Dnes
Teplota: 24.1 °C

Souhrn usnesení z 31. / 38. / schůze Rady města Náchoda konané 23. července 2019

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 38/912/19 - rada města s ch v a l u j e

č. 9243/2019 - pachtovní smlouvu č. SMF/3335/2019 s paní ********, v předloženém znění. Smlouvou se přenechává do užívání část pozemkové parcely č. 274, díl č. 4 o výměře 316 m2 v katastrálním území Babí u Náchoda, za účelem zřízení zahrádky, užívání zahradního domku a přístřešku na nářadí. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 1.760,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.8.2019.

Rozpočtová opatření od 17.06.2019

Usnesení č. 38/913/19 - rada města s ch v a l u j e

rozpočtová opatření č. 46 a č.47 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí.

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2019

Usnesení č. 38/914/19 - rada města d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města schválit rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2019.

Externí administrace výběrového řízení na pronájem nebytových prostorů v objektu areálu Malých lázní v Bělovsi

Usnesení č. 38/915/19 - rada města s c h v a l u j e

externí administraci výběrového řízení na pronájem nebytových prostorů v objektu areálu Malých lázní v Bělovsi, za účelem provozování kavárny/cukrárny.

Park lázně Běloves - projektová dokumentace, Smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení č. 38/916/19 - rada města s o u h l a s í

s přijetím dotace ve výši 500.000,- Kč na akci „Park lázně Běloves - projektová dokumentace" předložené do programu 19RGI02 - Dotace na individuální účel - jednorázové akce vyhlášeného Královéhradeckým krajem a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 19RGI02-0171.

Propojení ulic Raisova - Parkány nová místní komunikace Náchod - Dodatek č.3

Usnesení č. 38/917/19 - rada města s o u h l a s í

se změnovými listy č.13-18 a schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo IRM/521/18 na akci „Propojení ulic Raisova - Parkány nová místní komunikace Náchod" se zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 74 924

Zpráva o činnosti Městského informačního centra Náchod za leden - červen 2019

Usnesení č. 38/918/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

Zprávu o činnosti Městského informačního centra Náchod za leden - červen 2019.

Náchodské Kuronské slavnosti 2019 - schválení vstupného na koncert - 7. 9. 2019

Usnesení č. 38/919/19 - rada města s ch v a l u j e

výběr vstupného na večerní koncert zpěvačky Anety Langerové s kapelou při akci Náchodské Kuronské slavnosti dne 7. září 2019, ve výši 100 Kč/osoba a 50 Kč/dítě do 15 let, důchodci a ZTP.

Nájemní smlouva a smlouva o spolupráci - Národní památkový ústav - Náchodské Kuronské slavnosti

Usnesení č. 38/920/19 - rada města s ch v a l u j e

uzavření Smlouvy o spolupráci pro konání kulturní akce Náchodské Kuronské slavnosti 2019 s Národním památkovým ústavem, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, PSČ 118 01 Praha - Malá Strana, zastoupeným Jiřím Růžičkou, vedoucím správy Státního zámku v Náchodě

a s c h v a l u j e uzavření Nájemní smlouvy ve výši 20 000 Kč vč. DPH za účelem konání kulturní akce Náchodské Kuronské slavnosti 2019 s Národním památkovým ústavem, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, PSČ 118 01 Praha - Malá Strana, zastoupeným Jiřím Růžičkou, vedoucím správy Státního zámku v Náchodě.

Den čisté mobility 17. 9. 2019 - žádost o spolupráci

Usnesení č. 38/921/19 - rada města s ch v a l u j e

spolupráci a partnerství města Náchoda při akci ,,Den čisté mobility", která se uskuteční dne 17. 9. 2019 v Náchodě na Masarykově náměstí za výše uvedených podmínek. Hlavním pořadatelem akce je Čistá Mobilita z.s., se sídlem Do Čertous 2622/14, 193 00 Praha 9, IČO: 05404720, zastoupená panem Ing. Milanem Urbanem, předsedou.

Připomínka 30. výročí od sametové revoluce v Náchodě - rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva kultury ČR

Usnesení č. 38/922/19 - rada města s ch v a l u j e

přijetí dotace od Ministerstva kultury ČR, rozhodnutí č. 7368/2019 ORNK, ve výši 42 000 Kč na projekt „Připomínka 30. výročí od sametové revoluce v Náchodě".

Měření a hodnocení koncentrací minerálních a azbestových vláken v MŠ Komenského Náchod

Usnesení č. 38/923/19 - rada města s o u h l a s í

s vystavením objednávky pro Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Náchod, IČO 71009361.

V Náchodě 24. července 2019

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta