Dnes
Teplota: 23.2 °C

Souhrn usnesení z 20. / 79. / schůze Rady města Náchoda konané 14. dubna 2020


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 79/1735/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit č. 2010/2017 - koupi pozemku

Darovací smlouva

Usnesení č. 79/1736/20 - rada m města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit darovací smlouvu č. SMF/3483/2020

V Náchodě 14. dubna 2020

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta