Dnes
Teplota: 21.6 °C

Souhrn usnesení z 29. / 112. / schůze Rady města Náchoda konané 4. srpna 2017

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 112/3083/17 - rada města s c h v a l u j e č. 3881 - zveřejnění záměru
- darování částí pozemkových parcel v katastrálním území Lipí u Náchoda do vlastnictví Královéhradeckého kraje
- dočasného užívání pozemkových parcel v katastrálním území Jizbice u Náchoda, Lipí u Náchoda, Staré Město nad Metují
- vše pro stavbu III/28526 v trase Jizbice - Lipí - Náchod

Usnesení č. 112/3084/17 - rada města s o u h l a s í č. 3876 - s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti, číslo SMF/3037/2017, se Správou silnic KHK, IČO 70947996. Smlouva se týká užívání části silničního pozemku (tělesa silnice) za účelem zřízení a provozování dešťové kanalizace. Jedná se zábor části pozemku silnice číslo III/28526 o výměře 666 m. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od dne podpisu po dobu existence stavby. Úhrada je stanovena ve výši 500,- Kč/m, tj. celkem 333.000,- Kč + DPH

Rozpočtová opatření od 12.06.2017

Usnesení č. 112/3085/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 86 až č. 93 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - "Terénní práce v Náchodě - podpora osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených"

Usnesení č. 112/3086/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/064/0006290 pro projekt Terénní práce v Náchodě - podpora osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených

Schválení nákupu nových technologií pro Technické služby Náchod s.r.o.

Usnesení č. 112/3087/17 - rada města v souladu se svými usnesením č. 91/252/05 ze 4.10.2005 a č. 145/4021/14 z 13.5.2014 s c h v a l u j e společnosti Technické služby Náchod s.r.o. nákup sekačky Kubota GZD 15 HD za cenu 360 000,- Kč bez DPH a technologie INFRASET za 260 100,- Kč bez DPH

Výměna oken na chatě Zvonička v Peci pod Sněžkou

Usnesení č. 112/3088/17 - rada města s o u h l a s í s výměnou oken na rekreačním zařízení chata Zvonička v Peci pod Sněžkou a s úhradou ? nákladů a provedením rozpočtového opatření pro tuto akci

Oprava Mlýnská

Usnesení č. 112/3089/17 - rada města s o u h l a s í s havarijní opravou povrchu parkoviště na par.č. 122/4 k. ú. Náchod

Ulice Dobrovského - dohoda s VAK Náchod a.s.

Usnesení č. 112/3090/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření objednávky se společností VAK Náchod a.s.

Stavební úpravy Zámecká 1845 - nabídka projektových prací

Usnesení č. 112/3091/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření objednávky na provedení projektových prací, rozšíření projektové dokumentace k budově č.p.1845 v Zámecké ulici pro společnost TSUNAMI s.r.o.

Veřejná zakázka Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa, navigace pro pěší, Veřejná zakázka Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa, dopravní značení - výsledky

Usnesení č. 112/3092/17 - rada města s c h v a l u j e
následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku "Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa, navigace pro pěší" realizovanou v rámci projektu "Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa" předloženého do dotačního titulu Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu vyhlášeného v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury MMR ČR a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na Pořadí č. 1:
Pořadí č. 1 - B plus P spol. s r.o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec, IČO 25297015, nabídková cena: Kč 191 497,00 vč. DPH (158 262,00 Kč bez DPH)
Pořadí č. 2 - SILVAGRO s.r.o., Zábrodí - Horní Rybníky 13, PSČ 54941, IČO 27476162, nabídková cena: Kč 195 027,80 vč. DPH (Kč 161 180,00 DPH)
Pořadí č. 3 - green4plan s.r.o., č.p. 191, 549 12 Vysokov, IČO 28857097, nabídková cena: Kč 200 755,94 vč. DPH (Kč 165 914,00 bez DPH)


Usnesení č. 112/3093/17 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku "Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa, dopravní značení" realizovanou v rámci projektu "Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa" předloženého do dotačního titulu Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu vyhlášeného v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury MMR ČR a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na Pořadí č. 1:
Pořadí č. 1 - Dopravní značení Náchod s.r.o., č.p. 181, 549 12 Vysokov, IČO 27467040, nabídková cena: Kč 430 556,72 vč. DPH (355 832,00 Kč bez DPH)
Pořadí č. 2 - ARAPLAST spol. s r.o., Hybešova 419, 679 11 Doubravice nad Svitavou, IČO 43420010, nabídková cena: Kč 443 227,84 vč. DPH (Kč 366 304,00 DPH)
Pořadí č. 3 - HIT HOFMAN, s.r.o., Psáry, Pražská 333, PSČ 25244, IČO 48536539, nabídková cena: Kč 463 333,20 vč. DPH (Kč 382 920,00 bez DPH)

Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání - přepracování PD

Usnesení č. 112/3094/17 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na přepracování projektové dokumentace včetně rozpočtu stavby na akci "Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání" společnosti INS spol. s r.o., projektový a inženýrský atelier, IČO 60109971

Miroslav B r á t
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka