Dnes
Teplota: 24.7 °C

„Železniční most v km 59,648 (Podjezd) a propojení ulic Raisova – Parkány v Náchodě“ – ISPROFOND 5522510001

Cíl projektu: Smyslem vybudování železničního podjezdu s novou místní komunikací je zlepšení průjezdnosti v napojení centra města, zvýšení bezpečnosti provozu, zkrácení dojezdových vzdáleností, snížení zátěže obyvatel hlukem, vibracemi a zplodinami ze spalovacích motorů, tedy celkové snížení emisí. V neposlední řadě pak zjednodušený a zrychlený průjezd zásahových vozidel do centra města.

Výstup projektu: Výstavba nového mostu a propojení místní komunikace stávající křižovatky ulic Raisova – Parkány. Jedná se o stavbu nové konstrukce železničního mostu na stávající trati pro potřeby Města Náchoda. Před zahájením prací se na plánovaném místě stavby nacházel konsolidovaný železniční násep přibližně z 19. století. Výstavba nového mostu je součástí stavby „Revitalizace trati Týniště nad Orlicí – Broumov“, která probíhá v letošním roce. Nově navržený most bude realizován ze železobetonu. Vodorovnou konstrukci budou tvořit ocelové nosníky s proměnou tloušťkou. Světlost je dle požadavku 9,75 m a min podjezdová výška 4,00 m. Koncepčním řešením je stávající násep odtěžit a vybudovat nový mostní objekt. Pro provoz osobních vozidel je navržena komunikace jako dvoupruhová obousměrná celkové šířky 7,0 m, s jedním jízdním pruhem šířky 3,50 m včetně vodících pásků. Provoz na navržené komunikaci bude probíhat s vyloučením nákladní dopravy a s omezením výšky podjezdu pod novým železničním mostem na 4,0 m. Celková délka nové komunikace je 104,07 m (měřeno od středů dotčených křižovatek). Součástí výstavby nové komunikace budou i stavební úpravy křižovatek ulic Parkány-Poštovní a Raisova-Janáčkova. V prostoru před stávající trafostanicí bude vybudováno celkem 5 nových parkovacích míst pro osobní automobily (včetně jednoho vyhrazeného stání pro osoby těžce pohybově postižené) a 3 parkovací místa pro motocykly. Podél nové dvoupruhové komunikace bude zřízen jednostranný chodník pro pěší šířky 2,0 m, jež bude navazovat na stávající resp. upravované stávající chodníky v prostoru dotčených křižovatek.

Poskytnutá dotace je ve výši 85 % způsobilých výdajů akce, což je ve výši cca. 12 miliónů korun.