Dnes
Teplota: 24.7 °C
logo

Akční plán – PROGRAM zlepšování kvality ovzduší na území ORP Náchod, č. projektu 1210200004

Cíl projektu:

Cílem projektu je zaměstnat jednoho pracovníka Odboru životního prostředí MěÚ Náchod, který se bude věnovat výhradně ochraně ovzduší a bude mít na starost tvorbu Akčního plánu ochrany ovzduší pro celé území ORP Náchod včetně jeho následného monitoringu a případné aktualizace. Zpracování Akčního plánu vč. relevantních a podpůrných opatření by mělo přispět k dřívějšímu snížení znečištění ovzduší.

Datum zahájení projektu: 1.8.2021

Předpokládané datum ukončení projektu: 31.12.2023

Max. výše dotace: 597 356,50 Kč,

výše dotace činí max. 50 % základu pro stanovení podpory

Obsah projektu:

Projekt je zaměřen na vznik jednoho nového pracovního místa na plný pracovní úvazek pro pracovníka MěÚ Náchod - zpracovatele Akčního plánu. Akční plán bude v souladu se zpracovaným Programem zlepšení kvality ovzduší pro zónu Severovýchod (dále jen „PZKO") zaměřen zejména na lokální vytápění, budou v něm stanovena opatření a podpůrná opatření k řešení této problematiky. Nedílnou součástí Akčního plánu je i stanovení časového harmonogramu plnění dle PZKO, pracovník se bude aktivně podílet na plnění aktivit, které z něj vyplývají, na monitoringu, průběžném hodnocení, identifikaci případných rizik a jejich eliminaci. Opatření obsažená v Akčním plánu budou zaměřená jak na státní správu tak samosprávu.

 

Související články k projektu - aktuality:

 Osvěta ovzduší