Dnes
Teplota: 23.5 °C

Odbor správy majetku - rozsah hlavních působností

Rozsah hlavních působností

a)na úseku správy majetku

 • kontroluje dodržování závazků vyplývajících zkupních, nájemních
  a dalších smluv, plnění závazků pronajímatele vyplývajících znájemních smluv včetně údržby
 • zajišťuje výběrová řízení pro převody, prodeje, nájmy majetku města, uzavření smluv pro majetkové úkony, nabídkové řízení, návrhy cen, nájemní smlouvy, převody, nájmy, prodeje objektů a pozemků, včetně evidencí žádostí, pronájmy nebytových prostor vobjektech města, včetně evidence
 • provádí kontrolní činnost ve využívání nebytových prostor
 • přejímá a předává objekty a pozemky při majetkoprávních úkonech města
 • provádí technicko - ekonomické vypořádání spojené sprodejem objektů (odhlášení
  a převod el. energie, plyn, voda, teplo apod.)
 • zastupuje město při stavebních, kolaudačních a jiných řízeních vsouvislosti smajetkem města
 • eviduje smlouvy o dispozicích smajetkem města (např. smlouvy kupní, prodejní, převodní a nájemní) včetně zajištění předpisu pro finanční účtárnu
 • kontroluje oprávněnosti fakturace za provedené služby související smajetkem města
 • kontroluje skutečný právní stav nemovitostí vporovnání sevidenčními údaji katastrálního úřadu včetně zajištění nápravy nedostatků
 • spolupracuje skatastrálním úřadem a pozemkovým úřadem
 • zajišťuje oceňování nemovitostí, komplexní evidenci budov, staveb, pozemků
  ve vlastnictví města vnávaznosti na účetnictví, zápisy do evidence nemovitostí na katastrálním úřadě pro majetek, který přechází do vlastnictví města, resp. zvlastnictví města, všechny výpisy zevidence nemovitostí na katastrálním úřadě pro majetek, skterým bude město nakládat
 • sjednává zhotovení či opravy veřejně prospěšných zařízení a městského mobiliáře včetně výběrových řízení
 • spravuje městský informační systém (kromě IC)
 • spolupracuje sdopravní komisí
 • zodpovídá za funkčnost dopravního značení, za provoz městské tržnice, stánkový prodej, parkoviště
 • zodpovídá za agendu záborů veřejného prostranství
 • vydává souhlasy vlastníka majetku
 • zpracovává agendu týkající se zásahů do majetku města, včetně uzavírání smlouvy o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

 

b)na úseku bytová problematika

 • eviduje žadatele o byt, prověřuje žádosti
 • zajišťuje podklady pro výměny bytů, zpracovává podklady pro prodej bytů
 • spolupracuje se subjektem spravujícím městské nemovitosti
 • zajišťuje soudní výpovědi
 • zajišťuje předání prodaných, nově postavených a přidělených bytů

 

c)oddělení správy hřbitova

 • pečuje o běžnou údržbu a opravy zařízení včetně zajištění odstranění závad na hřbitovech Náchod a Pavlišov
 • zajišťuje udržování běžného pořádku hřbitovů, vsypové, rozptylové loučky, smuteční obřadní síně a nejbližšího okolí
 • přijímá objednávky na pronájem obřadní síně, vybírá poplatky od pohřebních služeb za pronájem síně a chladírny
 • poskytuje potřebné informace o hrobech, zemřelých a provozu hřbitova pohřebním službám a veřejnosti
 • spolupracuje s pohřebními službami, dle jejich informací provádí evidenci uložení zemřelých (v rakvích a urnách) do karet hrobů a knihu zemřelých
 • zajišťuje vybírání poplatků za pronájem hrobových míst a služeb spojených s nimi,  vybírá poplatky v hotovosti s povinností měsíčního vyúčtování provozní zálohy anebo  prostřednictvím poštovních poukázek, provádí evidenci, urguje dlužníky.

 

Poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své působnosti.

Odbor spravuje finanční prostředky svěřené rozpočtem města v ORJ 24.