Dnes
Teplota: 23.2 °C

Souhrn usnesení z 5. / 64. / schůze Rady města Náchoda konané 10. února 2020

Výroční zprávy mateřských škol

Usnesení č. 64/1488/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

výroční zprávy o činnosti Mateřské školy, Náchod, Vítkova 304; Mateřské školy, Náchod, Havlíčkova 1848; Mateřské školy,

Náchod, Komenského 301; Mateřské školy, Náchod, Myslbekova 4 a Mateřské školy, Náchod, Březinova 669

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 64/1489/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 3756 - Dohodu o ukončení pachtovní smlouvy č. SMF/2874/2016 s panem ******* z Náchoda. Smlouva bude

ukončena dohodou k 29.2.2020 podle článku VI. odst. 1. pachtovní smlouvy

č. 368/2020-navýšení účetního stavu evidence pozemků o +1,10Kč

Usnesení č. 64/1490/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 708/2020 - že od 1.1.2020 užívá nebytové prostory o skutečné podlahové ploše 271,5 m2 ve vile Komenský č.p.129, Náchod, katastrální území Běloves (celý objekt kromě pronajatých

nebytových prostor kavárny/cukrárny) odbor kultury, sportu a cestovního ruchu a náklady, které vzniknou ve spojitosti

s užíváním těchto prostor, tj. roční vyúčtování elektrické energie, tepla, vody apod., bude Správa budov Náchod s.r.o. fakturovat na město Náchod, IČO 00272868, Masarykovo náměstí č.p. 40,

Náchod, odbor KSCR

č. 20019 - uvolnění bytu č. 210 v Harmonii II v Rybářské ul. č.p. 1819 v Náchodě k 31.01.2020

č. 20021 - informaci o výpovědi Smlouvy o nájmu prostoru

sloužícího k podnikání č. SMF/3209/2018 k 30.04.2020

Usnesení č. 64/1491/20 - rada města s o u h l a s í

č. 20022 - s výmazem věcného předkupního práva pro město Náchod u bytu č. 24 v č.p. 1825 v ulici Kostelecká v Náchodě

Usnesení č. 64/1492/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 20017 - dohodu o splátkách dluhu s p. ********** dle předloženého návrhu

č. 20018 - na základě výjimky z podmínek pro žadatele o přidělení nájemního bytu v majetku města Náchoda, uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 15 v ulici Komenského č.p. 577 v Náchodě s Petrou Herákovou na období 01.04.2020 - 30.06.2020, nájemné je

stanoveno ve výši Kč 70,00/m2 podlahové plochy; jistota je

stanovena na Kč 21.500,00

Usnesení č. 64/1493/20 - rada města p o v ě ř u j e

č. 20020 - odbor SMF k oslovení nájemníků v bytech v majetku města Náchoda v ulici Duhová ve věci nabídky koupě nájemních bytů do vlastnictví

Podpora financování obědů pro děti soukromých mateřských škol a dětských skupin

Usnesení č. 64/1494/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava

Usnesení č. 64/1495/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

zamítnout žádost Obce Bublava o příspěvek do veřejné sbírky

Převod fondu rezerv a rozvoje do rezervy města

Usnesení č. 64/1496/20 - rada města s c h v a l u j e

převod nevyčerpaných finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje do rezervy města v celkové částce Kč 3 400 000,-

Inventarizační rozdíly - vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z evidence

Usnesení č. 64/1497/20 - rada města s c h v a l u j e

na návrh škodní a likvidační komise ze dne 30.01.2020 vyřazení dlouhodobého hmotného majetku UD Kodym: Vrbtovská zahrada z evidence majetku (inventarizační rozdíly) dle návrhu

Usnesení č. 64/1498/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit vyřazení z dlouhodobého hmotného majetku busty Ing. Pinkavy a souhlasit s navrženým postupem, tj. zúčtovat jako inventarizační rozdíl a podat trestní oznámení na neznámého pachatele na Policii ČR

Žádost o schválení opravy chodníku v ul. Bartoňova

Usnesení č. 64/1499/20 - rada města s o u h l a s í

s provedením opravy zbylé části chodníku v ul. Bartoňova za cenu 174.536,86Kč bez DPH. Opravu provede firma Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO 288 11 470 v průběhu roku 2020

Přísedící Okresního soudu v Náchodě

Usnesení č. 64/1500/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

zvolit Petru Bašovou přísedící Okresního soudu v Náchodě

Zápis z jednání letopisecké komise

Usnesení č. 64/1501/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání letopisecké a místopisné komise z 22.1.2020

Informace ke knize „Židovská náboženská obec v Náchodě"

Usnesení č. 64/1502/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

vývoj ve věci vydání knihy „Židovská náboženská obec

v Náchodě" od Josefa Kříže a pověřuje tajemníka letopisecké a místopisné komise v pokračování jednání s panem Josefem

Křížem ohledně poskytnutí kompletního materiálu zamýšlené publikace

Smlouvy o majetku na dětském dopravním hřišti v Bělovsi

Usnesení č. 64/1503/20 - rada města s c h v a l u j e

darovací smlouvu; smlouvu o výpůjčce; smlouvu o smlouvě

budoucí darovací a smlouvu o výpůjčce; uzavřenou mezi

smluvními stranami AUTOMOTOKLUB BESIP DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NÁCHOD v ÚAMK, zastoupenou panem Milošem

Benešem - předsedou a PO Správa přírodních zdrojů a lázní

Běloves, zastoupenou paní Bc. Martinou Švorcovou - ředitelkou

Smlouva o dílo pro výuku dopravní výchovy na dopravním hřišti

Usnesení č. 64/1504/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo mezi organizací Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace, zastoupenou paní Bc. Martinou Švorcovou - ředitelkou, a organizací ucimseridit.cz s.r.o. (IČO 08262675), zastoupenou panem Lukášem Němcem -

jednatelem, jejímž předmětem je zajištění odborných lektorů pro dopravním výchovu na dopravním hřišti v Náchodě - Bělovsi pro rok 2020

Nátěr v objektu Lipí č.p.93

Usnesení č. 64/1505/20 - rada města s c h v a l u j e

- cenovou nabídku

- uzavření objednávky pro Ladislava Škodu, Lipí 54, 547 01

Náchod, IČO: 42255686

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 64/1506/20 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 5 a č. 6 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města

Usnesení č. 64/1507/20 - rada města s c h v a l u j e

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

č. SMF/43/2020 a SMF/44/2020

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

- podpora de minimis č. SMF/32/2020 až č. SMF/42/2020

Místní komunikace ulice Jílová, studie proveditelnosti

Usnesení č. 64/1508/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a souhlasí vystavením objednávky na akci „Místní komunikace ulice Jílová, studie proveditelnosti"

zhotoviteli Ing. Filip Eichler, Ph.D., Nábřežní 322, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO: 76176355

Usnesení č. 64/1509/20 - rada města u k l á d á

poptat nabídku na chodník - ul. Jílová - autobusová zastávka

zodpovídá : B. Voborník

Stavební úpravy v MŠ Havlíčkova v Náchodě

Usnesení č. 64/1510/20 - rada města s c h v a l u j e

- cenovou nabídku

- uzavření objednávky pro projekční kancelář S atelier s. r. o., Palackého 920, 547 01 Náchod IČ: 28778626

Rozšíření veřejného osvětlení v ulici Na Vyšehradě

Usnesení č. 64/1511/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a souhlasí s vystavením objednávky na akci rozšíření veřejného osvětlení v ulici Na Vyšehradě pro společnost TSN s.r.o.

Rekonstrukce rozvaděčů VO Náchod

Usnesení č. 64/1512/20 - rada města s o u h l a s í

- s cenovou nabídkou

- s vystavením objednávky, na akci rekonstrukce rozvaděčů veřejného osvětlení Náchod, pro TSN s.r.o.

PD - společný pás pro chodce a cyklisty přes železniční přejezd v ul. Kladská v Náchodě Bělovsi

Usnesení č. 64/1513/20 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Stavební úpravy chaty Zvonička - zadávací dokumentace

Usnesení č. 64/1514/20 - rada města s o u h l a s í

se zněním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební úpravy chaty Zvonička, Zahrádky č.p.32 Pec pod Sněžkou

Stavební úpravy chaty Zvonička stanovení TDS a KooBOZP

Usnesení č. 64/1515/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovými nabídkami a souhlasí s vystavením objednávek na výkon činnosti technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora BOZP pro Ing. Luboš Kasper, Kolmá 500, Trutnov 541 03, IČO 11604115

Chodník ulice Ryšavého - přeložka sloupu ČEZ - smlouva

Usnesení č. 64/1516/20 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s ČEZ Distribuce, a.s.,Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, v rámci akce realizace chodníku v ulici Ryšavého, Babí u Náchoda

Rekonstrukce BD ulice Odboje č.p.50 - geodetické zaměření

Usnesení č. 64/1517/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a

s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro společnost Geodézie Náchod s.r.o., Hrašeho 15, 547 01 Náchod na geodetické práce pro akci

Rekonstrukce domu ul. Odboje č.p.50, k.ú. Staré Město nad Metují

MŠ Březinova - oprava omítek a výměna PVC v ložnici

Usnesení č. 64/1518/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a

s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro společnost Vše pro stavby s. r. o.,

Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČ: 28969553

Zprovoznění ČOV pro táborovou základnu SVČ Déčko ve Višňově

Usnesení č. 64/1519/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a

s c h v a l u j e

vystavení objednávky firmě Rec.ing spol. s r.o., Pod Výrovem 1061, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO 47453761 na zprovoznění ČOV pro táborovou základnu SVČ Déčko ve Vižňově.

Zabezpečovací zařízení Základní školy, Náchod, 1. Máje 365

Usnesení č. 64/1520/20 - rada města s o u h l a s í

s navýšením rozpočtu Základní školy, Náchod, 1. Máje 365 na pořízení zabezpečovacího zařízení dle návrhu

Dokončení dlážděné plochy - chodníku mezi mostem (Nemocniční most) na silnici III/285 26 ul. Němcové a MK ul. Denisovo nábřeží

Usnesení č. 64/1521/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou informaci a

u k l á d á

odboru investic a rozvoje města v součinnosti s odborem dopravy zajistit dokončení dlážděné plochy - chodníku mezi mostem na silnici III/285 26 ul. Němcové a MK ul. Denisovo nábřeží

Smlouva o nákupu mobilního pojízdného pódia

Usnesení č. 64/1522/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy č. 4/KSCR/2020 o nákupu mobilního

pojízdného pódia se společností Siba Plus, s. r.o. (IČO:24254479), zastoupenou panem Josefem Barchánkem - jednatelem, za

finanční částku 459 800 Kč. vč. DPH, zaškolení a dopravy, a to vč. rozpočtového patření do kapitoly 16 - kultura ve výši 4 800 Kč

Nájemní smlouva pro výuku in-line bruslení

Usnesení č. 64/1523/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

uzavření nájemní smlouvy mezi organizací Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace a paní Janou Benešovou (IČO 60899450) za účelem pronájmu plochy Dětského dopravního hřiště Běloves pro výuku in-line bruslení žáků

náchodských základních a mateřských škol pro rok 2020

Prodejní cena pítka a fotopublikace

Usnesení č. 64/1524/20 - rada města s c h v a l u j e

prodejní cenu lázeňských pítek a fotopublikace Náchodsko z nebe dle návrhu

Delegování zástupce města pro jednání v Centrále cestovního ruchu KHK

Usnesení č. 64/1525/20 - rada města d e l e g u j e

Mgr. Jana Špačka, odborného pracovníka pro kulturu, sport a cestovní ruch MěÚ Náchod jako zástupce města Náchoda pro jednání v municipální komoře spolku Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z.s.

Služební cesta do partnerského města Bauska (Lotyšsko) a účast delegace města Náchod na Slavnostech města Bauska

Usnesení č. 64/1526/20 - rada města s c h v a l u j e

služební cestu do města Bauska (Lotyšsko) pro Kamila Krunku - odborného pracovníka odboru KSCR, Ing. Jana Čtvrtečku

- místostarostu a zastupitele Petra Jiráska, za účelem účasti na Slavnostech města Bauska ve dnech 18. 6. - 21. 6. 2020. Cesta se uskuteční osobním automobilem

Zpracování zadávací dokumentace k soutěži o návrh pro situování sportovní haly v lokalitě u Bílé růže

Usnesení č. 64/1527/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a

s c h v a l u j e

vystavení objednávky na "Zpracování zadávací dokumentace k soutěži o návrh pro situování sportovní haly v lokalitě u Bílé růže" zhotoviteli: Tomáš Vymetálek Architects s r.o., Šafaříkova 550/10, 500 02 Hradec Králové, IČO:27524906

Bezbariérové trasy

Usnesení č. 64/1528/20 - rada města s o u h l a s í

se záměrem bezbariérových tras od vlakového a autobusového nádraží k budově kina a od vlakového a autobusového nádraží po budovu staré polikliniky a

s c h v a l u j e

vystavení objednávky na zpracování předmětných bezbariérových tras pro zhotovitele Dipl. - Ing. Walter Kurschatke, Neumannova 861, 547 01, Náchod, IČO 05068835 dle předložené cenové

nabídky

,,Spolkový dům - zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení"

Usnesení č. 64/1529/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky na akci „Spolkový dům - zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení" zhotoviteli: Tomáš Vymetálek Architects s r.o., Šafaříkova 550/10, 500 02 Hradec Králové, IČO:27524906

Vytvoření 1 funkčního místa Městského úřadu Náchod

Usnesení č. 64/1530/20 - rada města s c h v a l u j e

s účinností od 01.04.2020 vytvoření 1 funkčního místa -

1 strojníka chladícího zařízení, ledaře, rolbaře na odboru kultury, sportu a cestovního ruchu

Usnesení č. 64/1531/20 - rada města s t a n o v u j e

podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v městském úřadu na 191, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců

uvolněných pro výkon veřejné funkce, s účinností od 01.04.2020

Komunikace a VO U Vodojemu v Náchodě - projektová dokumentace

Usnesení č. 64/1532/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a

s c h v a l u j e

vystavení objednávky firmě Hauckovi, s.r.o., Zlič 73, 552 03 Česká Skalice, IČ: 28779533 na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení v rozsahu pro provedení

stavby komunikace U Vodojemu v Náchodě a projektové

dokumentace pro územní souhlas na veřejné osvětlení U

Vodojemu v Náchodě

Aktuální informace k nákupu Bílé Tepny

Usnesení č. 64/1533/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předložené informace

Realizace veřejného osvětlení v ulici Krátká

Usnesení č. 64/1534/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje uzavření objednávky na realizaci veřejného osvětlení v ulici Krátká pro společnost TELKABEL CR , s.r.o., Českých bratří 89, 547 01 Náchod, IČO:25289675

Veřejná zakázka „MOST PŘES METUJI, NÁCHOD - BĚLOVES, UL. U ZBROJNICE" - vypsání zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení, schválení zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 64/1535/20 - rada města s c h v a l u j e

- vypsání zadávacího řízení k veřejné zakázce „MOST PŘES

METUJI, NÁCHOD - BĚLOVES, UL. U ZBROJNICE" ve zjednodušeném podlimitním řízení

- zadávací dokumentaci k veřejné zakázce dle předloženého

návrhu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

Usnesení č. 64/1536/20 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání elektronických nabídek, jejich posouzení a hodnocení, k veřejné zakázce „MOST PŘES METUJI, NÁCHOD - BĚLOVES, UL. U ZBROJNICE" ve složení Ing. Jan Čtvrtečka, Bohuslav Voborník, Miroslav Petr (náhradníci Ing. Pavla

Maršíková, Ing. Lucie Hurdálková, Ph.D.,Eva Zákravská), s tím, že komise je usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna

nadpoloviční účast členů na daném jednání.

Městská policie Náchod, oprava omítek

Usnesení č. 64/1537/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a

s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro společnost Průmstav Náchod s.r.o. Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod IČ: 25275062

Servisní smlouva na služby správu a servis zařízení 2 kusů videoboxů GEM CDU

Usnesení č. 64/1538/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření Servisní smlouvy na služby správu a servis Zařízení, s GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a. s., IČ 24132098, se sídlem Praha - Satalice, Hálova 47/12, PSČ 190 15, č. smlouvy GDS/ZE1900015/S 17, v předloženém znění

Informace k vyúčtování městské hromadné dopravy (MHD) za rok 2019

Usnesení č. 64/1539/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

vyúčtování MHD za rok 2019

Žádost SPŠ stavební a Obchodní akademie, Náchod

Usnesení č. 64/1540/20 - rada města s c h v a l u j e

slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši 12 000 Kč vč. DPH na akci Regionální veletrh fiktivních firem pořádaný Střední průmyslovou školou stavební a Obchodní

akademií arch. Jana Letzela, Náchod, zastoupenou paní RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou školy, dne 19. 2. 2020

Souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu s členem zastupitelstva města

Usnesení č. 64/1541/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, souhlasit s uzavřením pracovněprávního vztahu: dohody o provedení práce mezi městem Náchod a panem Michalem Kudrnáčem, neuvolněným členem zastupitelstva města, v navrženém znění s účinností od 18.02.2020 do 30.06.2020

V Náchodě 11. února 2020

Jan B i r k e
starosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka