Dnes
Teplota: 21.4 °C

Souhrn usnesení ze 42. / 125. / schůze Rady města Náchoda konané 22. listopadu 2017


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 125/3435/17 - rada města s o u h l a s í č. 3640 - s dokoupením záruky (na jeden rok) vztahující se na kinoserver GDC SX + GDC Entrprais v hodnotě 20.000,- Kč, který je předán do bezplatného užívání PO Kino Vesmír, IČO 00857866

Přísedící Okresního soudu v Náchodě

Usnesení č. 125/3436/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města zvolit Bc. Pavla Schirlo přísedícím Okresního soudu v Náchodě

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Usnesení č. 125/3437/17 - rada města s c h v a l u j e znění a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234 a doporučuje ZM schválit uzavření této smlouvy

Ing. Jan Č t v r t e č k a
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka