Dnes
Teplota: 19.8 °C

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město Náchod a jeho orgány jednají a rozhodují (vše v platném znění):

- zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky
- Listina základních práv a svobod, jejíž znění bylo vyhlášeno pod č. 2/1993 Sb.
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
- zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
- zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
- zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
- zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
- zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
- sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 187/1999 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku
- zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
- zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování)
- zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
- zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
- zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích)
- zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
- zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
- zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
- zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
- zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
- zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon
- zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
- zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
- zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
- zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon
- zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
- zákon č. 585/2004 Sb., branný zákon
- zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
- zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
- zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
- zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
- zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
- zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
- zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
- zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
- zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
- zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
- zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
- zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
- zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
- zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
- zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
- zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
- zákon č. 159/2006 Sb., o střetů zájmů
- zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Výše uvedené předpisy lze vyhledat na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/, kde Ministerstvo vnitra zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup stejnopis Sbírky zákonů vydávané po 4. květnu 1945 a Sbírky mezinárodních smluv.