Dnes
Teplota: 21.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení ze 7. / 11. / schůze rady města Náchoda konané dne 23. března 2015


Archeologický průzkum na akci Krámská

Usnesení č. 11/379/15 - rada města b e r e n a v ě d o mí danou zprávu

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 11/380/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 2126 - zveřejnění záměru převodu podílů o velikosti 790/34801, 788/34801, 798/34801, 784/34801, 789/34801, 787/34801 ke stavebním parcelám č. 420, č. 421, č. 422, č. 423 katastrální území Staré Město nad Metují a podílů o velikosti 741/49621, 741/49621, 906/49621 ke stavební parcele č. 3036 katastrální území Náchod
č. 3593 - zveřejnění záměru na prodej části pozemku č. 1861 v katastrálním území Náchod s tím, že žadatel bude informován o záměru prodeje do podílového spoluvlastnictví s majitelkou sousední nemovitosti pro zajištění přístupu i na její pozemek
č. 3600 - zahájení jednání s ČR Státním pozemkovým úřadem v katastrálním území Náchod
č. 3601 - záměr vlastníka čp. 2042 Běloveská na zřízení průchodu s tím, že přístup ke schodišti bude vybudován za dodržení všech současných bezpečnostních a požárních předpisů na základě ohlášení prací Odboru výstavby, veškeré náklady si uhradí žadatel, práce provede odborná firma dle platných předpisů, případné škody způsobené na majetku města nebo i cizím odstraní na své náklady žadatel, při případném zásahu do elektroinstalace nebo jiných rozvodů předloží žadatel nové revizní zprávy, po ukončení prací vyzve žadatel technika Správy budov Náchod s.r.o. ke kontrole provedených prací, v případě ukončení nájmu nebude žadatel požadovat žádné náhrady

Usnesení č. 11/381/15 - rada města u k l á d á č. 3545 - odboru SMF vyhlásit výběrové řízení na obsazení Restaurace na koupališti s vyvolávací cenou nájmu Kč 5.000,-/měs.

Usnesení č. 11/382/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města 3578 - zamítnout prodej, 3591 - zamítnout prodej,

Usnesení č. 11/383/15 - rada města o d r o č u j e č. 3562 a u k l á d á odboru SMF získat od všech majitelů pozemků v této lokalitě souhlas s požadavkem p. Dítěte

Usnesení č. 11/384/15 - rada města s o u h l a s í
č. 3596 - s uzavřením smlouvy o nájmu majetku (naše č. SMF/2637/2015) mezi Městem Náchodem a podílovými spoluvlastníky budovy čp. 1759 na straně jedné a ÚZSVM, IČ: 69797111, vlastníkem stavební parcely
č. 2794/1. Smlouva se uzavírá na poměrné užívání stavební parcely č. 2794/1 v k.ú. Náchod na dobu určitou s účinností od 1.4.2015 do 31.3.2020. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši vlastnického podílu, tj. 32.486,- Kč/rok s každoročním navýšení o inflaci předešlého roku
č. 3597 - se zveřejněním záměru přenechat do výpůjčky panu Jaromíru Měřinskému část pozemkové parcely č. 313/6 v k. ú. Dobrošov o výměře 442 m2 za účelem sečení trávy a udržování veřejné zeleně
č. 3598 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude uloženo pod povrchem pozemkové parcely města č. 798, č. 1142/11, č. 1995/3 a č. 2058/42 v katastrálním území Náchod v ulici Pražská a Běloveská. Předpokládaná délka el. vedení umístěného v pozemkových parcelách města má být cca 47,5 m pro vysoké napětí a 32,5 m pro nízké napětí
č. 3599 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude uloženo pod povrchem pozemkové parcely města
č. 1144/1, č. 1144/2, č. 1922/1, č. 2058/3 a č. 2058/40 v katastrálním území Náchod v ulici Raisova a Parkány. Předpokládaná délka el. vedení umístěného v pozemkových parcelách města má být cca 57 m pro vysoké napětí a 53 m pro nízké napětí

Usnesení č. 11/385/15 - rada města s o u h l a s í
č. 15041 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem Michalem Francem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.04.2015 do 30.06.2015
č. 15047 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s panem Janem Ludvikem Lipartem, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.04.2015 do 30.06.2015
č. 15049 - s připojením objektů č.p. 147, č.p. 371 a č.p. 406 v ulici Hurdálkova v Náchodě k metropolitní optické síti za dodržení podmínek uvedených v žádosti - s převodem práv a povinností k bytu č. 269/53 ul.Duhová v Náchodě

Usnesení č. 11/386/15 - rada města r e v o k u j e
č. 15042 - usnesení 6/190/15, bod číslo 15014 - uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 1 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s panem Miroslavem Samkem na období od 01.02.2015 do 30.04.2015
č. 15046 - usnesení 5/138/15 , číslo akce 15012, ze schůze ze dne 12.01.2015 v bodě uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/2592/2015 na pronájem nebytového prostoru v Náchodě, Masarykovo náměstí č.p. 1 - holičství, kadeřnictví - s firmou Moniky Svobodové, Krapkova 1145, Náchod, IČ 63187078 s platností od 01.02.2015
Usnesení č. 11/387/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 15043 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 1 v č.p. 270 ul. Bílkova v Náchodě a případnou další nabídku bytu č. 1 v č.p. 270 ul. Bílkova v Náchodě za stejných podmínek, jako byly stanoveny ve výběrovém řízení
č. 15044 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu s Helenou Pohlodkovou na byt č. 7 v č.p. 502 v ulici Ruská v Náchodě k 31.03.2015 a na základě výjimky ze zásad pro žadatele o přidělení nájemního bytu v majetku města Náchoda uzavření Smlouvy o nájmu bytu s Helenou Pohlodkovou k bytu č. 7 v ulici Francouzská č.p. 349 v Náchodě na dobu 01.04.2015 do 30.06.2015. Nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2, jistota na byt je Kč 20.000,00
č. 15048 - ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. SMF/2546/2014 na pronájem nebytového prostoru v Náchodě, Hurdálkova č.p. 147 s firmou Jakuba Šimka, DiS, U Rybníka 455, Náchod, IČ 25254405 dohodou k 30.04.2015
Usnesení č. 11/388/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 15045 - informaci o uvolnění bytu č. 302 v ul. Rybářská č.p. 1819 v Náchodě k 28.02.2015

Usnesení č. 11/389/15 - rada města r u š í
usnesením č.5/130/15 ze dne 12.1.2015 v části týkající se akce 3355 a s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMF/2357/2013 uzavřené mezi Městem Náchodem a společností AGRO CS a.s. jako spoluvlastníky pozemků a společností MEGA PLUS s.r.o., IČ 64793281, jako nájemcem. Dodatkem se prodlužuje platnost nájemní smlouvy do 31.8.2022. Nájemné ve výši 172.932,- Kč + DPH/rok bude každoročně zvyšováno o inflaci vyhlášenou ČSÚ za předcházející rok

Pojištění majetku na rok 2015-2016

Usnesení č. 11/390/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření nové pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou na další roční období 2015/2016 a p o v ě ř u j e starostu města Jana Birke jejím podpisem

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/66/2015

Usnesení č. 11/391/15 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/66/2015

Změny v komisích rady města

Usnesení č. 11/392/15 - rada města o d v o l á v á Františka Rázla z komise lázeňské Oldřicha Manycha z kulturní komise

Usnesení č. 11/393/15 - rada města j m e n u j e Oldřicha Manycha členem komise lázeňské Josefa Kindla členem kulturní komise

Purkyňova ul.

Usnesení č. 11/394/15 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky na firmu Alprim na položení živičného koberce v ul. Purkyňova (úsek od transfúzní stanice ke křižovatce s ul. Bartoňovou) ve výši Kč 108.684,50 bez DPH

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 11/395/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 40 až 45 a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Změna funkčního místa, stanovení celkového počtu zaměstnanců města Náchoda zařazených do úřadu

Usnesení č. 11/396/15 - rada města s c h v a l u j e s účinností od 1.4.2015 změnu 1 funkčního místa odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu Náchod a konstatuje, že již schválený počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu zůstává 159, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce

Oprava požární nádrže na Pavlišově

Usnesení č. 11/397/15 - rada města s o u h l a s í s objednáním "Opravy požární nádrže na Pavlišově" u Petra Hepnara,Trubějov 49, 547 01 Kramolna za nabídkovou cenu 139 043,- Kč bez DPH

Rekonstrukce chodníků ul. Němcové - výběr zhotovitele

Usnesení č. 11/398/15 - rada města r u š í poptávkové řízení na akci Rekonstrukce chodníků ul. Němcové, k.ú. Náchod

ZŠ Babí - stavební úpravy

Usnesení č. 11/399/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o dílo na akci "ZŠ Babí - stavební úpravy" se společností Vše pro stavby s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 za cenu 2 502 172 Kč vč. DPH

"Rekonstrukce chodníků ul. Němcové, k.ú. Náchod. " - smlouva o podmínkách zajištění užívání silničního pozemku (pozemkové parcely) ke stavební činnosti

Usnesení č. 11/400/15 - rada města s c h v a l u j e text a uzavření Smlouvy o podmínkách zajištění užívání silničního pozemku (pozemkové parcely) ke stavební činnosti číslo smlouvy: 9/40/15/0052/Ha/F, K č.j.:SUSKHK/2218/15/PO-Ha, číslo smlouvy uživatele: IRM/356/2015 s příspěvkovou organizací Správa silnic Královéhradeckého kraje vykonávající vlastnická práva Královéhradeckého kraje

Oprava chodníků na Pavlišově

Usnesení č. 11/401/15 - rada města s c h v a l u j e cenovou nabídku firmy VŠE PRO STAVBY s.r.o. na opravy chodníků na Pavlišově za celkovou cenu 567 985,- Kč včetně 21% DPH

Penzion Marie, II. etapa - rekonstrukce koupelen

Usnesení č. 11/402/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o dílo na "II. etapu-Rekonstrukci osmi koupelen penzionu Marie v Náchodě" se společností STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o., Českoskalická 1, 547 01 Náchod za nabídkovou cenu 338 376,- Kč včetně DPH 15%

Souhlas s podáním žádosti o grant MŠMT zabezpečení škol

Usnesení č. 11/403/15 - rada města s o u h l a s í s podáním žádostí škol a školských zařízení do vyhlášeného dotačního programu MŠMT "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení" v roce 2015 dle návrhu

Souhlasy s přijetím darů

Usnesení č. 11/404/15 - rada města s o u h l a s í
- s přijetím věcného daru příspěvkovou organizací MŠ, Náchod, Alšova 952, ve výši 9 927,- Kč
- s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací ZŠ T. G. Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005, ve výši 800,- Kč

Zápis z komise

Usnesení č. 11/405/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání letopisecké a místopisné komise ze dne 12. 3. 2015

Žádost o povolení k umístění kamenů zmizelých

Usnesení č. 11/406/15 - rada města s c h v a l u j e umístění 5 ks kamenů zmizelých do dlažby chodníku před domem čp. 57 na Masarykově náměstí v Náchodě.

Klub vojenské historie

Usnesení č. 11/407/15 - rada města s o u h l a s í s umístěním informační tabule na dřevěném stojanu na autobusové zastávce Dobrošov pro Klub vojenské historie Náchod o.s., Běloveská 851, 547 01 Náchod

Pozvánka na Studentský festival písní a tanců města Bauska

Usnesení č. 11/408/15 - rada města s c h v a l u j e cestu vedení města Náchod a žákovského smyčcového souboru ZUŠ Náchod do partnerského města Bauska v Lotyšku při příležitosti konání Studentského festivalu písní a tanců města Bauska v květnu roku 2015 včetně rozpočtového opatření.

Výběrová řízení na zateplování

Usnesení č. 11/409/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace

Usnesení č. 11/410/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením příkazní smlouvy s firmou DABONA, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou (IČ 64826996) na zpracování výběrového řízení na dodavatele zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda.

OK u Slávie

Usnesení č. 11/411/15 - rada města u k l á d á odboru IRM, aby se začal neprodleně zabývat výměnou kabeláže a sloupů VO v prostoru OK u Slávie a návrh řešení předložil na další jednání RM.

V Náchodě 24. března 2015Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta
Jan Birke
starosta