Dnes
Teplota: 18.1 °C

Souhrn usnesení ze 4. / 63. / schůze Rady města Náchoda konané 4. února 2020

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 63/1486/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 1717/2020 - schválit prodej

Rozpočtová opatření od 02.12.2019

Usnesení č. 63/1487/20 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 95 dle návrhu a doporučuje ZM vzít dané rozpočtové opatření na vědomí

V Náchodě 4. února 2020

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta