Dnes
Teplota: 13.4 °C

Souhrn usnesení z 16. / 99. / schůze Rady města Náchoda konané 5. dubna 2017

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 99/2728/17 - rada města s c h v a l u j e č. 17037 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v č.p. 391 v ulici Běloveská v Náchodě s Hanou Šurínovou od 05.04.2017 do 30.06.2017, výše nájmu je stanovena na Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 7.000,00

Zpráva z provádění prací "Geologický průzkum zřídelní oblasti Běloves"

Usnesení č. 99/2729/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í informace o změnách rozsahu prací " Geologického průzkumu zřídelní oblasti Běloves" a s o u h l a s í s předloženým rozsahem změn

Miroslav B r á t
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka