Dnes
Teplota: 13.6 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 27. / 68. / schůze Rady města Náchoda konané dne 29. srpna 2016


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 68/1960/16 - rada města s o u h l a s í
č. 3076 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2894/2016 s Ing. Michalem Rýdlo, V Honech 686, Klecany. Smlouva se týká stavby "Náchod-Jizbice, splašková kanalizace II. etapa", při které bude zasažena stavební parcela č. 16 a pozemkové parcely č. 361/1, č. 445/1, č. 445/2 a č. 446/3 v katastrálním území Jizbice u Náchoda, v délce cca 138 m, které jsou ve vlastnictví Ing. Michala Rýdla. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně
č. 3564 - s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. SMF/2644/2015 uzavřené se spolkem Amag z.s., IČO 03831400. Dodatkem se spolku Amag z.s., přenechávají do bezplatného užívání nebytové prostory v budově čp. 1759 v Pražské ulici v Náchodě, na stavební parcele č. 2794/1 v katastrálním území Náchod, a to: místnost č. 224 o výměře 12,1 m2 a místnost č. 225 o výměře 12,1 m2. Vypůjčitel bude hradit provozní náklady. Prostory budou užívány k rozšíření spolkové činnosti v oblasti tvorby grafiky a dalších uměleckých technik a zároveň pro uskladnění výtvarných materiálů
č. 3604 - s ukončením nájemní smlouvy č.SMF/2651/2015 uzavřené se společností OB-Eco real s.r.o., IČO 03606341, dohodou a u k l á d á odboru SMF: - jednat s příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Náchoda o předání restaurace Na koupališti do správy
č. 3762 - se záměrem uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Jedná se o smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene pro plynovodní přípojku, elektro přípojku VN/NN a smlouvu pro stavbu (akumulační nádoba a tři komíny) se společností RWE Energo, s.r.o., Praha, IČO 25115171. Zařízení bude uloženo v pozemkových parcelách města č.110/9, č.110/27 a st.p. č.448 všechny v katastrálním území Staré Město nad Metují. Rada města dále ukládá připravit smlouvu o provedení prací a způsob oprav zásahy dotčených nově rekonstruovaných ploch v této lokalitě, která bude schválena současně se smlouvou budoucí o zřízení věcného břemene
č. 3768 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 416 v katastrálním území Jizbice u Náchoda. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkové parcele č. 416 má být cca 5 m. Uložení el. vedení do komunikace bude provedeno protlakem
č. 3769 - se zveřejněním záměru přenechat Klubu vojenské historie Náchod, z.s., IČO 48621676, do pronájmu část pozemkové parcely č. 468/3 o výměře 1 m2 v katastrálním území Dobrošov, za účelem umístění informační tabule označující přístup k pevnostnímu muzeu Březinka
č. 3375 - s předloženým způsobem řešení a ukládá odboru SMF písemně informovat společnost GS Galen, zastoupenou MUDr. Špátou o způsobu řešení
č. 3775 - se záměrem uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 798, č. 1142/11, č. 1995/3 a č. 2058/42 v katastrálním území Náchod. Délka el. vedení umístěného v pozemkových parcelách je 93 m
č. 3776 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 643/1, č. 643/15, č. 711/1, č. 711/3, č. 711/4, č. 712/1, č. 1983/1, č. 1985/2, st.p.č. 700, st.p.č. 701, st.p.č. 702 a st.p.č. 729 v katastrálním území Náchod v ulici Brožíkově a v ulici Ruské. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkových parcelách města má být cca 540 m

Usnesení č. 68/1961/16 - rada města r u š í č. 3470 - usnesení č. 63/1897/16 ze dne 11.7.2016 v části týkající se akce 3470 a s o u h l a s í s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SMF/2478/2014 uzavřené se společností Česká pošta, s.p., Praha, IČO 47114983. Smlouva bude ukončena dohodou podle článku VI. odst. 1. nájemní smlouvy k 31.8.2016

Usnesení č. 68/1962/16 - rada města r u š í č. 3607 - usnesení ze dne 13.6.2016 , č. 61/1815/16, č. akce 3607, kterým zrušila svoje usnesení ze dne 27.4.2015 pod č. 16/479/15, č. akce 3607 s tím, že záměr prodeje tak zůstává v platnosti a s c h v a l u j e objednání posouzení - revizi - existujících znaleckých posudků nezávislým znaleckým ústavem

Usnesení č. 68/1963/16 - rada města ponechává v platnosti
č. 3750 - usnesení č. 62/1855/16 ze dne 27.6.2016, kterým nesouhlasí se zřízením věcného břemene přejezdu přes pozemkovou parcelu č. 621/3 a č. 621/2 v katastrálním území Náchod a žádost MUDr. Filipa Čečky zamítá

Usnesení č. 68/1964/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
schválit č. 2586, 3610, 3754, 3764, č. 3765 - var. I.; prodej bytové jednotky 682/8, 929/7 a 1959/22; schválit usnesení : Zastupitelstvo města svěřuje zcela Radě města pravomoc zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví obce nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby obcí v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; schválit dodatek ke zřizovací listině Sportovních zařízení města Náchoda

Usnesení č. 68/1965/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 3740 - zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 360/9 v katastrálním území Náchod
č. 3772 - zahájení jednání s UZSVM za účelem nabytí pozemku č. 524/17 katastrální území Běloves do vlastnictví města Náchoda
č. 3773 - zahájení jednání s UZSVM za účelem nabytí části stavebního pozemku č. 92 k. ú. Jizbice u Náchoda do vlastnictví města Náchoda

Usnesení č. 68/1966/16 - rada města o d r o č u j e č. 3767, č. 16134

Usnesení č. 68/1967/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 3387 - stav nabytí části parcely č. 240/4 k.ú. Běloves z vlastnictví pana Petra Sychrovského do vlastnictví města Náchoda s tím, že zřízení věcného břemene na přípojky inženýrských sítí bude projednáno samostatně

Usnesení č. 68/1968/16 - rada města z a m í t á
č. 3586 - zařazení stavebních úprav požadovaných panem Ladislavem Kačerem do plánu investic pro r. 2017 s tím, že komunikace budou upraveny v rámci Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Běloves, které zajišťuje Státní pozemkový úřad
č. 3764 - výkup
č. 3770 - zveřejnění záměru na prodej částí z pozemkových parcel č. 1167/5 a č. 1185/1 v katastrálním území Náchod z důvodu připravované opravy MK a vybudování parkoviště

Usnesení č. 68/1969/16 - rada města r e v o k u j e č. 3754 - své usnesení č. 14/453/15 ze dne 13.4.2015

Usnesení č. 68/1970/16 - rada města s o u h l a s í
č. 16119 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.12 s panem Michalem Matou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.09.2016 do 30.11.2016
č. 16128 - s ukončením Smlouvy o nájmu bytu č. 11 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě dohodou k 31.07.2016

Usnesení č. 68/1971/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 16120 - na základě výjimky z ubytovacího řádu uzavření Smlouvy o ubytování na místnost č. 5 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s panem Ladislavem Kubišem, platnost smlouvy od 01.09.2016 - 30.11.2016, nájemné ve výši Kč 3.000,00/měsíčně, jistota ve výši Kč 3.000,00
č. 16121 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 7 v č.p. 294 ul. Borská v Náchodě s Hanou Burešovou od 01.09.2016 do 30.11.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy; jistota je stanovena ve výši Kč 25.000,00
č. 16130 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s pí. Taťjanou Maščuchovou-Pánkovou
č. 16131 - uzavření Dohody o postupném splácení jistoty s pí. Lucií Lamkovou

Usnesení č. 68/1972/16 - rada města n e s c h v a l u j e
č. 16122 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 5 v č.p. 349 ul. Francouzská v Náchodě s Denisou Vargovou
č. 16123 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 16 v č.p. 577 ul. Komenského v Náchodě s Kateřinou Čisárovou
č. 16124 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 11 v č.p. 577 ul. Komenského v Náchodě s Janem Vargou
č. 16125 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2 v č.p. 98 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě s paní Alenou Vargovou

Usnesení č. 68/1973/16 - rada města r e v o k u j e č. 16126 - usnesení 62/1857/16 ze schůze ze dne 27.06.2016, bod jednání 16104

Usnesení č. 68/1974/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 16127 - informaci o uvolnění bytu č. 7 v ul. Borská č.p. 294 v Náchodě k 31.07.2016
č. 16129 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 11 v č.p. 277 v ulici Bartoňova v Náchodě k 31.08.2016
č. 16132 - informaci o stavu vyklízení bytu č. 10 v ulici Duhová č.p. 267 v Náchodě
č. 16133 - právní rozbor užití zákona 89/2012 Sb. ve vztahu k pronájmům bytů v č.p. 1810 a č.p. 1819 v ul. Rybářská v Náchodě r e v o k u j e usnesení 62/1857/19, bod 16110, z 27.06.2016 ve věci vypracování Provozního řádu a s o u h l a s í s tím, že od 01.09.2016 budou byty v č.p. 1810 a č.p. 1819 v ulici Rybářské v Náchodě pronajímány na základě Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Usnesení č. 68/1975/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Vnitřní předpis města Náchod pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (verze 4)

Rozpočtové opatření - svoz odpadu

Usnesení č. 68/1976/16 - rada města s c h v a l u j e provedení rozpočtového opatření

Návrh na úpravu svislého dopravního značení na sídlišti SUN

Usnesení č. 68/1977/16 - rada města s c h v a l u j e úpravu stálého svislého dopravního značení na sídlišti SUN Darovací smlouva SMF/2886/2016 Usnesení č. 68/1978/16 - rada města s c h v a l u j e Darovací smlouvu č. SMF/2886/2016

Plnění rozpočtu za červenec 2016

Usnesení č. 68/1979/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Platby kartou na pracovišti odpadů a správních poplatků

Usnesení č. 68/1980/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Komise pro záměry města - zpráva o činnosti a náměty na realizaci

Usnesení č. 68/1981/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu s tím, že zváží zadání realizace předložených návrhů do plánu městských akcí

Schválení limitu na mzdy a přepočet stavu pracovníků pro rok 2016 - Sportovní zařízení města Náchoda

Usnesení č. 68/1982/16 - rada města s c h v a l u j e limit na mzdy a přepočet stavu pracovníků pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Náchoda v navrhované výši od 1. 9. 2016

Usnesení č. 68/1983/16 - rada města s t a n o v u j e plat ředitelce Sportovního zařízení města Náchoda, paní Ing. Jaroslavě Justové od 1. 9. 2016

ANO - umístění stojanu na Masarykově nám.

Usnesení č. 68/1984/16 - rada města z a m í t á žádost politického hnutí ANO 2011 o dočasné užívání městského pozemku na Masarykově náměstí pro umístění reklamního stojanu pro předvolební kampaň

Židovská obec

Usnesení č. 68/1985/16 - rada města s o u h l a s í
se spoluprací se Židovskou obcí v Praze na rekonstrukci celého střešního pláště. oken a fasády čp. 748 a u k l á d á
a) odboru SMF zahrnout do návrhu rozpočtu 2017 investiční dotaci na rekonstrukci celého střešního pláště čp. 748 ve výši Kč 600 000,-
b) odboru IRM zahájit spolupráci s Židovskou obcí v Praze na aktualizaci rozpočtu rekonstrukce střešního pláště čp. 748 a spolupráci na výběrovém řízení na dodavatele akce za podmínky úhrady ? skutečných nákladů akce vlastníkem čp. 748

Rozbor hospodaření za I. pololetí 2016

Usnesení č. 68/1986/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2016 "WORLD INVEST", v.o.s. - vyúčtování smluvní pokuty Usnesení č. 68/1987/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením Dohody o narovnání č. IRM/442/2016 a Dohody o uvolnění pozastávky a započtení pohledávek č. IRM/443/2016 s firmou "WORLD INVEST" v.o.s., Obecní 23, 431 11 OTVICE, IČO 148 689 38

Uplatnění nároků na náhradu škody

Usnesení č. 68/1988/16 - rada města s o u h l a s í s navrženým postupem a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o veřejné službě se Sportovním zařízením města Náchoda č. SMF/2/2016

Usnesení č. 68/1989/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 126 a doporučuje ZM vzít jej na vědomí

MěSSS Marie - dodatek č. 3

Usnesení č. 68/1990/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 129 a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/3/2016 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Demontáž prvků INAS

Usnesení č. 68/1991/16 - rada města s o u h l a s í s prodloužením termínu demontáže informačního navigačního systému nejpozději do 31. 12. 2016 s tím. že Město Náchod má zájem o odkoupení 4 oddílů informačního navigačního systému od společnosti INAS JABLONEC, s.r.o., IČ 627 39 123, Zlatá 10, Jablonec nad Nisou, za cenu v místě a čase obvyklou

Smlouva o úvěru č. SMF/2890/2016

Usnesení č. 68/1992/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o úvěru č. SMF/2890/2016 dle návrhu

Rozpis rozpočtu 2017

Usnesení č. 68/1993/16 - rada města s c h v a l u j e rozpis rozpočtu na rok 2017 a u k l á d á jednotlivým odborům MěÚ podle tohoto rozpisu připravit návrh rozpočtu na rok 2017 nejdéle do 14.10.2016

Náchodská Prima sezóna

Usnesení č. 68/1994/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít na vědomí informace o průběhu letošního ročníku festivalu Náchodská Prima sezóna

Usnesení č. 68/1995/16 - rada města r e v o k u j e své usnesení č. 62/1887/16 ze dne 27. 6. 2016, kterým RM doporučila ZM schválit mimořádnou dotaci na uhrazení závazků vzniklých za působení minulého vedení Náchodské Prima sezóny, o.p.s. ve výši 75 000 Kč

Usnesení č. 68/1996/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit mimořádnou dotaci ve výši 158 697 Kč pro Náchodskou Prima sezónu, o.p.s. zastoupenou Jiřím Hejzlarem - ředitelem na uhrazení závazků vzniklých za působení minulého vedení Náchodské Prima sezóny, o.p.s.

Usnesení č. 68/1997/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č.: SMF/155/2016 ve výši Kč 158 697,- pro společnost Náchodská Prima sezóna, o.p.s.

Usnesení č. 68/1998/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í stanovisko advokátní kanceláře JUDr. Josefa Svobody a schvaluje pověřit tuto advokátní kancelář zahájením jednání s bývalým ředitelem Náchodské Prima sezóny, o.p.s. Tomášem Peterkou ve věci protokolárního předání veškeré administrativy Náchodské Prima sezóny, o.p.s. (vč. stavu majetku a stavu účtu ke dni převedení o.p.s. pod město Náchod) a vymáhání finanční částky týkající se majetkové újmy vzniklé za jeho působení v celkové výši 62 040 Kč + náklady na zprostředkování advokátní kanceláří, tj. informovat pana Peterku o dlužných částkách a dalších nedostatcích a v případě jejich neuhrazení (nedodání) přistoupit k dalším nezbytným právním krokům

Smlouva o úvěru č. SMF/2895/16

Usnesení č. 68/1999/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o úvěru č. SMF/2895/16 dle návrhu

Návrh na pořízení dřevěného betlému pro město Náchod - verze 2

Usnesení č. 68/2000/16 - rada města s c h v a l u j e objednání výroby 3 kusů dřevěných figur betlému uměleckým řezbářem Miroslavem Křížem, 9. května 393, Smiřice, IČO: 741 44 782 a zapracování částky 120 800 Kč vč. DPH do rozpočtového opatření Města Náchoda, kapitola 16-3319-494-5137

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/156/2016 Usnesení č. 68/2001/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o dotaci z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/156/2016 dle návrhu

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/157/2016

Usnesení č. 68/2002/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/157/2016 dle návrhu

Discgolfové hřiště

Usnesení č. 68/2003/16 - rada města n e s c h v a l u j e záměr vybudovat discgolfové hřiště v Náchodě

Žádosti o čerpání fondu

Usnesení č. 68/2004/16 - rada města s c h v a l u j e - čerpání fondu investic ve výši Kč 138 500,- pro příspěvkovou organizaci ZUŠ, Náchod, Tyršova 247, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na generální opravu klavírního křídla Petrof IV.

- čerpání fondu rezerv a rozvoje v celkové výši Kč 93 428,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na odkoupení plaveckých pomůcek a vybavení od stávajícího provozovatele OS ČČK Náchod. Majetek odkoupený od stávajícího provozovatele OS ČČK Náchod bude organizace nabývat pro svého zřizovatele (Z.č.250/2000 Sb., §27, odst.4).

Rekonstrukce chlazení zimního stadionu v Náchodě

Usnesení č. 68/2005/16 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, v rámci Prioritní osy 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3.5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení, na projekt "Rekonstrukce chlazení zimního stadionu v Náchodě"

Usnesení č. 68/2006/16 - rada města z p l n o m o c ň u j e Ing. Michala Kloudu, projektového manažera společnosti DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, IČO 64826996, zpracovatele žádosti o podporu, k zastupování města Náchoda, při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v projektu "Rekonstrukce chlazení zimního stadionu v Náchodě" předkládaného do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 ve věcech souvisejících se žádostí o podporu včetně elektronického podpisu žádosti a jejích příloh

Nabídka na zpracování propagačního videa pro město Náchod

Usnesení č. 68/2007/16 - rada města s c h v a l u j e finanční nabídku pana Jaroslava Hainzela (bytem Vondruškova 1170/20, Praha - Řepy, IČO 62719211) ve výši 99 000 Kč vč. DPH na zpracování propagačního videa pro město Náchod

Rozpočtová opatření od 13.06.2016

Usnesení č. 68/2008/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 125 až č. 141 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Vzdání se pracovního místa ředitelky MŠ, Náchod, Vítkova 304

Usnesení č. 68/2009/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í vzdání se pracovního místa ředitelky MŠ, Náchod, Vítkova 304, Mgr. Moniky Vaňátové

Usnesení č. 68/2010/16 - rada města p o v ě ř u j e odbor sociálních věcí a školství vyhlášením a zajištěním průběhu konkursního řízení na ředitele/ředitelku MŠ, Náchod, Vítkova 304 s nástupem do funkce od 1.1.2017

Změna ZL PO MŠ, Náchod, Vítkova 304

Usnesení č. 68/2011/16 - rada města s c h v a l u j e úpravu ZL PO MŠ, Náchod, Vítkova 304 a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke Zřizovací listině PO

Žádost ZŠ, Náchod, Komenského 425 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru

Usnesení č. 68/2012/16 - rada města s o u h l a s í s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole, Náchod, Komenského 425, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v celkové výši 22 821,- Kč v rámci projektu Obědy pro děti

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 68/2013/16 - rada města s c h v a l u j e posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Bytové domy Harmonie I a Harmonie II - souhlas s provedením prací

Usnesení č. 68/2014/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města souhlasit s provedením prací převážně spočívajících v zateplení obvodových stěn, střešního pláště a částečné výměny výplní otvorů, na které bude podána žádost o dotaci v rámci projektu "Stavební úpravy bytových domů HARMONIE I a II, Rybářská č.p. 1810, 1819 Zateplení obvodového a střešního pláště" do Integrovaného regionálního operačního programu, průběžné výzvy č. 37 Energetické úspory v bytových domech, specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Žádost o spolupořadatelství při akci "Den složek IZS"

Usnesení č. 68/2015/16 - rada města s c h v a l u j e
spolupořadatelství při akci "Den složek IZS", která se uskuteční dne 17. září 2016 od 9 do 18 hodin v Náchodě na Masarykově náměstí, Karlově náměstí a na parkovišti u Tepny za uvedených podmínek včetně rozpočtového opatření do kapitoly "16 - Kultura" ve výši 17 000 Kč Smlouva o poskytování služeb
Usnesení č. 68/2016/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytování služeb, která je uzavírána s J&T IB and Capital Markets, a.s., se sídlem Praha 8-Karlín, Pobřežní 297/14, IČO 24766259

Výběrové řízení "Dodávka rolby na úpravu ledové plochy"

Usnesení č. 68/2017/16 - rada města v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v y l u č u j e ze zadávacího řízení "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY PRO PROJEKT: "DODÁVKA ROLBY NA ÚPRAVU LEDOVÉ PLOCHY" uchazeče ROLMONT s.r.o., se sídlem Praha 10, Na Vinobraní 2636/30, PSČ 10600, IČO 63995816 pro nepodání vysvětlení nabídky

Usnesení č. 68/2018/16 - rada města r u š í zadávací řízení "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY PRO PROJEKT: "DODÁVKA ROLBY NA ÚPRAVU LEDOVÉ PLOCHY" na základě § 84 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Usnesení č. 68/2019/16 - rada města s c h v a l u j e vyhlášení nového zadávacího řízení na dodávku rolby na úpravu ledové plochy po nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištění administrace zadávacího řízení se společností DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 64826996 za nabídkovou cenu 58 080 Kč vč. DPH

Od Adrie k Baltu - Evropská obchodní a civilizační trasa Sever - Jih - projektový záměr Usnesení č. 68/2020/16 - rada města s o u h l a s í s projektovým záměrem Od Adrie k Baltu - Evropská obchodní a civilizační trasa Sever - Jih a oslovením případných partnerských měst s nabídkou spolupráce v rámci projektu

Návrh na úpravu svislého dopravního značení u školy na Babí

Usnesení č. 68/2021/16 - rada města s c h v a l u j e nákup jednoho signálu, který bude umístěn nad dopravní značkou A 12b Děti, doplněnou o reflexní plochu, na silnici č. III/303 4 u školy na Babí

Projednání zaslání dopisu - p. Štantejský - střecha Déčko

Usnesení č. 68/2022/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í uvedené skutečnosti a souhlasí s odesláním dopisu v předloženém znění, z důvodu dřívějšího nepřebírání korespondence navrhujeme doručení městskou policií

Infrastruktura pro ZŠ Plhov - projektový záměr

Usnesení č. 68/2023/16 - rada města s o u h l a s í
- s předloženým projektovým záměrem na projekt rekonstrukce prostor ZŠ Plhov a podáním žádosti o dotaci do 47. výzvy IROP
- s uzavřením příkazní smlouvy s firmou DABONA s.r.o. Rychnov nad Kněžnou na zpracování kompletní žádosti o dotaci za nabízenou cenu

VZ - Tribuna atletického stadionu Náchod - Hamra

Usnesení č. 68/2024/16 - rada města s c h v a l u j e
- zrušení zadávacího řízení "Tribuna atletického stadionu Náchod - Hamra" v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- zadat veřejnou zakázku "Tribuna atletického stadionu Náchod - Hamra" v jednacím řízení bez uveřejnění a u k l á d á odboru IRM zadání veřejné zakázky

V Náchodě 30. srpna 2016

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Jan Birke
starosta