Dnes
Teplota: 11.8 °C

Souhrn usnesení z 9. / 141. / schůze Rady města Náchoda konané 5. března 2018


Výroční zpráva - MěSSS Marie

Usnesení č. 141/3715/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í Výroční zprávu MěSSS Marie za rok 2017

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 141/3716/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 3143 - revokovat usnesení

Usnesení č. 141/3717/18 - rada města s c h v a l u j e č. 382/2018 - zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 406/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 420 m2 v k.ú. Pavlišov

Usnesení č. 141/3718/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 3064 - předloženou zprávu

Usnesení č. 141/3719/18 - rada města s o u h l a s í
č. 18021 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č. 500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s p. ****, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.04.2018 do 30.06.2018
č. 18022 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č. 3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem *****, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.04.2018 do 30.06.2018
č. 18023 - s uzavřením dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 4 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem ******, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.04.2018 do 30.06.2018
č. 18032 - s uzavřením dodatků o navýšení nájemného k nájemním smlouvám na nebytové prostory o index inflace za rok 2017 ve výši 2,5% v souladu se zněním nájemních smluv
č. 18033 - s uzavřením dodatku č. 23 ke Smlouvě o nájmu a pronájmu nebytových prostor uzavřené dne 21. února 1997 - STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o.

Usnesení č. 141/3720/18 - rada města s c h v a l u j e
č. 18024 - uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 3 v č.p. 32 v ulici Broumovská v Náchodě s ****** k 05.03.2018 a uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 1 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s paní *******, platnost smlouvy na dobu 06.03.2017 - 31.05.2018, nájemné ve výši Kč 3.600,00/měsíčně, jistota ve výši Kč 3.600,00
č. 18025 - ukončení Smlouvy o ubytování na místnost č.1 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem ****** dohodou k 28.02.2018
č. 18026 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v č.p. 100 v ulici Na Drážkách k 31.03.2018 a uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v č.p. 40 v ulici Broumovská v Náchodě s p. *****, zastoupeným opatrovníkem městem Náchod, na dobu od 01.04.2018 do 30.06.2018, nájemné je Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota je Kč 5.500,00
č. 18029 - ukončení Nájemní smlouvy bytu č. 4 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě dohodou k 31.03.2018
č. 18030 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě se sl. *******na dobu od 01.04.2018 do 30.06.2018, nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 10.000,00
Usnesení č. 141/3721/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 18027 - informaci o uvolnění bytu č. 210 v ul. Rybářská č.p. 1819 v Náchodě k 28.02.2018
č. 18031 - informaci o předání bytu č. 6 v č.p. 1346 v ulici Dvořákova v Náchodě do užívání dle Dohody o užívání společné věci a o složení zálohy dle usnesení Rady města 139/3706/18 z 19.02.2018 a schvaluje povinnost uživatele hradit veškeré náklady spojené s užíváním bytu č. 6 včetně příspěvku do fondu oprav domu

Usnesení č. 141/3722/18 - rada města r e v o k u j e č. 18028 - usnesení 137/3645/18 z 05.02.2018 ve věci uzavření nájemní smlouvy s paní *******-byt č. 216, Harmonie II

Usnesení č. 141/3723/18 - rada města s o u h l a s í
č. 2441 - s prominutím nájemného za pronájem parkoviště za rok 2018 ve výši 4.684,- Kč + DPH panu Václavu Andrejsovi, IČO 6318699, a to dle rozhodnutí RM ze dne 4.4.2016
- s převodem nájmu parkoviště z podnikatele pana Václava Andrejse, IČO 63186993, na společnost Hotel Tommy s.r.o., IČO 03313891
- se záměrem pronajmout parkoviště na pozemkové parcele č. 262/1 o výměře 361 m2 v katastrálním území Babí u Náchoda společnosti Hotel Tommy s.r.o., IČO 03313891, zastoupené jednatelem panem Václavem Andrejsem

Usnesení č. 141/3724/18 - rada města s c h v a l u j e č. 3475 - Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2484/2014 uzavřené dne 6.8.2014, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 24.6.2016, se společností ENEL spol. s r.o., IČO 25415158, ukončení smlouvy bude ke dni 31.3.2018 a nesouhlasí s umístěním dalších reklamních laviček v ulicích města a žádost společnosti Panda stav s.r.o. zamítá
č. 3769 - dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2903/2016 uzavřené se spolkem Klub vojenské historie Náchod, z.s., IČO 48621676. Smlouva bude ukončena dohodou k 31.3.2018 podle článku VI. odst. 1. nájemní smlouvy
č. 3826 - smlouvu o zřízení věcného břemene č. SMF/3114/2018 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063. Podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě je uloženo pod povrchem pozemkové parcely č. 1827/1, pozemkové parcely č. 1832/1 a pozemkové parcely č. 2042/11 v katastrálním území Náchod, v ulici Dobenínské v celkové délce 81,67 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za úhradu ve výši 16.334,- Kč + DPH
č. 1352/2018 - zveřejnění záměru pronajmout pozemkovou parcelu č. 711/7 o výměře 315 m2 v katastrálním území a obci Náchod Stavebnímu bytovému družstvu Náchod, IČO 00044865 za účelem zařízení staveniště pro rekonstrukci domů čp. 500, čp. 501, čp. 502, čp. 534 v ulici Ruská
č. 1991/2018 - Smlouvu o nájmu pozemků č. SMF/3109/2018 s Povodím Labe, státní podnik, IČO 70890005, která se týká pronájmu části pozemku na pozemkové parcele č. 786/11, pozemkové parcele č. 786/45 a pozemkové parcele č. 2058/33 v obci a katastrálním území Náchod. Celková pronajatá plocha pozemků je 345 m2. Nájemné je stanoveno ve výši 20,- Kč/m2/rok, tj. 6.900,- Kč za rok a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. SMF/3110/2018 s Povodím Labe, státní podnik, IČO 70890005.
č. 2066/2018 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/3116/2018 se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 706/1, č. 706/2, č. 728/4, č. 728/5, č. 741, č. 1985/2, č. 1989/1, č. 1990/2, č. 1990/3, č. 1990/14, č. 1990/23, č. 1995/2, č. 2000, č. 2067/19, č. 2067/64, č. 2067/68, č. 2067/96, č. 2261, č. 2262, č. 2308, všechny v katastrálním území Náchod, v ulici Kladská. Celková délka trasy plynárenského zařízení uloženého v pozemkových parcelách města má být cca 916 m. Budoucí břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
Dodatek č. 3 ke Směrnici o ceně nájemného za užívání pozemků a některých objektů ve vlastnictví města ze dne 8.2.2011. Nájemné za dočasné užívání pozemků, které nejsou využívány k podnikání pro zařízení staveniště ve výši 20,-/m2/rok. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti od dne 6.3.2018

Usnesení č. 141/3725/18 - rada města z a m í t á
č. 1352/2018 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3118/2018 se Stavebním bytovým družstvem Náchod na bezplatné užívání pozemkové parcely č. 711/7 o výměře 315 m2 v katastrálním území Náchod, pro potřeby zařízení staveniště souvisejícího s rekonstrukcí domů č.p. 500, č.p. 501, č.p. 502 a č.p. 534 v ulici Ruská Usnesení č. 141/3726/18 - rada města r u š í
č. 3803 - záměr přenechat část pozemkové parcely č. 240/3 v katastrálním území Běloves do užívání panu ****** a zamítá jeho žádost
č. 3905 - usnesení č. 133/3513/18 ze dne 8.1.2018 týkající se schválení zveřejnění záměru výpůjčky částí pozemkových parcel č.2268, č.2269, č.2270, č.2271, č.2272, č.2273, č.2274, č.2275, č.2276, č.2277 o celkové výměře 100 m2 v katastrálním území Náchod v ulici Běloveské Stavebnímu bytovému družstvu Náchod, IČO 00044865 a souhlasí s ponecháním schodišť a zastřešení u bytových domů na pozemcích města Náchoda bez smluvních vztahů s tím, že se jedná o veřejný prostor
č. 3864 - záměr přenechat část pozemkové parcely č. 1203/12 a část pozemkové parcely č. 1197/1 v katastrálním území Náchod do nájmu společnosti DRANA s.r.o. z důvodu přesahu zateplení budovy čp. 313 a souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemkové parcely č. 1203/12 o výměře 5,9 m2 a části pozemkové parcely č. 1197/1 o výměře 3,9 m2 v katastrálním území Náchod a u k l á d á připravit směrnici k dané problematice zodpovídá : Ing. Šimek

Smlouvy o dotaci

Usnesení č. 141/3727/18 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/33/2018 až č. SMF/35/2018

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/36/2018

Usnesení č. 141/3728/18 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/36/2018

Žádosti o parkovací místa pro držitele průkazu ZTP

Usnesení č. 141/3729/18 - rada města s o u h l a s í se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZPT pro osobní automobil na parkovišti v ulici Havlíčkova naproti domu čp. 1110, na pozemku č. 351/11 v k.ú. Náchod na náklady žadatele

Usnesení č. 141/3730/18 - rada města s o u h l a s í

Plnění rozpočtu za leden 2018

Usnesení č. 141/3731/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Plán účetního odpisu majetku města na rok 2018

Usnesení č. 141/3732/18 - rada města s c h v a l u j e v souladu s Organizačním opatřením č. 4/2011 města Náchoda - Zásady vedení hmotného a nehmotného majetku a zásob - Plán účetního odpisu majetku Města Náchoda na rok 2018

Zápis z jednání kontrolního výboru

Usnesení č. 141/3733/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 21. 2. 2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/3/2018 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu Usnesení č. 141/3734/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/3/2018 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Liga proti rakovině Náchod - žádost o dotaci

Usnesení č. 141/3735/18 - rada města s o u h l a s í s poskytnutím dotace Kč 5 000,- spolku Liga proti rakovině Náchod, z.s.

Inventarizační zpráva - výsledky inventarizace majetku a závazků v roce 2017

Usnesení č. 141/3736/18 - rada města s c h v a l u j e Inventarizační zprávu o výsledcích inventarizace provedené k 31.10.2017 a k 31.12.2017 a schvaluje skutečnosti uvedené v této zprávě

Navýšení počtu členů SR Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě

Usnesení č. 141/3737/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města - navýšit počet členů SR Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě z pěti na sedm
- jmenovat novými členy SR Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě : Mgr. Renatu Duškovou, MBA a Sabinu Matoulkovou

Nové skladové prostory

Usnesení č. 141/3738/18 - rada města s c h v a l u j e rozšíření skladovacích prostor pro odbor kultury, sportu a cestovního ruchu v prostorech ve vlastnictví Správy budov Náchod s.r.o. na adrese Českoskalická 105, Náchod včetně rozpočtového opatření z kapitoly 16 - Kultura, položky Rezerva na kulturu ve výši 7 000 Kč vč. DPH a pověřuje odbor kultury, sportu a cest. ruchu vybavením skladovacích prostor

Běloveské lázně a.s.

Usnesení č. 141/3739/18 - rada města s o u h l a s í - se vstupem na městský pozemek p.č. 240/1 v k.ú. Běloves - s využitím informací z geologického průzkumu, který financovalo město Náchod na městských pozemcích v k.ú. Běloves za jednorázovou úhradu Kč 5 000,- za podmínky, že závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu a monitoringu vlivu čerpání v jednom exempláři bude bezúplatně předána městu Náchod pro jeho interní potřebu ihned po svém dokončení

Výběr zhotovitele stavby a uzavření SOD

Usnesení č. 141/3740/18 - rada města r o z h o d u j e o přidělení veřejné zakázky uchazeči PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s., Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha 6, IČO:27476537 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby: ,,Výměna umělého trávníku ZŠ Plhov - Náchod" za cenu 2.496.242,10 Kč včetně 21% DPH

Záměr - studie rekonstrukce mostu Na Horním konci v Bělovsi

Usnesení č. 141/3741/18 - rada města s o u h l a s í se zadáním studie pro záměr vybudování mostu v Bělovsi Na Horním konci

Schválení zhotovitele oprava komunikace V Ostrovech

Usnesení č. 141/3742/18 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky pro opravu komunikace V Ostrovech společnosti Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO 28811470 za nabídkovou cenu 767.499,26 Kč bez DPH

Poradenská a konzultační činnosti v rámci obnovy lázeňství v Náchodě - Bělovsi

Usnesení č. 141/3743/18 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky na provádění "Poradenské a konzultační činnosti v rámci obnovy lázeňství v Náchodě - Bělovsi", pro společnost Aqua Enviro s.r.o. Ječná 1321/29a Brno 621 00, IČO 26907909

Oprava komunikace V Třešinkách - technická pomoc, zadávací dokumentace pro oslovení dodavatele

Usnesení č. 141/3744/18 - rada města p o v ě ř u j e odbor IRM zajištěním zadávací dokumentace pro opravu komunikace v ulici V Třešinkách

Nový organizační řád Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 141/3745/18 - rada města s c h v a l u j e nový organizační řád Městského úřadu Náchod v předloženém znění a stanoví jeho účinnost od 6. března 2018 s výjimkou ustanovení o pověřenci pro ochranu osobních údajů, která nabudou účinnosti od 25. května 2018

Výkup akcií Beránek Náchod a.s.

Usnesení č. 141/3746/18 - rada města u k l á d á zástupcům představenstva a.s. Beránek Náchod za město Náchod, aby urychleně projednali v představenstvu zpracování a odeslání potřebných dokumentů a podkladů a tyto zaslali ing. Šimkovi pro zpracování znaleckého posudku v souladu s usnesením ZM II m) ze 12.2.2018.

Usnesení č. 141/3747/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í

očekávané náklady za zpracování znaleckého posudku a ukládá odboru SMF formou rozpočtového opatření tyto prostředky rezervovat v rozpočtu 2018

Usnesení č. 141/3748/18 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky na fa VGD Appraisal s.r.o. za 110 000,- + DPH na zpracování znaleckého posudku

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 141/3749/18 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 17 až č. 20 a předkládá je ZM na vědomí

Vysokov, Kramolna - smlouvy o poskytnutí úvěru

Usnesení č. 141/3750/18 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města - revokovat usnesení č. II g) a č. II h) z 11.9.2017 - zamítnout žádost obcí Vysokov a Kramolna z 25.01.2018 na úpravu smluvních podmínek uzavřených smluv týkajících se obchvatu města Náchoda s tím, že jim bude písemně sděleno, že jednání o případných nových podmínkách vrácení poskytnutých peněžních prostředků bude vedeno novým zastupitelstvem, které vznikne po podzimních volbách v roce 2018

Zrušení VZMR - Lávka přes železniční trať, Náchod

Usnesení č. 141/3751/18 - rada města r u š í veřejnou zakázku zadanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020, vyhlášené výzvou zadavatele dne 7. 2. 2018 "Lávka přes železniční trať, Náchod z důvodu odstoupení vítězného účastníka MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o. a z důvodu výrazně vyšší ceny nad předpokládanou hodnotou zakázky druhého účastníka v pořadí EUROVIA CS, a.s.

VZMR - Lávka přes železniční trať, Náchod

Usnesení č. 141/3752/18 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu "Lávka přes železniční trať, Náchod" a ukládá odboru IRM znovu vypsat výběrového řízení

Usnesení č. 141/3753/18 - rada města u s t a n o v u j e komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Lávka přes železniční trať, Náchod" - ve složení Ing. Pavla Maršíková (náhradník Ing. Jan Čtvrtečka), Miroslav Petr (náhradník Zuzana Součková), Bohuslav Voborník (náhradník Eva Zákravská) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Odročený materiál - Žádost o dotaci KVH Náchod

Usnesení č. 141/3754/18 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro Klub vojenské historie Náchod, z. s. (IČO 48621676), zastoupené panem Ing. Stanislavem Zajíčkem - předsedou, ve výši 50 000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním vzpomínkové akce ke 100. výročí vzniku samostatného Československá a 80. výročí všeobecné mobilizace, která se uskuteční dne 2. 6. 2018 u pěchotního srubu N-S 82 Březinka včetně rozpočtového opatření z kapitoly 16 - Kultura

Žádost o dotaci příměstský plavecký tábor

Usnesení č. 141/3755/18 - rada města n e s c h v a l u j e dotaci ve výši 15 000 Kč na dopravu a pronájem plaveckého bazénu ve městě Kudowa Zdrój při pořádání příměstských plaveckých táborů, které se uskuteční v termínu 9. 7. - 10. 8. 2018

Žádost o dotaci na Běh Hronov - Náchod

Usnesení č. 141/3756/18 - rada města s c h v a l u j e navýšení dotace o 10 000 Kč pro organizaci Česká unie sportu - Okresní sdružení ČUS Náchod, z. s. (IČO 00435767), zastoupenou paní Hanou Kopeckou - předsedkyní, na uspořádání 61. ročníku silničního běhu Hronov - Náchod, který se uskuteční dne 20. 10. 2018 a u k l á d á do návrhu rozpočtu pro rok 2019 zařadit částku 40 tis. Kč

Žádost o dotaci Nadace Jiráskova Gymnázia

Usnesení č. 141/3757/18 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro Nadaci Jiráskova Gymnázia (IČO 44500548), zastoupenou panem Miloslavem Javůrkem - předsedou, ve výši 15 000 Kč na cestu Pěveckého sboru Jiráskova gymnázia do Anglie v termínu 16. - 21. 4. 2018 včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura a p o v ě ř u j e starostu města projednáním žádosti na Královéhradeckém kraji

Nové atraktivity pro Náchod v souvislosti se stoletým výročím vzniku republiky

Usnesení č. 141/3758/18 - rada města s c h v a l u j e pořízení dvou nových atraktivit města Náchoda v souvislosti se stoletým výročím založení republiky : bronzové sochy JUDr. Josefa Čížka a busty T. G. M. včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura ve výši 663.000 Kč vč. DPH

Usnesení č. 141/3759/18 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o dotaci na individuální účel vyhlášeného Královéhradeckým krajem na pořízení bronzové sochy JUDr. Josefa Čížka a busty T. G. M.

Usnesení č. 141/3760/18 - rada města u k l á d á odboru KSCR předložit návrhy umístění bronzové sochy JUDr. Josefa Čížka a busty termín : RM 19.3.2018

Žádost o dotaci Jakub Nosek

Usnesení č. 141/3761/18 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro pana Jakuba Noska ve výši 30 000 Kč na celoroční sportovní činnost včetně přípravy na Zimní olympijské hry v korejském PyeongChangu včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura

Schválení úhrady pronájmu městského divadla Dr. J. Čížka

Usnesení č. 141/3762/18 - rada města s c h v a l u j e úhradu pronájmu malého sálu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši 5500 Kč vč. DPH na uspořádání valné hromady Sdružení zimních stadionů v ČR, která se uskuteční v termínu 18. -19. 4. 2018

Připravenost mateřských škol na přijímání dětí mladších 3 let

Usnesení č. 141/3763/18 - rada města b e r e n a v ě d o m í technické, stavební a další specifikace a požadavky, které souvisí s aktuálně zákonem definovanou povinností přijímat od roku 2020 do náchodských mateřských škol děti mladší tří let

Žádost o dotaci na vydání knihy Mariáš v Beránku

Usnesení č. 141/3764/18 - rada města s c h v a l u j e dotaci pro pana Aleše Fetterse, ve výši 25 000 Kč na vydání knihy o Vratislavu Blažkovi "Mariáš v Beránku" včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - Kultura

Schválení znění Darovací smlouvy

Usnesení č. 141/3765/18 - rada města s c h v a l u j e znění darovací smlouvy č. 3/KSCR/2018 na jejímž základě daruje pan Jan Setnička městu Náchodu obraz náchodského náměstí a pověřuje odbor kultury, sport a cestovního ruchu převzetím obrazu

Manipulační plocha u "Plechovky" - Náchod

Usnesení č. 141/3766/18 - rada města s o u h l a s í s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci Manipulační plocha u "Plechovky" - Náchod, firmě SILVAGRO, s.r.o., Zábrodí 13, PSČ 549 41, IČO: 27476162

VZ - Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě

Usnesení č. 141/3767/18 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě" a pověřuje odbor IRM administrovat veřejnou zakázku

Usnesení č. 141/3768/18 - rada města u s t a n o v u j e komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku "Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě" - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Bohuslav Voborník (náhradník Miroslav Petr), Miroslava Petrová (náhradník Zuzana Součková), s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Žádost o souhlas se zřízením odloučeného pracoviště ZŠ kpt. Jaroše Trutnov

Usnesení č. 141/3769/18 - rada města s o u h l a s í se zřízením odloučeného pracoviště Základní školy kpt. Jaroše, Gorkého 38, Trutnov na území města Náchod v souladu se Zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Stavební úpravy a přístavba hygienického zázemí na městském hřbitově v Náchodě

Usnesení č. 141/3770/18 - rada města s c h v a l u j e uzavření objednávky pro vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy a přístavbu sociálního zařízení na hřbitově v Náchodě pro společnost Vše pro stavby s.r.o., provozovna Kamenice 113, 547 01 Náchod IČO: 28969553

Zpracování architektonické studie osvětlení

Usnesení č. 141/3771/18 - rada města s o u h l a s í s uzavřením objednávky na architektonické studie osvětlení u vybraných objektů města pro společnost ELTODO, a.s., Praha, IČO 45274517, Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta