Dnes
Teplota: 14.8 °C

Odbor správy majetku a financování- rozsah hlavních působností

Rozsah hlavních působností

Agenda správy majetku:

a) na úseku správy majetku
- správa majetku
- kontroluje dodržování závazků vyplývajících z kupních, dlouhodobých nájemních a dalších smluv, plnění závazků pronajímatele vyplývající z nájemních smluv včetně údržby
- zajišťuje výběrová řízení pro převody, prodeje, nájmy majetku města, uzavření smluv pro majetkové úkony, nabídkové řízení, návrhy cen, nájemní smlouvy, převody, nájmy, prodeje objektů a pozemků, včetně evidencí žádostí, pronájmy nebytových prostor v objektech města, včetně evidence
- provádí kontrolní činnost ve využívání nebytových prostor
- připravuje podklady pro jednání komise pro záměry města
- přejímá a předává objekty a pozemky při majetkoprávních úkonech města
- provádí technicko - ekonomické vypořádání spojené s prodejem objektů ( odhlášení a převod el.energie,plyn, voda, teplo apod.)
- zastupuje město při stavebních, kolaudačních a jiných řízeních v souvislosti s majetkem města
- eviduje kupní, prodejní, převodní a nájemní smlouvy včetně zajištění předpisu pro finanční účtárnu
- kontroluje oprávněnosti fakturace za provedené služby související s majetkem města
- kontroluje skutečný právní stav nemovitostí v porovnání s evidenčními údaji Katastrálního úřadu včetně zajištění nápravy nedostatků
- provádí převzetí majetku na základě schválených převodů ze zlikvidovaných státních podniků, případně právních subjektů zřízených obcí, které byly převedeny na jinou formu právní subjektivity
- spolupracuje s Katastrálním úřadem a Pozemkovým úřadem
- zajišťuje oceňování nemovitostí, komplexní evidence budov, staveb, pozemků ve vlastnictví města v návaznosti na účetnictví, zápisy do evidence nemovitostí na Katastrálním úřadě pro majetek, který přichází do vlastnictví města, resp. z vlastnictví města, všechny výpisy z evidence nemovitostí na Katastrálním úřadě pro majetek, s kterým bude město nakládat
- sjednává veřejně prospěšné služby včetně výběrových řízení
- spravuje městský informační systém
- spolupracuje s dopravní komisí
- zodpovídá za dopravu a dopravní značení, za provoz městské tržnice, stánkový prodej, parkoviště

b) na úseku bytová problematika
- eviduje žadatele o byt, prověřuje žádosti, sestavuje pořadníky
- zajišťuje podklady pro výměny bytů, zpracovává podklady pro prodej bytů
- spolupracuje s komisí bytového hospodářství
- zajišťuje soudní výpovědi
- zajišťuje předání prodaných, nově postavených a přidělených bytů

c) na úseku investic a údržby majetku města
- pečuje o památky města, včetně jejich údržby
- provádí majetkovou a finanční spolupráci s příspěvkovými organizacemi města
- zajišťuje investiční výstavbu a údržbu objektů v majetku města
- zajišťuje sestavení a kontrolu rozpočtu obce (pouze pro údržbu majetku a investice), připravuje podklady pro jednání finanční komise

d) na úseku hřbitovní správy
- pečuje o běžnou údržbu a opravy zařízení včetně zajištění odstranění závad na hřbitovech Náchod a Pavlišov
- zajišťuje udržování běžného pořádku hřbitovů, vsypové, rozptylové loučky, smuteční obřadní síně a nejbližšího okolí
- přijímá objednávky na pronájem obřadní síně, vybírá poplatky od pohřebních služeb za pronájem síně a chladírny
- poskytuje potřebné informace o hrobech, zemřelých a provozu hřbitova pohřebním službám a veřejnosti
- spolupracuje s pohřebními službami, dle jejich informací provádí evidenci uložení zemřelých (v rakvích a urnách) do karet hrobů a knihu zemřelých
- zajišťuje vybírání poplatků za pronájem hrobových míst a služeb spojený s nimi, je oprávněn vybírat poplatky v hotovosti a odevzdávat při měsíčním vyúčtování provozní zálohy, rovněž prostřednictvím poštovních poukázek, provádí evidenci, urguje dlužníky.

Agenda financování:

a) na úseku účtárna
- vedení, zpracování účetnictví města, včetně archivace účetních dokladů a včetně vedlejší hospodářské činnosti
- došlé a vydané faktury, likvidace finančních nároků a faktur
- interní účetní doklady
- spolupráce s peněžními ústavy, zabezpečení bankovního styku (včetně elektronického)
- cestovní účty
- správa fondu rezerv a rozvoje, sociálního fondu, fondu rozvoje bydlení města a ostatních fondových účtů, účet depozitní a další běžné účty
- příjmová a výdajová pokladna, inventarizace dílčích pokladen
- agenda spojená s placením místních poplatků, správních poplatků a pokut veřejnosti a ostatních příjmů
- drobný nákup za hotové
- evidence stavu majetku města, jeho inventarizaci a provádí kontrolu účetního stavu v návaznosti na inventarizaci
- výběr hotovosti z parkovacích automatů a WC a předávání tržeb do banky
- vymáhání pohledávek
- zpracování daňového přiznání za město (daň z příjmu)

b) na úseku daně a poplatky
- komplexní správa daní a poplatků, včetně vydávání rozhodnutí, zpracování obecně závazné vyhlášky
- místní poplatky:
- ze psů
- ze vstupného
- z ubytovací kapacity
- z veřejného prostranství
- za lázeňský nebo rekreační pobyt
- za komunální odpad
- u výše uvedených místních poplatků zajišťování vyhledávací, vyměřovací, kontrolní a vymáhací činnosti
- tisk a rozesílání složenek k místnímu poplatku ze psů, za nezaplacený komunální odpad
- vedení analytických účtů u všech místních poplatků a pokutuložených příkazem na místě, včetně vymáhání, s výjimkou přímé exekuce
- evidence a kontrola příkazových bloků
- evidence a vymáhání pokut na místě nezaplacených, uložených městskou policií a pokut uložených přestupkovou komisí
- evidence a sledování pohledávek, včetně pohledávek převzatých v rámci reformy státní správy
- zabezpečuje vymáhání pohledávek ve správním řízení a daňovém řízení a podává návrhy na jejich vymáhání soudu, na exekuci, na odpis pohledávek škodní komisi
- provádí měsíční a pololetní inventarizace pohledávek, zvlášť po lhůtě splatnosti pro vedení a orgány města
- při plnění uvedených úkolů spolupracuje s příslušnými odbory městského úřadu, policií, peněžními ústavy, vězeňskou službou, správou sociálního zabezpečení apod.
- zjišťování a prověřování organizací v likvidaci a organizací, kterým hrozí konkurz
- vede agendu evidence a prodeje bytů, včetně vymáhání nezaplacených splátek
- evidence zúčtovatelných tiskopisů (stvrzenkové bloky a kolky)
- komplexní zpracování agendy na úseku úhrad plateb za pronájem pozemků a nebytových prostor, včetně rozesílání složenek a vymáhání pohledávek
- komplexní zpracování agendy na úseku povolení k umístění herního prostoru a tombol, včetně vydávání rozhodnutí
- zpracování agendy veřejných sbírek
- spolupráce s finančním úřadem na úseku daně z nemovitostí

c) na úseku rozpočet města
- příprava a sestavování rozpočtu města ve spolupráci s ostatními odbory a organizacemi, řízenými městem a kontrola plnění rozpočtu města
- zpracování stanoviska k návrhu rozpočtových opatření
- realizace schválených rozpočtových změn
- evidence čerpání rozpočtu, rozborová činnost
- kontrola dodržování rozpočtových pravidel a rozpočtové skladby, návrhy na opatření
- kontrola hospodárnosti vynakládaných prostředků
- zpracování podkladů pro úvěry a účelové dotace
- uzavírání smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města

d) na úseku příspěvkové organizace
- komplexní zpracování agendy, spojené s poskytováním a čerpáním příspěvků z rozpočtu města
- metodické řízení příspěvkových organizací zaměřené zejména na:
- předkládané účetní výkazy, zpracování finančních plánů
- rozdělování zlepšeného hospodářského výsledku, odvody z fondu reprodukce majetku
- zpracování podkladů a materiálů pro porady vedení, rady a zastupitelstva města
- archivace materiálů k příspěvkovým organizacím (finanční plány, příspěvky, mzdové podklady, účetní výkazy, rozbory, kontroly)
- kontrolní činnost:
- čerpání městem poskytnutých příspěvků a dotací ve spolupráci s ostatními odbory
- účelnost a hospodárnost vynakládaných finančních prostředků
- hodnocení finančního hospodaření příspěvkových organizací (rozborová činnost)
- předkládání výsledků hospodaření příspěvkových organizací orgánům města
- spolupráce s útvarem interního auditu v oblasti následných veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací

e) na úseku majetkových účastí města v jiných právnických osobách
- eviduje akcie společností, jichž je město vlastníkem
- eviduje obchodní podíly města v jiných právnických osobách
- zabezpečuje bezpečné uložení akcií a ostatních cenných papírů
- dohled nad vedením agendy likvidovaných státních podniků, jichž je město zřizovatelem
(Pekárny a cukrárny, Městský stavební podnik, Podnik služeb a Bytový podnik)

Poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své působnosti.

Odbor spravuje finanční prostředky svěřené rozpočtem města v ORJ 12 a 13.