Dnes
Teplota: 24.3 °C

STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V MŠ HAVLÍČKOVA 1848 V NÁCHODĚ


Datum od - do: 23.06.2011 - 07.07.2011
Typ: veřejná zakázka
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor správy majetku a financování

Obsah:Město Náchod,

 

Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod, zastoupené místostarostou, Ing. Tomášem Šubertem, vyzývá  více zájemců k podání nabídky na:

 

"STAVEBNÍ  ÚPRAVY  sociálních zařízení v Mš  havlíčkova 1848  v  Náchodě"

 

 

Výběr zhotovitele se řídí Vnitřním předpisem města Náchoda o zadávání zakázek do 6mil. Kč bez DPH.

 

 

 

A)  Identifikační údaje  zadavatele :           

     

Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod          

IČ 00272868

zastoupené místostarostou, Ing. Tomášem Šubertem

tel.: 491 405 111

e-mail: podatelna@mestonachod.cz

 

 

B) Předmět  zakázky : 

    

 • Jedná se o "STAVEBNÍ ÚPRAVY sociálních zařízení v Mš havlíčkova 1848, Náchod - plhov". Rozsah zakázky určuje projektová dokumentace vč. výkazu výměr, vypracovaná projekční kanceláří PROXION s.r.o. Náchod, která je součástí této výzvy.

 

 

C ) Doba plnění a místo plnění:

     

 • Předpokládaná doba plnění : 18.7. 2011 - 12.8. 2011
 • ZŠ Plhov,, Příkopy 1186, 547 01 Náchod

 

 

D) Kvalifikace dodavatelů :

 

Kvalifikaci splní uchazeč, který  prokáže splnění: (zákon č. 137/2006 Sb.)

 • Základních kvalifikačních předpokladů podle § 53, odst.1, písm. d) doložením čestného prohlášení že na majetek nebyl prohlášen konkurz
 • Profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 (výpisem z obchodního rejstříku nebo živnostenským listem).

Všechny doklady budou předloženy v kopiích. Originály nebo úředně ověřené kopie dokladů předloží vybraný uchazeč.

 • Technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst.3, písm. a) seznam obdobných stavebních prací realizovaných v posledních 5ti letech

    

 

 

 

E ) Způsob hodnocení nabídek:

     

 • Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH za podmínky dodržení požadovaných parametrů díla.

 

 

F) Požadavky na jednotný způsob zpracování  ceny  a obsah nabídky:

 

 • Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná vcelkovém členění bez DPH, samostatně DPH a celková cena vč.DPH a musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci díla.
 • Celková cena bude doložena nabídkovým položkovým rozpočtem též v elektronické podobě.
 • Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí spředmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena musí být platná až do celkového dokončení díla.

 

 

Nabídka musí být členěna shodně s touto zadávací dokumentací a musí obsahovat:

 • 1. Krycí list nabídky: název a přesná adresa uchazeče, s označením pověřeného zástupce pro případné další jednání, včetně uvedení telefonického spojení, kde bude dále uvedena cena díla včetně DPH a lhůta plnění.
 • 2. Doložení kvalifikace dle článku D)
 • 3. Cenová nabídka musí obsahovat nabídkový položkový rozpočet
 • 4. Seznam případných subdodavatelů
 • 5. Ostatní údaje o nabídce
 • 6. Písemné prohlášení uchazeče, že souhlasí stím, aby jím předložená nabídka byla zveřejněna na webových stránkách zadavatele.
 • 7. Písemné prohlášení uchazeče, že pro případ, že jeho nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a bude sním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku podle této výzvy, souhlasí s tím, aby na webových stránkách zadavatele bylo zveřejněno plné znění této smlouvy.

 

 

Platební podmínky:

 

 • Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány. Cena za provedené dílo dle části B) Předmět zakázky bude uhrazena na základě vystavených faktur s 60 denní splatností dle soupisu provedených prací a to do výše 90% sjednané ceny díla. Zbývající část 10% bude proplacena po odstranění případných nedodělků a závad.

 

 

G) Soutěžní lhůta a místo podání nabídek :

 

 • Soutěžní lhůta začíná: 23.6.2011
 • Soutěžní lhůta končí dnem podání nabídek: 7.7.2011 ve 12:00 hodin
 • Místo podání nabídek:

Podatelna Městského úřadu v Náchodě, Masarykovo náměstí 40 - každý pracovní den soutěžní lhůty od 8:00 hod. do 14:00 hod. nebo doporučeně poštou. 

 • Obálky budou zalepeny a označeny nápisem:

"MŠ HAVLÍČKOVA - NEOTVÍRAT"

 

 

H) Další podmínky soutěže:

 

Prohlídka přímo na místě  se uskuteční  dne 30.6.2011  v 10,00 hodin.

 

 

I) Práva zadavatele:

 • Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy kpodání nabídky.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dál jednat a upřesnit její konečné znění.
 • Zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídek a jejich doručením.

 

Vztahy neupravené tímto vyhlášením se řídí ustanovením  Obchodního zákoníku.

                                                                                             

Podmínky uvedené v tomto dokumentu jsou pro uchazeče závazné a jejich nesplnění je důvodem k vyloučení ze soutěže.

 

Případné dotazy na tel. 491 405 252 (Jaroslava Balcarová)

                                                                                      

 

                                                                                                                 Ing. Tomáš Šubert

                                                                                                          místostarosta Města Náchoda

 

 

V Náchodě dne 23.6. 2011 Přílohy:

Zadávací dokumentace     (3231_12623141826.zip / 1,61 MB)