Dnes
Teplota: 20.9 °C

Souhrn usnesení ze 49. / 56. / schůze Rady města Náchoda konané 9. prosince 2019

„Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou - I. etapa, SO 02 - stoka A - dešťová kanalizace"

Usnesení č. 56/1329/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. IRM/553/2019 na stavbu „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou - I. etapa, SO 02 - stoka A - dešťová kanalizace" se zhotovitelem ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO 28811470 dle předloženého konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jeho finálním znění

Názvy minerálek

Usnesení č. 56/1330/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

výsledek ankety

V Náchodě 10. prosince 2019

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta