Dnes
Teplota: 20.5 °C
logo

 

III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod - chodníky

Předmětem projektu je výstavba nových a rekonstrukce stávajícího chodníku podél silnice
III. třídy č. III/28526 v úseku mezi místními částmi Náchoda - Staré Město nad Metují, Lipí a Jizbice.

Projekt je součástí stavební akce III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod, která je společnou investicí Města Náchoda a Královéhradeckého kraje jako vlastníka silnice. Rekonstrukce vozovky bude probíhat ve třech dílčích úsecích o celkové délce 3 358,40 m. V těchto úsecích pak bude vybudováno či zrekonstruováno celkem 1 064,81 m chodníků, které jsou předmětem projektu.

Stavební práce, jejichž investorem je město Náchod, započaly v dubnu roku 2022 a dokončeny by měly být v říjnu roku 2023. Zhotovitelem stavebních prací je společnost STRABAG a.s., náklady na akci jsou dle smlouvy o dílo ve výši 23 461 610,86 Kč vč. DPH.

V rámci stavebních prací dochází k výstavbě chodníku v úseku od ulice Pod Rozkoší k nově vybudovaným bytovým domům, kde je chodník vyústěn na zklidněnou komunikaci v režimu obytná zóna, pravostranných chodníků v Lipí, rekonstrukci stávajícího chodníku v Lipí, výstavbě pravostranného chodníku v části Buček a pravostranného chodníku na Jizbici.

Na některých úsecích budou z důvodu nedostatečných prostorových podmínek podél stávající silnice vystavěny železobetonové a gabionové zárubní zdi, dále dešťová kanalizace, která je vynucena výstavbou chodníků, přeložka sítí CETIN a také nezbytné vegetační úpravy.

V rámci akce budou dále vyměněny stávající přístřešky autobusových zastávek na řešené trase a přesunuta stávající kovová vývěska.

Cílem projektu je zajistit bezpečný a pohodlný pohyb pěším osobám, a dosáhnout tak toho, aby občané více využívali pěší dopravu při svých cestách za prací, vzděláváním či službami nebo při volnočasových aktivitách, a to včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Před realizací projektu se v dané lokalitě žádné komunikace pro pěší nenacházely, vyjma krátkého úseku stávajícího chodníku v místní části Lipí, který je kvůli špatnému technickému stavu pro bezpečný a pohodlný pohyb nevyhovující, a chodci se zde pohybují po krajích velice frekventované silnice III. třídy, a jsou tak ohroženi na zdraví i životě.

V daném úseku bylo za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2021 zaznamenáno celkem 20 dopravních nehod, průměrně tedy 2 nehody za rok, tj. 0,596 nehod na km komunikace. Vzhledem k tomu, že dojde v daném úseku k realizaci bezpečnostních opatření, je předpokládáno snížení nehodovosti v dané lokalitě o 50 % na 0,298 nehod na km komunikace.

 

Projekt „III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod - chodníky", registrační číslo CZ.06.06.01/00/22_040/0001183 je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027.