Dnes
Teplota: 19.3 °C

Souhrn usnesení z 10. / 93. / schůze Rady města Náchoda konané 13. března 2017

VZ - Zateplení MŠ Komenského v Náchodě

Usnesení č. 93/2603/17 - rada města s c h v a l u j e zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Zateplení MŠ Komenského v Náchodě“

Usnesení č. 93/2604/17 - rada města u s t a n o v u j e

komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Zateplení MŠ Komenského v Náchodě“ - ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Ing. Pavla Maršíková), Jaroslava Balcarová (náhradník Ing. Zuzana Klicnarová), Bohuslav Voborník (náhradník Miroslav Petr) s tím, že komise je usnášeníschopná pouze za předpokladu, že je zajištěna nadpoloviční účast členů na daném jednání.

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta