Dnes
Teplota: 18.0 °C
logo

Profesionalizace a další rozvoj řízení lidských zdrojů úřadu číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002786

Cíl projektu:
Profesionalizace veřejné správy ve městě Náchod prostřednictvím:
1. zkvalitnění systému řízení lidských zdrojů spočívající ve vytvoření a implementaci systému hodnocení zaměstnanců MěÚ Náchod a zkvalitnění procesů výběru a přijímání zaměstnanců
2. zvýšení kvalifikace zaměstnanců realizací naplánovaných školení
3. vytvoření sítě interních lektorů a interních školení.

Výstupy projektu: 1 metodika hodnocení zaměstnanců vč. formulářů, 1 on-line systém a 64 podpořených zaměstnanců ve školení


1.9.2018 Končí projekt Profesionalizace a další rozvoj řízení lidských zdrojů úřadu

Město Náchod od listopadu 2016 realizuje projekt „Profesionalizace a další rozvoj řízení lidských zdrojů úřadu", CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002786, spolufinancovaný z EU - Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci projektu byly realizovány následující aktivity:

1) školení zaměstnanců a vytvoření interní sítě lektorů

V rámci projektu vybraní zaměstnanci již absolvovali odborná školení na zadávání veřejných zakázek, průběžně se školili v aktuálních problémech z oblasti finančního řízení (např. problematika DPH, účetnictví příspěvkových organizací apod.), v tématech z projektového řízení, finančního řízení projektů, komunikace s veřejností, komunikačních a prezentačních dovednostech apod.

Ze dvou osob na pozici pracovníků informačních technologií a pracovnice na pozici personalistky byla vytvořena síť interních lektorů, kteří pod vedením odborného lektora získali znalosti a dovednosti ve vzdělávání dospělých. Tito interní lektoři školí ostatní vybrané zaměstnance v oblasti informačních technologií na pokročilé nástroje eGovernmentu (elektronická spisová služba) a v oblasti personalistiky a pracovního práva.

2) implementace on-line systému pro zkvalitnění řízení lidských zdrojů úřadu města, konkrétně pro procesy výběr a přijímání zaměstnanců a vzdělávání zaměstnanců

V rámci projektu byl vytvořen a zprovozněn účet pro užívání systému Thomas On-line - služby systému jsou určeny k osobnostnímu hodnocení pro účely pracovního zařazení, dále byl pořízen kredit (jednotky), ze kterého je postupně čerpáno při vytváření zpráv např. analýzy osobního profilu či profil funkce. Pro práci se systémem byly proškoleny dvě osoby.

Systém byl doposud využit pro zmapování pracovního potenciálu vedoucích zaměstnanců úřadu, je uplatňován při procesu výběru a přijímání nových zaměstnanců.

V průběhu realizace projektu proběhla příprava, tvorba a implementace systému hodnocení zaměstnanců. Vytvořený proces hodnocení byl začleněn do systému řízení lidských zdrojů.

Realizací výše uvedených aktivit došlo k logickému provázání všech procesů řízení lidských zdrojů - výběru a přijímání, hodnocení, odměňování a vzdělávání zaměstnanců.1.9.2017 Pokračuje naplňování aktivit v projektu Profesionalizace a další rozvoj řízení lidských zdrojů úřadu

Město Náchod od listopadu 2016 realizuje projekt "Profesionalizace a další rozvoj řízení lidských zdrojů úřadu", CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002786, spolufinancovaný z EU - Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci projektu jsou realizovány následující aktivity:
- školení zaměstnanců a vytvoření interní sítě lektorů

V rámci projektu vybraní zaměstnanci již absolvovali odborná školení na zadávání veřejných zakázek, průběžně se školí v aktuálních problémech z oblasti finančního řízení (např. problematika DPH, dlouhodobého majetku, účtování dotací, účetnictví příspěvkových organizací apod.). Následovat budou školení na témata z projektového řízení, finančního řízení projektů, komunikaci s veřejností, komunikační a prezentační dovednosti apod. Dále byla vytvořena ze dvou osob na pozici pracovníků informačních technologií a pracovnice na pozici personalistky síť interních lektorů, kteří pod vedením odborného lektora získaly znalosti a dovednosti ve vzdělávání dospělých. Tito interní lektoři školí ostatní vybrané zaměstnance v oblasti informačních technologií na pokročilé nástroje eGovernmentu (např. elektronická spisová služba, elektronická skartace dokumentů, autorizovaná konverze dokumentů) a v oblasti personalistiky a pracovního práva.

- implementace on-line systému pro zkvalitnění řízení lidských zdrojů úřadu města, konkrétně pro procesy výběr a přijímání zaměstnanců a vzdělávání zaměstnanců

V rámci projektu byl vytvořen a zprovozněn účet pro užívání systému Thomas On-line - služby systému jsou určeny k osobnostnímu hodnocení pro účely pracovního zařazení, dále byl pořízen kredit (jednotky), ze kterého je postupně čerpáno při vytváření zpráv, jakými jsou např. analýza osobního profilu či profil funkce a také byly proškoleny dvě osoby pro práci se systémem.

Systém již byl využit pro zmapování pracovního potenciálu vedoucích zaměstnanců úřadu, je uplatňován při procesu výběru a přijímání nových zaměstnanců.

V první polovině roku 2017 proběhla příprava pro zavedení systému hodnocení zaměstnanců, systém bude vytvořen a implementován do konce letošního roku. Vytvořený proces hodnocení bude začleněn do systému řízení lidských zdrojů.

Po dokončení realizace výše uvedených aktivit dojde k logickému provázání všech procesů řízení lidských zdrojů - výběr a přijímání, hodnocení, odměňování a vzdělávání zaměstnanců.

1.3.2017 Profesionalizace a další rozvoj řízení lidských zdrojů úřadu

Město Náchod realizuje projekt "Profesionalizace a další rozvoj řízení lidských zdrojů úřadu", CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002786, spolufinancovaný z EU - Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je zaměřen na profesionalizaci úřadu města, konkrétně realizaci uceleného bloku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a vytvoření sítě interních lektorů. Dále pak na zkvalitnění a další rozvoj řízení lidských zdrojů úřadu města, konkrétně přípravu a implementaci systému hodnocení zaměstnanců a zkvalitnění procesu výběru, přijímání a vzdělávání.

Realizací aktivit v projektu dojde k logickému provázání všech procesů řízení lidských zdrojů - výběr a přijímání, hodnocení, odměňování a vzdělávání zaměstnanců. V oblasti vzdělávání zaměstnanci získají či navýší své znalosti z potřebných oborů - veřejné zakázky, projektové a finanční řízení projektů, finanční řízení města, využívání eGovernmentu, komunikační dovednosti při práci s klienty.