Dnes
Teplota: 12.3 °C

Souhrn usnesení z 20. / 27. / schůze Rady města Náchoda konané 20. května 2019

Výroční zprávy : Kino Vesmír, Městská knihovna, Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves

Usnesení č. 27/650/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

výroční zprávy za rok 2018 : PO Kino Vesmír, Městská knihovna, o.p.s., PO Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 27/651/19 - rada města s o u h l a s í

s převodem práv a povinností k bytu č.269/33 ul. Duhová v Náchodě

Usnesení č. 27/652/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 9718/2018 - Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a o právu provést stavbu č. SMF/3304/2019 s panem ************547 01 Náchod v předloženém znění

č. 9719/2018 - Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a o právu provést stavbu č. SMF/3305/2019 s panem ************547 01 Náchod, paní ************12 Vysokov v předloženém znění

č. 9722/2018 - Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a o právu provést stavbu č. SMF/3306/2019 s panem ************ 547 01 Náchod v předloženém znění

č. 5534/2019 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3301/2019 s paní ************ v předloženém znění. Smlouvou se přenechává do bezplatného dočasného užívání část pozemkové parcely č. 1573/7 o výměře 5 m2 a část pozemkové parcely č. 1573/8 o výměře 3 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem zajištění sečení trávy, udržování a úpravy veřejné zeleně a pečování o okrasné dřeviny. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.6.2019.

Usnesení č. 27/653/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 13323/2018 - schválit prodej

Usnesení č. 27/654/19 - rada města z a m í t á

č. 5534/2019 - žádost o výpůjčku pozemku

č. 6881/2019 - žádost o výpůjčku pozemku

Usnesení č. 27/655/19 - rada města s o u h l a s í

č. 19057 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 6 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s paní ************, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.06.2019 do 31.08.2019

č. 19058 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 2 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s ************, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.06.2019 do 31.08.2019

Usnesení č. 27/656/19 - rada města r e v o k u j e

č. 19059 - usnesení č. 25/611/199 ve věci uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 32 v Náchodě, Broumovská ul. s p************ od 01.06.2019 - 31.08.2019; nájemné je Kč 65,00/m2 podl. plochy, jistota Kč 7.500,00 a

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v č.p. 32 v Náchodě, Broumovská ul. s p. ************ od 01.06.2019 - 31.08.2019; nájemné je Kč 65,00/m2 podl. plochy, jistota Kč 8.000,00

Usnesení č. 27/657/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 19060 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v č.p. 270 v Náchodě, Bílkova ul. s p. . ************ od 01.06.2019 - 31.08.2019; nájemné je Kč 70,00/m2 podl. plochy, jistota Kč 7.500,00

č. 19062 - ukončení nájemní smlouvy s p. . ************ na byt č.5 v č.p. 610 v ulici Komenského v Náchodě dohodou k 31.05.2019

č. 19064 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s p. . ************ č. 19065 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s p. Miroslavem Machem

č. 19066 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s p. . ************ č. 19067 - vyhotovení dodatků ke Smlouvám o výpůjčce č. SMF/3244/2018 a č. SMF/3245/2018 ve věci změny vypůjčení prostoru č. 104 a

zveřejnění Oznámení o majetkoprávních úkonech obce na veřejné desce města o záměru změny vypůjčení prostoru č. 104 - dodatku ke Smlouvám o výpůjčce č. SMF/3244/2018 a č. SMF/3245/2018, který se nachází v objektu č. p. 1819 v ulici Rybářská v Náchodě, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3191 v Náchodě, katastrálním území Náchod, zapsaný na LV 10001

č. 19068 - na základě výjimky z podmínek pro žadatele o přidělení nájemního bytu, uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č.4 v č.p. 2013 v Náchodě, Běloveská ul. s p. . ************, zastoupenou opatrovníkem městem Náchod, na období od 01.06.2019 do 31.08.2019, měsíční nájemné je Kč 3.000,00, jistota Kč 3.000,00

č. 19070 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 276 v ulici Bartoňova v Náchodě s p. . ************ dohodou k 30.06.2019 a uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 4 v č.p. 276 v ulici Bartoňova v Náchodě s p. . ************ na období 01.07.2019 - 30.09.2019, nájemné Kč 70,00/m2 podlahové plochy, jistota Kč 8.500,00

Usnesení č. 27/658/19 - rada města n e s c h v a l u j e

č. 19061 - žádost p. . ************ o výměnu bytu č. 9 za byt č. 2 v č.p. 783 v ulici Pražská v Náchodě

č. 19063 - žádost p. . ************ o provedení rekonstrukce bytu č.6 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě na náklady města

Usnesení č. 27/659/19 - rada města o d r o č u j e č. 19069

Žádost o povolení čerpání fondu investic

Usnesení č. 27/660/19 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu investic ve výši 92 390 Kč pro Základní školu T.G.Masaryka Náchod, Bartoňova 1005, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na pořízení keramické pece

Fiesta 25 horkovzdušných balonů v Náchodě - žádost o podporu

Usnesení č. 27/661/19 - rada města s o u h l a s í

s poskytnutím dotace Kč 35 000,- na nákup propanu pro letní fiestu 25 horkovzdušných balonů

Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.

Usnesení č. 27/662/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

zamítnout žádost

Zlepšení propagace a zvýšení kvality poskytovaných informací v MIC v Náchodě - smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK

Usnesení č. 27/663/19 - rada města s o u h l a s í

s přijetím dotace ve výši 38 000 Kč na akci „Zlepšení propagace a zvýšení kvality poskytovaných informací v MIC v Náchodě" předložené do programu Podpora činnosti turistických informačních center, číslo programu 19CRG04 vyhlášeného Královéhradeckým krajem a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje v režimu de minimis č. 19CRG04-0005

Zajištění provozu a zvýšení propagace Náchoda prostřednictvím sezónního Městského informačního centra v Náchodě - smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení č. 27/664/19 - rada města s o u h l a s í

s přijetím dotace ve výši 37 000 Kč na akci „Podpora provozu sezónního Městského informačního centra v Náchodě na zámku" předložené do programu Podpora činnosti turistických informačních center, číslo programu 19CRG04 vyhlášeného Královéhradeckým krajem a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje v režimu de minimis č. 19CRG04-0004

Zápis z jednání letopisecké a místopisné komise

Usnesení č. 27/665/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání letopisecké a místopisné komise konané 17.4.2019

Souhlas vlastníka pozemku s využitím veřejného prostranství-vlakové nádraží Náchod

Usnesení č. 27/666/19 - rada města s o u h l a s í

se záborem části pozemku p.p.č. 2067/74 (vlakové nádraží v Náchodě) v k. ú. Náchod, který je ve vlastnictví města Náchod, pro Společnost Týniště - Broumov se spojením: EUROVIA CS, a.s., z důvodu zakončení stavby v souvislosti s akcí: stavba „Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov".

Žádost o souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství na Masarykově nám. - předzahrádka

Usnesení č. 27/667/19 - rada města s o u h l a s í

se zvláštním užíváním veřejného prostranství - části pozemku p.p.č. 1919/3 v k.ú. Náchod, vlastník město Náchod (Masarykovo náměstí), tj. se stávající předzahrádkou před domem č.p. 33 a 34 - kavárna UVA

Žádost o schválení obnovy nátěrů rámů oken a vstupních dveří

Usnesení č. 27/668/19 - rada města s o u h l a s í

s obnovou nátěrů vstupních dveří a rámů oken na budově ZUŠ a muzea dle cenové nabídky v příloze. Požadovanou obnovu nátěrů za cenu 39.941,-Kč plus 21% DPH zajistí natěračská firma Jiří Dőrner, Běloveská 1676, 547 01 Náchod, IČO 135 44 667. Odbor správy majetku a financování vystaví objednávku pro firmu Jiří Dőrner

Žádost o přemístění placeného parkovacího stání

Usnesení č. 27/669/19 - rada města s o u h l a s í

s přemístěním jednoho placeného parkovacího stání z adresy Pražská 1995, 547 01 Náchod, na adresu Komenského 420, 547 01 Náchod, do části pozemkové p. č. 1929, v k. ú. Náchod, vlastník Město Náchod, o výměře 12m2, před čp. 420, ulice Komenského. Odpovídající dopravní značení si žadatel zajistí na vlastní náklady s dodatkovou tabulkou s uvedením doby stání. V souladu s Obecně závaznou vyhláškou číslo 2/2011, čl. 7, odstavec 7, písmeno b, bude toto přenesené stání zpoplatněno částkou 5.000,-Kč/rok za 1 stání

Žádost o parkovací místo pro držitele průkazu ZTP

Usnesení č. 27/670/19 - rada města s o u h l a s í

se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro p. . ************, držitelku ZTP průkazu na parkovišti v ulici Mánesovo nábřeží, na pozemku p.p.č. 778/1 v k. ú. Náchod, vlastník město Náchod, co nejblíže k zadnímu vchodu do č.p. 1597 (ul. Běloveská), na náklady žadatele

Souhlas vlastníka pozemku o povolení sjezdu

Usnesení č. 27/671/19 - rada města s o u h l a s í

s vydáním souhlasu města Náchod, jako vlastníka pozemku, o povolení sjezdu z pozemku p.p.č. 450/1, ve vlastnictví města Náchod, na pozemek p.p.č. 298/20, ve vlastnictví . ************, za podmínky povolení Dopravního inspektorátu Policie ČR a dále Městského úřadu Náchod, Odboru dopravy a silničního hospodářství a za předpokladu, že pokud dojde k rekonstrukci přilehlého chodníku v majetku Města, bude vlastník akceptovat podmínky města spojené s rekonstrukcí

Usnesení č. 27/672/19 - rada města s o u h l a s í

s vydáním souhlasu města Náchod, jako vlastníka pozemku, o povolení sjezdu z pozemku p.p.č. 2006, ve vlastnictví města Náchod, na pozemek p.p.č. 897/10, ve vlastnictví . ************, za podmínky povolení Dopravního inspektorátu Policie ČR a dále Městského úřadu Náchod, Odboru dopravy a silničního hospodářství a za předpokladu, že pokud dojde k rekonstrukci přilehlé ulice v majetku Města, bude vlastník akceptovat podmínky města spojené s rekonstrukcí této ulice

Žádost o povolení čerpání fondu investic

Usnesení č. 27/673/19 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu investic ve výši 73 145,95 Kč pro SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243. Finanční prostředky budou použity na pořízení sporáku

Závěrečný účet 2018

Usnesení č. 27/674/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit tyto návrhy na usnesení :

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města a souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 bez výhrad.

Zastupitelstvo města jako schvalující účetní jednotka schvaluje roční účetní závěrku města Náchoda za rok 2018 včetně všech příloh

Úprava informačních tabulí na autobusovém nádraží

Usnesení č. 27/675/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na úpravu informačních tabulí na autobusovém nádraží Náchod pro firmu Ing. Ivo Herman Csc., Na Vyhlídce 559/8, Moravany 664 48, IČO 42588022

Oprava plotu v areálu Jiráskova koupaliště

Usnesení č. 27/676/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro Miloslava Šrámka, Velká Jesenice 8, 552 24 Velká Jesenice IČ: 87790157

Žádost o slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka - SVČ Déčko Náchod

Usnesení č. 27/677/19 - rada města s c h v a l u j e

slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě pro organizaci SVČ Déčko Náchod (IČO 00536211), zastoupené paní Kateřinou Hiebschovou - ředitelkou, ve výši 6 000 Kč vč. DPH na akci „Velkolepá taneční show", která se uskuteční dne 2. 6. 2019

Změna systému provozu Malé lázně

Usnesení č. 27/678/19 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Úprava kancelářských prostor v přízemí radnice

Usnesení č. 27/679/19 - rada města s o u h l a s í

s cenovou nabídkou a vystavením objednávky společnosti ENTAZE s.r.o., Dobrošovská 1304, 547 01 Náchod, IČO 25931300

Pozůstalost po . ************

Usnesení č. 27/680/19 - rada města s o u h l a s í

s vydáním majetku po . ************ dle předloženého návrhu

Nákup rolby na úpravu ledové plochy na zimním stadionu v Náchodě - veřejná zakázka

Usnesení č. 27/681/19 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku Rolba na úpravu ledové plochy na zimním stadionu Náchod a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s účastníkem na pořadí č. 1:

ROLMONT s.r.o., Na Vinobraní 30, 106 00 Praha 10, IČO 63995816, nabídková cena: 4 198 700 Kč vč. DPH 21%

Oprava bazénových van na Jiráskově koupališti

Usnesení č. 27/682/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky pro Petra Hepnara, Trubějov 49, 547 01 Náchod IČ: 60898712

Záměr výstavby novostavby bytových domů na Brance

Usnesení č. 27/683/19 - rada města s o u h l a s í

s vystavením objednávky na zpracování zjednodušené studie nových bytových domů pro Ateliér TSUNAMI s.r.o. Palachova 1742, Náchod 547 01, IČO 48151122

Veřejný stadion Hamra - víceúčelové hřiště, Náchod - technická pomoc

Usnesení č. 27/684/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky za technickou pomoc nad rámec TDS na akci „Veřejný stadion Hamra - víceúčelové hřiště, Náchod, pro společnost PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod, IČO: 25264451

Oranžové dětské hřiště v lokalitě „Kašparák"

Usnesení č. 27/685/19 - rada města s c h v a l u j e

podání žádosti o nadační příspěvek u Nadace ČEZ na Oranžové dětské hřiště v lokalitě „Kašparák"

PD bytový dům Komenského ul. v Náchodě

Usnesení č. 27/686/19 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Plnění rozpočtu za duben 2019

Usnesení č. 27/687/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 27/688/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 31. až č. 33 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Žádost o schválení oprav místních komunikací zástřiky

Usnesení č. 27/689/19 - rada města s o u h l a s í

s opravou MK zástřikem dle upraveného návrhu. Opravy MK zástřikem zajistí Technické služby Náchod s.r.o. na základě objednávky

Zápis z komise pro záměry města

Usnesení č. 27/690/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise pro záměry města konané 24. 4. 2019

Žádost o čerpání fondu investic

Usnesení č. 27/691/19 - rada města s c h v a l u j e

čerpání fondu investic ve výši Kč 64 500 pro příspěvkovou organizaci Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186. Finanční prostředky budou použity na pořízení chladící skříně do školní jídelny

Návrh na odměny ředitelům příspěvkových organizací za 1. pololetí 2019

Usnesení č. 27/692/19 - rada města s o u h l a s í

s vyplacením odměn ředitelům PO za 1. pololetí roku 2019 dle

návrhu

Vzor - Smlouva o výjezdu městských hasičů

Usnesení č. 27/693/19 - rada města s c h v a l u j e

vzor Smlouvy o výjezdu městských hasičů, která bude uzavírána mezi jednotlivými subjekty a městem Náchod

VZ „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa" vyloučení účastníka, zrušení VŘ - vypsání nového VŘ, schválení zadávací dokumentace, komise

Usnesení č. 27/694/19 - rada města v y l u č u j e

účastníka výběrového řízení Zdeněk Klíma, Suchý Důl 118, 549 62 Suchý Důl, IČO 110 54 522 a ruší výběrové řízení na zhotovitele stavby „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa"

Usnesení č. 27/695/19 - rada města s c h v a l u j e

opětovné vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa" a dále RM schvaluje zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce

Usnesení č. 27/696/19 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod - I. Etapa" - ve složení za Město Náchod Ing. Jan Čtvrtečka, Bohuslav Voborník, Eva Zákravská (náhradníci Ing. Pavla Maršíková, Miroslav Petr, Romana Pichová), za Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Ing. Dušan Tér, Ing. Alexandra Chobotská (náhradníci Ing. Martin Srubjan, Karel Mikeš), s tím, že komise je usnášeníschopná za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání

Objednávka na opravu soklu radnice čp. 40, Masarykovo nám. v Náchodě

Usnesení č. 27/697/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky paní Lucii Truněčkové, Česká Čermná 194, 549 21 Česká Čermná, IČO: 86978179 na opravu soklu radnice čp. 40, Masarykovo nám. v Náchodě

Veřejný stadion Hamra - víceúčelové hřiště, Náchod - ozvučení

Usnesení č. 27/698/19 - rada města s c h v a l u j e

vystavení objednávky za ozvučení hřiště na akci „Veřejný stadion Hamra - víceúčelové hřiště" pro společnost TELKABEL CR, s.r.o., Českých bratří 89, Náchod, IČO: 25289675

Výběr zhotovitele stavby a uzavření SOD „Oprava místní komunikace ulice V Třešinkách v Náchodě"

Usnesení č. 27/699/19 - rada města r o z h o d u j e

o přidělení veřejné zakázky „Oprava místní komunikace ulice V Třešinkách v Náchodě" uchazeči BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO 275 04 867

Usnesení č. 27/700/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Oprava místní komunikace ulice V Třešinkách v Náchodě" se zhotovitelem BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO 27504867 dle předloženého konceptu a pověřuje městský úřad, aby samostatně rozhodl o jejím finálním znění

Oprava navazujících chodníků na propojení ulic

Usnesení č. 27/701/19 - rada města s o u h l a s í

s vystavením objednávky na opravu chodníků navazujících na propojení ulic pro společnost BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO 275 04 867

Mapa čísel popisných

Usnesení č. 27/702/19 - rada města s c h v a l u j e

prodejní cenu mapy čísel popisných 600 Kč/ks

Náchod 21. května 2019Jan B i r k e
starosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
1. místostarosta