Dnes
Teplota: 21.5 °C

Souhrn usnesení z 33. / 116. / schůze Rady města Náchoda konané 18. září 2017

Majetkoprávní úkony obce


Usnesení č. 116/3196/17 - rada města s c h v a l u j e
č. 2493 - zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v budově polikliniky v ulici Němcové čp. 738, společnosti MUDr. Vladimír Chvojka s.r.o., zastoupené jednatelem MUDr. Vladimírem Chvojkou, IČO 062 42 511
č. 3827 - zveřejnění záměru na prodej části cca 19 m2 pozemkové parcely č. 404/8 katastrální území Jizbice u Náchoda
č. 3847 - zrušení věcného břemene užívání váznoucího na pozemkové parcele č. 961/11 katastrální území Náchod
č. 3849 - zřízení věcného břemene, služebnosti stezky a cesty k pozemkové parcele č. 73/5, pozemkové parcele č. 73/24, pozemkové parcele č. 73/25, pozemkové parcele č. 73/27, pozemkové parcele č. 73/28 ve prospěch pozemkové parcely č. 73/56 vše katastrální území Staré Město nad Metují za jednorázovou úplatu 200,- Kč/m +DPH minimálně 10.000,- Kč
č. 3896 - zveřejnění záměru výpůjčky části pozemkové parcely č. 276/4 v katastrálním území Babí u Náchoda a to té části bez komunikačních sjezdů
č. 3899 - zveřejnění záměru výpůjčky rybníka spolu s pozemkovou parcelou č. 32-vodní plocha v katastrálním území Bražec za účelem sportovního rybaření

Usnesení č. 116/3197/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 3754 - prodej, č. 3898 - schválit nabytí,

Usnesení č. 116/3198/17 - rada města o d r o č u j e č. 3888

Usnesení č. 116/3199/17 - rada města s o u h l a s í č. 3893 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/2952/2017 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 632 v katastrálním území Pavlišov. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkových parcelách města má být cca 52 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 3894 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkových parcel č. 1751/3, č. 1837/2, 1916/11, 2045, všechny v katastrálním území Náchod, v ulici Českoskalická. Celková délka plynovodního potrubí uloženého v pozemkových parcelách města má být cca 57 m. Věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 3895 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele města č. 1982/4 v katastrálním území Náchod v ulici Tylova. Celková délka optického kabelu uloženého v pozemkových parcelách města má být cca 2 m. Věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 3860 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/3031/2017 na pronájem části pozemkové parcely č. 2067/1 o výměře 624 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem zřízení lávky pro pěší nad železniční tratí, kterou odbor SMF předkládá RM k odsouhlasení. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností ode dne protokolárního předání předmětu nájmu s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné je stanoveno ve výši 25,- Kč/m2, tj. celkem 15.600,- Kč bez DPH. V čl.VI. odst. 1. nájemní smlouvy je uvedeno: Pokud smlouva nenabude účinnosti do 30.11.2018, pozbude platnosti od samého počátku
č. 3878 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/3038/2017 se společností innogy Energo, s.r.o., IČO 25115171. Nájemní smlouvou město přenechává společnosti innogy Energo, s.r.o., do nájmu část pozemkové parcely č. 110/9 o výměře 31,2 m2 a část pozemkové parcely č. 110/26 o výměře 36,6 m2. Pronajaté části pozemků budou využity pro umístění dvou akumulačních nádrží na vodu a stavbu komínu. Celková plocha pronajímaných pozemkových parcel má výměru 67,8 m2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.9.2017 do 31.8.2037, tj. na 20 let. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 20.340,- Kč/rok + DPH s každoročním navýšením o inflaci.

Usnesení č. 116/3200/17 - rada města r e v o k u j e
č. 17107 - usnesení 113/3102/17, bod jednání 17090, ve věci schválení Smlouvy o ubytování s Janem Jaklem na ubytovně na adrese Běloveská č.p. 2013 v Náchodě, místnost č. 2, na období 01.09.2017 - 30.11.2017 č. 17112 - usnesení 115/3180/17, bod jednání 17106, ve věci spojení bytů, ukončení nájmu bytu č. 6 a uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 9 na období 01.10. - 31.12.2017 a s c h v a l u j e
spojení bytů č. 4 a č. 6 v č.p. 68 v ulici Na Vyšehradě v jeden a přidělení mu číslo bytu 9 - uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 6 v č.p. 68 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě se Simonou Biháryovou k 31.10.2017 - na základě výjimky z podmínek pro žadatele Smlouvu o nájmu bytu č. 9 v č.p. 68 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě s Simonou Biháryovou na období 01.11.2017 - 31.01.2018, nájemné ve výši Kč 55,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 11.000,00

Usnesení č. 116/3201/17 - rada města s c h v a l u j e č. 17108 - uzavření dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s p. Janem Ludvikem Lipartem, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.10.2017 do 31.12.2017

č. 17109 - uzavření dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem Michalem Francem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.10.2017 do 31.12.2017
č. 17110 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.1 s panem Michalem Matou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.10.2017 do 31.12.2017
č. 17111 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.4 s panem Františkem Bilkou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.10.2017 do 31.12.2017
č. 17114 - uzavření Dohody o postupném splácení jistoty s p. Milanem Janem a Olgou Janovou
č. 17115 - žádost pí. Izabely Blažkové o vrácení ? složené jistoty k nájmu bytu č. 3 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě - obsazení bytu č. 10 Duhová ul. čp. 267 Romanou Novákovou s účinností od 1.1.2018.

Usnesení č. 116/3202/17 - rada města r e v o k u j e č. 17113 - usnesení 113/3102/17, bod jednání 17095, ve věci uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 14 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě s Tiborem Janem od 01.10.2017 - 31.12.2017 a
s c h v a l u j e
na základě výjimky z podmínek pro žadatele o byt v majetku města Náchoda uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 14 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě s Monikou Kurovou od 01.10.2017 - 31.12.2017 a schvaluje nájemné ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistotu ve výši Kč 8.500,00

Usnesení č. 116/3203/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 17116 - informaci o uvolnění bytu č. 7 v ul. Rybářská č.p. 1810 v Náchodě k 30.09.2017 č. 3901 - nesouhlas pana Oldřicha Manycha, paní Juliany Manychové a pana Jaroslava Manycha s tím, že jim bude podána informace o tom, že se jedná o manipulační plochu, dočasně využívanou pro parkování

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/157/2017

Usnesení č. 116/3204/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/157/2017 ve výši Kč 15 000,-

Kácení dřevin - Optimalizace CZT Plhov

Usnesení č. 116/3205/17 - rada města s o u h l a s í, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin

Posunutí železniční zastávky

Usnesení č. 116/3206/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu a pověřuje místostarostu Ing. Čtvrtečku jednáním se SŽDC v této záležitosti

Schválení zřízení dopravní hlídky Městské policie Náchod a s tím souvisejících nákladů a opatření

Usnesení č. 116/3207/17 - rada města s o u h l a s í se zřízením dopravní hlídky městské policie a s tím souvisejících nákladů a opatření

Správa budov Náchod - opravné položky

Usnesení č. 116/3208/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu a souhlasí s proúčtováním opravných položek za roky 2010-2016 v měsíci září 2017

Plnění rozpočtu za srpen 2017

Usnesení č. 116/3209/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 116/3210/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu dle návrhu

Sportovní zařízení města Náchoda - Odpisový plán

Usnesení č. 116/3211/17 - rada města s c h v a l u j e nový odpisový plán na rok 2017 Sportovních zařízení města Náchoda ve výši Kč 202 682,- a souhlasí s navýšením odpisového plánu pro rok 2017 o Kč 12 103,- bez navýšení příspěvku

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě

Usnesení č. 116/3212/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě číslo 17-SOBS01-4121312494 mezi městem Náchod a ČEZ Distribuce a.s. na zřízení nového odběrného místa Hurdálkova, kat.území Náchod, par.č. 202, 547 01 Náchod

Parkoviště a veřejné osvětlení Hřbitovní ulice v Náchodě

Usnesení č. 116/3213/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.IRM/495/2017 na akci Parkoviště a veřejné osvětlení Hřbitovní ulice v Náchodě se společností EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924

Rozpočtová opatření od 4.9.2017

Usnesení č. 116/3214/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 105 až č. 115 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Náchodská Prima sezóna - Darovací smlouva č. SMF/3059/2017

Usnesení č. 116/3215/17 - rada města s c h v a l u j e Darovací smlouvu č. SMF/3059/2017

Smlouva o úvěru č. SMF/3055/2017

Usnesení č. 116/3216/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o úvěru č. SMF/3055/2017

Oprava prostor bývalé prádelny pro potřeby městského úřadu

Usnesení č. 116/3217/17 - rada města p o v ě ř u j e OIRM zajištěním opravy přízemí objektu č.p.236 pro potřeby správního odboru městského úřadu

Tribuna atletického stadionu Náchod - sankce projektanta

Usnesení č. 116/3218/17 - rada města s o u h l a s í s uplatněním sankce po atelieru INS spol. s r.o., Náchod, IČO 60109971 za chybu v projektové dokumentaci akce "Tribuna atletického stadionu Náchod" a souhlasí s vystavením faktury

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 116/3219/17 - rada města s c h v a l u j e posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Návrh na úpravu platu ředitelky MŠ Náchod, Březinova

Usnesení č. 116/3220/17 - rada města s o u h l a s í s úpravou platu ředitelky MŠ Náchod, Březinova 669 od 1.10.2017

Žádost ředitelky MŠ, Náchod, Alšova 952 o souhlas se zapojením do projektu "Šablony pro MŠ"

Usnesení č. 116/3221/17 - rada města s o u h l a s í se zapojením MŠ, Náchod, Alšova 952 do projektu "Šablony pro MŠ" v celkové výši 321 302,- Kč.

Žádost o schválení přijetí daru pro MŠ, Náchod, Alšova 952

Usnesení č. 116/3222/17 - rada města s c h v a l u j e přijetí daru pro PO Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 v hodnotě 9 748,- Kč

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Usnesení č. 116/3223/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í vyhlášení ředitelského volna dne 29.9.2017 v ZŠ, Náchod, Komenského 425

Geologický průzkum zřídelní oblasti Běloves, schválení dodatku č.1. SOD č. IRM/449/2017

Usnesení č. 116/3224/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením dodatku č.1. SOD IRM/449/2016 "Geologického průzkumu zřídelní oblasti Běloves" se společností Stavební geologie-geoprůzkum České Budějovice, spol. s.r.o., Pekárenská 257/81 372 13 České Budějovice

Chodník a komunikace Nemastova ulice v Náchodě

Usnesení č. 116/3225/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. IRM/485/2017 na akci Chodník a komunikace Nemastova ulice v Náchodě se společností KENVI CZ, s.r.o., se sídlem Popluží 936, 517 41 Vamberk IČO: 28825039.

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/91/2017

Usnesení č. 116/3226/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/91/2017

Dodatek č. 4 ke smlouvě č. SMF/9/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Usnesení č. 116/3227/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě č. SMF/9/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ TGM Náchod

Usnesení č. 116/3228/17 - rada města s c h v a l u j e navýšení rozpočtu PO Základní škola T.G. Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005 v celkové výši 268 000 Kč na mzdy a odvody na pokrytí deficitu vzniklého snížením počtu žáků a zároveň schvaluje navýšení mzdového limitu na celkovou výši 387 900 Kč

Zpráva o cestě do partnerského města Bauska

Usnesení č. 116/3229/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zprávu o cestě do partnerského města Bauska

Žádost o čerpání fondu

Usnesení č. 116/3230/17 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 150 000,- a převod této částky do provozních prostředků příspěvkové organizace ZŠ T.G.Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na pokrytí mimořádných nákladů na provoz budovy, které vznikly po rekonstrukci topení a vodovodního potrubí, na obnovu tabulí, pořízení telefonů a instalaci rozvodů pro nově zřízené místo vrátného a školní družiny

Dodatek ke smlouvě o dotaci a darovací smlouva SJŠ

Usnesení č. 116/3231/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit znění dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/19/2016 a darovací smlouvy č. 15/KSCR/2017 včetně smlouvy o výpůjčce s ujednáním o budoucích výpůjčkách mezi městem Náchodem a Společností Josefa Škvoreckého, IČO: 565032, zastoupené Mgr. Václavem Krištofem, předsedou

Žádost o souhlas se zapojením PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 do projektu OPVVV

Usnesení č. 116/3232/17 - rada města s o u h l a s í se zapojením PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 do projektového záměru OPVVV s projektem Zkušenostní učení na Náchodsku v předpokládané výši 5 mil. Kč

VZ - Malé lázně - Běloves

Usnesení č. 116/3233/17 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek "Malé lázně - Běloves" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1:
Pořadí č. 1: GREEN PROJECT, s.r.o., se sídlem Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČO: 27195783, nabídková cena: 18.386.662,74 Kč bez DPH Pořadí č. 2: Průmstav Náchod s.r.o., se sídlem Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod, IČO: 28575062, nabídková cena: 19.173.167,27 Kč bez DPH
Pořadí č. 3: STYLBAU s.r.o., se sídlem Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové, IČO: 25957481, nabídková cena: 19.951.167,50 Kč bez DPH

Úprava kontejnerových stání

Usnesení č. 116/3234/17 - rada města s c h v a l u j e realizaci vybraných kontejnerových stání a uzavření smlouvy o dílo na akci "Úprava kontejnerových stání na rok 2017" se společností ELEKTROIN spol. s r.o., Čechova 326, 547 01 Náchod, IČO: 60930888

Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda, schválení dodatku č. 1 SOD č. IRM/456/2016

Usnesení č. 116/3235/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě SOD IRM/456/2016 na akci "Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda" podpořenou z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 se společností MOVIS Hronov, s.r.o., náměstí Čs. armády 1, 549 31 Hronov, IČO 25983181 za konečnou cenu díla 4.488.614,27 Kč bez DPH

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta