Dnes
Teplota: 18.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 41. / 82. / schůze Rady města Náchoda konané 19. prosince 2016

Informace o finanční kontrole na oddělení zimní stadion

Usnesení č. 82/2327/16 - rada města u k l á d á - odboru SMF zajistit platební terminál pro zimní stadion - odboru kultury, sportu a CR zajistit v souladu s finanční kontrolou vystavování faktur za pronájem ledové plochy v měsíčních intervalech

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 82/2328/16 - rada města s o u h l a s í
č. 2188 - s posunutím splatnosti faktury za úhradu vodného, stočného a srážkové vody pro Hotel Zimní stadion v Náchodě, IČO 25919318 : faktura č. 20160353 ve výši 23.397,- Kč - posunutí splatnosti do 15.12.2016; faktura č. 20160352 ve výši 67.315,82 Kč - posunutí splatnosti do 30.4.2017
č. 3167 - s uzavřením kupní smlouvy se společností Běloveské lázně, a.s., IČO 25254014 a úhradě částky 100.000,- Kč při podpisu smlouvy. Zbytek dohodnuté ceny ve výši 39.440,- Kč Běloveské lázně, a.s., uhradí, až si město odebere dohodnuté vybavení - položky č. 1 - č. 5 a prameník bude uveden do odpovídajícího stavu (uvedení do odpovídajícího stavu znamená, že v případě odstranění fragmentů konzole-kříž bude provedena oprava fasády, totéž se týká sošky sv. Jakuba a stropní lampy. Veřejné osvětlení bude ponecháno bez jakékoliv náhrady na místě)
č. 3621 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2930/2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno se týká nového kabelového vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely č. 348/2 a č. 349/31 v katastrálním území Náchod v celkové délce 129,16 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 25.832,- Kč + DPH
č. 3631 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2931/2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno se týká nového kabelového vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely č. 1827/1, č. 2036/9, č. 2042/11 a č. 2043/1 v katastrálním území Náchod v ulici Dobenínské v celkové délce 54,89 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.978,- Kč + DPH
č. 3717 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene číslo SMF/2933/2016. Věcné břemeno spočívá ve zřízení vyústního objektu na pozemkové parcele č. 345 v katastrálním území Malé Poříčí, která je ve vlastnictví státu. Právo hospodařit s ní má Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, IČO 70890005. Věcné břemeno bude zřízeno za cenu 1.100,- Kč + DPH a město Náchod zajistí vklad smlouvy o věcném břemenu do katastru nemovitostí a uhradí náklady související s jejím zápisem do katastru nemovitostí
č. 3795 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2917/2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 2058/3, č. 2058/40 a č. 2058/44 v katastrálním území Náchod. Předpokládaná délka el. vedení 1 kV umístěného v pozemkových parcelách města má být cca 5 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3802 - se zveřejněním záměru přenechat Turisticko-tábornickému oddílu dětí a mládeže SRUB, z.s., IČO 49628984, do bezplatného užívání část pozemkové parcely č. 1211/3 v katastrálním území Pavlišov o výměře 853 m2 za účelem udržování okolí betonového bunkru a pro klubovou činnost Turisticko-tábornického oddílu
č. 3441 - se zřízením sídla Nezávislého odborového sdružení při základní škole Komenského, Náchod, IČO 26582511, v budově Základní školy, Náchod, Komenského 425, IČO 70154279

Usnesení č. 82/2329/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 2126 - zveřejnění záměru prodeje podílu o velikosti 708/38689 ke stavební parcele č. 417 katastrální území Staré Město nad Metují, podílu o velikosti 649/129288 ke stavební parcele č. 2578/1 katastrální území Náchod a podílů o velikosti 739/19897, 577/19897, 577/19897, 741/19897, 741/19897, 739/19897 ke stavební parcele č. 3075 katastrální území Náchod - oslovení pana Josefa Bráta z České Skalice s nabídkou na prodej bytové jednotky č. 1959/22 s podílem o velikosti 7235/392232 na stavební parcele č. 461 a s podílem o velikosti 7235/392232 na společných částech bytového domu čp. 1958, čp. 1959, čp. 1960 Bílá vše katastrální území Staré Město nad Metují za 821.000,- Kč. V případě odmítnutí této nabídky prodej bytové jednotky č. 1959/22 opět inzerovat za cenu 790.000,- Kč

Usnesení č. 82/2330/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit č. : 3457 - bezúplatné nabytí, č. 3705 - prodej podílů, č. 3767 - záměr prodeje, č. 3796 - zamítnout prodej

Usnesení č. 82/2331/16 - rada města u k l á d á č. 3796 - odboru investic a rozvoje připravit podklady pro rozšíření parkoviště za domem čp. 1829 Kostelecká

Usnesení č. 82/2332/16 - rada města s o u h l a s í č. 16195 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem Michalem Francem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.01.2017 do 31.03.2017
č. 16196 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s panem Janem Ludvikem Lipartem, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.01.2017 do 31.03.2017
16197 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.1 s panem Michalem Matou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.01.2017 do 31.03.2017
Usnesení č. 82/2333/16 - rada města s c h v a l u j e č. 16198 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 7 v č.p. 294 ul. Borská v Náchodě a schvaluje nabídku bytu č.7 v č.p. 294 v ul. Borská v Náchodě k pronájmu za stejných podmínek jako bylo ve výběrovém řízení
č. 16199 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 3 v č.p. 293 ul. Borská v Náchodě - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 5 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě dohodou k 31.12.2016
- uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 3 v č.p. 293 ul. Borská v Náchodě na základě výjimky z podmínek žadatele o byt formou výběrového řízení v majetku města Náchoda se Žanetou Ruferovou od 01.01.2017 do 31.03.2017, nájemné je stanoveno ve výši Kč 68,00/m2 podlahové plochy; jistota je stanovena ve výši Kč 30.000,00
č. 16200 - ceny bytů v Duhové ulici jako konečné při prodeji bytů do soukromého vlastnictví
č. 16201 - rezervaci nájmu a možnost odkupu do vlastnictví bytu č. 10 v č.p. 267 v ulici Duhová v Náchodě pro p. Jiřího Lipovského

Programy pro poskytování dotací sportovním klubům pro rok 2017

Usnesení č. 82/2334/16 - rada města s c h v a l u j e vyhlášení "Programu pro poskytování dotací právnickým a fyzických osobám na podporu sportu", "Programu pro poskytování dotací z výnosu města z hazardních her právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu" a "Programu pro poskytování dotací z výnosu města z hazardních her na podporu individuálního sportu fyzických osob reprezentujících město Náchod v mezinárodním měřítku" pro rok 2017

Studie celkových úprav mateřské školy U Kočovny

Usnesení č. 82/2335/16 - rada města s c h v a l u j e rozšíření projektu sadových úprav MŠ Myslbekova a U Kočovny o celkovou studii prostranství mateřské školy U Kočovny

Návrh Plánu odpadového hospodářství města Náchod

Usnesení č. 82/2336/16 - rada města s c h v a l u j e zpracovaný návrh POH Náchod a jeho odeslání k připomínkovému řízení na KÚ KHK

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 82/2337/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 219 až č. 227 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Žádost o čerpání fondu

Usnesení č. 82/2338/16 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 200 000,- a převod finančních prostředků do rozpočtu příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na pokrytí provozní ztráty Jiráskova koupaliště, která vznikla v průběhu roku vlivem nepřízně počasí v letní sezóně

Zápis z jednání dopravní komise

Usnesení č. 82/2339/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání dopravní komise ze dne 30. 11. 2016

ul. Anglická - Kladská - zábradlí na opěrné zdi

Usnesení č. 82/2340/16 - rada města s o u h l a s í s výměnou zábradlí ul. Anglická dle nabídky od firmy Trikap

Výsledky výběrových řízení za rok 2016

Usnesení č. 82/2341/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Informace o plnění rozpočtu akcí OIRM za rok 2016

Usnesení č. 82/2342/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í informace o investičních akcích zahrnutých do rozpočtu v r. 2016

Vybudování chodníků, dešťové kanalizace a zastávek hromadné dopravy jako součástí opravy komunikace Náchod Jizbice III/28526

Usnesení č. 82/2343/16 - rada města s c h v a l u j e rozsah projektové dokumentace Jizbice - Lipí - Náchod

Návrh na úpravu platu ředitele ZŠ Náchod - Plhov

Usnesení č. 82/2344/16 - rada města s o u h l a s í s úpravou platu ředitele Základní školy, Náchod-Plhov, Příkopy 1186, Mgr. Vladimíra Honzů od 1.1.2017

Žádost o úpravu odpisového plánu a mzdového limitu pro rok 2016

Usnesení č. 82/2345/16 - rada města s c h v a l u j e - zvýšení závazného ukazatele odpisového plánu na rok 2016 bez navýšení provozního příspěvku v celkové výši 5 911,- Kč pro příspěvkové organizace dle návrhu.
- zvýšení závazného ukazatele mzdového limitu na rok 2016 pro MŠ, Náchod, Vančurova 1345 na celkovou výši 50 500,- Kč bez navýšení provozního příspěvku

Vyhlášení Dotačního programu na podporu sociálních služeb 2017

Usnesení č. 82/2346/16 - rada města s c h v a l u j e vyhlášení "Programu na podporu sociálních služeb nestátních neziskových organizací na rok 2017"

Vyhlášení Dotačního programu na podporu vzdělávání 2017

Usnesení č. 82/2347/16 - rada města s c h v a l u j e vyhlášení "Programu na podporu spolků a ostatních neziskových organizací v oblasti vzdělávání na rok 2017"

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE

Usnesení č. 82/2348/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy pro pana Jaroslava Víta, trvale bytem Náchod, Podzámčí 710 - byt č. 24, Harmonie I. Nájemní smlouva se uzavírá od 1.1.2017 na dobu neurčitou, jistota na byt není stanovena

Informace o skutečnostech v ulici Jílová

Usnesení č. 82/2349/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í informace stavu v dané lokalitě a p o v ě ř u j e starostu a místostarostu Ing. Čtvrtečku
- jednáním se starostkou obce Kramolna v této věci
- předložením návrhu řešení do RM včetně propočtu nákladů

Program prevence kriminality pro rok 2017

Usnesení č. 82/2350/16 - rada města s c h v a l u j e vyhlášení "Programu prevence kriminality pro rok 2017"

Smlouva o reklamě - ples města 2017

Usnesení č. 82/2351/16 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy "Smlouva o reklamě" s firmou Primátor a. s., Dobrošovská 130, Náchod, zastoupenou Ing. Josefem Hlavatým, předsedou představenstva, IČ: 47468661 na zajištění reklamy Primátoru a. s. na Reprezentačním plese Města Náchoda, PRIMÁTORU a. s., Beránku Náchod a. s., který se koná 18. února 2017. Za zajištění reklamy firmě Primátor a. s. obdrží Město Náchod finanční příspěvek na realizaci plesu 50 000 Kč + DPH v platné zákonné sazbě

DIÚ - nové úrokové sazby

Usnesení č. 82/2352/16 - rada města s c h v a l u j e pro následující pětileté období Dodatek ke smlouvě o úvěru registrační číslo 7380006200406 s nabídnutou úrokovou sazbou-pevnou 0,61 % p.a. z jistiny

Zápisy z komisí

Usnesení č. 82/2353/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í
- zápis z jednání kulturní komise ze dne 2. 11. 2016
- zápis z jednání komise cestovního ruchu ze dne 12. 12. 2016


Dodávka rolby na úpravu ledové plochy - dohoda o ukončení příkazní smlouvy na zajištění administrace zadávacího řízení

Usnesení č. 82/2354/16 - rada města s c h v a l u j e uzavření dohody o ukončení příkazní smlouvy č. IRM/454/2016 na zajištění administrace zadávacího řízení Dodávka rolby na úpravu ledové plochy se společností DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 64826996

Průzkumné vrty v historickém centru města - shrnutí

Usnesení č. 82/2355/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í informace o vrtném průzkumu v historickém centru města za účelem zprůkaznění existence podzemních chodeb a ukončuje financování průzkumných prací

Dozorčí rada Technických služeb Náchod s. r. o.

Usnesení č. 82/2356/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í rezignaci Mgr. Michala Bráta na funkci člena dozorčí rady ke dni 14. 12. 2016

Zázemí stadionu Hamra-aktualizace stávajícího projektu, stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 1759 Pražská

Usnesení č. 82/2357/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením objednávky na "Aktualizace projektové dokumentace, stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 1759 Pražská ulice, Náchod", Projekčním a inženýrským atelierem STING NA s.r.o., Kamenice 110, 547 01 Náchod

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Jan Birke
starosta