Dnes
Teplota: 23.4 °C

Souhrn usnesení ze 3. / 10. / schůze Rady města Náchoda konané 28. ledna 2019

Výroční zprávy mateřských škol : Myslbekova, Havlíčkova, Komenského

Usnesení č. 10/220/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

výroční zprávy PO MŠ, Náchod, Myslbekova 4; MŠ, Náchod, Havlíčkova 1848 a MŠ, Náchod, Komenského 301

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 10/221/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 19009 - ukončení nájmu bytu č. 16 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě dohodou k 31.01.2019

Usnesení č. 10/222/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

č. 19010 - informaci o navýšení nájemného k nájemním smlouvám na nebytové prostory o index inflace za rok 2018 ve výši 2,1% v souladu se zněním nájemních smluv

Usnesení č. 10/223/19 - rada města s c h v a l u j e

č. 2234 - uzavření Dodatku č. 12 k nájemní smlouvě č. 11111/20003 se společností innogy Energo, s.r.o., IČO 25115171, v předloženém znění. Dodatkem č. 12 se snižuje počet pronajatých výměníkových stanic o jednu stanici, a to VS 38 - Plhov 1, tedy budovu č.p. 1124. Výměníková stanice přestává být předmětem nájmu dnem, kdy se společnost innogy Energo, s.r.o. stane jejím vlastníkem, tj. dnem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí s účinky ke dni podání návrhu. K tomuto dni bude výměníková stanice vyřazena z majetku města

č. 7852/2018 - smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. SMF/3259/2019 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, v předloženém znění. Kabelové vedení NN je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 665/1 v katastrálním území Náchod o celkové délce 25 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH

č. 15313/2018 - pachtovní smlouvu č. SMF/3263/2019 s paní ********** z Náchoda, v předloženém znění. Smlouvou se přenechává do užívání část pozemkové parcely č. 711/1, díl č. 7 o výměře 119 m2 a díl č. 8 o výměře 105 m2, tj. o celkové výměře 224 m2 v katastrálním území Náchod, za účelem zřízení zahrádky a užívání zahradního domku o výměře 4 m2. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 1.200,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2019

č. 193/2019 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3264/2019 se spolkem Konfederace politických vězňů České republiky, IČO 00417581, v předloženém znění. Smlouvou se přenechává do bezplatného užívání nebytový prostor místnost č. 250 o výměře 38 m2 ve druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 1759 v ulici Pražská v Náchodě včetně přístupového schodiště, za účelem využití pro kancelářskou činnost související s činností spolku, která se týká působení proti snahám o obnovení, udržování a rozšiřování komunistické ideologie a proti pokusům o návrat komunistického režimu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2019. Spolek bude hradit náklady na energie a služby s výpůjčkou spojených

č. 454/2019 - smlouvu o výpůjčce č. SMF/3265/2019 se spolkem Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Náchod, IČO 67442358, v předloženém znění. Smlouvou se přenechává do bezplatného užívání nebytový prostor místnost č. 253 a č. 254 o celkové výměře 34,5 m2 ve druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 1759 v ulici Pražská v Náchodě včetně přístupového schodiště, za účelem využití pro kancelářskou činnost související s pomocí diabetikům na území ČR v jejich plném začlenění do společenského života realizací zdravotních, sociálních a dalších aktivizačních programů a podílením se na osvětě veřejnosti o diabetu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.2.2019. Spolek bude hradit náklady na energie a služby s výpůjčkou spojených

Usnesení č. 10/224/19 - rada města z a m í t á

č. 10833/2018 - záměr směny části pozemků p.č. 2189 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře cca 20 m2 a části pozemku p.č. 2195 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře cca 1170 m2 z majetku Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5 do vlastnictví města za část pozemku p.č. 2190/1 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře cca 1182 m2 z majetku města do vlastnictví Lidl Česká republika v.o.s. vše v k.ú. Náchod

Usnesení č. 10/225/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

č. 3551/2018 - schválit prodej pozemku, č. 12050/2018 - schválit prodej pozemku, č. 12052 - zamítnout prodej pozemku, č. 13286 - zamítnout prodej pozemku, č. 14388 - schválit prodej pozemku, č. 14391 - zamítnout prodej pozemku, č. 157/2018 - schválit prodej pozemku, č. 188/2019 - zamítnout prodej pozemku,

schválit Smlouvu o bezúplatném převodu majetku a o zrušení věcného břemene č.j. UZSVM/HNA/4115/2018-HNAM a pověřit starostu města pana Jana Birke jejím podpisem

Usnesení č. 10/226/19 - rada města o d r o č u j e

č. 12020, č. 14022, č. 14389/2018

Usnesení č. 10/227/19 - rada města s o u h l a s í

s rozdělením bytu č. 104 na dva samostatné byty v Rybářská 1819

Záměr výstavby nájemních bytů p.č. 1220/8

Usnesení č. 10/228/19 - rada města s o u h l a s í

s vystavením objednávky pro Ing. Milana Slavíka, Rovná 1702, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO 45920087 na provedení studie stavby bytového domu na p.č. 1220/8 k.ú.Náchod

Parkovací karty v MK Zborovského, Praizlerova, Orlická

Usnesení č. 10/229/18 - rada města s o u h l a s í

s vydáním parkovacích karet pro vozidla obyvatel ulic Praizlerova, Orlická, Zborovského, Purkyňova a Nemocniční na číslo popisné žadatele, kterého je žadatel vlastníkem

TS Náchod s.r.o. - schválení nákupu nového služebního osobního automobilu

Usnesení č.10/230/19 - rada města s c h v a l u j e

v souladu se svými usnesením č. 91/252/05 ze 4.10.2005 a č. 145/4021/14 z 13.5.2014, společnosti Technické služby Náchod s.r.o. nákup osobního automobilu Škoda Karoq Ambition 1,5 TSI 110 kW s očekávanou cenou 518 tis. Kč bez DPH

Žádost o parkovací místo pro držitele průkazu ZTP/P

Usnesení č. 10/231/19 - rada města s o u h l a s í

se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZTP/P průkazu ************ na parkovišti v ul. Příkopy, naproti domu čp. 1185, na pozemku p. č. 490/4 v k. ú. Náchod na náklady žadatele

Ž3 Sport z.s. - žádost o zapůjčení pozemku

Usnesení č. 10/232/19 - rada města s c h v a l u j e

zapůjčení části pozemku č.st.338/1 v k.ú. Náchod (areál bývalé Tepny) pro konání biatlonového závodu pro veřejnost Ž3 Sport z.s., Čechova 326, Náchod, IČO 03886981 za podmínky nepoškození povrchu tohoto pozemku a za podmínky vhodných sněhových podmínek pro konání závodu v období 1.2. až 22.2.2019

Oprava balkónů SUN

Usnesení č. 10/233/19 - rada města s c h v a l u j e

opravy balkónů a schodiště u čp. 265-268 Duhová ul. a ukládá Správě budov Náchod s.r.o. zajistit tyto opravy v průběhu I. pol. 2019. Prioritně budou financovány z rezervovaných finančních prostředků u Správy budov Náchod s.r.o. na čp. 265-268 Duhová.

Chybějící finanční prostředky na opravu budou čerpány proti fakturám, které bude předkládat Správa budov Náchod s.r.o.

Smlouva o pokynutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/23/2019

Usnesení č. 10/234/19 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/23/2019 pro Tělovýchovnou jednotu Kraso Náchod z.s. IČO 48652679

Zápisy z komisí

Usnesení č. 10/235/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

- zápis z jednání komise pro řešení budoucnosti areálu Tepny

- zápis z jednání kontrolního výboru

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/24/2019

Usnesení č. 10/236/19 - rada města s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/24/2019

Revokace usnesení č. 6/118/18 ze 17.12.2018

Usnesení č. 10/237/19 - rada města r e v o k u j e

své usnesení č. 6/118/18 ze dne 17.12.2018 v části účinnosti od 1.1.2019 a

s t a n o v u j e

novou účinnost Směrnice RM, kterou se stanoví postupy pro případ obdržení žádostí o sjednání podmínek fyzického zásahu do pozemku či stavby města od 1.4.2019

Doplnění členů školské komise

Usnesení č. 10/238/19 - rada města s c h v a l u j e

doplnění členů školské komise o paní Kláru Skleničkovou

a o Mgr. Vladimíra Honzů

Kontrolní výbor ZM - provedené kontroly

Usnesení č. 10/239/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

vzít dané zápisy z kontrol na vědomí

Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZM na I.pol.2019

Usnesení č. 10/240/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit plán kontrol kontrolního výboru ZM na I. pol. 2019 dle návrhu

Rozpočtová opatření od 1.1.2019

Usnesení č. 10/241/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 7 až č.9 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Finanční odměny z titulu výkonu funkce v dozorčí radě

Usnesení č. 10/242/19 - rada města v působnosti valné hromady s c h v a l u j e

finanční odměny z titulu výkonu funkce v dozorčí radě u společnosti Technické služby Náchod s.r.o. od 1.1.2019 dle návrhu a ukládá jednateli společnosti připravit Smlouvy o výkonu funkce

Doplnění betlému o zastřešení MAŠTAL

Usnesení č. 10/243/19 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí a ukládá záměr projednat v kulturní komisi

Odročená žádost o dotaci Český svaz včelařů

Usnesení č. 10/244/19 - rada města s c h v a l u j e

dotaci pro organizaci ČSV, z.s. ZO Náchod (Český svaz včelařů), IČO 62728016, zastoupenou panem Jiřím Řehounkem, předsedou, ve výši 10 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s opatřením proti Varoáze a dalším nemocem včel

Žádost o podporu Hvězda orientu

Usnesení č. 10/245/19 - rada města s c h v a l u j e

slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši 22 000 Kč vč. DPH na akci Hvězda orientu pořádané organizací SVČ Déčko Náchod, zastoupenou paní Ing. Kateřinou Hiebschovou - ředitelkou, ve dnech 2. a 3. 2. 2019

Žádost SPŠ stavební a Obchodní akademie, Náchod

Usnesení č. 10/246/19 - rada města s c h v a l u j e

slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši 10 000 Kč vč. DPH na akci Regionální veletrh fiktivních firem pořádaný Střední průmyslovou školy stavební a Obchodní akademií, Náchod, zastoupenou paní RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou školy dne 13. 2. 2019

Smlouva o reklamě - ples města 2019

Usnesení č. 10/247/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření smlouvy „Smlouva o reklamě" s firmou Primátor a.s. (IČ:

47468661), Dobrošovská 130, Náchod, zastoupenou Ing. Josefem Hlavatým - předsedou představenstva, na zajištění reklamy Primátoru a.s. na Reprezentačním plese Města Náchoda, Primátoru a.s. a Beránku Náchod a.s., který se koná dne 23. února 2019. Za zajištění reklamy firmě Primátor a.s. obdrží město Náchod finanční příspěvek na realizaci plesu ve výši 40 000 Kč + DPH

Závazné ukazatele PO pro rok 2019

Usnesení č. 10/248/19 - rada města s c h v a l u j e

navýšení limitů mzdových prostředků a odpisové plány PO Sportovní zařízení města Náchoda, PO Kino Vesmír a PO Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves pro rok 2019 v navrhované výši

Usnesení č. 10/249/19 - rada města s c h v a l u j e

limity pro PO na mzdy a odpisy pro rok 2019 v navrhované výši

Bezbariérová škola ZŠ Plhov Náchod

Usnesení č. 10/250/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

informaci o vydání právního aktu k projektu „Bezbariérová škola ZŠ Plhov Náchod" (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009042)

Výměna malého jídelního výtahu v MŠ Havlíčkova 1848, Náchod - Plhov

Usnesení č. 10/251/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na výměnu jídelního výtahu v MŠ Havlíčkova ulice v Náchodě pro firmu RP výtahy s. r. o., Na nábřeží 153, 517 71 České Meziříčí, IČ: 28935934

Prodloužení nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE

Usnesení č. 10/252/19 - rada města s o u h l a s í

s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 21 v DPS Harmonie 1810 do 30.06.2019

Úprava platu ředitele ZUŠ Náchod

Usnesení č. 10/253/19 - rada města s o u h l a s í

s úpravou platu ředitele ZUŠ, Náchod, Tyršova 247 od 1.1.2019 v uvedené výši

Žádost o schválení přijetí daru pro PO ZŠ TGM, Náchod, Bartoňova 1005

Usnesení č. 10/254/19 - rada města s c h v a l u j e

přijetí daru pro PO Základní škola T.G. Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005 od Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ T.G. Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005 v celkové výši 19 904,- Kč

Žádost o souhlas se zapojením PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 do projektových záměrů ERASMUS+

Usnesení č. 10/255/19 - rada města s o u h l a s í

se zapojením PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 do projektových záměrů ERASMUS+ v celkové výši 790 000 Kč

Žádost o parkovací místo pro držitele průkazu ZTP

Usnesení č. 10/256/19 - rada města o d r o č u j e

rozhodnutí o vyhrazení parkovacího místa na Mánesově nábřeží

Nájemné 2019

Usnesení č. 10/257/19 - rada města s c h v a l u j e

návrh na další postup dle projednaného materiálu u nájemních bytů a

u k l á d á

odboru SMF informovat nájemníky dle předložených návrhů dopisů

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/8/2019

Usnesení č. 10/258/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Náchoda - podpora de minimis č. SMF/8/2019

- Smlouvu o plnění závazku veřejné služby obecného

hospodářského zájmu č. SMF/25/2019

Územní studie veřejného prostranství „Nad nemocnicí" Náchod

Usnesení č. 10/259/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zpracovanou Územní studii veřejného prostranství „Nad nemocnicí" - lokalita Z21/n, Z9/sm a P13/n + koridor ZDk4 Územního plánu Náchod

Žádosti o změnu Územního plánu Náchod

Usnesení č. 10/260/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

- ke schválení žádost o změnu Územního plánu Náchod č. 11/2

a její zařazení a projednání ve změně č. 2 ÚP Náchod

- žádost č. 10/2 neschválit a nezařadit do projednání ve změně č. 2

ÚP Náchod s tím, že město nezná plány do budoucnosti ZŠ kpt.

Jaroše Trutnov, odloučené pracoviště ZŠ Pod Montací

v Náchodě

Memorandum o porozumění a vzájemné spolupráci-Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

Usnesení č. 10/261/19 - rada města s c h v a l u j e

podepsání Memoranda o porozumění a vzájemné spolupráci s Oblastní nemocnicí Náchod, a. s., v předloženém znění

Zápis z komise životního prostředí a čistoty města

Usnesení č. 10/262/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise životního prostředí a čistoty města konané 21.1.2019

Zápis ze školské komise

Usnesení č. 10/263/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání školské komise konané 23.1.2019

Smlouva o úvěru č. SMF/3270/2019

Usnesení č. 10/264/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

schválit Smlouvu o úvěru č.SMF/3270/2019

Jmenování vedoucí odboru školství

Usnesení č. 10/265/19 - rada města j m e n u j e

na návrh Mgr. Hany Mílové, tajemnice Městského úřadu Náchod, s účinností od 01.03.2019 paní Mgr. Ivetu Lukešovou do funkce vedoucí odboru školství

Zápis z rozmisťovací komise ze dne 11. 1. 2019

Usnesení č. 10/266/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání rozmisťovací komise konané 11.1.2019

Výpověď Dohody s obcí Dolní Radechová o vytvoření společného školského obvodu

Usnesení č. 10/267/19 - rada města s o u h l a s í

s podáním výpovědi Dohody s obcí Dolní Radechová o vytvoření společného školského obvodu k 1.9.2019 a

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

tuto výpověď schválit

Zápis z dopravní komise

Usnesení č. 10/268/19 - rada města b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání dopravní komise konané 24.1.2019

Aktualizace statického posudku - bývalá TEPNA přádelna

Usnesení č. 10/269/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na provedení aktualizace statického posudku, pro společnost TSUNAMI s.r.o.

Studie příměstského parku - „Lázně Běloves"

Usnesení č. 10/270/19 - rada města s c h v a l u j e

uzavření objednávky na provedení projektových prací studie příměstského parku lázně Běloves, pro společnost TSUNAMI s.r.o.

Dodatky č. 3 a č. 4 ke smlouvě o poskytnutí úvěru ze dne 30.04.1999

Usnesení č. 10/271/19 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

- revokovat usnesení č. IV b) z 23.04.2018 v plném rozsahu

- souhlasit se změnou termínu podpisu Dodatku č. 4 obcí Vysokov

nejdéle do 28.2.2019

Návrh na změny v komunitním centru

Usnesení č. 10/272/19 - rada města p o v ě ř u j e

starostu Jana Birke a Bc. Tomáše Magnuska jednánímJan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta