Dnes
Teplota: 8.9 °C

Statut a jednací řád pracovních skupin

STATUT PRACOVNÍCH SKUPIN PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB


Článek I.
Úvodní ustanovení

Tento statut upravuje působnost pracovních skupin, které byly zřízeny za účelem zajištění procesu plánování sociálních služeb na území POÚ III. typu Náchod.


Článek II.
Působnost skupin

1. Mapování skutečných uživatelských potřeb v oblasti sociálních služeb, analytická činnost, navrhování cílů a priorit v dané oblasti.
2. Revize, aktualizace komunitních plánů.
3. Realizace stanovených cílů.

Článek III.
Složení pracovních skupin

1. Pracovní skupinu tvoří předseda, koordinátor a ostatní členové.
2. Počet členů pracovní skupiny není omezen.
3. Předseda pracovní skupiny určí z ostatních členů svého zástupce a koordinátora.
4. Předseda pracovní skupiny
Řídí práci pracovní skupiny zodpovídá za pořízení stručného písemného záznamu z každého jednání. Předseda rovněž kontroluje plnění úkolů a závěrů přijatých na jednáních pracovní skupiny.

5. Koordinátor pracovní skupiny
Podle pokynů předsedy pracovní skupiny zajišťuje organizačně technické zabezpečení jednání komise. Vyhotovuje zápis z jednání a archivuje zápisy a ostatní písemné doklady týkající se činnosti pracovní skupiny.

6. Všichni členové pracovní skupiny jsou povinni účastnit se jednání, seznámit se s předloženými materiály, při projednávaní stanovených úkolů uplatňovat své znalosti a zkušenosti a svědomitě plnit úkoly uložené pracovní skupinou.

Článek IV.
Jednání pracovní skupiny

1. Jednání pracovní skupiny se řídí jednacím řádem.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Statut pracovních skupin byl schválen na ustavujícím setkání dne 23. 02. 2006 a nabývá účinnosti dnem schválení.Bc. Pavel Schuma
vedoucí odboru SVZ
pověřený Městem za realizaci procesu KP


JEDNACÍ ŘÁD PRACOVNÍCH SKUPIN PRO KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB


Článek I.
Úvodní ustanovení

Tento jednací řád upravuje přípravu a vlastní jednání každé pracovní skupiny, která byla zřízena pro zajištění procesu plánování sociálních služeb.

Článek II.
Působnost pracovní skupiny

(1) Pracovní skupiny jsou zřízeny jako iniciativní a poradní orgány a vyvíjejí svoji činnost v oblasti samostatné působnosti obce. Závěry svých jednání a náměty předkládají řídící skupině.

(2) Předsedu jmenuje a odvolává z funkce předseda řídící skupiny na návrh členů pracovní skupiny. Dalším členem pracovní skupiny je koordinátor, kterého jmenuje předseda řídící skupiny.

(3) Změnu člena pracovní skupiny z důvodu dlouhodobé neúčasti na jednáních skupiny předkládá členům předseda pracovní skupiny.

Článek III.
Příprava svolání jednání pracovní skupiny

(1) Pracovní skupina se schází d1e potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok.

(2) Jednání skupiny připravuje předseda řídící skupiny, který úzce spolupracuje s koordinátorem.

(3) Jednání skupiny svolává koordinátor na pokyn předsedy prostřednictvím mailových kontaktů.


Článek IV.
Průběh jednání pracovní skupiny

(1) Jednání pracovní skupiny řídí předseda nebo jím pověřený jiný člen pracovní skupiny.

(2) Pracovní skupina jedná kolektivně, podmínkou je účast nadpoloviční většiny členů pracovní skupiny.

(3) Členové pracovní skupiny jsou povinni zúčastnit se každého jednání. Neúčast je nutno předem omluvit předsedovi pracovní skupiny nebo koordinátorovi.

Článek V.
Hlasování

(1) Hlasuje se zdvižením ruky. Každý člen má právo - pokud o to výslovně požádá - na zaprotokolování odchylného stanoviska do zápisu.

(2) Pracovní skupina se usnáší v ě t š i n o u h l a s ů v š e c h p ř í t o m n ý ch č l e n ů.

(3) V případě sudého počtu členů pracovní skupiny má předseda 2 hlasy.

Článek VI.
Organizačně technické záležitosti jednání pracovní skupiny

(1) O průběhu jednání pracovní skupiny se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení zodpovídá koordinátor pracovní skupiny. Koordinátor rovněž vede evidencí zápisů jednotlivých jednání a soustřeďuje závěry pracovní skupiny.

(2) Nedílnou součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina přítomných.

(3) Zápis z jednání pracovní skupiny musí být vyhotoven a odeslán do sedmi pracovních dní po dni konání pracovní skupiny. Zápis musí být opatřen podpisem předsedy.

(4) Zápis obdrží
- všichni členové pracovní skupiny
- předseda řídící skupiny

(5) Závěry jednání pracovní skupiny budou průběžně zveřejňovány prostřednictvím Městského zpravodaje, webových stránek a dalších dostupných medií.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

(1) Zápis z jednání pracovní skupiny s návrhy a závěry projedná koordinátor na nejbližším jednání řídící skupiny.

(2) Tento jednací řád byl schválen pracovní skupinou dne 23. 2. 2006 a účinnosti nabývá dnem schválení.

Bc. Pavel Schuma
vedoucí odboru SVZ
pověřený Městem za realizaci procesu KP