Dnes
Teplota: 18.0 °C

Vedení účetnictví vybraných příspěvkových organizací Města Náchod


Datum od - do: 13.02.2012 - 29.02.2012
Typ: Výzva k podání nabídky
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor sociálních věcí a školství

Obsah: 

 

 

 

 


Městský úřad Náchod

Masarykovo náměstí 40   PSČ 547 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

NÁCHOD

 

 

Bc. Pavel Schuma

/491405437

25.01.2012

 

 

 

Věc:    Výzva k předložení nabídky

V souladu s „Vnitřním předpisem města Náchoda na zadávání zakázek do 6 mil. Kč bez DPH" a v souladu s §12 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Vás vyzývám k předložení nabídky na zakázku

 

„Vedení účetnictví vybraných příspěvkových organizací Města Náchoda"

 

1.            Informace o zadavateli

Název zadavatele: Město Náchod, se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod

IČ zadavatele: 00272868

Kontaktní adresa zadavatele: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jan Birke, starosta

Kontaktní osoba zadavatele,: Bc. Pavel Schuma, p.schuma@mestonachod.cz, tel. 736 613 419, pracoviště: Palachova 1303, 547 01 Náchod

 

2.       Předpokládaný rozsah a doba plnění zakázky

Předpokládaná maximální celková cena zakázky včetně DPH (za 1 měsíc):   do 20 000,- Kč

Předpokládaný termín zahájení dodávky služeb:                                                1. 7. 2012

Předpokládaný termín dokončení dodávky služeb:                                            na dobu neurčitou

3.        Informace o druhu a předmětu zakázky

Jedná se o zakázku malého rozsahu. Jejím předmětem je vedení účetnictví příspěvkových organizací mateřských a základních škol zřizovaných Městem Náchodem.

Specifikace činností zpracovatele účetní agendy:

 • vypracování účtového rozvrhu dle platné účtové osnovy
 • vypracování vnitřních směrnic souvisejících súčetnictvím
 • vedení účetních knih a účetních dokladů (faktury, příjemky, výdejky, výpisy zbankovních účtů)
 • vedení účetnictví včlenění na střediska dle potřeby a požadavků PO
 • účtování o pokladních operacích
 • účtování o fakturách přijatých i vydaných
 • vystavování faktur vydaných dle požadavků a podkladů PO
 • účtování o bankovních výpisech
 • dle požadavků vystavování příkazů kúhradě
 • účtování o ostatních případech výše neuvedených, které mají být zachyceny vúčetnictví
 • uznaní pohledávek a závazků, ověření pohledávek k 31.12
 • kontrola věcné a formální správnosti dokladů kzaúčtování
 • kontrola dodržování splatnosti faktur vydaných a případně vystavení upomínky (dle požadavků PO)
 • kontrola dodržování splatnosti faktur došlých a případně vystavení upomínky
 • účtování o stálých platbách (nárok na dotaci apod.)
 • kontrola dodržování splatnosti faktur došlých a případně vystavení příkazu kúhradě
 • účtování o přídělech do fondů, zejména FKSP
 • vedení evidence o majetku organizace
 • provádění odpisů majetku měsíčně
 • provádění účetních závěrek měsíčně
 • účtování podkladů ze školní jídelny
 • zpracování podkladů pro sestavování rozpočtu
 • zpracování dokladové inventury včetně inventurních soupisů vsouladu sVyhl. 270/2010 Sb. (větší rozsah inv. soupisů)
 • vytištění a založení předepsaných účetních sestav za účetní období
 • zpracování podkladů pro statistická hlášení
 • vytvoření zálohových bezpečnostních disket kopií účetnictví a majetku
 • vyřizování daňových záležitostí- podání kompletního daňového přiznání, včetně příloh
 • vyúčtování cestovních účtů, kontroluje formální správnost cestovního příkazu
 • vyhotovuje další podklady zúčetnictví dle požadavku PO
 • dle pokynů zřizovatele předkládá vtermínech, předepsaných zřizovatelem, mezitímní uzávěrky za čtvrtletí a roční uzávěrku ve formátu ZML a PDF zároveň stištěnými sestavami výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha. Předkládá ke kontrole obratovou předvahu včetně podrozvahy, tabulku srozpisem dotací, tabulku srozpisem čerpání FKSP, inventarizaci pohledávek a závazků a vybrané sestavy ŠJ

 

 

Seznam: příspěvkových organizací v oblasti školství:

 • Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4 IČ: 70996393
 • Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304 IČ: 70996458
 • Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČ: 70996415
 • Mateřská škola, Náchod, Březinova 669 IČ: 70996466
 • Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848 IČ: 70996440
 • Mateřská škola, Náchod, Komenského 301 IČ: 70996431
 • Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 IČ: 70996377

 

 • Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí IČ: 70996474
 • Základní škola, Náchod, 1. Máje 365 IČ: 70996491
 • Základní škola, Náchod, Pavlišovská 55 IČ: 70996504

 

 

4.            Lhůta, místo a způsob pro podání nabídek

Nabídky mohou uchazeči zaslat poštou na adresu Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod nebo osobně doručit na podatelnu Městského úřadu Náchod, Palachova 1303, Náchod. Nabídky musí být doručeny zadavateli do 29.02.2012 do 17:00 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

Dodavatel může podat písemně jednu nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka musí být předložena v řádně uzavřené obálce s razítky na přelepech, označené nápisem „Dodávka účetních služeb pro PO - NEOTEVÍRAT". Nabídky předložené po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou hodnoceny.

 

5.         Způsob zpracování nabídky

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a formulována tak, aby byla jednoznačná a nepřipouštěla variantní řešení. Nabídka musí obsahovat minimálně:

 

5.1) Identifikaci uchazeče - název, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, elektronická adresa, osoba oprávněná jednat za uchazeče a kontaktní osoby oprávněné jednat ve věci veřejné zakázky

 

5.2) Prokázání kvalifikačních předpokladů

a) originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku, popř. jiné evidence, v níž je uchazeč zapsán, ne starší 3 měsíců

b) čestné prohlášení, že na uchazeče není prohlášen konkurz, není v insolvenčním řízení ani v likvidaci, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

c) reference (např. seznam příspěvkových organizací, pro které vedou účetnictví)

 

5.3) Návrh smlouvy o poskytování poptávaných služeb

 

5.4) Nabídkovou cenu (cena uvedená jako cena bez DPH a cena včetně DPH v měně CZK)

 

6.         Údaje o hodnotících kritériích

Hodnotící body budou přidělené dle poměru nejnižší nabídnuté částky (ze všech došlých nabídek) u jednotlivého kritéria k hodnocené částce vynásobeného váhou kritéria

 

Kritérium

Váha kritéria

Nabídková cena

60%

Reference

40%

 

 

 

Práva zadavatele

zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z předložených nabídek

zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, případně doplnění textu této výzvy

zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy

zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením

 

 

V Náchodě dne 13. 02. 2012

 

 

 

            ...........................................

                                                                                              Bc. Pavel Schuma