Dnes
Teplota: 2.1 °C

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu - rozsah hlavních působností

 • zajišťuje vazby města na odborné orgány státní správy, profesní a zájmové organizace v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu
 • spolupracuje při zajišťování významných kulturních, sportovních a společenských událostí a zastupuje město v přípravných org. týmech takových akcí
 • vyhlašuje a organizuje grantové programy na podporu sportovních aktivit
 • vede přehled kulturních a sportovních organizací ve městě
 • využívá informace o kulturním a společenském životě k propagaci města
 • zajišťuje činnosti města a koordinuje součinnost akcí ve městě
 • podporuje rozvoj výkonnostního a vrcholového sportu a sportovních aktivit zejména dětí a mládeže na území města prostřednictvím finanční podpory určené na sportovní akce, sportovní činnost dětí a mládeže, vrcholový a výkonnostní sport a rozvoj a údržbu sportovišť, které nejsou v majetku města
 • spravuje a řídí činnost Městského informačního centra včetně prodeje vstupenek na akce a sezonní pobočku informačního centra - zámek,
 • odpovídá za sestavení a plnění edičního plánu a plánu inzerce pro oblast cestovního ruchu
 • zajišťuje účast města na výstavách a veletrzích cestovního ruchu
 • vykonává činnosti související s účastí města ve sdruženích Kladské pomezí, Euroregion Glacensis, Sdružení lázeňských míst, Sdružení zimních stadionů ČR, MAS Stolové hory, spolupracuje s dalšími sdruženími cestovního ruchu
 • ve spolupráci s euromanažery zajišťuje realizaci EU projektů
 • zajišťuje agendu kronikářů města a městských částí
 • vykonává zakladatelskou a zřizovatelskou funkci ke kulturním a sportovním institucím, zabezpečuje ekonomické a koncepční vazby na zřizovatele či zakladatele a analytickou činnost pro radu a zastupitelstvo města ve vztahu k organizacím: Sportovní zařízení města Náchoda, Beránek Náchod a. s., Kino Vesmír, Městská knihovna Náchod, Náchodská Prima sezona o.p.s., Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves
 • organizačně zabezpečuje činnost Kulturní komise, Tělovýchovné komise, Letopisecké a místopisné komise, komise lázeňské, komise cestovního ruchu
 • organizačně a technicky zabezpečuje festivaly Náchodská Prima sezóna a Camerata Nova Náchod
 • zajišťuje agendy spojené s Kulturní a sportovní nadací města Náchoda a Nadačním fondem pro podporu nemocnice v Náchodě
 • zajišťuje a pořádá kulturní a sportovní akce pořádané městem, příp. kde město je spolupořadatelem
 • zajišťuje přípravu a distribuci propagačních materiálů města
 • zajišťuje spolupráci s partnerskými městy (Klodzko, Kudowa-Zdrój, Halberstadt, Bauska, SK Partizánske, Duszniki-Zdrój)
 • zajišťuje agentu Partnerského výboru Warrington
 • příprava podkladů pro rozpočet
 • příprava materiálů pro RM a ZM
 • zajišťuje provoz Malé městské výstavní síně (v recepci Hotelu U Beránka)
 • spravuje zvonkohru
 • vede a spravuje archiv Josefa Škvoreckého

a) oddělení zimní stadion

 • zajišťuje správu a údržbu zimního stadionu
 • zajišťuje celoroční chod a využití zimního stadionu
 • organizuje Ligu neregistrovanou hokejistů "O putovní pohár města Náchoda"

Poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své působnosti.

Odbor spravuje finanční prostředky svěřené rozpočtem města v ORJ 15 a 16.