Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk IČO: 25898671-nabídková cena: 4.899.000,00 Kč, včetně DPH 5.927.790,00 Kč
Pořadí č. 4: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, IČO: 25253361, nabídková cena: 4.909.753,40 Kč, včetně 5.940.801,61 Kč

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/46/2018

Usnesení č. 144/3892/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/46/2018

VZMR - Přístavba výtahu a stavební úpravy ZŠ Plhov Náchod

Usnesení č. 144/3893/18 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu "Přístavba výtahu a stavební úpravy ZŠ Plhov Náchod" a ukládá odboru IRM vypsání výběrového řízení

Usnesení č. 144/3894/18 - rada města u s t a n o v u j e
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Přístavba výtahu a stavební úpravy ZŠ Plhov Náchod" - ve složení Ing. Pavla Maršíková (náhradník Ing. Jan Čtvrtečka), Marek Labík (náhradník Zuzana Součková), Bohuslav Voborník (náhradník Miroslav Petr) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Uzavření Smlouvy o převodu a převzetí investorství na stavbu "Náchod - kanalizace nad rybníkem Podborný"

Usnesení č. 144/3895/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o převodu a převzetí investorství se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. na stavbu "Náchod - kanalizace nad rybníkem Podborný"

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Miroslav B r á t
místostarosta