Dnes
Teplota: 18.6 °C

Pondělí, 11.09.2023Oslavy výročí 770 let města Náchoda - výzva k podání žádosti o dotaci

Oslavy výročí 770 let města Náchoda - výzva k podání žádosti o dotaci


Výzva je vyhlašována na podporu událostí souvisejících s koncepcí oslav výročí 770 let od první písemné zmínky o městě Náchod (dále jen výročí 770).

 

CÍLE PODPORY:

 • Propagace výročí 770
 • Zapojení institucí působících na území města Náchoda do oslav výročí 770
 • Prohloubení společné kulturní identity a patriotismu obyvatel města Náchoda

KONCEPT OSLAV:

 • Oslavy výročí 770 budou probíhat v průběhu celého roku 2024, ústředním tématem je výročí 770 let od první známé písemné zmínky o městě Náchod. Hlavními dny oslav budou pátek a sobota 14. a 15. června 2024 s přehlídkou náchodských organizací na Masarykově náměstí.
 • Každý kalendářní měsíc bude ve znamení vybraného uměleckého či společenského tématu. V rámci každého tématu budou připomenuty významné osobnosti a události z historie i současnosti města.

Zvolená témata jsou:

 • Leden Náchod architektonický
 • Únor Náchod vědecký
 • Březen Náchod průmyslový
 • Duben Náchod divadelní
 • Květen Náchod přírodní a lázeňský
 • Červen Náchod hudební a zbožný
 • Červenec Náchod evropský
 • Srpen Náchod bojující
 • Září Náchod literární a fotografický
 • Říjen Náchod sportovní
 • Listopad Náchod výtvarný
 • Prosinec Náchod budoucí

 

ÚČEL, NA KTERÝ MOHOU BÝT PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY POSKYTNUTY:

 • pokrytí nákladů spojených s pořádáním kulturních, společenských, sportovních popularizačních, vzdělávacích a jiných podobných akcí včetně výstav, přehlídek, přednášek a workshopů, konaných v roce 2024 na území města Náchoda a svým zaměřením souvisejících s konceptem oslav výročí 770

VÝŠE PODPORY:

 • tradiční akce pořádané i v jiných letech - dotace 5 000 Kč na jednu akci
 • nové akce pořádané za účelem oslav výročí 770 - dotace 10 000 Kč na jednu akci

OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ:

 • právnické osoby pořádající akce k výročí 770 na území města Náchoda

 

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

 • do 30. září 2023

 

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ:

 • o přidělení či nepřidělení dotace rozhodne Kulturní komise Rady města Náchoda na základě posouzení souladu akce s koncepcí oslav výročí 770 a přínosu akce pro město Náchod

 

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE:

 • akce, na níž je podpora požadována, probíhá na území města Náchoda v roce 2024
 • akce, na níž je podpora požadována, souvisí svým zaměřením s koncepcí oslav výročí 770
 • žádost musí být podána do 30. září 2023 (včetně), na žádosti podané po stanovené lhůtě nebude brán zřetel
 • žádost i všechny přílohy musí být opatřeny originálním podpisem statutárního zástupce žadatele
 • bezdlužnost vůči městu Náchodu a jím zřizovaným organizacím
 • v případě přidělení dotace umístí příjemce dotace logo výročí 770 na všech propagačních materiálech k akci

 

VZOR ŽÁDOSTI A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY:

 • vzor žádosti je k dispozici na webových stránkách města Náchoda www.mestonachod.cz, záložka Úřad, Odbor kultury a sportu, Výročí 770 let města (https://www.mestonachod.cz/urad/kultura-sport/)
 • žadatel k žádosti přiloží:
 1. popis akce, na níž je podpora požadována, včetně popisu její souvislosti s koncepcí oslav výročí 770
 2. rámcový položkový rozpočet akce
 3. výpis z rejstříku skutečných majitelů (u zapsaných spolků postačí částečný výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů dohledatelný na webových stránkách https://esm.justice.cz)

 

KAM JE TŘEBA ŽÁDOST PODAT:
Žádosti podávejte jedním z následujících způsobů:

 • poštou na adresu: Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod
 • do datové schránky města Náchoda: gmtbqhx
 • elektronicky e-mailem na adresu: podatelna@mestonachod.cz (v případě elektronického podání formou e-mailu musí být dokumenty podepsány elektronickým podpisem)

KONTAKTNÍ OSOBA:

 • Mgr. Jan Špaček, odborný pracovník pro kulturu a sport, Městský úřad Náchod, tel. 491 405 218, mob. 778 434 178, e-mail: podatelna@mestonachod.cz

 


Přílohy:

    (9138_64011102929.jpg / 0,16 MB)

Město Náchod Město Náchod

Další zprávy /