Dnes
Teplota: 19.4 °C

Životní situace


Pojmenování (název) životní situace

Změna jména a příjmení
 
Základní informace k životní situaci

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.


 
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 Občan České republiky, popřípadě zákonný zástupce nezletilého občana České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem na území ČR.
 
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změnu příjmení lze povolit zejména, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro změnu vážný důvod.

Změna jména se nepovolí, jde-li o změnu jména:
 • fyzické osoby ženského pohlaví na mužské jméno,
 • fyzické osoby mužského pohlaví na ženské jméno,
 • na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké,
 • na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.
Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.
Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
 
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 Podejte písemnou žádost o změnu jména nebo příjmení na příslušný úřad.
 
Na které instituci životní situaci řešit

 MěÚ Náchod odbor správní

V budově radnice, nám. T.G.M. čp. 40, II. patro, dveře č. 13 – matrika

·         telefon: 491 405 213, 491 405 212, 491 405 218


 
Jaké doklady je nutné mít s sebou

 Na úřadě předložte:
 • žádost o povolení změny jména nebo příjmení, 
 • rodný, popřípadě oddací, list žadatele nebo nezletilého dítěte,
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu),
 • doklad o státním občanství, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden,
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad ČR, průkaz o povolení k pobytu),
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení,
 • písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte.
Žádost o povolení změny jména nebo příjmení musí obsahovat:
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele,
 • rodné číslo,
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
 • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
 • údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
 • odůvodnění.

 
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

MěÚ Náchod používá přiložené tiskopisyzpzjp.rtf
zpzjpn.rtf

 
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 Správní poplatek ve výši 100 Kč se uhradí:
 • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného,
 • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (např. pokud je žádost o užívání dřívějšího příjmení podána déle jak jeden měsíc od právní moci rozsudku o rozvodu manželství),
 • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
Při změně jména nebo příjmení v ostatních případech se uhradí správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Poplatek se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu, tzn. před vydáváním rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.


 
Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.
 
Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta.
 
Elektronická služba, kterou lze využít

 Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 
Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správní MěÚ Náchod
 
Popis byl naposledy aktualizován

23.1.2007
 
Datum konce platnosti popisu

 Konec platnosti návodu není stanoven.