Dnes
Teplota: 13.7 °C

Souhrn usnesení z 1. / 60. / schůze Rady města Náchoda konané 13. ledna 2020

Výroční zprávy základních škol

Usnesení č. 60/1377/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

výroční zprávy ZŠ T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005; ZŠ, Náchod, Komenského 425 a ZŠ Náchod-Plhov, Příkopy 1186

Úprava parkování za č. p. 1845 v ul. Zámecká

Usnesení č. 60/1378/20 - rada města s o u h l a s í

se změnou dle projektové dokumentace - posunutí brány a
vytvoření 4 parkovacích míst pro veřejnost

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 60/1379/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

- vzít na vědomí zprávu k č. p. 265-266 Duhová

- schválit Smlouvu o převodu finančních prostředků

č. SMF/3449/2020

Usnesení č. 60/1380/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 15598/2019 - uzavření pachtovní smlouvy č. SMF/3434/2019 s panem Janem Vrátným z Náchoda. Smlouvou se přenechává do dočasného užívání část pozemkové parcely č. 705/1, díl č. 8 o výměře 308 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem zřízení zahrádky a užívání dřevěné chatky. Pachtovné je stanoveno
dohodou ve výši 1.621,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou s účinností od 1.2.2020

Usnesení č. 60/1381/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 9970/2019 - informaci o převodu majetku Tenisového klubu Náchod z.s. do vlastnictví města

Usnesení č. 60/1382/20 - rada města s o u h l a s í

č. 20001 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na
místnost č. 1 se **********, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.02.2020 do 29.02.2020

Usnesení č. 60/1383/20 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 20002 - uzavření Smlouvy o nájmu místnosti na městské
ubytovně v Běloveské ul. 2013 v Náchodě s p. **********

č. 20003 - uzavření Smlouvy o nájmu místnosti na městské
ubytovně v Běloveské ul. 2013 v Náchodě s p. **********

Usnesení č. 60/1384/20 - rada města s c h v a l u j e

č. 20004 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 2 v č.p. 610 v ulici Komenského v Náchodě s pí ********** na
období 01.03.2020 - 31.05.2020; nájemné ve výši Kč 70,00/m2 podlahové plochy; jistota je stanovena ve výši Kč 15.000,00

č. 20005 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 15 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě dohodou k 31.01.2020 a

uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě s pí ********** na dobu 01.02.2020 - 30.04.2020, nájemné je Kč 70,00/m2 podlahové plochy bytu, jistota je
stanovena ve výši Kč 14.500,00

č. 20006 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 2 v č.p. 349 v ulici Francouzská v Náchodě s pí ********** na období 01.02.2020 - 30.04.2020; nájemné ve výši Kč 70,00/m2 podlahové plochy; jistota je stanovena ve výši Kč 7.000,00

č. 20009 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s p.
********** a pí **********

č. 20012 - opravu bytu č. 2 v č.p. 610 v ulici Komenského
v Náchodě

- opravu bytu č. 2 v č.p. 610 v ulici Komenského v Náchodě dle předložených nabídek

Usnesení č. 60/1385/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 20007 - uvolnění bytu č. 24 v č.p. 1810 v ulici Rybářská
v Náchodě k 31.01.2020

č. 20008 - uvolnění bytu č. 205 v č.p. 1819 v ulici Rybářská
v Náchodě k 31.12.2019

č. 20010 - zprávu o kontrole bytu č. 4 v č.p. 32 v ulici Broumovská
v Náchodě a schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 4 v č.p. 32 v ulici Broumovská v Náchodě na další nájemní období 01.02.2020 - 30.04.2020

Usnesení č. 60/1386/20 - rada města t r v á

č. 20011 - na usnesení č. 48/1147/19 - bod jednání č. 19148 - ze dne 14.10.2019 a na usnesení č. 53/1238/19 - bod jednání č. 19166 - ze dne 18.11.2019 a

schvaluje, že v případě neuhrazení částky spoluúčasti nebude prodloužena doba trvání Smlouvy o nájmu bytu č. 7

Cenová nabídka na recyklaci stavebních sutí drcením

Usnesení č. 60/1387/20 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku společnosti BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO:27504867 na recyklaci stavebních sutí drcením, dle cenové nabídky a schvaluje uzavření objednávky

Revokace usnesení č. 36/888/19 a usnesení č. 36/889/19 z jednání RM dne 01.07.2019

Usnesení č. 60/1388/20 - rada města r e v o k u j e

usnesení č. 36/888/19 a 36/889/19 z jednání rady města 1.7. 2019

Závazné ukazatele PO pro rok 2019 - úpravy

Usnesení č. 60/1389/20 - rada města s c h v a l u j e

úpravy limitů mzdových prostředků PO Sportovní zařízení města Náchoda a PO Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves pro rok 2019 v navrhované výši

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. SMF/3361/2019

Usnesení č. 60/1390/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. SMF/3361/2019 ze dne 2.10.2019

Dodatek č. 4 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou

Usnesení č. 60/1391/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Královéhradeckým krajem a městem Náchod, č. smlouvy ES
11712, v předloženém znění

Zápisy z komisí

Usnesení č. 60/1392/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

- zápis z jednání komise pro řešení SmartCity Náchod ze dne 11.12.2019

- zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 18.12.2019

- zápis z jednání komise ŽP a čistoty města ze dne 18.12.2019

Oprava převlékacích kabin na Jiráskově koupališti

Usnesení č. 60/1393/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro Josefa Pavla, Lhotky 37, 547 01 Náchod IČ: 65216792 za celkovou cenu 198.902,- Kč /varianta sibiřský modřín/

Ordinace v MěSSS Marie

Usnesení č. 60/1394/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro společnost ENTAZE s.r.o.,54701 Náchod
Dobrošovská 1304, IČ: 25931300 /financováno z FRR MěSSS Marie

Žádost o schválení Smlouvy o spolupráci v oblasti chovu medvědů v zámeckém příkopu

Usnesení č. 60/1395/20 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením nové Smlouvy o spolupráci v oblasti chovu medvědů v zámeckém příkopu mezi Národním památkovým ústavem,
městem Náchodem a ZOO Dvůr Králové na dobu určitou tři roky dle návrhu

Žádost o schválení opravy zařízení pro medvědy

Usnesení č. 60/1396/20 - rada města s o u h l a s í

s výměnou tzv. šupáků, tj. mechanizmu otevírání a zavírání
jednotlivých dvířek oddělujících medvědy navzájem mezi sebou a dvířek vedoucích od medvědů do výběhu za cenu 32.563,-Kč + 21%DPH. Opravu-výměnu šupáků provede odborná firma Daniel Mach Kovářství - Zámečnictví, Žireč 122, Dvůr Králové nad Labem

Plnění rozpočtu za prosinec 2019

Usnesení č. 60/1397/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 60/1398/20 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 93/2019 dle návrhu a rozpočtová opatření č. 1 a č. 2/2020 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Žádost o úpravu Smlouvy o veřejné službě SMF/2/2020

Usnesení č. 60/1399/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejné službě SMF/2/2020 dle návrhu

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/5/2020

Usnesení č. 60/1400/20 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dotaci č. SMF/5/2020

Odchyt a likvidace holubů v Náchodě pomocí odborné firmy

Usnesení č. 60/1401/20 - rada města s o u h l a s í

s instalací 3ks odchytových klecí na dobu 1 měsíce za účelem

odchytu holubů v lokalitách - Masarykovo náměstí, Plhov-budova bývalé Tepny a na sídlišti SUN za cenu 50.384,40Kč včetně 21% DPH. Odchyt a odbornou likvidaci zajistí firma Miloslav Prouza- deratizace, dezinsekce, dezinfekce, Vrchoviny 26, 549 01 Nové Město nad Metují

Plán a skutečnost kontrol a auditů ve veřejné správě za rok 2019 u PO města a příjemců dotací

Usnesení č. 60/1402/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předložené zprávy o výsledcích kontrol za rok 2019 u PO města a příjemců dotací

Plán kontrol a auditů ve veřejné správě na rok 2020 u PO města a u příjemců dotací

Usnesení č. 60/1403/20 - rada města s c h v a l u j e

plán kontrol a auditů ve veřejné správě na rok 2020 u PO města a u příjemců dotací

Záměr - Pořádání Náchodských farmářských trhů

Usnesení č. 60/1404/20 - rada města s c h v a l u j e

záměr města poskytnout část pozemku p. č. 1919/3 v k. ú. Náchod, jehož vlastníkem je město Náchod, do bezplatného užívání za účelem pořádání Náchodských farmářských trhů a

u k l á d á

odboru správy majetku a financování připravit ke schválení novou smlouvu o pořádání Náchodských farmářských trhů na období 2020 až 2022, tj. na tři roky

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Sběrný dvůr v Náchodě"

Usnesení č. 60/1405/20 - rada města s c h v a l u j e

rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Sběrný dvůr v Náchodě" a přidělení zakázky účastníkovi Alprim CZ s.r.o., IČO: 28811470, za nabídkovou cenu: 11.858.085,71 Kč bez DPH a
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Sběrný dvůr v Náchodě" se zhotovitelem ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO 288 11 470 dle předloženého
konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

Stavba „Sběrný dvůr v Náchodě" - technický dozor investora, koordinátor BOZP

Usnesení č. 60/1406/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky Ing. Ivanu Paulusovi, Kpt. Nálepky 652, 551 01 Jaroměř, IČO 7478719
za provádění technického dozoru stavby„Sběrný dvůr v Náchodě"

Usnesení č. 60/1407/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a schvaluje vystavení objednávky Mgr. Yvetě Patzeltové, Čelakovského 639/3, 500 02 Hradec Králové 2, IČO 422 69 971 za provádění činnost koordinátora BOZP na stavbě
„Sběrný dvůr v Náchodě"

Žádost pana **********

Usnesení č. 60/1408/20 - rada města s o u h l a s í

se snížením poplatku za parkování na parkovišti za radnicí pro ********** 83, 547 01 Náchod, na částku 2.420,-Kč/rok

Přehled používání znaku města za roky 2018 a 2019

Usnesení č. 60/1409/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

užití znaku města Náchoda za roky 2018 a 2019

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka - ples hasičů

Usnesení č. 60/1410/20 - rada města s c h v a l u j e

slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě pro organizaci Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje z.s. (IČO 70809372), zastoupeného panem Mgr. Josefem Henkem - víceprezidentem SKH KHK, ve výši 20 000 Kč vč. DPH na akci ples hasičů, který se uskuteční dne 28. 3. 2020

Nájemní smlouva MIC zámek

Usnesení č. 60/1411/20 - rada města s c h v a l u j e

nájemní smlouvu č. 1/KSCR/2020 na jejímž základě pronajímá Národní památkový ústav, zastoupený panem PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově, městu Náchodu prostory tzv. lesárny na Státním zámku Náchod pro provoz pobočky Městského informačního centra

Žádost ředitelky Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 o schválení zapojení SVČ Déčko Náchod do projektu T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH

Usnesení č. 60/1412/20 - rada města s c h v a l u j e

zapojení Střediska volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 do projektu T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH

Úprava parku u soudu - úprava PD

Usnesení č. 60/1413/20 - rada města s c h v a l u j e

cenovou nabídku a vystavení objednávky na úpravu projektové dokumentace „Park u soudu v Náchodě" pro společnost
gree4plan s.r.o., Vysokov 191, 549 12 Vysokov, IČO 288 57 097

Smlouva o reklamě - ples města 2020

Usnesení č. 60/1414/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy „Smlouva o reklamě" s firmou Primátor a.s. (IČ: 47468661), Dobrošovská 130, Náchod, zastoupenou Ing. Josefem Hlavatým - předsedou představenstva, na zajištění reklamy
Primátoru a.s. na Reprezentačním plese Města Náchoda,
Primátoru a.s. a Beránku Náchod a.s., který se koná dne
22. února 2020. Za zajištění reklamy firmě Primátor a.s. obdrží město Náchod finanční příspěvek na realizaci plesu ve výši 40 000 Kč + DPH

Žádost o partnerství na akcích Muž roku a Den dobrých skutků

Usnesení č. 60/1415/20 - rada města s c h v a l u j e

slevu z pronájmu Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě ve výši 19 000 Kč vč. DPH na akcích Muž roku 2020 a Den dobrých skutků pořádaných panem Davidem Novotným ve dnech 21.-22. 8. 2020

Směrnice o ceně nájemného za užívání nebytových prostorů v objektech ve vlastnictví města Náchoda

Usnesení č. 60/1416/20 - rada města s c h v a l u j e

Směrnici o ceně nájemného za užívání nebytových prostorů
v objektech ve vlastnictví města Náchoda s účinností od 1.4.2020

Žádost obyvatel domu čp. 293 v ul. Borské Náchod o umístění značky „Parkoviště" pro obyvatele domu čp. 293 v ul. Borské

Usnesení č. 60/1417/20 - rada města u k l á d á

vedení města jednat s majitelem objektu Borská č.p. 619

Úprava parkování ul. Krásnohorské a doplnění dopravního značení

Usnesení č. 60/1418/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu a

u k l á d á

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit potřebná
stanoviska pro instalaci SDZ dle přílohy a jeho následnou
instalaci

Zvýšení bezpečnosti na stezníku při křížení se silnicí III/303 4

Usnesení č. 60/1419/20 - rada města u k l á d á

- odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit úpravu

svislého dopravního značení

- odboru správy majetku a financování zajistit instalaci

přesahového zábradlí a nasvětlení

Návrh na zřízení vstupu z chodníku na komunikaci na Mánesově nábřeží v Náchodě

Usnesení č. 60/1420/20 - rada města s o u h l a s í

se zřízením vstupu z chodníku na komunikaci v prostoru mostu z Montace přes řeku Metuji mezi stávajícím zábradlím a sloupem veřejného osvětlení na Mánesově nábřeží - parkoviště na p. p. č. 778/1 v k. ú. Náchod a v této souvislosti souhlasí se zrušením dvou parkovacích míst a s vyznačením vodorovného dopravního značení V 12a „Žlutá klikatá čára" (zákaz stání) a se zpevněním plochy u zábradlí a s úpravou chodníku (zbudování varovného pásu)

Umístění světelného signalizačního zařízení na přechodech v Náchodě

Usnesení č. 60/1421/20 - rada města n e s o u h l a s í

s umístěním semaforů na silnicích I. třídy v Náchodě

Prodloužení chodníku mezi autobusovou zastávkou Náchod, Klínek a ulicí Jílová podél silnice III/304 13

Usnesení č. 60/1422/20 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu a

n e s o u h l a s í

s prodloužením chodníku mezi autobusovou zastávkou Náchod, Klínek a ulicí Jílová

Oprava parket v tělocvičně ZŠ T. G. M.

Usnesení č. 60/1423/20 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou na provedení opravy podlahy v tělocvičně ZŠ TGM a schvaluje uzavření objednávky pro Ludvíka Kaválka,
Náchodská 66, 549 41 Červený Kostelec IČ: 76546551

Chodník v ul. Ryšavého - statické zajištění - opěrná zídka

Usnesení č. 60/1424/20 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky na vypracování PD opěrné zídky na p.p.č. st 58 a p.p.č. 295 v ul. Ryšavého, k.ú. Babí u Náchoda pro společné územní (DÚR) a stavební řízení (DSP) v podrobnostech pro
provedení stavby (PDPS) pro zhotovitele - Miloslav Kučera -
PRODIS, projektování dopravně inženýrských staveb, Svitavská 1469/3, 500 12 Hradec Králové, IČO:12349615

Oprava terasy restaurace na Jiráskově koupališti

Usnesení č. 60/1425/20 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na akci oprava terasy na Jiráskově koupališti v Náchodě pro společnost Vše pro stavby s.r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod IČO: 28969553

Akce Most přes Metuji, Náchod - Běloves

Usnesení č. 60/1426/20 - rada města s c h v a l u j e

pro akci „Most přes Metuji, Náchod - Běloves"

- uzavření objednávky s Mgr. Yvetou Patzeltovou, Hradec Králové, IČO 42269971 na zajištění činnosti koordinátora BOZP,

- uzavření objednávky s Ing. Ivanem Paulusem, Jaroměř, IČO 74787195 na zajištění technického dozoru stavebníka

- uzavření objednávky s Ing. Petrem Vláškem, Dolní Ředice, IČO 74836994 na zajištění zadávacího řízení na zhotovitele
stavebních prací v režimu zjednodušené podlimitní řízení

Dohoda o centralizovaném zadávání MVČR pro připojení prostřednictvím KIVS do CMS

Usnesení č. 60/1427/20 - rada města s c h v a l u j e

Dohodu o centralizovaném zadávání dodavatele potřebné datové linky

Kino Vesmír - změna závazného ukazatele pro rok 2019

Usnesení č. 60/1428/20 - rada města s c h v a l u j e

snížení limitu mzdových prostředků pro rok 2019 o Kč 96 777,- na celkovou částku Kč 1 900 501,-

Ukončení činnosti neregistr. zařízení soc. služeb Metuje

Usnesení č. 60/1429/20 - rada města b e r e na v ě d o m í

vzniklou situaci a

u k l á d á

odboru sociálních věcí postupovat při řešení podle zák.č.108/2006 Sb., O sociálních službách, v platném znění


Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta