Dnes
Teplota: 19.3 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 3. / 7. / schůze rady města Náchoda konané dne 9. února 2015


Výroční zprávy příspěvkových organizací

Usnesení č. 7/233/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í výroční zprávy PO ZŠ, Náchod, 1. Máje 365; ZŠ, Náchod, Komenského 425; ZŠ, Náchod-Plhov, Příkopy 1186; ZŠ TGM, Náchod, Bartoňova 1005 a ZUŠ, Náchod, Tyršova 247 - včetně připravovaného záměru pro seniory a u k l á d á zpracovat kriteria pro hodnocení škol zodpovídá : Bc. Schuma

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 7/234/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 2993 - vyjádření společnosti CZECH RADAR a.s., IČ 27164900, ze dne 22.1.2015 a ruší usnesení č. 5/130/15 ze dne 12.1.2015 v části týkající se akce 2993

Usnesení č. 7/235/15 - rada města s o u h l a s í
č. 3528 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce číslo SMF/2602/2015 s Národním památkovým ústavem, IČ 75032333. Smlouvou NPÚ přenechává městu do bezplatného užívání pozemkové parcely č. 382, č. 378/1, č. 379, č. 373, č. 209, č. 210, č. 211, č. 2107, č. 218, č. 219, č. 220, č. 224/2, č. 217, č. 224/3, č. 377/4 a stavební parcely č. 156/2 vše v katastrálním území Náchod. Pozemky budou využity pro stavbu chodníků, stezek, schodů, zábradlí a provedení úpravy zeleně zámeckého kopce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností od 1.3.2015 do 1.3.2023

č. 3543 - se zveřejněním záměru pronajmout společnosti Česká pošta, s.p., Praha, IČ 47114983, část pozemkové parcely č. 272/6 v katastrálním území Bražec za účelem umístění doručovací (poštovní) schránky

č. 3581 - se záměrem uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567. Věcné břemeno spočívá v uložení plynárenského zařízení na konstrukci nového silničního mostu přes řeku Metuji, akce „Most v ul. Na Skalce v Náchodě“. Věcné břemeno bude zřízeno za cenu 1.000,- Kč + DPH

č. 3582 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno nad pozemkovou parcelou města č. 2046/1, č. 2046/3 a č. 2046/13 v k.ú. Náchod v ulici U Cihelny. Předpokládaná délka vedení NN umístěného nad pozemky města má být cca 16 m

č. 3584 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností UPC Česká republika, s.r.o., IČ 00562262. Vedení veřejné komunikační sítě bude uloženo pod povrchem pozemkové parcely města č. 1142/11 a č. 1995/3 v katastrálním území Náchod. Předpokládaná délka komunikačního vedení umístěného v pozemcích města má být cca 30 m, cena dle znaleckého posudku

č. 3585 - se záměrem uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene s paní Marií Hejdovou z Náchoda. Věcné břemeno bude zřízeno na pozemkové parcele č. 953/2 v katastrálním území Náchod v ulici Smetanova za cenu 1 000,- Kč

Usnesení č. 7/236/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 3282 - zamítnout prodej, 3436 - schválit prodej, č. 3535 - schválit převod, č. 3578 - zamítnout prodej, č. 2385 - schválit nabytí pozemku

Usnesení č. 7/237/15 - rada města z a m í t á
č. 15025 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu s Evou Samkovou na byt č. 5 ul. Kladská č.p. 97 v Náchodě
č. 15026 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 7 v č.p. 349 v ulici Francouzská v Náchodě s paní Janou Dunovou

Usnesení č. 7/238/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 15027 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 15 v č.p. 293, ul. Borská v Náchodě s p. Miroslavem Dudkem od 01.03.2015 do 31.05.2015, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 20.000,00 č. 15029 - uzavření Dohody o p
ostupném splácení dluhu s pí. Beatou Krokovou

Usnesení č. 7/239/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 15028 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 22 v ul. Bílá v č.p. 1959 v Náchodě k 30.04.2015

Smlouvy o dotaci z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis

Usnesení č. 7/240/15 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Náchoda – podpora de minimis č. SMF/32/2015 až č. SMF/53/2015, č. SMF/55/2015

Usnesení č. 7/241/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis č. SMF/54/2015

Finanční situace

Usnesení č. 7/242/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu a u k l á d á
- všem odborům řídit se přijatým usnesením č. 2/80/14 z 8.12.2014
- odboru SMF zahájit jednání s KB a.s. o povýšení revolvingového úvěru dle této zprávy

Burza elektrické energie a zemního plynu na další období

Usnesení č. 7/243/15 - rada města u k l á d á odboru SMF provést nákup el. energie a zemního plynu přes burzu pomocí firmy FIN-servis a.s. na období 2016-2017

Pojištění majetku města

Usnesení č. 7/244/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu a s o u h l a s í s navrženým postupem

RWE Teplárna Náchod - pára

Usnesení č. 7/245/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Žádost SZMN – postup ve věci reklamace rolby

Usnesení č. 7/246/15 - rada města s c h v a l u j e ředitelce PO Sportovní zařízení Města Náchoda, paní Ing. Jaroslavě Justové, postup při reklamaci rolby OKAY ELEKTRA 3800 doporučený znaleckým posudkem Ing. Jírovce a právní kanceláří JUDr. Svobody tj. požadovat po firmě HOKEJ-SPORT CZ s.r.o. Třebechovice pod Orebem snížení kupní ceny rolby v celkové výši 742 814,-- Kč bez DPH

Žádost o záštitu Města Náchod nad hudebně-literárním večerem se spisovatelkou Kateřinou Tomanovou

Usnesení č. 7/247/15 - rada města s c h v a l u j e záštitu Města Náchod nad hudebně-literárním večerem se spisovatelkou Kateřinou Tomanovou a muzikálovým zpěvákem a hercem Jaroslavem Benešem za uvedených podmínek s příspěvkem ve výši 2 000 Kč včetně rozpočtového opatření, kapitola „16“ - Kultura

Žádost o dotaci pro Kavalerii Náchod Usnesení č. 7/248/15 - rada města z a m í t á žádost o dotaci Kavalerie Náchod o. s.

Žádost o dotaci pro Náchodskou divadelní scénu

Usnesení č. 7/249/15 - rada města s c h v a l u j e finanční dotaci ve výši 100 000,-- Kč na rok 2015 a doporučuje ZM schválit smlouvu SMF/62/2015 pro Náchodskou divadelní scénu, z. s. zastoupenou panem Janem Tomkem, předsedou, Pražská 1551, 547 01 Náchod, IČ: 62726404. Čerpání dle předložené žádosti a zapracování finanční dotace v uvedené výši do rozpočtového opatření Města Náchoda, kapitola „16“ – Kultura, dotace Náchodská divadelní scéna

Schválení rozdělení jednotlivých sport. klubů v Náchodě do kategorií pro dotační účely

Usnesení č. 7/250/15 - rada města s c h v a l u j e rozdělení SK/TJ do jednotlivých kategorií dle předloženého návrhu. Zařazení SK/TJ do dané kategorie vyjadřuje prioritu města a bude k ní vždy přihlédnuto při rozdělování finančních prostředků z rozpočtu města

Vavřinecká pouť 2015 – změna umístění

Usnesení č. 7/251/15 - rada města s o u h l a s í  s pořádáním Vavřinecké pouti ve dnech 8. - 9. 8. 2015 na Masarykově náměstí dle návrhu a s c h v a l u j e rozmístění atrakcí na Masarykově náměstí a rozmístění obytných maringotek v prostoru parkoviště za bývalou budovou Tepna, dle návrhu

Dokončení „III. etapa výměny části oken a dveří Azylového domu - Domova pro matky s dětmi Sv. Anna v Borské ulici čp. 616, čp.621“

Usnesení č. 7/252/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Dokončení - III. etapa výměny oken a dveří Azylového domu - Domova pro matky s dětmi Sv. Anna v Borské ulici čp. 616, čp.621“ s panem Vlastislavem Vondřejcem, Žďárky 188, 549 37 za nabídkovou cenu 274 140,- Kč bez DPH

Provizorní parkoviště Raisova ulice

Usnesení č. 7/253/15 - rada města s c h v a l u j e záměr a cenovou nabídku firmy BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 275 04 867 za nabídkovou cenu 189 850,21 - Kč vč. DPH a uzavření objednávky na akci : Provizorní parkoviště Raisova ulice

Rozpočtová opatření od 1.1.2015

Usnesení č. 7/254/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 21 až 25 od 1.1.2015 a doporučuje zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Podnět Policie ČR

Usnesení č. 7/255/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í dopis Policie ČR z 28.1.2015 a u k l á d á žádost postoupit k realizaci SÚS

Odvod PO

Usnesení č. 7/256/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Machatý Milan – vypořádání dědictví - odmítnutí

Usnesení č. 7/257/15 - rada města r e v o k u j e své usnesení č. 5/151/15 z 12.1.2015 a odmítá celý majetek po zemřelém panu Milanu Machatém

Farmářské trhy + povolování stánků

Usnesení č. 7/258/15 - rada města s c h v a l u j e
konání prodejních trhů na Karlově náměstí provozovatelem Alešem Radkem z Plzně p o n e c h á v á
v platnosti stávající smlouvu na konání farmářských trhů se sdružením Bokouš s o u h l a s í
- s povolením samostatných stánkařů mimo farmářské trhy
- s prodejem drůbeže z auta firmou Gallus Extra, s.r.o., z Dušejova v námi určený den (tj. jednou za měsíc) v 17:30 hod. Doba prodeje cca 15 minut na parkovišti za radnicí

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje a čerpání investičního fondu

Usnesení č. 7/259/15 - rada města s c h v a l u j e
čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 159 000,- a převod této částky do investičního fondu příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178, 547 01 Náchod. Zároveň schvaluje čerpání investičního fondu příspěvkové organizace ve výši Kč 159 000,- na nákup služebního vozidla Škoda Roomster 1,4 16 V

Žádost ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005 o souhlas k zapojení školy do grantových řízení pro rok 2015 a souhlas s podáním žádosti na ÚP

Usnesení č. 7/260/15 - rada města s o u h l a s í
- s účastí ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005 v grantových řízeních dle předložené žádosti
- s podáním žádosti ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005 o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání

Uzavření nájemní smlouvy v DPS HARMONIE

Usnesení č. 7/261/15 - rada města s o u h l a s í - s uzavřením nájemní smlouvy s paní Vlastu Žďárskou, trv. bytem Náchod, Janáčkova 801 – byt č. 3, Harmonie I. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 15.10.2014, kauce na byt není stanovena

- s prodloužením nájemní smlouvy s panem Petrem Brichem, byt. č. 31, Harmonie I. do 31.12.2015

Usnesení č. 7/262/15 - rada města n e s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy s panem Otakarem Formanem, trv. bytem Náchod, Masarykovo nám. 40 v domě s pečovatelskou službou

Návrh na platový postup ředitelky MŠ Náchod, Vítkova 304

Usnesení č. 7/263/15 - rada města s o u h l a s í s úpravou platu ředitelky MŠ Náchod, Vítkova 304, Mgr. Moniky Vaňátové od 1.2.2015

Návrh nových turistických cílů v Náchodě

Usnesení č. 7/264/15 - rada města s c h v a l u j e objednání výroby bronzovo-dřevěné repliky děla za celkové náklady 175 450,-- Kč vč. DPH a zapracování uvedené částky do rozpočtového opatření Města Náchoda, kapitola „16“ – Kultura a u k l á d á
- předložit návrh na jeho umístění na Masarykově náměstí
- vypracovat návrh umístění dalších objektů, které přispějí k zatraktivnění a zvýšení cestovního ruchu v Náchodě

Dotace na prevenci kriminality rok 2015

Usnesení č. 7/265/15 - rada města s c h v a l u j e rozdělení dotací na prevenci kriminality na rok 2015

Smlouvy prevence kriminality

Usnesení č. 7/266/15 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis č. SMF/56/2015 až č. SMF/61/2015

Klub SUN, o.s. - mateřské centrum Hopsáček – stavební úpravy

Usnesení č. 7/267/15 - rada města s c h v a l u j e zajištění finančních prostředků ve výši 360 000,- Kč na projektovou dokumentaci a realizaci 2. varianty stavebních úprav objektu e.č. 157 Staré Město nad Metují (výměníková stanice na sídlišti u nemocnice) pro Klub SUN, o.s. - mateřské centrum Hopsáček

Inventarizace majetku - snížení účetního stavu evidence pozemků

Usnesení č. 7/268/15 - rada města s c h v a l u j e na návrh ústřední inventarizační komise ze dne 5.2.2015 snížení účetního stavu účtu 031- pozemky o částku Kč 1 680,28 ke dni 31.12.2014 dle návrhu

Majetkoprávní úkon č. 3501

Usnesení č. 7/269/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města odročit rozhodnutí a uložit vedení města zorganizovat schůzku se členy představenstva JTH Holding a.s. a zástupci volebních stran zastoupených v ZM

V Náchodě 10. února 2015



Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta
Jan Birke
starosta