Dnes
Teplota: 18.2 °C

Souhrn usnesení z 23. / 82. / schůze Rady města Náchoda konané 4. května 2020

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 82/1747/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit : č. 15172/2019 - směnu pozemků, č. 5263/2020 - bezúplatný převod pozemku

Usnesení č. 82/1748/20 - rada města z a m í t á

č. 5342/2020 - nabídku na prodej pozemků na LV 3378 v k.ú. Malá Čermná z majetku města do vlastnictví ******** 466 01 Jablonec nad Nisou

Usnesení č. 82/1749/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 20049 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 236 v ulici Pražská v Náchodě dohodou k 31.07.2020

č. 20051 - rekonstrukci bytu č. 2 v č.p. 727 v ul. Krámská
v Náchodě dle předložených cenových nabídek a vystavení
objednávek na provedení prací ve výši předložených cenových nabídek

č. 20052 - záměr vypůjčení prostoru sloužícího podnikání č. 500 v ulici Krámská č.p. 731 v Náchodě organizaci Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace - IČO 06435483 a

  • zveřejnění Oznámení o majetkoprávních úkonech obce na veřejné desce města o záměru vypůjčení prostoru sloužícího podnikání č. 500, který se nachází vobjektu č. p. 731 vulici Krámská
    vNáchodě, který je součástí stavební parcely p.č. st. 107
    vNáchodě,katastrálním území Náchod, zapsaný na LV 8618

Usnesení č. 82/1750/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 20050 - uvolnění bytu č. 41 v č.p. 1810 v ulici Rybářská
v Náchodě k 30.04.2020

č. 20053 - přehled odpuštěných částek nájmů nebytových
prostorů pro uzavření obchodů či provozoven na základě nařízení vlády v době pandemie Covid - 19

Usnesení č. 82/1751/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

přehled odpuštěných částek nájmů nebytových prostorů pro uzavření obchodů či provozoven na základě vládního usnesení o vyhlášení nouzového stavu v době pandemie Covid - 19.

Žádost o souhlas se zpevněním přístupové cesty

Usnesení č. 82/1752/20 - rada města s o u h l a s í

s tím, že pan Tomáš Mervart a Hana Řeháková (jako žadatelé) provedou zpevnění části přístupové cesty k čp. 20 čp. 46 na
pozemku p. č. 55/1 v k. ú. Dobrošov, vlastník město Náchod,
betonovými dlaždicemi o rozměru 60x60cm uloženými na
štěrkový podklad hluboký 15cm za dodržení následujících
podmínek :

- žadatelé provedou zpevnění přístupové cesty o délce cca. 30,0m a šířce cca. 1,5m, výhradně na své náklady

- žadatelé nebudou před ani po realizaci zpevnění přístupové cesty požadovat od vlastníka pozemku p. č. 55/1 finanční spoluúčast

- žadatelé si budou na vlastní náklady udržovat takto upravenou

cestu v provozuschopném stavu a nebudou požadovat po městu Náchod materiální ani finanční spoluúčast

- žadatelé berou na vědomí, že v případě potřeby provedení zemních nebo jiných prací v prospěch města Náchoda ve výše uvedeném prostoru, na základě výzvy musí toto místo uvolnit a betonovou dlažbu odstranit v nutném rozsahu na vlastní náklady

Odvod z fondu investic PO do rezervy města

Usnesení č. 82/1753/20 - rada města s c h v a l u j e

příspěvkové organizaci MěSSS Marie odvod z fondu investic do rezervy města v celkové výši Kč 361 090,85

Věcná náplň otevřených investičních úvěrů na rok 2020

Usnesení č. 82/1754/20 - rada města s o u h l a s í

s předloženou věcnou náplní otevřených investičních úvěrů na rok 2020 a

p o v ě ř u j e

odbor SMF zajištěním takto navrženého čerpání investičních úvěrů s financující bankou a

u k l á d á

odboru IRM zajistit příslušné podklady pro čerpání takto
navržených investičních úvěrů na rok 2020

Žádost České pošty o souhlas s bezplatnou instalací odkládacích schránek

Usnesení č. 82/1755/20 - rada města s o u h l a s í

s instalací 4 ks odkládacích schránek typu „stojan", kdy stojan je připevněn čtyřmi maticemi na zabetonovaném roštu o rozměru 0,80m x 0,40m x 0,40m, takto:

1) ulice Běloveská v blízkosti čp. 1675, vedle stávající oranžové schránky na pozemku p. č. 1992 v k. ú. Náchod

2) ulice Václavická v blízkosti čp. 1718, vedle autobusové zastávky na pozemku p. č. 416/28 v k. ú. Staré Město nad Metují

3) Drtinovo náměstí v blízkosti Základní školy, vedle stávající oranžové schránky na pozemku p. č. 180/2

4) Husovo náměstí v blízkosti čp. 1047 na pozemku p. č. 800/1 v k. ú. Náchod a

u k l á d á

odboru SMF:

pronajmout dané plochy (4x 1,0m2) dle platného ceníku

Darovací smlouva č. SMF/3484/2020

Usnesení č. 82/1756/20 - rada města s c h v a l u j e

Darovací smlouvu č. SMF/3484/2020 dle návrhu

Žádost o čerpání rezervního fondu

Usnesení č. 82/1757/20 - rada města s c h v a l u j e

čerpání rezervního fondu ve výši 22 449 Kč a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Drtinovo náměstí 121. Finanční prostředky budou použity na opravu plynového kotle

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO za rok 2019

Usnesení č. 82/1758/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

příspěvkových organizací za rok 2019 do fondu odměn,
rezervního fondu a následně do fondu investic dle požadavků PO a odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a rozvoje) ve výši Kč 887 099,90

Žádost o převod investičního příspěvku a čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 82/1759/20 - rada města s c h v a l u j e

převod investičního příspěvku ve výši Kč 88 000, dále povoluje čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 20 885,72 a převod těchto částek do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Březinova 669. Zároveň povoluje čerpání fondu investic v celkové výši Kč 108 885,72. Finanční prostředky budou použity na nákup kombinovaného sporáku

Předzahrádky - Zábor veřejného prostranství

Usnesení č. 82/1760/20 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Plnění rozpočtu za březen 2020

Usnesení č. 82/1761/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

MěSSS Marie - Darovací smlouva

Usnesení č. 82/1762/20 - rada města s c h v a l u j e

darovací smlouvu na částku Kč 33 000,-, kterou dárce - Hudební skupina Malina Brother věnuje MěSSS Marie

Zrušení pořádání finále závodu Světového poháru a paralympijské kvalifikace v lukostřelbě v Náchodě

Usnesení č. 82/1763/20 - rada města r e v o k u j e

usnesení č. 66/1670/20 ze dne 9. 3. 2020, kterým RM schválila nabídku pana Libora Šnajdra, ředitele Sportovního klubu Nové Město nad Metují, na uspořádání finále závodu Světového poháru a paralympijské kvalifikace v lukostřelbě na Masarykově náměstí v Náchodě ve dnech 18. - 20. 6. 2020

Pořádání akce Náchodské Kuronské slavnosti v roce 2020

Usnesení č. 82/1764/20 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Nová přípojka elektro pro víceúčelové hřiště Hamra - projektová dokumentace

Usnesení č. 82/1765/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky na
provedení projektové dokumentace nové přípojky elektro
víceúčelové hřiště Hamra, pro Jiřího Škopa - Elektroprojekce, IČO 88275248

MŠ Vančurova - klimatizace

Usnesení č. 82/1766/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro Jiří Resl SK mont. s.r.o., Zájezd 25, 552 03 Česká skalice IČ: 25937812

Výměna mřížek na přelivových kanálcích v krytém plaveckém bazénu a Jiráskově koupališti

Usnesení č. 82/1767/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost Bazény Machov s.r.o., Nízká Srbská 101, 549 31
Machov, IČ: 02250853, na dodání mřížek do krytého plaveckého bazénu

Usnesení č. 82/1768/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro
společnost Bazény Machov s.r.o., Nízká Srbská 101, 549 31
Machov IČ: 02250853, na dodání mřížek na Jiráskovo koupaliště

Informační a komunikační technologie v mateřských školách

Usnesení č. 82/1769/20 - rada města s o u h l a s í

s navýšením rozpočtu Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345; Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848; Mateřské školy,
Náchod, Myslbekova 4; Mateřské školy, Náchod, Alšova 952; Mateřské školy, Náchod, Komenského 301 a Mateřské školy, Náchod, Březinova 669 dle návrhu

Upuštění od vymáhání pohledávek nad 3.000 Kč za předškolní vzdělávání a školní stravování

Usnesení č. 82/1770/20 - rada města s o u h l a s í

s upuštěním od vymáhání pohledávek dle návrhu

Žádost ředitelky Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 o schválení projektového záměru Déčka pro rok 2020

Usnesení č. 82/1771/20 - rada města s c h v a l u j e

zapojení Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 do projektového záměru na rozvoj tanečních aktivit ve výši 194 922 Kč

Zřízení hlídací skupiny pro děti zaměstnanců Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 82/1772/20 - rada města s o u h l a s í

se zřízením hlídací skupiny dětí v družině Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 v rámci projektu - Déčko pro rodiny II. Družina Déčka, č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008130

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 82/1773/20 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 20 až č. 23 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Žádost o převod investičního příspěvku a povolení čerpání fondu investic

Usnesení č. 82/1774/20 - rada města s c h v a l u j e

převod investičního příspěvku a čerpání fondu investic ve výši
Kč 195 000 pro Mateřskou školu Náchod, Alšova 952. Finanční prostředky budou použity na nákup konvektomatu a plynového sporáku

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 82/1775/20 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu rezerv a rozvoje s převodem do provozních
prostředků příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod,
Vančurova 1345, v celkové výši Kč 98 731,-. Finanční prostředky budou použity na výměnu koberců a pokládku PVC ve třídách

Licenční smlouva k poskytnutí práv k užití 2 ks fotografií pro účely vytvoření nového turistického suvenýru

Usnesení č. 82/1776/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření licenční smlouvy k poskytnutí práv k užití 2 ks fotografií pro účely vytvoření nového turistického suvenýru společnosti Wander Book s.r.o. se sídlem Hodkovická 20/20, 460 06 Liberec - Rochlice, IČ:07662301,DIČ:CZ07662301, zastoupené Ing.Rudolfem

Ropkem, jednatelem společnosti

Areál SVČ Déčko Zámecká ul. - výměna svítidel veřejného osvětlení

Usnesení č. 82/1777/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky
společnosti Technické služby Náchod s.r.o., IČO: 25270095,
Bílkova 196, 547 01 Náchod na výměnu svítidel veřejného
osvětlení v areálu SVČ Déčko v Zámecké ul. v Náchodě

Oprava komunikací: Dobrošov - Polsko a Běloves Polní

Usnesení č. 82/1778/20 - rada města s o u h l a s í

s nejvýhodnější cenovou nabídkou a schvaluje vystavení
objednávky na opravu komunikací Dobrošov - osada Polsko a v Bělovsi ulice Polní a pro společnost BEZEDOS s.r.o.,
Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí IČO: 275 04 867.

Oprava chodníku Na Letné

Usnesení č. 82/1779/20 - rada města s o u h l a s í

s nejvýhodnější nabídkou a schvaluje uzavření objednávky pro společnost SILVAGRO s.r.o., 549 41, Zábrodí 13, na provedení opravy chodníku Na Letné

ZUŠ Náchod - instalace klimatizace do tanečního sálu

Usnesení č. 82/1780/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky
společnosti All Klima Servis s.r.o., Světlá 59, 552 05 Lhota pod Hořičkami, IČO: 24783552 na instalaci klimatizace do tanečního sálu ZUŠ Náchod čp. 247, Tyršova ul. Náchod

COVID - 19 - Beránek Náchod a.s.

Usnesení č. 82/1781/20 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě - zajištění zadávacích řízení

Usnesení č. 82/1782/20 - rada města s o u h l a s í

s externím zajištěním zadávacích řízení k projektu „Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě", CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004187
předloženého do 47. výzvy IROP Infrastruktura základních škol (SVL) společností DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČ
64826996 dle předložené cenové nabídky a schvaluje uzavření objednávky

COVID - 19 - Darovací smlouvy

Usnesení č. 82/1783/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

přijetí daru z města Kaifeng a

s c h v a l u j e

darovací smlouvy č. JB/7/2020 - JB/11/2020

Obnovení provozu mateřských škol zřizovaných města Náchod a ZŠ

Usnesení č. 82/1784/20 - rada města r e v o k u j e

č. 70/1678/20 a 71/1688/20

b e r e n a v ě d o m í

- obnovení provozu mateřských škol zřizovaných městem Náchod od 11.5.2020

- otevření ZŠ TGM, Plhov a Komenského pro žáky 9. tříd od
11.5.2020

Městská knihovna

Usnesení č. 82/1785/20 - rada města r e v o k u j e

část usnesení č. 68/1676/20 týkající se omezení provozu Městské knihovny a

b e r e n a v ě d o m í

obnovení provozu od 4.5.2020

Kino Vesmír

Usnesení č. 82/1786/20 - rada města r e v o k u j e

část usnesení č. 68/1676/20 týkající se omezení provozu kina

V Náchodě 5. května 2020Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta