Dnes
Teplota: 21.0 °C

Souhrn usnesení z 21. / 104. / schůze Rady města Náchoda konané 22. května 2017

VZ - Parkoviště a veřejné osvětlení Hřbitovní ulice v Náchodě

Usnesení č. 104/2860/17 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Parkoviště a veřejné osvětlení Hřbitovní ulice v Náchodě"

Usnesení č. 104/2861/17 - rada města u s t a n o v u j e komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku "Parkoviště a veřejné osvětlení Hřbitovní ulice v Náchodě" - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Eva Zákravská (náhradník Zuzana Klicnarová), Bohuslav Voborník (náhradník Miroslav Petr) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

VZ - Chodník a veřejné osvětlení v ulici Václavická - Českoskalická v Náchodě

Usnesení č. 104/2862/17 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Chodník a veřejné osvětlení v ulici Václavická - Českoskalická v Náchodě"

Usnesení č. 104/2863/17 - rada města u s t a n o v u j e komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku "Parkoviště a veřejné osvětlení Hřbitovní ulice v Náchodě" - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Eva Zákravská (náhradník Zuzana Klicnarová), Bohuslav Voborník (náhradník Miroslav Petr) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta