Dnes
Teplota: 9,4 °C

Informace pro právnické a fyzické osoby - KRIZOVÉ ŘÍZENÍ


Město Náchod
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod


Pracoviště:

Městský úřad Náchod, Palachova 1303, 547 01 Náchod
1. patro, vpravo, dveře č. 169
Pracovník krizového řízení:   


Mgr. Marunová Jaroslava
Telefon: 491 405 418, 602437562
Mail: j.marunova@mestonachod.cz


ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ MĚSTA NÁCHODA


Krizový štáb


Bezpečnostní rada


Funkce v BR

Jméno

Pracovní zařazení

Telefon

Mobil

Předseda

Jan Birke

Starosta, Město Náchod

491405200

731628305

Člen

Ing. Pavla Maršíková

Místostarosta, Město Náchod

491405201

773791524

Člen

Mgr. Hana Mílová

Tajemník, Městský úřad Náchod

491405205

736613426

Člen

Mgr. Radek Bohuslav

Vedoucí, ÚO Policie ČR, Náchod

974534220

721456157

Člen

MUDr. Petr Mertlík

Vedoucí, Výjezdové středisko ZZS, Náchod

491428577

604840132

Člen

Ing. David Pouč

Ředitel, ÚO HZS, Velké Poříčí

950515520

724178112

Člen

Tomáš Kavan

Velitel, JSDH, Náchod

491405230

602483229

Tajemník

Mgr. Jaroslava Marunová

Pracovník krizového řízení, Městský úřad Náchod

491405418

602437562


Stálá pracovní skupina krizového štábu


Funkce v KŠ

Jméno

Pracovní zařazení

Telefon

Mobil

Tajemník

Mgr. Jaroslava Marunová

Pracovník krizového řízení, Městský úřad Náchod

491405418

602437562

Vedoucí stálé pracovní skupiny

1. Ing. Ondřej Poul

Vedoucí odboru životního prostředí

491405463

736613417

2. . Pavel Štras

Odbor životního prostředí

491405458

724179611

Vedoucí odborné skupiny součinnosti a komunikace

1. Bc. Nina Adlof

Kancelář tajemníka

491405255

736613427

2. Václava Mrštíková

Kancelář tajemníka

491405211

739548952

Vedoucí odborné skupiny týlového zabezpečení

1. Bc. Hana Horáková

Vedoucí odboru správního

491405224

736613425

2. Lenka Vintrová

Odbor správní

491405290

739548964

Vedoucí odborné skupiny analýzy a plánování

1. Ing. Ondřej Poul

Vedoucí odboru životního prostředí

491405463

736613417

2. . Pavel Štras

Odbor životního prostředí

491405458

724179611

Vedoucí odborné skupiny nasazení sil a prostředků

1. Ing. Ladislav Šimek

Vedoucí odboru správy majetku a financování

491405202

736613423

2. Bohuslav Voborník

Vedoucí odboru investic a rozvoje města

491405217

608823993

Vedoucí odborné skupiny ochrany obyvatelstva

1. Bc. Pavel Schuma

Vedoucí odboru sociálních věcí a školství

491405437

736613419

2. Renata Jirmanová

Odbor soc. věcí a školství

491405421

725951559

Člen stálé pracovní skupiny KŠ za HZS

Ing. Ludvík Blaha

ÚO Hasičský záchranný sbor

950515555

724178745OBSAH ČINNOSTI KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Krizové řízení zahrnuje souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů, zaměřených na
- analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik
- plánování
- organizování
- realizaci
- kontrolu činností
prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.

Kritéria pro vyhlášení krizového stavu

- Běžná opatření a opatření havarijních či nouzových plánů (včetně opatření založených na hierarchické kumulaci zdrojů, výkonných složek a sil - IZS, či na vzájemné spolupráci obcí, obcí s rozšířenou působností a krajů) nejsou dostatečně účinná.

- Ke zvládnutí dopadů pohromy a pro její zvládnutí je třeba omezit
a) práva osob
b) použít nadstandardní zdroje a složky
c) použít specifické právní nástroje.

Činnost při jednotlivých krizových stavech, pravomoci vlády, ministerstev, hejtmana kraje, starostů obcí, velitele zásahu jsou uvedeny v zákonech č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) a č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.MOŽNÉ ZDROJE RIZIK NA ÚZEMÍ ORP NÁCHOD

 
SILNIČNÍ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Místo vzniku komunikace I. a II. třídy
 
ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Místo vzniku železnice
 
POVODNĚ
Místo vzniku Okolí toku řeky Metuje a Úpy
Krizová opatření Ohrožené obce mají zpracovány povodňové plány
 
VÝRON NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Místo vzniku Zimní stadion Náchod, Na Strži 1795
Pivovar Náchod a. s., Dobrošovská 130
Teplárna Náchod, Plhovská 544 (KA Contracting ČR s.r.o.)
Zemko k.s., Česká Skalice, Zelená 226
Zimní stadion Hronov, Palackého

Krizová opatření- okamžité vyvedení osob z prostoru
- varovat obyvatelstvo v přilehlé bytové zástavbě
- zamezit šíření nebezpečné látky


NEBEZPEČNÉ LÁTKY

Jedná se o přehled základních nebezpečných látek, se kterými se může občan průběžně a běžně dostat do kontaktu z různých důvodů (únik z nádrží, při dopravní nehodě, kdy je tato nebezpečná látka převážena, útok neznámého pachatele touto látkou v místě a budovách, kde se shromažďuje větší počet osob apod.).


Chlor Cl2


Charakteristika
Nehořlavý, žlutozelený plyn, štiplavě páchnoucí, ve zkapalněném stavu slabě nažloutlá kapalina. Bezprostředně se slučuje s téměř všemi prvky, prudce s organickými látkami!
Účinky na organismus
Velmi silné dráždivé účinky na sliznice, při silných koncentracích dochází k poleptání plicních tkání.
Ochrana těla
Dýchací cesty při nižší koncentraci ochranná maska + Cl2 filtr
Obličej při vyšší koncentraci izolační dýchací přístroj
Povrch těla oděv ochranný (kompletní)
První pomoc při zasažení
- vynesení nebo vyvedení do čistého prostředí, odstranění kontaminovaného oděvu,
- výplach očí nezávadnou vodou nebo 3% roztokem jedlé sody,
- umělé dýchání, zabezpečení klidu a tepla,
- aplikace kyslíku pouze v přítomnosti lékaře
- nepodávat tekutiny.
Neodkladná opatření
- opuštění zasaženého prostoru a jeho uzavření,
- varování v další ohrožené oblasti,
- vytvoření omezujících a ochranných vodních clon,
- zastavení nebo omezení dalšího úniku.
Asanace
- budovy a venkovní zařízení omývat tříštěným proudem vody,
- vnitřky budov intenzivně větrat.

Amoniak NH3


Charakteristika
Hořlavý, bezbarvý, čpavě páchnoucí plyn, dráždící silně oční sliznice. Inhalační a povrchová zasažení, možný vznik třaskavé směsi i kontaminace terénu a vod.
Účinky na organismus
Silné dráždivé účinky na sliznice očí a dýchacích cest, možné poškození plicních tkání. Při vysokých koncentracích poruchy CNS.
Ochrana těla
Dýchací cesty při nižší konc.ochranná maska + NH3 filtr
Obličej při vyšší konc.izolační dýchací přístroj
Povrch těla oděv ochranný (kompletní)
První pomoc při zasažení
- vynesení nebo vyvedení do čistého prostředí, odstranění kontaminovaného.oděvu,
- výplach očí nezávadnou vodou nebo vodou borovou,
- inhalace par octa.
Neodkladná opatření
- opuštění zasaženého prostoru a jeho uzavření,
- varování v další ohrožené oblasti,
- vyřadit veškeré zdroje vznícení, zákaz kouření, vypnout motory vozidel,
- vytvoření omezujících a ochranných vodních clon,
- zastavení nebo omezení dalšího úniku.
Asanace
- budovy a venkovní zařízení omývat tříštěným proudem vody,
- vnitřky budov intenzivně větrat.
- terén lze asanovat nejlépe 3% roztokem kyseliny octové (nouzově lze užít i 3% roztok anorg.kyseliny).

Dusičnan amonný (Ledek amonný) NH4NO3


Charakteristika
Hořlavá, bezbarvá,hydroskopická tuhá látka, chutnající ostře a hořce. Směsi se superfosfátem nebo hořlavými látkami mají sklon k samovznícení! Nad 300 oC je možný výbušný rozklad.
Účinky na organismus
Poškození zdraví pouze při požití, při tepelném rozkladu se vyvíjí nitrosní plyny, které mohou být příčinou zasažení.
Ochrana těla
Dýchací cesty ochranná maska s filtrem proti kyselým parám, nebo izolační dýchací přístroj,
Povrch těla oděv ochranný (kompletní)
První pomoc při zasažení
- při požití vyvolat dávení, zajistit lékařskou pomoc,
- při inhalačním zasažení nitrosními plyny vyvést do čistého prostředí a dle potřeby dát umělé dýchání spojené s inhalací 3% roztoku jedlé sody.
Neodkladná opatření
- zamezení možnosti vzniku požáru; v případě, že požár vznikl, provádět hašení tříštěným proudem nebo vodní mlhou,
- uniklý pevný dusičnan překrývat pískem nebo zeminou,
- zamezit další únik.
Asanace
- z terénu kontaminovaného pevnou látkou sejmout vrstvu kontaminované zeminy (u pevných povrchů rozsyp látky),
- zbytky pevné látky na terénu smývat proudem vody,
- vnitřky budov zamořené nitrosními plyny vzniklými tepelným rozkladem intenzivně větrat.

Etylén


Charakteristika
Extrémně hořlavá látka. Zkapalněný hořlavý plyn , málo rozpustný ve vodě, při odpařování tvoří chladné mlhy těžší vzduchu (nebezpečí omrzlin), plyn je lehčí vzduchu, tvoří se vzduchem výbušné směsi, má narkotické účinky, dráždí oči a dýchací cesty. Prudce reaguje s oxidujícími materiály,může prudce reagovat s chloridem hlinitým, chloridem uhličitým, benzoylperoxidem, ozónem aj.,ve směsi s chlorem spontánně exploduje při osvícení slunečním světlem
Účinky na organismus
Má narkotické účinky, dráždí oči a dýchací cesty.
Ochrana těla
Dýchací cesty nebo izolační dýchací přístroj,
Povrch těla oděv ochranný (kompletní)
První pomoc při zasažení
Postiženého přenést na čerstvý vzduch, uložit do stabilizované polohy, uvolnit oděv, potřísněné části oděvu sundat, zasažená místa opláchnout vodou, při zástavě dechu aplikovat umělé dýchání, omrzlá místa netřít.
Asanace
Nesmí se vylévat přímo do kanálu nebo na hladiny vod, likviduje se spalováním. Je-li třeba, přidávají se hořlavá rozpouštědla.


POVINNOSTI OBČANŮ NA ÚSEKU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

Každý občan je odpovědný v rozsahu svých práv a povinností za:
a) předcházení
b) připravenost
c) zvládnutí krizových situací.
Každý občan musí respektovat veřejný zájem při zvládání krizových situací.


KRIZOVÉ STAVY


Název Norma - zákon Vyhlašující orgán Důvod Území Doba trvání
Válečný stav Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., (Ústava ČR), čl. 43, odst. 1 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 2 Parlament je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení celý stát, není omezeno
Stav ohrožení státu Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., čl.2, čl. 7 Parlament na návrh vlády je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy. celý stát,
omezené území státu
není omezeno, souhlas nadpoloviční většiny všech senátorů a poslanců
Nouzový stav Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., čl. 2, 5 a 6 Vláda (v případě nebezpečí zprodlení předseda vlády) v případě výskytu živelních pohrom ( živelních, technologických např. ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí - epidemií, ekonomických problémů, teroristických útoků apod. ), které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví lidí nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost ve státě celý stát
omezené území státu
nejdéle 30 dnů, prodloužit jen se souhlasem Poslanecké sněmovny
Stav nebezpečí zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 3 Hejtman kraje, v Praze primátor hl.m. Prahy V případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí jsou ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, jestliže nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS celý kraj,
část kraje
nejvýše 30 dnů (prodloužení jen se souhlasem vlády), pokud nelze nebezpečí odvrátit v rámci stavu nebezpečí, požádá hejtman vládu o vyhlášení nouzového stavu

PŘÍRUČKY PRO OBČANY A ŠKOLY

Pro občany:


Pro případ ohrožení - příručka
Sebeochrana obyvatelstva ukrytím
Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek
Požární ochrana - příručka pro podnikatele

http://www.hzscr.cz/clanek/prirucky.aspx

Pro školy


Pomůcky k výuce témat ochrany člověka za mimořádných událostí na základních a středních školách
Ochrana člověka za mimořádných událostí - příručka pro učitele základních a středních škol
Výchova dětí v oblasti požární ochrany

http://www.hzscr.cz/clanek/pomoc-skolam-pomoc-skolam.aspx
http://www.hasik.cz/publikace/index.html

SEZNAM PRODEJEN OCHRANNÝCH POMŮCEK


Pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla proti účinkům otravných látek, biologických prostředků, radioaktivního prachu a průmyslových škodlivin jsou při dlouhodobém vycestování do zahraničí i pro další zájemce v ČR možnosti nákupu ochranných prostředků v prodejnách dle uvedeného seznamu. Sortiment prodeje mohou upřesnit jednotlivé prodejny. Při použití je nutno dbát pokynů výrobce.


http://www.hzscr.cz/clanek/seznam-prodejen-ochrannych-prostredku.aspx

PORTÁL KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ


http://www.hzscr.cz/web-krizove-rizeni.aspx