Dnes
Teplota: 16.9 °C

Souhrn usnesení ze 3. / 62. / schůze Rady města Náchoda konané 30. ledna 2020

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 62/1485/20 - rada města d o p o r u č u je zastupitelstvu města

č. 10712/2017 - schválit prodej pozemku p.č. 1912/2 (ostatní
plocha, jiná plocha) o výměře 1122 m2 v k.ú. Náchod z majetku města do vlastnictví Královéhradeckého kraje, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové za dohodnutou kupní cenu 750,- Kč/m2 + 21% DPH

V Náchodě 30. ledna 2020

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta