Dnes
Teplota: 18.0 °C

Úterý, 30.04.2024Město Náchod v letošním roce plánuje výstavbu nového chodníku podél silnice III/30413 ul. Krkonošská.

Město Náchod v letošním roce plánuje výstavbu nového chodníku podél silnice III/30413 ul. Krkonošská.


V současné době je v místě navrhovaného chodníku převážně travnatá krajnice silnice III/30413. Silnice III/30413 je v dotčeném úseku vedena přímo a je široká cca 6,5 m s krajnicemi. Pohyb chodců probíhá po krajnici, nebo šikmých plochách navazujících terénních hran. Dané místo v současnosti neumožňuje bezpečný a pohodlný pohyb chodců, zvláště pak osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Plánovaný chodník je navržen vlevo ve směru Náchod - Kramolna podél okraje stávající silnice III/30413 ul. Krkonošská. Na začátku úseku je napojen na stávající jednostranný chodník, který je veden od křižovatky s ul. Pod Homolkou a končí u autobusové zastávky „Náchod, Klínek" ve směru na Náchod. Nový chodník bude na tuto zastávku přirozeně navazovat a bude pokračovat až do místa křižovatky s ul. Jílová.

Chodník je navržen v délce cca 123 m, v základní šířce 1,5 m, v místě autobusové zastávky dochází k rozšíření na 1,7 m.

Začátek úpravy je situován v místě zařazovacího klínu autobusové zastávky a kopíruje stávající okraj silnice III/30413. V místech větších výškových rozdílů budou palisádové zídky, které budou doplněny bezpečnostním zábradlím.

V rámci trasy chodníku je navrženo místo umožňující přecházení a dva nové sjezdy.

Za místem pro přecházení na konci úseku je navržena zpevněná plocha umožňující odstavení vozidel správců sítí.

Chodník je od silnice III/30413 oddělen betonovými silničními obrubníky. Chodník je navržen z dlažby betonové.

Likvidace srážkových vod je částečně řešena formou vsaku s bezpečnostním přepadem a částečně pomocí nově navržených uličních vpustí zaústěných do nově navržené dešťové kanalizace napojené do stávající veřejné kanalizace.

V rámci veřejného osvětlení bude v novém chodníku uloženo nové kabelové vedení, které nově napojí stávající a přemístěné stožáry.

Vyvolanou investicí je přeložka vedení CETIN.

Chodník bude zrealizován v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., a bude tak přístupný osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

Na výstavbu chodníku byl předložen projektový záměr na MAS Stolové hory, z.s. v rámci 1. výzvy MAS Stolové hory - IROP - Doprava - I, následně je plánováno žádost o podporu předložit do 60. výzvy IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD) vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

 

 


Přílohy:

D.1.SO02.2 SITUACE     (9486_6042102655.pdf / 1,06 MB)

Výstavba nového chodníku podél silnice III/30413 ul. Krkonošská. Výstavba nového chodníku podél silnice III/30413 ul. Krkonošská.

Výstavba nového chodníku podél silnice III/30413 ul. Krkonošská. Výstavba nového chodníku podél silnice III/30413 ul. Krkonošská.

Další v galerii 3

Další zprávy /