Dnes
Teplota: 12.0 °C

Souhrn usnesení z 10. / 142. / schůze Rady města Náchoda
konané 19. března 2018


Výroční zprávy za rok 2017 - SVČ Déčko, Městská policie

Usnesení č. 142/3772/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í výroční zprávy SVČ Déčko a Městské policie za rok 2017

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 142/3773/18 - rada města s c h v a l u j e
č. 18034 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v č.p. 41 v ulici Broumovská v Náchodě s p. ********* na dobu od 01.05.2018 do 31.07.2018, nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 9.500,00
č. 18035 - revokaci usnesení 141/3720/18 ve věci uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 1 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s paní *********, platnost smlouvy na dobu 06.03.2017 - 31.05.2018, nájemné ve výši Kč 3.600,00/měsíčně, jistota ve výši Kč 3.600,00 a uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 6 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s paní *********, platnost smlouvy na dobu 06.03.2017 - 31.05.2018, nájemné ve výši Kč 3.600,00/měsíčně, jistota ve výši Kč 3.600,00
č. 18036 - rezervaci užívání bytu č. 2 v č.p. 270 v ulici Bílkova v Náchodě firmě SYMBOL s.r.o., IČO 25134523 a souhlasí s tím, že firma SYMBOL s.r.o. IČO 25134523 provede rekonstrukci bytu č. 2 v č.p. 270 v ulici Bílkova v Náchodě na svoje náklady a souhlasí s tím, že po rekonstrukci bytu č. 2 v č.p. 270 v ulici Bílkova v Náchodě bude s firmou SYMBOL s.r.o. IČO 25134523 uzavřena Smlouva o odbydlení nákladů vynaložených na rekonstrukci bytu
č. 18037 - uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání SMF/3128/2018

Usnesení č. 142/3774/18 - rada města s c h v a l u j e
č. 2554, 3200/2018 - Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. SM/661/2006 uzavřené dne 21.3.2007, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 16.5.2012, s RADEX, družstvo, IČO 47468742. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou k 31.3.2018 a záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 503/4 o výměře 348 m2 v katastrálním území Náchod, ***********, za účelem přejezdu přes pozemek města na další pozemek v souvislosti s podnikáním
č. 2940, 1315/2018 - Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/1354/2009 se společností Lucky Money a.s., IČO 27205746, ukončení smlouvy bude ke dni 31.3.2018 a záměr pronajmout pozemkovou parcelu č. 1972/1 o výměře 9,6 m2 v katastrálním území Náchod spolku Bavíme se sportem z.s., IČO 03919030, za účelem využití přístupového schodiště nacházejícího se na této pozemkové parcele
č. 3693 - dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SMF/3021/2017 se společností Protivítr-invest s.r.o., IČO 27477096. Tímto dodatkem č. 1 se mění doba, na kterou je nájemní smlouva uzavřena, a to doba neurčitá se mění na dobu určitou do 31.3.2022 s možností prodloužení vždy na dobu 1 roku
č. 3832 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3124/2018 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely 1670, č. 1680/1, č. 1746/2, č. 1751/3, č. 1916/11, č. 2034, č. 2036/2, č. 2036/4, č. 2036/24 a č. 2047/3, všechny v katastrálním území Náchod. Dále bude plynárenským zařízením zasažena pozemková parcela města č. 26 v katastrálním území Staré Město nad Metují. Celková délka plynárenského zařízení uloženého v pozemkových parcelách města činí 218,54 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 43.708,- Kč + DPH
č. 3843 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3125/2018 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Věcné břemeno se týká nového plynárenského zařízení umístěného pod povrchem pozemkové parcely č. 462/5 v katastrálním území Staré Město nad Metují v celkové délce 5,11 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH.
č. 3860 - smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3126/2018 se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234. Smlouva spočívá ve zřízení lávky pro pěší nad železniční tratí na pozemkové parcele č. 2067/1 v katastrálním území Náchod, v rámci stavby "Lávka přes železniční trať, Náchod". Úhrada za zřízení věcného břemene-služebnosti je stanovena ve výši 10.000,- Kč + DPH
č. 3930 - smlouvu o právu vstupu a vjezdu na pozemek č. SMF/3113/2018 s Královéhradeckým krajem, IČO 70889546. Smlouva se týká bezplatného užívání pozemkových parcel č. 151/1, č. 152/7, č. 153/1, č. 463, č. 464, č. 465 a č. 470/2 v katastrálním území Dobrošov, které budou využity za účelem realizace stavby "Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov, stavební úpravy a přístavba návštěvnického centra a dělnického domku". Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.4.2018 do 31.12.2020
2034/2018 - smlouvu o nájmu plochy č. SMF/3112/2018 s Ministerstvem zemědělství, IČO 00020478. Smlouva se týká pronájmu plochy vnějšího pláště budovy č.p. 59 o velikosti 0,5 m2, v ulici Tyršova. Budova se nachází na stavební parcele č. 36 v katastrálním území Náchod. Roční nájemné je sjednáno ve výši 500,- Kč bez DPH za 0,5 m2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.5.2018 do 30.4.2022
č. 2068/2018 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3115/2018 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1323 v katastrálním území Pavlišov. Předpokládaná délka zemního vedení NN umístěného v pozemkové parcele města má být cca 15 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 2195/2018 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/3117/2018 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1835/4, č. 1838/5, č. 1852/10, č. 1867/1 a č. 2042/3, všechny v katastrálním území Náchod, v ulici Pod Brankou. Celková délka trasy plynárenského zařízení uloženého v pozemkových parcelách města má být cca 463,6 m. Budoucí břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 2933/2018 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/3127/2018 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem stavební parcely č. 3/2, pozemkové parcely č. 483, pozemkové parcely č. 547/3, pozemkové parcely č. 547/4 a pozemkové parcely č. 644 v katastrálním území Běloves. Předpokládaná délka kabelového vedení NN umístěného v pozemkových parcelách města má být cca 75 bm. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3028/2018 - nájemní smlouvu č. SMF/3129/2018 uzavřenou se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, na pronájem části pozemkové parcely č. 576/1 v katastrálním území Běloves, pro umístění reklamního panelu při konání akce "Den s policií" dne 26.5.2018 a nájemní smlouvu č. SMF/3130/2018 uzavřenou se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, na pronájem části stavební parcely č. č. 409 v katastrálním území Běloves, pro umístění reklamního panelu při konání akce "135. výročí od založení SDH Běloves" dne 1.9.2018
3294/2018 - zveřejnění záměru pronajmout část pozemkové parcely č. 524/12 v katastrálním území Běloves, společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, za účelem umístění reklamního panelu na dobu od 15.4.2018 do 30.6.2018
Usnesení č. 142/3775/18 - rada města r e v o k u j e č. 3864 - část usnesení č. 141/3726/18 ze dne 5. 3. 2018 týkající se akce č. 3864

Usnesení č. 142/3776/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 379/2018 - schválit prodej č. 756/2018 - schválit prodej

Usnesení č. 142/ 3777/18 - rada města s o u h l a s í č. 2348/2018 - s prodejem pozemku p.č. 474/2 v k.ú. Jizbice u Náchoda, který byl oddělen geometrickým plánem č. 204-5/2017 ze dne 30. 1. 2018 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí) z majetku Královehradeckého kraje do soukromého vlastnictví

Usnesení č. 142/3778/18 - rada města s c h v a l u j e č. 3168/2018 - vzor Smlouvy o právu rozšířit stavbu na sousední pozemek při zateplení budovy v předloženém znění a finanční model, podle kterého bude vypočítávána jednorázová úplata, kterou zaplatí vlastník nebo správce předmětné budovy

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací k 31.12.2017

Usnesení č. 142/3779/18 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2017 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 142/3780/18 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Náchod, Komenského 301, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2017 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 142/3781/18 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2017 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 142/3782/18 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Březinova 669, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2017 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 142/3783/18 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Vančurova 1345, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2017 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 142/3784/18 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Alšova 952, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2017 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 142/3785/18 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Myslbekova 4, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2017 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 142/3786/18 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace, Kino Vesmír, Hurdálkova 147, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2017 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 142/3787/18 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Středisko volného času Déčko, Zámecká 243, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2017 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 142/3788/18 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2017 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 142/3789/18 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Tyršova 247, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2017 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 142/3790/18 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace, Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2017 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 142/3791/18 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, 1. Máje 365, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2017 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 142/3792/18 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Komenského 425, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2017 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 142/3793/18 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2017 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 142/3794/18 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2017 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 142/3795/18 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Drtinovo nám. 121, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2017 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 142/3796/18 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Pavlišovská 55, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2017 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 142/3797/18 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, sestavené k 31.12.2017 počtem hlasů: 8/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod

Zápis z jednání dopravní komise

Usnesení č. 142/3798/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání dopravní komise konané dne 28. 2. 2018

Organizační opatření č. 2/2018 : Řízení a organizace autoprovozu MěÚ Náchod

Usnesení č. 142/3799/18 - rada města s c h v a l u j e Organizační opatření č. 2/2018 - Řízení a organizace autoprovozu Městského úřadu Náchod

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/44/2018 Usnesení č. 142/3800/18 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/44/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/39/2018 Usnesení č. 142/3801/18 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/39/2018

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/37/2018, SMF/38/2018 a č. SMF/40/2018 Usnesení č. 142/3802/18 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/37/2018, SMF/38/2018 a č. SMF/40/2018

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/41/2018 až

č. SMF/43/2018 Usnesení č. 142/3803/18 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/41/2018 až č. SMF/43/2018

Smlouva o pořádání NFT na rok 2018 a 2019

Usnesení č. 142/3804/18 - rada města s o u h l a s í s uzavřením "Smlouvy o pořádání Náchodských farmářských trhů č. SMF/2866/2018 s panem Petrem Konopkem z Vrchlabí

Žádost o čerpání fondu

Usnesení č. 142/3805/18 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu rezerv a rozvoje s převodem do provozních prostředků příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Vančurova 1345, 547 01 Náchod, v celkové výši Kč 19 800,-. Finanční prostředky budou použity na nákup výdejní lázně pro uchování doporučené teploty dovážených teplých pokrmů na odloučeném pracovišti MŠ Lipí

VZ - Propojení ulic Raisova - Parkány nová místní komunikace Náchod

Usnesení č. 142/3806/18 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Propojení ulic Raisova - Parkány nová místní komunikace Náchod" a pověřuje odbor IRM administrovat veřejnou zakázku

Usnesení č. 142/3807/18 - rada města u s t a n o v u j e komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku - "Propojení ulic Raisova - Parkány nová místní komunikace Náchod" ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Bohuslav Voborník (náhradník Miroslav Petr), Miroslava Petrová (náhradník Zuzana Součková), s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Výběr zhotovitele stavby a uzavření SOD "Oprava povrchu komunikace Bratří Čapků - Náchod"

Usnesení č. 142/3808/18 - rada města r o z h o d u j e o přidělení veřejné zakázky uchazeči STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČO : 60838744 a s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby: "Oprava povrchu komunikace Bratří Čapků - Náchod" ve variantě A za cenu 2.599.677,- Kč včetně 21 % DPH - část povrchu zámková dlažba + stabilka

Výměna kuchyní na MěSSS Marie

Usnesení č. 142/3809/18 - rada města s c h v a l u j e uzavření objednávky pro dodání, montáž a demontáž 45 kuchyňských linek pro MěSSS Marie od POLO Náchod s. r. o., Kladská 206, 547 01 Náchod, IČ 25999303.

Plnění rozpočtu za únor 2018

Usnesení č. 142/3810/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/28/2018

Usnesení č. 142/3811/18 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/28/2018

Obložení soklu MŠ Komenského

Usnesení č. 142/3812/18 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na provedení obkladu soklu na MŠ Komenského pro společnost Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, Náchod 547 01 IČO 25275062

Městský úřad Zámecká 1845 v Náchodě- uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo z důvodu přenesené daňové povinnosti

Usnesení č. 142/3813/18 - rada města s o u h l a s í s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu "Městský úřad Zámecká 1845 v Náchodě", kterým bude upraveno uplatnění přenesené daňové povinnosti

Zřízení obchůzné trasy pro pěší - kolem staveniště Malých lázní

Usnesení č. 142/3814/18 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky pro společnost Green project s.r.o. Dobřejovická 194, Průhonice, 252 43 IČO 27195783, zhotovení obchůzné trasy za cenu 68.548,87 Kč včetně DPH 21%

Povolení výjimky z počtu dětí v náchodských MŠ na školní rok 2018/2019

Usnesení č. 142/3815/18 - rada města s c h v a l u j e výjimku z počtu dětí na školní rok 2018/2019 v MŠ Náchod, Březinova 669; MŠ Náchod, Havlíčkova 1848; MŠ Náchod, Komenského 301; MŠ Náchod, Myslbekova 4; MŠ Náchod, Vančurova 1345 a MŠ Náchod, Vítkova 304 dle návrhu

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna v ZŠ, Náchod, Pavlišovská 55, ZŠ, Náchod, 1. máje 365 a v ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí 121

Usnesení č. 142/3816/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í vyhlášení ředitelského volna dne 7. 5. 2018 ve všech základních školách zřizovaných městem Náchod

Prázdninový provoz náchodských MŠ 2018

Usnesení č. 142/3817/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í organizaci provozu v náchodských MŠ v měsících červenci a srpnu 2018

Žádost ředitele ZUŠ o schválení zahraniční pracovní cesty

Usnesení č. 142/3818/18 - rada města s c h v a l u j e zahraniční pracovní cestu řediteli ZUŠ Mgr. Zbyňku Mokrejšovi do města Neerpelt v Belgii v termínu 26.4. - 2.5.2018

Služební cesta do Ottawy

Usnesení č. 142/3819/18 - rada města s c h v a l u j e služební cestu Miroslavu Brátovi do Ottawy při příležitosti otevírání Knihovny Josefa Škvoreckého dne 26. 4. 2018 včetně financované cesty tam a zpět (24. - 28. 4. 2018).

Rozpočtová opatření od 19.02.2018

Usnesení č. 142/3820/18 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 22 až č. 27 a předkládá je ZM na vědomí

Žádost o slevu z pronájmu městského divadla při akci Ples Náchodská náhoda

Usnesení č. 142/3821/18 - rada města s c h v a l u j e slevu z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka ve výši 10.000 Kč vč. DPH při akci Ples Náchodská náhoda, pořádané panem Janem Vrbou, která se uskuteční dne 17. 3. 2018

Nákup kamerového systému pro zimní stadion v Náchodě

Usnesení č. 142/3822/18 - rada města s c h v a l u j e nákup nového kamerového systému pro Zimní stadion Náchod včetně rozpočtového opatření do kapitoly "15-3412-3504-5137 nový kamerový systém" ve výši 54 000,-- Kč včetně DPH

Složení výběrové komise ředitel SZMN

Usnesení č. 142/3823/18 - rada města s c h v a l u j e složení výběrové komise na obsazení pracovní pozice ředitele Sportovních zařízení města Náchoda

Výkup akcií Beránek Náchod a.s.

Usnesení č. 142/3824/18 - rada města u k l á d á zástupcům města Náchoda ve společnosti Beránek Náchod a.s. iniciovat svolání řádné valné hromady k projednání naplnění usnesení ZM ze dne 12.2.2018 č.usn. II m).

Návrh části II. etapy jednotného systému orientačního značení v Náchodě

Usnesení č. 142/3825/18 - rada města s o u h l a s í s umístěním 4 ks navigačních panelů tak, jak jsou předkládány, na stávající nosníky

OPŽP - Aktualizace plánů ÚSES správního obvodu ORP Náchod - předložení žádosti o podporu, zplnomocnění

Usnesení č. 142/3826/18 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o podporu na projekt "Aktualizace plánů ÚSES správního obvodu ORP Náchod" do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, výzvy č. 52 a dále RM zplnomocňuje Ing. Romanu Pichovou k zastupování Města Náchoda jednáním se SFŽP v rámci předkládaného projektu

Zajištění zadávacího řízení na akci s názvem "Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchoda"

Usnesení č. 142/3827/18 - rada města s o u h l a s í s externí administrací zadávacího řízení na dodávku v rámci akce "Rozvoj informačních a komunikačních systémů města Náchoda" společností Regional Development Agency, Rychnov nad Kněžnou, IČO 70157855 za nabídkovou cenu 59 290,- Kč vč. DPH a schvaluje uzavření příkazní smlouvy

VZMR - Veřejný stadion Hamra - víceúčelové hřiště, Náchod

Usnesení č. 142/3828/18 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Veřejný stadion Hamra - víceúčelové hřiště, Náchod" a pověřuje odbor IRM administrovat veřejnou zakázku

Usnesení č. 142/3829/18 - rada města u s t a n o v u j e komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Veřejný stadion Hamra - víceúčelové hřiště, Náchod" - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Bohuslav Voborník (náhradník Miroslav Petr), Miroslava Petrová (náhradník Zuzana Součková), s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Dřevěná postava Pinocchia

Usnesení č. 142/3830/18 - rada města n e s c h v a l u j e výrobu dřevěné postavy Pinocchia uměleckým řezbářem Miroslavem Křížem, 9. května 393, Smiřice, IČO: 741 44 782

Doplnění betlému o dřevěné postavy

Usnesení č. 142/3831/18 - rada města s c h v a l u j e výrobu dřevořezeb velblouda a betlémské hvězdy uměleckým řezbářem Miroslavem Křížem, 9. května 393, Smiřice, IČO: 741 44 782 za finanční částku max. 60.000 Kč vč. DPH včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - kultura ve výši 60.000 Kč

Upřesnění umístění bronzové sochy JUDr. Josefa Čížka

Usnesení č. 142/3832/18 - rada města z a m í t á umístění bronzové sochy JUDr. Josefa Čížka dle přílohy do Parku osobností v souladu s doporučením Ateliéru Tsunami s. r. o.

Upřesnění umístění bronzové busty TGM

Usnesení č. 142/3833/18 - rada města r e v o k u j e svá usnesení č. 141/3758/18, 141/3759/18 a 141/3760/18 ze dne 5. 3. 2018 v částech týkajících se bronzové sochy JUDr. J. Čížka

Usnesení č. 142/3834/18 - rada města s c h v a l u j e umístění bronzové busty TGM bez pískovcového podstavce pomocí konsolí na Masarykovo náměstí, budova radnice

Delegování zástupce města na valnou hromadu VAK Náchod a.s.

Usnesení č. 142/3835/18 - rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení : Zastupitelstvo města deleguje na valnou hromadu společnosti VAK Náchod a.s. místostarostu Ing. Jana Čtvrtečku s mandátem hlasovat dle programu valné hromady

NONA 92, o.p.s. - žádost o finanční podporu

Usnesení č. 142/3836/18 - rada města z a m í t á žádost Nona 92, o.p.s o dotaci z důvodu mimořádně vysokých vlastních výdajů poskytovatelům sociálních služeb na území města Náchoda

Schválení zhotovitele oprava zpevněné plochy na pile Ohrada

Usnesení č. 142/3837/18 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky pro BEZEDOS s.r.o. Náchodská 628, Velké Poříčí 549 32, IČO 27504867 na provedení "Zpevněná plocha za pilou Ohrada"

Prodloužení kanalizačního řadu v ul. Dolní Úvoz v Náchodě

Usnesení č. 142/3838/18 - rada města s o u h l a s í s podáním žádosti o prodloužení kanalizačního řadu v ul. Dolní Úvoz v Náchodě k projednání v představenstvu společnosti VAK Náchod a.s.

Zefektivnění činností a služeb ve veřejné správě v Náchodě - právní akt

Usnesení č. 142/3839/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o vydání právního aktu k projektu Zefektivnění činností a služeb ve veřejné správě v Náchodě, reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007433 spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost

Příspěvek z MK ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Usnesení č. 142/3840/18 - rada města s o u h l a s í s uzavřením Smlouvy o dílo na výměnu a opravu části oken budovy radnice čp. 40, Masarykovo náměstí, Náchod s firmou ENTAZE s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod, IČO 25931300

Usnesení č. 142/3841/18 - rada města s o u h l a s í s uzavřením Smlouvy o dílo na opravu střechy boční částí radnice čp. 40, Masarykovo náměstí, Náchod s firmou PJ - stav.DK s.r.o. Velehrádek 19, 544 01 Doubravice, IČO 05976294

Žádost o čerpání fondu

Usnesení č. 142/3842/18 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 133 000,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na vybavení školy dle rozpisu

Převod sekačky do vlastnictví obce Kudowa Zdrój

Usnesení č. 142/3843/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit převod sekačky s mulčovací funkcí, výrobní číslo 20103500014, inventární číslo v majetku města Náchoda MUNAH000DZK6, do vlastnictví obce Kudowa Zdrój

Úprava parku u soudu - kácení

Usnesení č. 142/3844/18 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na kácení stromů a odstranění keřů na akci "Park u soudu" Ondřeji Laštovičkovi, Horní Radechová 65, IČO 88256731

Záměr - novostavba sportovně-kulturního centra, Náchod-Babi

Usnesení č. 142/3845/18 - rada města s o u h l a s í Se záměrem vybudování sportovně-kulturního centra Náchod-Babí a pověřuje obor správy majetku města k majetkoprávním úkonům a obor investic a rozvoje města k zahájení přípravy pro zadání projektové dokumentace

Úprava okružních křižovatek - 3D model

Usnesení č. 142/3846/18 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na práce spojené s realizací 3D modelu na okružní křižovatce U Čedoku

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta