Dnes
Teplota: 16.3 °C

Souhrn usnesení z 12. / 71. / schůze Rady města Náchoda konané 16. března 2020

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 71/1679/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit : 9970/2019 - bezúplatný převod, 2478/2019 - prodej pozemků

„Urbanisticko-architektonická soutěž o návrh Tepna - schválení znění zadání soutěže a soutěžních podmínek"

Usnesení č. 71/1680/20 - rada města s o u h l a s í

se zněním předloženého Zadání - NOVÁ TEPNA - vrstevnaté centrum Náchoda a zněním Soutěžních podmínek - NOVÁ TEPNA - vrstevnaté centrum Náchoda v předloženém znění a doporučuje postoupit ke s­­­­­­­­chválení zastupitelstvu města

Opatření ke kulturním a sportovním akcím související s mimořádnými opatřeními vlády

Usnesení č. 71/1681/20 - rada města r u š í

v souvislosti s vyhlášením mimořádných opatření vlády ČR
pořádání sportovních a kulturních akcí města Náchoda
plánovaných do 30. 6. 2020 dle návrhu tj.

23. 3. Den učitelů

28. 3. Den otevřených dveří radnice

30. 4. Čarodějnice na Dobrošově

6. 5. Slavata triatlon tour

7. 5. Náchodské Májování s lampionovým průvodem a ohňostrojem

16. 5. Zahájení lázeňské sezóny

30. 5. Náchodská senioráda

21. 6. Za sportem na náměstí

Usnesení č. 71/1682/20 - rada města r u š í

v souvislosti s vyhlášením mimořádných opatření vlády ČR
pořádání festivalů „Náchodská Prima sezóna" a „Camerata Nova Náchod" pro rok 2020 pořádaných organizací Náchodská Prima
sezóna, o.p.s.

Usnesení č. 71/1683/20 - rada města r u š í

v souvislosti s vyhlášením mimořádných opatření vlády ČR
pořádání akce „Školní olympiáda" pořádanou organizací Kulturní a sportovní Nadace města Náchoda, která měla proběhnout dne 22. 6. 2020

Usnesení č. 71/1684/20 - rada města s c h v a l u j e

odložení otevření Městských informačních center Malé lázně a zámek

Usnesení č. 71/1685/20 - rada města r e v o k u j e

usnesení č. 64/1526/20 ze dne 10. 2. 2020, kterým rada města schválila služební cestu do partnerského města Bauska ve dnech 18.-21. 6. 2020

Opatření proti šíření koronaviru

Usnesení č. 71/1686/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

- omezení provozu Městského úřadu v Náchodě pro veřejnost

úřední hodiny pouze - pondělí a středa od 14:00 - 17:00 hodin

/ v případě potřeby kontakty na stránkách města/ včetně zrušení jednání komisí, výběrových řízení, školení atd.

- rozhodnutí starosty o bezplatném parkování na parkovištích Bílá růže a Tepna

- rozhodnutí starosty o ukončení provozu pítka v Malých lázních

- ubytování a stravování 73 příslušníků armády v ZŠ Plhov od

16.3.2020 do odvolání

- rozhodnutí o zachování provozu sběrného dvora Technických služeb Náchod s.r.o. a plánovaného svozu bioodpadu dle harmonogramu

- zachování služby veřejně prospěšných prací

- informaci o distribuci roušek a respirátorů

Usnesení č. 71/1687/20 - rada města p o v ě ř u j e

městský úřad samostatně rozhodovat o konkrétní podobě
dobrovolnických smluv

Přerušení provozu mateřských škol

Usnesení č. 71/1688/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

přerušení provozu Mateřské školy, Náchod, Březinova 669;
Mateřské školy, Náchod, Vítkova 304; Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345; Mateřské školy, Myslbekova 4 od 17.03.2020 do odvolání

Osobní ochranné pomůcky

Usnesení č. 71/1689/20 - rada města p o v ě ř u j e

starostu Jana Birke realizací krizového opatření doporučeného krizovým štábem / tj. k přerozdělení osobních ochranných
pomůcek/ vzhledem k povinnosti ochrany zdraví

Usnesení č. 71/1690/20 - rada města s c h v a l u j e

darování osobních ochranných pomůcek dle rozdělovníku

V Náchodě 18. března 2020

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta