Dnes
Teplota: 18.2 °C

Souhrn usnesení z 11. / 94. / schůze Rady města Náchoda konané 20. března 2017

Výroční zprávy : Sportovní zařízení města Náchoda, MěSSS Marie, SVČ Déčko

Usnesení č. 94/2605/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í výroční zprávu za rok 2016 PO: Sportovní zařízení města Náchoda, MěSSS Marie a SVČ Déčko Náchod

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 94/2606/17 - rada města s o u h l a s í č. 3713 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2978/2017 se společností innogy Energo s.r.o., IČO 25115171. Teplovodním vedením a jeho součástí je zasažena pozemková parcela města č. 1162/1 a budova čp. 540 na stavební parcele č. 506/4 v ulici Českých bratří v Náchodě v délce 41 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Věcné břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3832 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2977/2017 se společností GasNet, s.r.o., IČO 28762738. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1675, č. 1680/1, č. 1687, č. 1694, č. 1746/2, č. 1751/3, č. 1916/11, č. 2034, č. 2036/2, č. 2036/4, č. 2047/3, č. 2067/36 a č. 2067/37 všechny v katastrálním území Náchod v ulici Českoskalické. Dále bude plynovodním potrubím zasažena pozemková parcela města č. 26 v katastrálním území Staré Město nad Metují v ulici Českoskalické. Celková délka plynovodního potrubí uloženého v pozemkových parcelách města má být cca 418 m. Budoucí břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3835 - se zveřejněním záměru přenechat pozemkovou parcelu č. 1214 v katastrálním území Pavlišov o výměře 2890 m2 do pachtu Obchodnímu družstvu IMPRO, IČO 48171158. Propachtovanou pozemkovou parcelu bude Obchodní družstvo IMPRO užívat k zemědělskému hospodaření
č. 3836 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele města č. 2004/9, č. 2004/10, č. 985/21, č. 966/7, č. 2003, č. 964/8, č. 920/3, č. 918/2, č. 919/7, č. 2005/1, č. 2005/2, č. 924/3, č. 913/38, č. 965/1 a č. 913/8 v katastrálním území Náchod v ulici Březinova, Gruberova, Raichlové, Bezručova, Jablonského a Šafaříkova. Celková délka vedení NN uloženého v pozemkových parcelách města má být cca 2060 m. Věcné břemeno bude zřízeno za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

Usnesení č. 94/2607/17 - rada města r u š í
č. 3784 - usnesení č. 84/2369/17 ze dne 9.1.2017 v části týkající se akce 3784 - uzavření nájemní smlouvy se společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234 a s o u h l a s í
se zveřejněním záměru pronajmout společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, část pozemkové parcely č. 1144/1, část pozemkové parcely č. 741, část pozemkové parcely č. 2067/106, část pozemkové parcely č. 2058/44, část pozemkové parcely č. 2067/96, část pozemkové parcely č. 2067/98 a část pozemkové parcely č. 2308 všechny v katastrálním území Náchod. Celková plocha všech pronajímaných pozemkových parcel má výměru 451 m2 . Pronajaté části pozemkových parcel budou využity jako zařízení staveniště pro stavbu "Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov"

Usnesení č. 94/2608/17 - rada města s c h v a l u j e č. 3792 - zveřejnění záměru směny části pozemku č. 45/3 katastrální území Lipí u Náchoda

Usnesení č. 94/2609/17 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 3799 - schválit směnu pozemků

Usnesení č. 94/2610/17 - rada města č. 3556 - bude u všech objektů bývalého opevnění z roku 1938 včetně přináležících pozemků uzavírat smlouvy o výpůjčce všem zájemcům, kteří chtějí rozvíjet své "bunkrologické" aktivity, nebude se však zbavovat těchto objektů a přiléhajících pozemků

Usnesení č. 94/2611/17 - rada města s o u h l a s í
č. 17025 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č. 500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s p. Janem Ludvikem Lipartem, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.04.2017 do 30.06.2017
č. 17026 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č. 3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem Michalem Francem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.04.2017 do 30.06.2017
č. 17027 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.1 s panem Michalem Matou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.04.2017 do 30.06.2017
č. 17028 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.4 s panem Františkem Bilkou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.04.2017 do 30.06.2017

Usnesení č. 94/2612/17 - rada města s c h v a l u j e
č. 17029 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v ul. Běloveská v č.p. 391 v Náchodě dohodou k 31.03.2017
č. 17030 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 15 v ul. Borská v č.p. 293 v Náchodě dohodou k 31.03.2017
č. 17031 - záměr pronájmu nebytového prostoru v ulici Hurdálkova č.p. 147 v Náchodě spolku AMAG z.s. IČO 03831400 a zveřejnění Oznámení o majetkoprávních úkonech obce na veřejné desce města o záměru pronájmu nebytového prostoru v ulici Hurdálkova č.p. 147 v Náchodě
č. 17032 - ukončení Nájemní smlouvy SMF/1982/2011 o nájmu nebytového prostoru v ul. Hurdálkova v č.p. 147 v Náchodě dohodou k 30.04.2017

Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací k 31.12.2016

Usnesení č. 94/2613/17 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304, 547 01 Náchod, sestavené k 31. 12. 2016 počtem hlasů: 7/0/0 O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 94/2614/17 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Náchod, Komenského 301, 547 01 Náchod, sestavené k 31. 12. 2016 počtem hlasů: 7/0/0. O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 94/2615/17 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848, 547 01 Náchod, sestavené k 31. 12. 2016 počtem hlasů: 7/0/0. O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.
Usnesení č. 94/2616/17 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Březinova 669, 547 01 Náchod, sestavené k 31. 12. 2016 počtem hlasů: 7/0/0. O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 94/2617/17 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Vančurova 1345, 547 01 Náchod, sestavené k 31. 12. 2016 počtem hlasů: 7/0/0. O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 94/2618/17 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Alšova 952, 547 01 Náchod, sestavené k 31. 12. 2016 počtem hlasů: 7/0/0. O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 94/2619/17 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Myslbekova 4, 547 01 Náchod, sestavené k 31. 12. 2016 počtem hlasů: 7/0/0. O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 94/2620/17 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace, Kino Vesmír, Hurdálkova 147, 547 01 Náchod, sestavené k 31. 12. 2016 počtem hlasů: 7/0/0. O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 94/2621/17 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Středisko volného času Déčko, Zámecká 243, 547 01 Náchod, sestavené k 31. 12. 2016 počtem hlasů: 7/0/0. O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 94/2622/17 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Městské středisko sociálních služeb Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod, sestavené k 31. 12. 2016 počtem hlasů: 7/0/0. O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 94/2623/17 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Tyršova 247, 547 01 Náchod, sestavené k 31. 12. 2016 počtem hlasů: 7/0/0. O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 94/2624/17 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace, Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178, 547 01 Náchod, sestavené k 31. 12. 2016 počtem hlasů: 7/0/0. O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 94/2625/17 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, 1. Máje 365, 547 01 Náchod, sestavené k 31. 12. 2016 počtem hlasů: 7/0/0. O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 94/2626/17 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Komenského 425, 547 01 Náchod, sestavené k 31. 12. 2016 počtem hlasů: 7/0/0. O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 94/2627/17 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, Náchod, Bartoňova 1005, 547 01 Náchod, sestavené k 31. 12. 2016 počtem hlasů: 7/0/0. O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 94/2628/17 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod, sestavené k 31. 12. 2016 počtem hlasů: 7/0/0. O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 94/2629/17 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Drtinovo nám. 121, 547 01 Náchod, sestavené k 31. 12. 2016 počtem hlasů: 7/0/0. O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod.

Usnesení č. 94/2630/17 - rada města s c h v á l i l a účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Pavlišovská 55, 547 01 Náchod, sestavené k 31. 12. 2016 počtem hlasů: 7/0/0. O výsledku hlasování byl pořízen písemný záznam ve formě protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací, který bude zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Náchod. Plnění rozpočtu za únor 2017 Usnesení č. 94/2631/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Výměna technologie chladícího zařízení - smuteční obřadní síň Náchod

Usnesení č. 94/2632/17 - rada města s c h v a l u j e předloženou cenovou nabídku firmy Milan Juránek - chladírenský servis, Kostelecká 1830, 547 01 Náchod, IČO 11592915 na výměnu technologie chladícího zařízení do smuteční obřadní síně Náchod za KČ 326 700,- Kč vč. DPH

Naplnění usn. RM č. 92/2601/17

Usnesení č. 94/2633/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

- č. SMF/43/2017 Usnesení č. 94/2634/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/43/2017 ve výši Kč 5 000,- pro Ligu proti rakovině Náchod, z.s.

AMK - BESIP

Usnesení č. 94/2635/17 - rada města s o u h l a s í s uvolněním 40 000,- Kč na provoz WC na dopravním hřišti v Bělovsi

Žádost o dotaci BERÁNEK NÁCHOD a.s.

Usnesení č. 94/2636/17 - rada města s o u h l a s í s dokrytím vykázané ztráty za abonentní cyklus pro mladého diváka za rok 2016 a doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/42/2017

Žádost o ponechání finančních prostředků a čerpání fondu

Usnesení č. 94/2637/17 - rada města s c h v a l u j e ponechání finančních prostředků z tvorby odpisů za rok 2016 ve fondu investic ve výši Kč 40 758,- pro příspěvkovou organizaci Kino Vesmír Náchod, Hurdálkova 147, 547 01 Náchod. Zároveň RM schvaluje čerpání fondu investic ve výši Kč 40 758,- na nákup nové kopírky Canon iR2520 včetně příslušenství pro Kino Vesmír Náchod

Zápis z jednání TV komise

Usnesení č. 94/2638/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání tělovýchovné komise ze dne 9. března 2017

VZ - Oprava topného systému základní škola T.G. Masaryka Náchod

Usnesení č. 94/2639/17 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Oprava topného systému základní škola T. G. Masaryka Náchod"

Usnesení č. 94/2640/17 - rada města u s t a n o v u j e komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku "Oprava topného systému základní škola T.G. Masaryka Náchod" - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Jaroslava Balcarová (náhradník Ing. Zuzana Klicnarová), Bohuslav Voborník (náhradník Miroslav Petr) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání.

Rozpočtová opatření od 6. 3. 2017

Usnesení č. 94/2641/17 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 26 až č. 32 dle návrhu a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Žádost o dotaci na vydání publikace "Dva kamarádi"

Usnesení č. 94/2642/17 - rada města z a m í t á dotaci pro vydavatelství GOLEMPRESS s.r.o. zastoupeného panem Pavlem Krátkým, jednatelem ve výši 12 650 Kč vč. DPH na vydání knižní publikace s názvem "Dva kamarádi"

Žádost o povolení vybudování lanového parku

Usnesení č. 94/2643/17 - rada města s c h v a l u j e záměr na vybudování lanového parku na pozemkové parcele č. 362/16 v k.ú. Náchod a souhlasí, aby současný nájemce tohoto pozemku (Lesy města Náchoda, spol. s r.o.) uzavřel s panem Viktorem Špreňarem nájemní smlouvu za účelem zřízení lanového parku

Smlouva o provedení ohňostroje dne 7. 5. 2017 pod Státním zámkem Náchod

Usnesení č. 94/2644/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o konání ohňostroje, dne 7. 5. 2017 ve 21:45 hodin pod Státním zámkem Náchod s firmou Fireworks service s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, pobočka: Na Hamrech 874, 547 01 Náchod, zastoupenou jednatelem Tomášem Grossem, IČO: 24123781 za celkovou částku 145 000 Kč vč. DPH. Uvedené firmě bude poskytnuta záloha ve výši 70 000 Kč do 30. 3. 2017

Nájemní smlouva - Národní památkový ústav - pořádání ohňostroje Státní zámek Náchod - 7. 5. 2017

Usnesení č. 94/2645/17 - rada města s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků pod Státním zámkem Náchod (pro konání ohňostroje, dne 7. 5. 2017 ve 21:45 hodin) s Národním památkovým ústavem, územní památková správa na Sychrově, pracoviště NKP Státní zámek Náchod, Smiřických 1282, Náchod 547 01, zastoupený vedoucím správy Jiřím Růžičkou za nájemné 20 000 Kč včetně DPH

Žádost pana Daniela Šafra o místní úpravu provozu části místní komunikace, ul. Komenského

Usnesení č. 94/2646/17 - rada města n e s o u h l a s í s návrhem místní úpravy provozu

Žádost Branka o.p.s.

Usnesení č. 94/2647/17 - rada města s c h v a l u j e slevu z pronájmu Městského divadla Dr. J. Čížka v Náchodě ve výši 5000 Kč vč. DPH na konferenci "Léto 2017 v Kladském pomezí" pořádané Brankou o.p.s. zastoupenou paní Markétou Venclovou, ředitelkou dne 19. 4. 2017

Žádost o finanční podporu Jiráskovy chaty na Dobrošově

Usnesení č. 94/2648/17 - rada města s o u h l a s í
s použitím loga města na čelní straně nové vstupenky na rozhlednu Jiráskovy chaty na Dobrošově Usnesení č. 94/2649/17 - rada města z a m í t á žádost o finanční podporu Jiráskovy chaty na Dobrošově ve výši 3000 Kč v souvislosti s přípravou nové vstupenky na rozhlednu.

Žádost o dotaci na Španělské dny v Náchodě

Usnesení č. 94/2650/17 - rada města s c h v a l u j e dotaci ve výši 8000 Kč vč. DPH pro SRPDŠ při Jiráskově gymnáziu v Náchodě na uspořádání třetího ročníku festivalu Španělské dny v Náchodě včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16 - Kultura"

Žádost o partnerství na vystoupení středověkého divadla Traken

Usnesení č. 94/2651/17 - rada města s c h v a l u j e partnerství města Náchoda při akci Středověkého rytířského divadla Traken, které se uskuteční ve dnech 20.4. - 23.4.2017 na pozemku u pěchotního srubu N-S 84 Voda v Náchodě-Bělovsi za uvedených podmínek

Profesionalizace a další rozvoj řízení lidských zdrojů úřadu

Usnesení č. 94/2652/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o vydání právního aktu k projektu Profesionalizace a další rozvoj řízení lidských zdrojů úřadu, reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002786 spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost

Žádost o souhlas s uzavřením dohody o provedení práce ředitele ZUŠ

Usnesení č. 94/2653/17 - rada města s o u h l a s í s uzavřením dohody o provedení práce s ředitelem ZUŠ, Náchod Tyršova 247, Mgr. Zbyňkem Mokrejšem

Povolení výjimky z počtu dětí v náchodských MŠ na školní rok 2017/2018

Usnesení č. 94/2654/17 - rada města s c h v a l u j e výjimku z počtu dětí na školní rok 2017/2018 v MŠ Náchod, Březinova 669; MŠ Náchod, Havlíčkova 1848; MŠ Náchod, Komenského 301; MŠ Náchod, Myslbekova 4; MŠ Náchod, Vančurova 1345 a MŠ Náchod, Vítkova 304 dle návrhu

Prázdninový provoz náchodských MŠ 2017

Usnesení č. 94/2655/17 - rada města b e r e n a v ě d o m í organizaci provozu v náchodských MŠ v měsících červenci a srpnu 2017

Žádost ředitelky MŠ Náchod, Březinova 669 o souhlas se zapojením do projektu "Šablony pro MŠ"

Usnesení č. 94/2656/17 - rada města s o u h l a s í se zapojením MŠ Náchod, Březinova 669 do projektu "Šablony pro MŠ" v celkové výši 309 284,- Kč

MŠ Havlíčkova - oprava stoupaček

Usnesení č. 94/2657/17 - rada města s c h v a l u j e výměnu stoupacího potrubí ZTI v MŠ Havlíčkova ul. v Náchodě

Nakládání s BRO v Náchodě - kompostování

Usnesení č. 94/2658/17 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o dotaci do programu Nakládání s odpady, číslo programu 17ZPD03 vyhlášeného Královéhradeckým krajem na nákup 125 ks kompostérů v rámci projektu "Nakládání s BRO v Náchodě - kompostování" a dále RM souhlasí se spolufinancováním projektu "Nakládání s BRO v Náchodě - kompostování" ve výši rozdílu mezi celkovými výdaji projektu a dotací

Služební cesta do partnerského města Bauska

Usnesení č. 94/2659/17 - rada města s c h v a l u j e služební cestu Miroslava Bráta, Ing. Jana Čtvrtečky, Marka Dvorského, Bc. Pavla Schumy a Sabiny Matoulkové do partnerského města Bauska v Lotyšsku při příležitosti konání akce "Svátek dvorků starého města a festival pojídání kaše" v Bausce a koncertu ZUŠ Náchod v Rize pod záštitou Velvyslanectví ČR v Rize ve dnech 6.-12. 9. 2017 včetně cesty tam a zpět

Záměr zřízení sezónního Městského informačního centra s možností využití dotace Královéhradeckého kraje, dotační program Podpora činnosti turistických informačních center, číslo Programu 17CRG04

Usnesení č. 94/2660/17 - rada města s c h v a l u j e
- zřízení sezónního Městského informačního centra za předložených podmínek v nevyužívaných prostorách Státního zámku Náchod
- rozpočtové opatření v částce 65 000 Kč do kapitoly 16 položka Informační centrum - zámek
- rozpočtové opatření v částce 96 360 Kč do kapitoly 10 položka Informační centrum - zámek

Usnesení č. 94/2661/17 - rada města p o v ě ř u j e Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu jednáním s Národním památkovým ústavem o zřízení sezónního MIC v nepoužívaných prostorách Státního zámku v Náchodě

Usnesení č. 94/2662/17 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o dotaci do programu Podpora činnosti turistických informačních center, číslo Programu 17CRG04 vyhlášeného Královéhradeckým krajem včetně výše uvedených rozpočtových opatření

Sadové úpravy zahrady MŠ Myslbekova, Náchod

Usnesení č. 94/2663/17 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o dílo a uzavření smlouvy o dílo s účastníkem Jakub Hrůša se sídlem Bělý 9, 549 31 Machov, IČO 73991376. Nabídková cena: 298 547,97 Kč bez DPH (361 243,04 Kč vč. DPH)

Vyhrazené invalidní parkovací místo sídliště SUN

Usnesení č. 94/2664/17 - rada města s o u h l a s í s vyhrazením invalidního parkovacího místa v blízkosti bydliště ul. Zelená 1956 pro pana Černohuba

Ing. Jan Č t v r t e č k a
místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka