Dnes
Teplota: 12.1 °C

Souhrn usnesení ze 47. / 130. / schůze Rady města Náchoda konané 18. prosince 2017

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 130/3470/17 - rada města r u š í
č. 3905 - svoje usnesení č. 128/3449/2017 ze dne 4. 12. 2017, kterým doporučila zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemkových parcel č.2268, č.2269, č.2270, č.2271, č.2272, č.2273, č.2274, č.2275, č.2276, č.2277 v katastrálním území Náchod do vlastnictví vlastníků bytových jednotek domu čp. 1591, čp. 1592, čp. 1593, čp. 1594, čp. 1595, čp. 1596, čp. 1597, čp. 1598, čp. 1599, čp. 1600 ulice Běloveská za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že strana kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem a s c h v a l u j e
zveřejnění záměru výpůjčky částí pozemkových parcel č.2268, č.2269, č.2270, č.2271, č.2272, č.2273, č.2274, č.2275, č.2276, č.2277 v katastrálním území Náchod do užívání vlastníkům bytových jednotek domu čp. 1591, čp. 1592, čp. 1593, čp. 1594, čp. 1595, čp. 1596, čp. 1597, čp. 1598, čp. 1599, čp. 1600 ulice Běloveská
Usnesení č. 130/3471/17 - rada města s c h v a l u j e č. 3898 - bezúplatné zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty k pozemkům č.109/1, č. 110, č. 677/3, č. 677/4, č. 740/4 k.ú. Běloves ve prospěch města Náchoda

Usnesení č. 130/3472/17 - rada města s o u h l a s í
č. 2221 - s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SM/113/2004 s vlastníky domu čp. 65 v Tyršově ulici v Náchodě zastoupenými paní Magdou Havlíčkovou. Za umístění kamerového bodu se sjednává nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SM/113/2004 se uzavírá s účinností od 1.1.2018 č. 3178 - s tím, aby uzavřená nájemní smlouva mezi městem Náchod zůstala v platnosti a prozatím do doby vypořádání tohoto majetkoprávního vztahu nebyla vyplácena dotace na úhradu nákladů za užívání atletického stadionu Na Hamrech
č. 3666 - s uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMF/3026/2017 uzavřené se společností PROFIT REAL, a.s., IČO 25932403. Dodatkem se mění odstavec 2 článku III. následovně: nájemce bude hradit nájemné přímo na číslo účtu a variabilní symbol uvedený v Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMF/3026/2017, a to vždy k 31.5. příslušného roku. Dodatek č. 1 se uzavírá s účinností od 1.1.2018. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti
č. 3866 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3095/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 2006 v katastrálním území Náchod v ulici Dolní Úvoz. Celková délka el. vedení uloženého v pozemkové parcele města je 11 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3885 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3046/2017 s paní Šárkou Vlčkovou, bytem Náchod - Babí, ul. Prodloužená čp. 173. Věcné břemeno spočívá v uložení kanalizační přípojky pod povrchem pozemkové parcely č. 191/30 v katastrálním území Babí u Náchoda. Kanalizace zasahuje do pozemkové parcely města v délce 3,82 m. Břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč + DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Paní Vlčková uhradí náklady související se zápisem věcného břemene do KN
č. 3923 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/3092/2017 s paní Jaroslavou Brumlovou, IČO 62714601, na pronájem části pozemkové parcely č. 139/1 v k.ú. Náchod o výměře 51 m2, pro umístění prodejního stánku. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 1.1.2018 do 31.12.2022. Nájemce bude hradit nájemné ve výši 58.206,- Kč/rok s každoročním navýšením o inflaci
č. 3926 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/3089/2017 s panem Martinem Šrámkem, Pavlišov čp. 47. Věcné břemeno spočívá v uložení kanalizační přípojky pod povrchem pozemkové parcely č. 541/1 v katastrálním území Lipí u Náchoda. Kanalizace zasahuje do pozemkové parcely města v délce 58 m. Břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.800,- Kč + DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
č. 3927 - se záměrem přenechat MUDr. Janě Zemanové, IČO 48652237, do podnájmu jedno parkovací místo na pozemkové parcele č. 1190/4 v katastrálním území Náchod, ul. Pražská
č. 2623 - s ukončením nájemní smlouvy č. SM/794/2006 uzavřené se společností C.T.S, studio, a.s., IČO 26459132, výpovědí podle článku IV. odst. 3 nájemní smlouvy, tj. výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou
Usnesení č. 130/3473/17 - rada města s o u h l a s í č. 17164 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č. 500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s p. J.L.L., kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.01.2018 do 31.03.2018
č. 17165 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č. 3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem M. F., kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.01.2018 do 31.03.2018
č. 17166 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.1 s panem M. M., kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.01.2018 do 31.03.2018
č. 17167 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.4 s panem F. B., kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.01.2018 do 31.03.2018

Usnesení č. 130/3474/17 - rada města n e s c h v a l u j e č. 17168 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 3 s R. K. na adrese Odboje č.p. 50 v Náchodě

Usnesení č. 130/3475/17 - rada města r e v o k u j e č. 17169 - usnesení 116/3200/17, bod jednání 17112, ve věci spojení bytů, ukončení nájmu bytu č. 6 a uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 9 na období 01.11.2017 - 31.01.2018 a s c h v a l u j e
- spojení bytů č. 4 a č. 6 v č.p. 68 v ulici Na Vyšehradě v jeden a přidělení mu číslo bytu 9
- uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 6 v č.p. 68 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě se S. B. k 31.12.2017
- na základě výjimky z podmínek pro žadatele Smlouvu o nájmu bytu č. 9 v č.p. 68 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě se S. B. na období 01.01.2018 - 31.03.2018, nájemné ve výši Kč 55,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 11.000,00

Usnesení č. 130/3476/17 - rada města r e v o k u j e č. 17170 - usnesení 121/3336/17, bod jednání 17142.) ze dne 30.10.2017, ve věci schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 6 v č.p. 32 v ulici Broumovská v Náchodě s P. J. od 01.12.2017 - 28.02.2018 a s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 6 v č.p. 32 v ulici Broumovská v Náchodě s P. J. od 01.01.2018 - 31.03.2018; nájemné ve výši Kč 55,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 6.500,00

Usnesení č. 130/3477/17 - rada města s c h v a l u j e
č. 17171 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 4 v č.p. 293 v ulici Borská v Náchodě z 18.05.2016 s uvedením osob nájemců p. J. A. a pí. V. A. Ostatní ustanovení Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v č.p. 293 v ulici Borská v Náchodě z 18.05.2016 zůstanou nezměněna
č. 17172 - ukončení nájemního vztahu k bytu č. 2 v č.p. 528 v ulici Nerudova v Náchodě dohodou k 31.12.2017 a pověřuje odbor SMF, aby zahájil úkony vedoucí k prodeji bytu č. 2 v č.p. 528 v ulici Nerudova v Náchodě výběrovým řízením obálkovou metodou
č. 17173 - výpověď Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 4 v č.p. 98 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě s okamžitou platností dle § 2291 zákona č. 89/2012 Sb.
č. 17175 - uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání SMF/3091/2017 dle návrhu
č. 17176 - uzavření Smlouvy o výpůjčce SMF/3090/2017 dle návrhu Usnesení č. 130/3478/17 - rada města r e v o k u j e
č. 17174 - usnesení 120/3295/17 ze schůze ze dne 16.10.2017, bod jednání 17138, ve věci ukončení Smlouvy o nájmu a pronájmu nebytových prostor v ulici Českoskalická č.p. 1 v Náchodě s firmou STAVOS Náchod Jiří Fabián s.r.o. k 31.12.2017 a s o u h l a s í s ukončením Smlouvy o nájmu a pronájmu nebytových prostor v ulici Českoskalická č.p. 1 v Náchodě s firmou STAVOS Náchod Jiří Fabián s.r.o. k 31.12.2017 s výjimkou dvou místností kanceláří

Usnesení č. 130/3479/17 - rada města s o u h l a s í s vystavením faktury na společnost JJTrend s.r.o., IČO 63216302, na odprodání zabezpečovacího zařízení - vysílače GPRS v hodnotě 9.180,- Kč

Hasičská zbrojnice Náchod - smlouva o postoupení práv a povinností

Usnesení č. 130/3480/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením Smlouvy o postoupení práv a povinností územního rozhodnutí na novostavbu hasičské zbrojnice v Náchodě - část IS 04 přípojka elektro společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené firmou ENERGOLAND spol. s r.o.

Odvodnění a zpřístupnění historických štol

Usnesení č. 130/3481/17 - rada města n e s o u h l a s í s navrženým postupem a žádostí pana Jaroslava Faltyse a Pavla Čtvrtečky uvedených v dopise ze dne 20. 11. 2017 a doporučuje žadatelům jednat s NPÚ

Stavební úpravy a dostavba kulturního a vzdělávacího centra v Náchodě, Loutková scéna - změna termínu

Usnesení č. 130/3482/17 - rada města s c h v a l u j e změnu č. 1 objednávky č. 483/2017 na prodloužení termínu dodání prováděcí dokumentace na akci "Stavební úpravy a dostavba kulturního a vzdělávacího centra v Náchodě - Loutková scéna" do 3 měsíců od dodání kladného vyjádření NPÚ - územního odborného pracoviště v Josefově

Zápis z komise výstavby

Usnesení č. 130/3483/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání komise výstavby a územního plánování konané dne 6. 12. 2017

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 130/3484/17 - rada města s c h v a l u j e posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Žádost o čerpání fondu

Usnesení č. 130/3485/17 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu investic na pořízení datového úložiště Synology DS 1817 v částce Kč 49 820,-, s počátečním prostorem 8TB a možností dalšího rozšíření diskových polí pro příspěvkovou organizaci Kino Vesmír Náchod, Hurdálkova 147, 547 01 Náchod

AMK - BESIP dětské dopravní hřiště - žádost o navýšení dotace

Usnesení č. 130/3486/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í žádost s tím, že potřebné částky v souladu s politikou města jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu 2018

MO AVZO TSČ ČR - žádost o dotaci

Usnesení č. 130/3487/17 - rada města z a m í t á žádost MO AVZO TSČ ČR o dotaci na modernizaci kanalizace kempu z důvodu naplnění limitu dotací pro rok 2018

Návrh řešení prašnosti parkoviště Tepna

Usnesení č. 130/3488/17 - rada města z a m í t á žádost firmy AUTOCENTRUM Leoš Malík a u k l á d á vedení města jednat se současným vlastníkem parkoviště Tepenská o možnosti odkupu tohoto pozemku do vlastnictví města nebo o uzavření smlouvy o nájmu pozemku na více než 5 let

Plnění rozpočtu za listopad 2017

Usnesení č. 130/3489/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Veřejnoprávní smlouva s městysem Velké Poříčí o výkonu činností MP na území městyse Velké Poříčí (č. KT/7/2017)

Usnesení č. 130/3490/17 - rada města s c h v a l u j e veřejnoprávní smlouvu o výkonu činností Městské policie Náchod na území městyse Velké Poříčí č. KT/7/2017 dle návrhu. RM schvaluje též dohodu města Náchoda a městyse Velké Poříčí o zrušení předchozí veřejnoprávní smlouvy z roku 2007 o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii. Tato dohoda je součástí smlouvy č. KT/7/2017

Program prevence kriminality pro rok 2018

Usnesení č. 130/3491/17 - rada města s c h v a l u j e vyhlášení "Programu prevence kriminality pro rok 2018"

Zápis u kulturní komise

Usnesení č. 130/3492/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání kulturní komise konané 11. 12. 2017

Vyhlášení Dotačního programu na podporu sociálních služeb 2018

Usnesení č. 130/3493/17 - rada města s c h v a l u j e vyhlášení "Programu na podporu spolků a ostatních neziskových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2018"

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE a umístění v Domově pro seniory Marie

Usnesení č. 130/3494/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z rozmísťovací komise ze dne 6.12.2017

Usnesení č. 130/3495/17 - rada města s o u h l a s í - s prodloužením nájemní smlouvy bratrů Miloše a Jiřího Blehových, bytem Náchod, Rybářská 1810 do 31.12.2018 - s uzavřením nájemní smlouvy s panem Rudolfem Mackem, bytem Náchod, Ruská 500 - byt č. 301, Harmonie II, s paní Marii Chocholoušovou, bytem Náchod, Železniční kolonie 302 - byt. č. 48, Harmonie I. a s paní Hanou Schärferovou, bytem Náchod, Běloveská 1773 - byt. č. 36, Harmonie I. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 01.01.2018, kauce na byt není stanovena

Vyhlášení Dotačního programu na podporu vzdělávání 2018

Usnesení č. 130/3496/17 - rada města s c h v a l u j e vyhlášení "Programu na podporu spolků a ostatních neziskových organizací v oblasti vzdělávání na rok 2018"

Žádost o úpravu odpisového plánu a mzdového limitu pro rok 2017

Usnesení č. 130/3497/17 - rada města s c h v a l u j e
- zvýšení závazného ukazatele odpisového plánu na rok 2017 bez navýšení provozního příspěvku v celkové výši 13 640,- Kč pro příspěvkové organizace dle návrhu.
- zvýšení závazného ukazatele mzdového limitu na rok 2017 bez navýšení provozního příspěvku v celkové výši 14 000,- Kč pro příspěvkové organizace dle návrhu

Programy pro poskytování dotací na podporu sportu pro rok 2018

Usnesení č. 130/3498/17 - rada města s c h v a l u j e vyhlášení "Programu pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu", "Programu pro poskytování dotací z výnosu města ze sázkových her právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu" a "Programu pro poskytování dotací z výnosu města ze sázkových her na podporu individuálního sportu fyzických osob reprezentujících město Náchod v mezinárodním měřítku" pro rok 2018

Rozpočtová opatření od 30.11.2017

Usnesení č. 130/3499/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 162 až č. 169 a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Výběrové řízení na pozici ředitele Sportovních zařízení města Náchoda

Usnesení č. 130/3500/17 - rada města s c h v a l u j e znění výběrového řízení na pozici ředitele městské příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda

Informace o vypracování Studie proveditelnosti realizace rekonstrukce a doplnění městského kamerového systému města Náchod

Usnesení č. 130/3501/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace

Záměr na vysazení Stromku Olgy Havlové

Usnesení č. 130/3502/17 - rada města s c h v a l u j e záměr na vysazení Stromku Olgy Havlové v rámci iniciativy Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové (IČ 00406066) zastoupeného paní Danuší Němcovou, předsedkyní, na pozemku ve vlastnictví města (p.p.č. 1134/1 v k.ú. Náchod) včetně rozpočtového opatření do kapitoly 16 - kultura ve výši 3000 Kč vč. DPH

Žádost o souhlas se zřízením ZŠ Expedice v Náchodě

Usnesení č. 130/3503/17 - rada města n e m á n á m i t e k proti zřízení soukromé Základní školy Expedice v souladu se Zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Dohoda o narovnání se společností Magic School, s. r. o.

Usnesení č. 130/3504/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření dohody o narovnání se společností Magic School, s. r. o., IČO 28243013, v předloženém znění, a tím spíše i ve znění pro město Náchod výhodnějším a u k l á d á Městskému úřadu Náchod zajistit uzavření dohody o narovnání se společností Magic School, s. r. o., IČO 28243013, v předloženém znění nebo, bude-li to možné, ve znění pro město Náchod výhodnějším.

TS Náchod s.r.o.

Usnesení č. 130/3505/17 - rada města d o p o r u č u j e jednateli společnosti TS Náchod s.r.o. navýšit všem pracovníkům plat v průměru o 10 % od 1.1.2018

Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa, dodatek č. 3 ke smlouvě na akci "Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa, dopravní značení"

Usnesení č. 130/3506/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1/2017/DSH uzavřené se společností Dopravní značení Náchod s.r.o., Vysokov, IČO 27467040 na méněpráce a vícepráce na akci "Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa, dopravní značení"

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta