Dnes
Teplota: 12.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 29. / 70. / schůze Rady města Náchoda konané dne 12. září 2016


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 70/2027/16 - rada města s o u h l a s í
č. 2493 - s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. SM/556/2005 uzavřené s MUDr. Špátou, MUDr. Střechou a MUDr. Kodýdkem. Dodatkem se s účinností od 1.12.2016 rozšiřuje počet nájemců nebytových prostorů v budově polikliniky čp. 738 v Náchodě o MUDr. Pavlínu Brátovou, IČO 05307775
č. 3076 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2853/2016 s manžely Umlaufovými. Smlouva se týká stavby "Náchod-Jizbice, splašková kanalizace II. etapa" při které bude kanalizačním potrubím zasažena pozemková parcela č. 68 v katastrálním území Jizbice u Náchoda, v délce cca 1 m a zřízením kanalizační šachty o ploše 2,6 m2. Pozemková parcela č. 68 je ve vlastnictví manželů Umlaufových. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu 10.000,- Kč
č. 3178 - aby žáci Jiráskova gymnázia Náchod bezplatně užívali pro výuku tělesné výchovy hřiště v Praizlerově ulici v Náchodě. Souhlas s užíváním hřišť se vydává na měsíc září a říjen 2016 ve dnech pondělí až pátek v čase od 8:15 do 15:45 hodin
č. 3771 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1835/2, č. 1835/4, č. 1838/5, č. 1856/10, č. 1887/2, č. 1889/3, č. 1889/4, č. 1889/5, č. 1889/10, č. 1889/45, č. 1894/2, č. 1894/21, č. 1897/2, č. 1900/1, č. 1916/11, č. 2039 a č. 2044, všechny v katastrálním území Náchod. Plynárenským zařízením budou zasaženy pozemky města v délce cca 976,9 m
č. 3774 - se záměrem uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567. Plynárenské zařízení je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 2029 a č. 2034 v katastrálním území Náchod. Plynárenským zařízením jsou zasaženy pozemky města v délce 21,4 m
č. 3775 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2897/2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno se týká nového kabelového vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely č. 798, č. 1142/11, č. 1995/3 a č. 2058/42 v katastrálním území Náchod v celkové délce 93 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Věcné břemeno se zřizuje za cenu 18.600,- Kč + DPH
č. 3776 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2900/2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely města č. 643/1, č. 643/15, č. 711/1, č. 711/3, č. 711/4, č. 712/1, č. 1983/1, č. 1985/2, st.p.č. 700, st.p.č. 701, st.p.č. 702 a st.p.č. 729 v katastrálním území Náchod v ulici Brožíkově a v ulici Ruské v délce cca 540 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

Usnesení č. 70/2028/16 - rada města č. 3482 - plánuje uvedený pozemek využít jako veřejné prostranství

Usnesení č. 70/2029/16 - rada města o d r o č u j e č. 3753 a pověřuje Ing. Čtvrtečku jednáním

Usnesení č. 70/2030/16 - rada města s c h v a l u j e č. 3778 - vypracování znaleckého posudku
- zahájení výběrového řízení formou obálkové metody na prodej bytové jednotky č. 676/5, o velikosti 1+0, výměra 28,60 m2 s podílem o velikosti 286/7039 na stavební parcele č. 905/1 a s podílem o velikosti 286/7039 na společných částech bytového domu čp. 676 vše katastrální území Náchod se základní cenou 310.000,- Kč
- zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky 1971/12 Bílá s podílem o velikosti 7081/196974 na společných částech domu a pozemku stav.p.č.471 a 472 k.ú. Staré Město nad Metují

Usnesení č. 70/2031/16 - rada města s o u h l a s í
- s převodem práv a povinností k bytu č.266/3 ul.Duhová v Náchodě č. 16135 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.4 s panem Františkem Bilkou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.10.2016 do 31.12.2016
č. 16136 - s ukončením Smlouvy o ubytování na místnost č.12 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s panem Michalem Matou dohodou k 30.09.2016 a s uzavřením Smlouvy o ubytování na místnost č.1 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s panem Michalem Matou na dobu 01.10.2016 - 31.12.2016, nájem je stanoven ve výši Kč 3.000,00/měsíčně, jistota je stanovena ve výši Kč 3.000,00 - s tím, aby p. Karlu Kudláčovi bylo vystaveno pověření k zastupování města ve vyřizování pojistných událostí - škody na majetku

Usnesení č. 70/2032/16 - rada města s c h v a l u j e č. 16137 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 1 v č.p. 276 ul. Bartoňova v Náchodě s Blankou Novotnou od 01.10.2016 do 31.12.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy; jistota je stanovena ve výši Kč 15.000,00

Usnesení č. 70/2033/16 - rada města r e v o k u j e č. 16138 - usnesení 68/1971/16 ze schůze ze dne 29.08.2016, bod jednání 16121

Inventarizace majetku a závazků v roce 2016

Usnesení č. 70/2034/16 - rada města s c h v a l u j e zabezpečení inventarizací majetku a závazků v roce 2016 - ústřední inventarizační komise, dílčí inventarizační komise, plán inventur, pověření vedoucích pracovníků příspěvkových organizací, příloha plánu inventur a u k l á d á pověřeným pracovníkům a předsedovi ústřední inventarizační komise zajistit řádný průběh inventarizací

Klub Montace Náchod - žádost o dotaci

Usnesení č. 70/2035/16 - rada města s c h v a l u j e poskytnutí dotace ve výši Kč 15 000,- Klubu Montace Náchod na izolaci celé stropní desky a ukládá odboru SMF připravit příslušnou smlouvu o dotaci ke schválení

Plnění rozpočtu za srpen 2016

Usnesení č. 70/2036/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Info tabule - kamerový systém a podomní prodej

Usnesení č. 70/2037/16 - rada města s o u h l a s í s umístěním info tabule č. 2)

Žádosti o čerpání fondu

Usnesení č. 70/2038/16 - rada města s c h v a l u j e - čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 72 432,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Myslbekova 4, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na pořízení vestavěných skříní na potraviny a prádlo na odloučeném pracovišti U Kočovny
- čerpání fondu rezerv a rozvoje a převod finančních prostředků do investičního fondu příspěvkové organizace MěSSS Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod, ve výši Kč 350 243,-, z důvodu nákupu osobního automobilu VW Caddy, v rámci plánované obměny vozového parku pečovatelské služby. Zároveň schvaluje čerpání investičního fondu ve výši 350 243,- na pořízení osobního automobilu

Povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ

Usnesení č. 70/2039/16 - rada města s c h v a l u j e - výjimku z počtu žáků na školní rok 2016/2017 v ZŠ Náchod - Plhov, Příkopy 1186
- výjimku z počtu žáků na školní rok 2016/2017 v ZŠ, Náchod, Komenského 425

Konkursní řízení na ředitele/ku MŠ, Náchod, Vítkova 304 - inzerát, členové KK

Usnesení č. 70/2040/16 - rada města j m e n u j e členy konkursní komise v konkursním řízení na MŠ, Náchod, Vítkova 304

Usnesení č. 70/2041/16 - rada města s c h v a l u j e

znění inzerátu konkursního řízení na MŠ, Náchod, Vítkova 304 včetně psychologických testů a zveřejnění na úřední desce města, v okolních ORP, na webových stránkách města, v Náchodském deníku a v Náchodském zpravodaji

Žádost ZŠ Náchod-Plhov, Příkopy 1186 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 70/2042/16 - rada města s o u h l a s í s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole Náchod-Plhov, Příkopy 1186 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 35 800,- Kč v rámci projektu Obědy pro děti

Zajištění publikací pro výuku na základních školách II. stupně

Usnesení č. 70/2043/16 - rada města s c h v a l u j e nákup 12 ks publikací (Deník 1942 - 1945 - zápisky patnáctiletého Michala Krause, který přežil holocaust) pro základní školy s II. stupněm

Návrh na úpravu platů ředitelů v souvislosti s nárůstem tarifů k 1.9.2016

Usnesení č. 70/2044/16 - rada města s o u h l a s í s úpravou platů ředitelek a ředitelů mateřských škol, základních škol, ZUŠ a SVČ od 1.9.2016 v navrhované výši

VZMR - Geologický průzkum zřídelní oblasti Běloves

Usnesení č. 70/2045/16 - rada města v y l u č u j e z výběrového řízení "Geologický průzkum zřídelní oblasti Běloves" uchazeče POŽI, s.r.o., Chlístovská 19, Spy, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO 60930888 pro nesplnění zadávacích podmínek

Žádost o dotaci na 1. ročník projektu "Čteme pro Josefa Škvoreckého"

Usnesení č. 70/2046/16 - rada města s c h v a l u j e dotaci ve výši 5 000 Kč pro Městskou knihovnu Náchod, o. p. s. zastoupenou paní Mgr. Ivanou Votavovou - ředitelkou na podporu 1. ročníku projektu "Čteme pro Josefa Škvoreckého", který se uskuteční dne 21. 9. 2016.

Žádost o zpětnou finanční podporu 7. ročníku projektu "Deset Deka Festival"

Usnesení č. 70/2047/16 - rada města n e s c h v a l u j e zpětnou dotaci ve výši 16 775 Kč pro SRPDŠ při Jiráskově gymnáziu v Náchodě, z.s. zastoupený paní Janou Vítovou - předsedkyní na 7. ročník projektu "Deset Deka Festival", který se uskutečnil ve dnech 6. - 28. 6. 2016

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 70/2048/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 142 až č. 150 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Optimalizace CTZ NÁCHOD - lokalita SUN- Rekonstrukce VS se zdrojem

Usnesení č. 70/2049/16 - rada města s o u h l a s í se zvýšením komínového tělesa z plánované výšky 15m na 30m.Dále souhlasí s tím, že základová deska pod komínem bude částečně zasahovat na městský pozemek parc. č. 110/26, k.ú. Staré Město nad Metují

Den otevřených dveří radnice

Usnesení č. 70/2050/16 - rada města s c h v a l u j e změnu v pořádání akce Den otevřených dveří radnice tak, že bude pořádána jedenkrát za dva roky v sudých letech

Aktuální informace k plánované výstavní síni Josefa Škvoreckého

Usnesení č. 70/2051/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í aktuální informace týkající se vybudování výstavní síně věnované Josefu Škvoreckému

Usnesení č. 70/2052/16 - rada města n e s c h v a l u j e vybudování výstavní síně věnované Josefu Škvoreckému v prostorech staré radnice z důvodu vysokých nákladů a celkově nevyhovujících prostorů

Usnesení č. 70/2053/16 - rada města s c h v a l u j e záměr ucházet se o dotaci z programu Interreg V-A (program česko-polské spolupráce) ze výše uvedených podmínek s cílem vybudování nového objektu na Karlově náměstí v Náchodě, kde bude výstavní síň Josefa Škvoreckého umístěna

Informace k vypracování studie nového MKDS

Usnesení č. 70/2054/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci ohledně vypracování studie nového Městského kamerového dohlížecího systému

VZ - Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSHD Náchod

Usnesení č. 70/2055/16 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy s uchazečem WISS CZECH, s.r.o. se sídlem Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice, IČO 29305934. Nabídková cena: 5.373.900,- Kč bez DPH /6.502.419,- Kč včetně DPH

VZMR - Geologický průzkum zřídelní oblasti Běloves

Usnesení č. 70/2056/16 - rada města v y l u č u j e z výběrového řízení "Geologický průzkum zřídelní oblasti Běloves" uchazeče POŽI, s.r.o., Chlístovská 19, Spy, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO 60930888 pro nesplnění zadávacích podmínek

Usnesení č. 70/2057/16 - rada města v y l u č u j e z výběrového řízení "Geologický průzkum zřídelní oblasti Běloves" uchazeče V.H.S.H. s.r.o., Strakonice - Přední Ptákovice, Ptákovická 489, 386 01 Strakonice, pro nesplnění zadávacích podmínek

Usnesení č. 70/2058/16 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy s uchazečem Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s.r.o., České Budějovice, Pekárenská 257/81, 372 13, IČO 15769976, nabídková cena: 3.654.000,- Kč bez DPH / 4.421.340,- Kč včetně DPH

Záměr - podrobná studie "Ukončení Karlova náměstí"

Usnesení č. 70/2059/16 - rada města s o u h l a s í se záměrem vypracování podrobné studie a vystavením objednávky pro společnost Space4Life

JŘBÚ - Tribuna atletického stadionu Náchod - Hamra

Usnesení č. 70/2060/16 - rada města s c h v a l u j e zrušení jednacího řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce "Tribuna atletického stadionu Náchod - Hamra" zadané dle ust. 34, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Jan Birke
starosta