Dnes
Teplota: 17.8 °C

Souhrn usnesení ze 19. / 26. / schůze Rady města Náchoda konané 13.května 2019

Česko-polské mikroprojekty - Dohody a deklarace o spolupráci

Usnesení č. 26/648/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

předložené informace a souhlasí s podáním 3 žádostí o dotaci na tyto mikroprojekty:

Setkávání seniorů v Evropském městě Náchod - Kudowa-Zdrój

Plaveme spolu a bezpečně

Ahoj sousedé - spolupráce v Evropském městě Náchod

- Kudowa-Zdrój

Projekty se budou ucházet o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis.Usnesení č. 26/649/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

- schválit uzavření Dohody o spolupráci na projekty : Setkávání

seniorů v Evropském městě Náchod - Kudowa-Zdrój a Plaveme

spolu a bezpečně s partnerskou obcí Kudowa-Zdrój.

- schválit uzavření Deklarace partnerství na projekt : Ahoj sousedé - spolupráce v Evropském městě Náchod - Kudowa-Zdrój s Kudovským centrem pro kulturu a sport, které je zřízeno obcí Kudowa-Zdrój.

Projekty se budou ucházet o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

V Náchodě 14. května 2019Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta