Dnes
Teplota: 11.0 °C

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu „ZUŠ Náchod – vybavení interiéru“


Datum od - do: 08.06.2011 - 27.06.2011
Typ: veřejná zakázka
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města

Obsah: 

MĚSTO NÁCHOD

vyzývá podle „Vnitřního předpisu města Náchoda na zadávání zakázek do 6 mil.Kč bez DPH" zájemce k podání nabídky na zakázku malého rozsahu, v souladu s § 12 a § 18 odst. 3 zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon).

Předpokládanou hodnotu výše uvedené zakázky stanovilo Město Náchod ve výši 1 850 000,- Kč bez DPH.

 • A) Identifikační údaje zadavatele

Město Náchod, se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod, IČ 00272868

Osoba zastupující zadavatele:       Ing. Tomáš Šubert, místostarosta

 • B) Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Předmětem VZ je dodávka a montáž vybavení interiéru:

„ZUŠ Náchod - vybavení interiéru"

podle projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Pavlem Hejzlarem, Riegrova 194, 547 01 Náchod, č.zak. D070-5a-000-000/A a dle přiloženého výkazu výměr.

 • C) Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby:               červenec 2011

Závazný limitní termín dokončení stavby:                              25. srpna 2011

Místo plnění:, dům čp.  247 Tyršova ul., Náchod

Prohlídka na místě stavby se uskuteční dne 16.6.2011 v 10:00 hod.

 • D) Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr, příloha č.1 - obsah nabídky, příloha č.2 - krycí list nabídky, projektovou dokumentaci v elektronické podobě vše na CD.

Kontaktní osoba:

Eva Zákravská tel. 491 405 289, fax 491 427 402,  mob. 608 711 461,
e-mail: e.zakravska@mestonachod.cz

Město Náchod, odbor investic a rozvoje města, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.


 • E) Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky zájemce doručí nejpozději do 27.6.2011 do 12:00 hodin.

Nabídku doručte na adresu: Město Náchod, odbor správy majetku a financování, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod (v případě zaslání poštou je rozhodující datum doručení). Osobní předání nabídek je možné na informacích (podatelně) na výše uvedené adrese č. dv. 1 v přízemí radnice.

Zalepenou obálku označte nápisem „„ZUŠ Náchod - vybavení interiéru" NEOTEVÍRAT

Otevírání obálek se uskuteční 27.6.2011, v 15,00 hod. v zasedací místnosti č. dv. 5 ve 2.NP radnice, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.

 • F) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění:

 • 1. základních kvalifikačních předpokladů podle § 53, odst. (1), písm. d) doložením čestného prohlášení,
 • 2. profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54.

Doklady budou předloženy v kopii.

 • 3. technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 3 písm. a) seznam dodávek provedených dodavatelem za posledních 5 let kde bude prokázáno, že uchazeč překládající nabídku provedl minimálně 3 dodávky nábytku a vybavení interiéru vbudovách občanské vybavenosti.

Uchazeč prokáže splnění své kvalifikace společně s nabídkou a návrhem smlouvy o dílo.

 • G) Technické podmínky - § 45 a 46
 • - Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Vnabídce pak musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.
 • - Dodávka musí ve všech ohledech splňovat požadavky technické specifikace stanovené vzadávací dokumentaci, a být v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, výkazem výměr a uvedenými pokyny. Dílo bude realizováno vsouladu splatnými zákony ČR a ČSN a dle závazných a doporučených předpisů a metodik.
 • H) Údaje o hodnotících kritériích

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH.

 • I) Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:

Nabídková cena musí být uvedena jako nejvýše přípustná v celkovém členění bez DPH, samostatně DPH a celková cena včetně  DPH a musí obsahovat veškeré náklady zájemce nezbytné k realizaci díla.

Cena musí být zpracována formou položkového rozpočtu v členění dle výkazu výměr. Uchazeč je povinen veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny díla.

Nabídková cena musí být platná až do doby celkového dokončení a předání díla.

 • J) Platební podmínky

Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány. Provedené práce budou uhrazeny ve lhůtě do 90 ti dnů po obdržení faktury na základě oceněného soupisu provedených a odsouhlasených prací, až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část bude zhotoviteli vyplacena po odstranění všech případných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu.

 • K) Obsah a forma nabídek

Nabídka musí být členěna shodně s touto zadávací dokumentací.

 • 1. Krycí list nabídky, kde bude dále uvedena cena díla včetně DPH a lhůta plnění(je přílohou výzvy).
 • 2. Doložení splnění kvalifikace zájemce podle článku F) a doplňujících technických podmínek podle článku G).
 • 3. Cenová nabídka včetně rekapitulace ceny.
 • 4. Návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky), musí být podepsán osobou ktomu oprávněnou; zadavatel doporučuje, aby uchazeč doložil knabídce příslušné doklady, poskytující informaci o tom, která osoba je oprávněná kjednání jménem nebo za zájemce.
 • 5. Ostatní údaje o nabídce.
 • L) Práva zadavatele
 • - Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy kpodání nabídky.
 • - Zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě o dílo dál jednat a upřesnit její konečné znění.
 • - Zadavatel má právo úplně odstoupit od některých částí stavby, které by nebyly realizovány.
 • - Zadavatel si vyhrazuje možnost záměny použitých materiálů, výrobků a řešení povrchů.
 • - Zadavatel si vyhrazuje právo předem písemně schvalovat zhotoviteli výběr subdodavatelů.
 • - Zadavatel nebude hradit uchazečům výdaje spojené se zpracováním nabídky a jejím doručením.

 

V Náchodě dne 8.6.2011

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         ...........................................

                                                                                                                        Ing. Tomáš Šubert

                                                                                                                            místostarosta

 

 

 

Příloha:

CD obsahující zadávací dokumentaci