Dnes
Teplota: 11.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 9. / 13. / schůze rady města Náchoda konané dne 26. března 2015


OK u Slávie

Usnesení č. 13/413/15 - rada města s c h v a l u j e předložené náklady na výměnu kabeláže a sloupů VO v prostoru OK u Slávie a souhlasí s vystavením objednávky na TS Náchod s.r.o., IČO 25270095.

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 13/414/15 - rada města s o u h l a s í se zveřejněním záměru pronajmout objekt bez čp., stavba občanské vybavenosti na stavební parcele č. 1367 v ulici Kostelecké v Náchodě, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a katastrální území Náchod.
Usnesení č. 13/415/15 - rada města s o u h l a s í s vyhlášením výběrového řízení na pronájem restaurace Na koupališti podle předloženého návrhu.

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 13/416/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 46 až 48 dle návrhu.

Usnesení č. 13/417/15 - rada města d o p o r u č u j e ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí.

V Náchodě 27. března 2015

Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta
Mirek Brát
radní