Dnes
Teplota: 16.6 °C

„MODERNIZACE VEŘEJNÉHO STADIONU HAMRA V NÁCHODĚ“


Datum od - do: 16.03.2015 - 08.04.2015
Typ: veřejná zakázka
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města

Obsah:Předmětem této zakázky je modernizace stávajícího atletického stadionu včetně stávajícího
víceúčelového hřiště. Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 01 Atletický stadion
SO 03 Tribuna atletického stadionu, jejíž nová kapacita bude 680 sedících diváků
SO 04 Víceúčelové hřiště
SO 05 Tribuna víceúčelového hřiště, jejíž nová kapacita bude 132 sedících diváků.

Podrobně uvedeno v poskytované projektové dokumentaci zpracované společností ATELIER Nº 90, Jeníčkova 3, 619 00 Brno, Ing. arch. Libor Novák a Ing. Arch. Marie Nováková,
1/2009; aktualizováno 2/2015

Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující rozsah prací a dodávek:
1. Zhotovení díla dle zadávací dokumentace.
2. Geodetické práce po výstavbě - vypracování geometrických plánů.
3. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby - 3x v tištěné podobě, 1x elektronicky
ve formátu DWG a PDF
4. Související práce pro zařízení staveniště, zrušení zařízení staveniště.
5. Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření.

DALŠÍ SDĚLENÍ ZADAVATELE PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:
- při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky Vyhl.
č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby, a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).
- plochy pozemku, které bude využívat zhotovitel stavby ke skladování stavebního materiálu
atd., budou po dokončení stavby upraveny do původního stavu a protokolárně předány jeho
vlastníkovi.
- povinnost dodržovat vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
- vzniklé odpady budou likvidovány dle jejich charakteru v souladu s platnými zákony,
- všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební
činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě
zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

Stavební práce budou uchazečem zabezpečeny v celém rozsahu projektové dokumentace a v
souladu s příslušnými platnými ČSN.

 

Veřejná zakázka je v celém rozsahu zveřejněna na profilu zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/modernizace-verejneho-stadionu-hamra-v-nachodePřílohy:

Kompletní dokumentace k veřejné zakázce     (5471_801773136.zip / 11,68 MB)
Stanovisko k nerealizaci SO 02     (5471_2711773149.pdf / 0,06 MB)
Zadávací dokumentace     (5471_9151773059.pdf / 0,57 MB)