Dnes
Teplota: 18.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 21. / 62. / schůze Rady města Náchoda konané dne 27. června 2016


Celková koncepce dalšího rozvoje soustavy centralizovaného zásobování teplem

Usnesení č. 62/1853/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 62/1854/16 - rada města s o u h l a s í č. 3662 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2864/2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Novým vedením kNN je zasažena pozemková parcela města č. 540/5 v katastrálním území Lipí u Náchoda v celkové délce 15 metrů. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Věcné břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3746 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2870/2016 se společností Vak Náchod, a.s., IČO 48172928. Smlouvou se pronajímá společnosti Vak Náchod část pozemkové parcely č. 524/12 v katastrálním území Běloves pro umístění reklamního panelu. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 5.000,- Kč. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.9.2016 do 30.11.2016
č. 3748 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2869/2016 se společností Královéhradecká lékárna a.s., IČO 27530981. Nájemní smlouvou město přenechává nájemci do užívání nebytový prostor č. 0.44 o výměře 24,3 m2 v suterénu budovy polikliniky čp.738, která je součástí stavební parcely
č. 2781/1 v katastrálním území Náchod. Pronajatý prostor bude využíván jako sklad léčivých přípravků a zdravotnického materiálu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 1.7.2016 po dobu udržitelnosti projektů rekonstrukce a zateplení objektu, tj. do 31.12.2020. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 400,- Kč/m2/rok, tj. celkem 9.720,- Kč/rok + DPH + úhrada energií. Nájemné bude každoročně navýšeno o inflaci stanovenou ČSÚ
č. 3749 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2865/2016 se společností PRAKTIK Česká Skalice, s.r.o., IČO 28859804, na pronájem nebytových prostorů o výměře 63,95 m2 v budově polikliniky čp. 738 v ulici Němcové v Náchodě. Pronajaté prostory budou využity k výkonu lékařské praxe. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 1.7.2016 do 31.12.2021. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 51.924,- Kč/rok s každoročním navýšením o inflaci stanovenou ČSÚ
č. 3757 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2868/2016 se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 985/6, č. 985/29, č. 2003 a č. 2004/1 všechny v katastrálním území Náchod. Plynárenským zařízením budou zasaženy pozemky města v délce cca 474 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3760 - se záměrem uzavřít se společností Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č. 502/1, č. 472, č. 481, č. 475/41 a č. 475/2, všechny v katastrálním území Staré Město nad Metují o celkové výměře cca 105,1 m2
č. 3761 - se záměrem uzavřít se spolkem Junák-český skaut, středisko Náchod, z.s., IČO 48622095, smlouvu o připojení kamerového bodu k energetickému zdroji

Usnesení č. 62/1855/16 - rada města n e s o u h l a s í č. 3750 - se zřízením věcného břemene přejezdu přes pozemkovou parcelu č. 621/3 a č. 621/2 v katastrálním území Náchod a žádost MUDr. Filipa Čečky zamítá

Usnesení č. 62/1856/16 - rada města s o u h l a s í
č. 16101 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem Michalem Francem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.07.2016 do 30.09.2016
č. 16102 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č.500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s panem Janem Ludvikem Lipartem, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.07.2016 do 30.09.2016
č. 16108 - s ukončením Smlouvy o nájmu bytu č. 15 v č.p. 275 v ulici Bartoňova v Náchodě dohodou k 30.06.2016

Usnesení č. 62/1857/16 - rada města s c h v a l u j e
č. 16103 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 9 v č.p. 277 ul. Bartoňova v Náchodě s Annou Marií Izákovou od 01.07.2016 do 30.09.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy. Jistota je stanovena ve výši Kč 30.000,00; Kč 15.000,00 bude složeno v hotovosti, Kč 15.000,00 bude spláceno pravidelnými měsíčními splátkami od července 2016 ve výši Kč 2.000,00
č. 16104 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 4 v č.p. 100 ul. Na Drážkách v Náchodě s Nikol Vagalovou od 01.07.2016 do 30.09.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 20.000,00
č. 16105 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 6 v č.p. 348 ul. Francouzská v Náchodě
- uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 6 v č.p. 348 ul. Francouzská v Náchodě s Evou Luxovou od 01.07.2016 do 30.09.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 68,00/m2 podlahové plochy; jistota je stanovena ve výši Kč 20.000,00
č. 16106 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 5 v č.p. 294 ul. Borská v Náchodě - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 5 v č.p. 294 ul. Borská v Náchodě se Žanetou Ruferovou od 01.07.2016 do 30.09.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 75,00/m2 podlahové plochy; jistota je stanovena ve výši Kč 25.000,00
č. 16109 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 15 v č.p. 275 v ulici Bartoňova v Náchodě s paní Pavlínou Kuldovou, platnost smlouvy od 01.07.2016 - 30.09.2016, nájemné ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota ve výši Kč 20.000,00
č. 16110 - spolubydlení pí. Zuzany Vítkové v bytě č. 306 v č.p. 1819 v ul. Rybářská v Náchodě do 31.07.2016 a u k l á d á
- ve spolupráci s AK JUDr. J. Svobody připravit změnu Smlouvy o nájmu bytu na byty v Harmonii I. a II. tak, aby její ustanovení korespondovala se záměrem umísťování nájemníků do bytů v těchto domech
- ve spolupráci se Správou budov s.r.o. připravit úpravy příslušných nájemních smluv a vypracování Provozního řádu zodpovídá : Ing. Šimek

Usnesení č. 62/1858/16 - rada města n e s c h v a l u j e č. 16107 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu na byt č. 5 v č.p. 100 ul. Na Drážkách v Náchodě se Simonou Biháryovou

Změny v zákoně č. 128/2000 Sb. od 1.7.2016

Usnesení č. 62/1859/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu a u k l á d á odboru SMF připravit materiál pro úpravu kompetencí v souladu s novelou 106/2016 zákona č. 128/2000 Sb.

"Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - 1. etapa", posunutí místa pro přecházení na Běloveské ulici

Usnesení č. 62/1860/16 - rada města s c h v a l u j e posunutí místa pro přecházení dle návrhu

Záměr - lávka nad železniční tratí Náchod nad ulicí Na Letné

Usnesení č. 62/1861/16 - rada města s o u h l a s í se záměrem vybudování lávky pro pěší nad železniční tratí.

VZ - Tribuna atletického stadionu Náchod - Hamra - Oznámení předběžných informací

Usnesení č. 62/1862/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í vyvěšení formuláře "Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku tribuna atletického stadionu Náchod - Hamra" ve Věstníku veřejných zakázek

Schválení ceníku zimního stadionu pro zimní sezónu 2016/2017

Usnesení č. 62/1863/16 - rada města s c h v a l u j e
- ceník Zimního stadionu Náchod pro využití ledové plochy na sezonu 2016/2017
- ceník Zimního stadionu Náchod pro využití tělocvičny na sezonu 2016/2017

Zápis z jednání dopravní komise

Usnesení č. 62/1864/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání konaného dne 1.6.2016

Přísedící Okresního soudu v Náchodě

Usnesení č. 62/1865/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města zvolit přísedícím Okresního soudu v Náchodě p. Milana Samka

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 62/1866/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 84 až č. 106 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Žádosti o čerpání fondů

Usnesení č. 62/1867/16 - rada města s o u h l a s í
- s nákupem konvektomatu pro školní jídelnu ZŠ Pavlišovská typ RETIGO Orange Vision Extra 611 za Kč 114 288,13 vč. DPH z FRR ZŠ Pavlišovská
- s nákupem přenosného HD videoprojektoru LCD Epson EB-G7905U včetně zlomového objektivu pro kino Vesmír za Kč 193 721,- vč. DPH z fondu rezerv a rozvoje Kina Vesmír

Výběrové řízení na dodavatele stavby,, ZŠ Plhov Náchod-herní prvky"

Usnesení č. 62/1868/16 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku: ,, ZŠ Plhov Náchod-herní prvky" a schvaluje uzavření objednávky s uchazečem na pořadí č.1
č. 1 - Berger - Huck s.r.o., Vanišova 552, 533 74 Horní Jelení, IČO: 455 35 264, nabídková cena: 577.565,91 Kč vč. 21%DPH
č. 2 - B plus P s.r.o., Havlíčkova 375, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 252 97 015, nabídková cena: 592.127,29 Kč vč. 21%DPH

VZ - Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSHD Náchod

Usnesení č. 62/1869/16 - rada města s o u h l a s í s vyhlášením zadávacího řízení na dodávku cisternové automobilové stříkačky pro JSHD Náchod a schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky, odůvodnění veřejné zakázky a návrh kupní smlouvy

Usnesení č. 62/1870/16 - rada města u s t a n o v u j e
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro veřejnou zakázku "Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSHD Náchod" ve složení Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Jiří Fabián), Ivana Kozáková (náhradník Mgr. Karel Petránek), Tomáš Kavan - velitel JSDH Náchod (náhradník Michal Máslo - zástupce velitele JSDH Náchod), Martin Černý - strojník JSHD Náchod (náhradník Jan Černý - člen JSHD Náchod), Petr Košťál - člen JSDH Náchod (náhradník Stanislav Hrudík - člen JSDH Náchod

Vybudování chodníku Na Strži - petice občanů

Usnesení č. 62/1871/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í doručenou petici občanů i žádost spolku rodičů a přátel školy a r o z h o d u j e
o zamítnutí výstavby chodníku Usnesení č. 62/1872/16 - rada města u k l á d á realizovat vodorovné značení a osvětlení- zodpovídá : Ing. Šimek

Uzavření Smlouvy o převodu a převzetí investorství na stavbu kanalizace "Náchod, ul. Zákoutí - prodloužení kanalizace"

Usnesení č. 62/1873/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením Smlouvy o převodu a převzetí investorství se společností Vodovody a kanalizace Náchod a.s. na stavbu "Náchod, ul. Zákoutí - prodloužení kanalizace"

Smlouva o provozování kanalizačních stok v městských částech Běloves v ul. Na Horním konci a Jizbice u Náchoda

Usnesení č. 62/1874/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Náchod a.s. o provozování kanalizačních stok v městských částech Běloves v ul. Na Horním konci a Jizbice u Náchoda

Záměr - dostavba SUN

Usnesení č. 62/1875/16 - rada města s c h v a l u j e záměr dostavby SUN vybudováním bytových jednotek pro lékaře a nelékařský personál pro oblastní nemocnici Náchod

Usnesení č. 62/1876/16 - rada města o b j e d n á v á u Waltera Kurschatke zpracování studie dostavby za Kč 12 000,-

Usnesení č. 62/1877/16 - rada města u k l á d á
- vedení města jednat s Oblastní nemocnicí Náchod a.s. (případně s vedením Královéhradeckého kraje) o uzavření příslušných smluv, které by zajistily městu Náchod právní zabezpečení obsaditelnosti a finančního plnění úhrady nájemného za městem vybudované BJ
- panu starostovi jednat s Ministerstvem financí o definitivním prodloužení lhůty pro výstavbu 300 BJ do 30.10.2023 nebo o prominutí dostavby sídliště

Rekonstrukce veřejného osvětlení města Náchoda - místní část Lipí

Usnesení č. 62/1878/16 - rada města s c h v a l u j e rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Lipí za Kč 1 203 731,00 bez DPH. Dodavatelem bude TS Náchod s.r.o.

Náchodské Kuronské slavnosti 2016 - schválení vstupného na koncert - 3. 9. 2016

Usnesení č. 62/1879/16 - rada města s c h v a l u j e výběr vstupného na večerní koncert zpěvačky Moniky Absolonové při X. Náchodských Kuronských slavnostech 3. 9. 2016, ve výši 100 Kč/osoba a 50 Kč/dítě do 15 let, důchodci a ZP

Nájemní smlouva a smlouva o spolupráci - Národní památkový ústav - Náchodské Kuronské slavnosti

Usnesení č. 62/1880/16 - rada města s c h v a l u j e - uzavření Smlouvy o spolupráci pro konání kulturní akce Náchodské Kuronské slavnosti 2016 s Národním památkovým ústavem, za který jedná územní památková správa na Sychrově se sídlem Zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov, NKP Státní zámek Náchod, Smiřických 1282, Náchod 547 01, zastoupený vedoucím odboru správy Jiřím Růžičkou
- uzavření Nájemní smlouvy pro konání kulturní akce Náchodské Kuronské slavnosti 2016 s Národním památkovým ústavem, za který jedná územní památková správa na Sychrově se sídlem Zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov, NKP Státní zámek Náchod, Smiřických 1282, Náchod 547 01, zastoupený vedoucím odboru správy Jiřím Růžičkou, za nájemné 20 000 Kč vč. DPH

Schválení smlouvy o dílo

Usnesení č. 62/1881/16 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo na zajištění technické pomoci při aktualizaci územně analytických podkladů se společností EKOTOXA, s.r.o., Fišova 403/7, Brno - Černá Pole

Návrh Železniční jízdní řád pro období 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017 v Královéhradeckém kraji

Usnesení č. 62/1882/16 - rada města n e m á připomínky k navrhovanému železničnímu jízdnímu řádu na období od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017. Podporuje přidání rychlíkového spoje Broumov - Praha

Úprava pamětní desky J. S. G. Jarkovského v Purkyňově ulici

Usnesení č. 62/1883/16 - rada města s c h v a l u j e objednání opravy pamětní desky J. S. G. Jarkovského v Purkyňově ulici čp. 834, Náchod, slečnou L.Trunečkovou-restaurátorkou, Václavická 1132, Náchod IČO: 86978179 za celkové náklady 6 800 Kč vč. DPH a zapracování uvedené částky do rozpočtového opatření Města Náchoda, kapitola 16 - Kultura. RM pověřuje Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu komunikací s majiteli domu

Nabídka pojízdného letního kina

Usnesení č. 62/1884/16 - rada města n e s c h v a l u j e filmovou projekci společnosti TSProduction v Náchodě za částku 7 950 Kč vč. DPH + doprava

Doplnění záměru objednání výroby zvonkohry na Karlově náměstí

Usnesení č. 62/1885/16 - rada města s c h v a l u j e objednání výroby zvonkohry od zvonaře Jana Šedy, Na Staré cestě 156, 517 91 Deštné v Orlických horách, pro zatraktivnění města Náchod v oblasti cestovního ruchu ve městě, za částku 520 300 Kč vč. DPH. Osvětlení řešit světly zapuštěnými do dlažby.

Žádost a oznámení o konání kulturní akce na Masarykově náměstí - Pivobraní 2016

Usnesení č. 62/1886/16 - rada města s c h v a l u j e - podporu kulturní akce Pivobraní a spolupořadatelství města Náchoda za uvedených podmínek. Uvedená akce se bude konat na Masarykově náměstí v Náchodě, dne 16. 7. 2016 od 12.00 hodin. Hlavním pořadatelem je Savage Company s. r. o., Komenského 314, 547 01 Náchod zastoupená panem Danielem Šafrem.
- časové rozpětí konané akce 16. 7. 2016 od 12.00 hodin a ukončení akce nejdéle ve 02:00 hodin (17. 6. 2016)

Náchodská Prima sezóna

Usnesení č. 62/1887/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
- vzít na vědomí informace o průběhu letošního ročníku festivalu Náchodská Prima sezóna
- schválit mimořádnou dotaci ve výši 75 000 Kč pro Náchodskou Prima sezónu, o.p.s. zastoupenou Jiřím Hejzlarem - ředitelem na uhrazení závazků vzniklých za působení minulého vedení Náchodské Prima sezóny, o.p.s.

Schválení Dodatku č. 2 smlouvy o dílo na zpracování Lesních hospodářských osnov Náchod I

Usnesení č. 62/1888/16 - rada města s c h v a l u j e Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 1/2015/ŽP ze dne 30. 4. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. 4. 2016 na zpracování LHO mezi objednatelem, Městem Náchod, a zhotovitelem, společností TAXLES, s.r.o., se sídlem Výkleky 86, Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, v předloženém znění

Výroční zpráva - Lesy města Náchoda spol. s r. o.

Usnesení č. 62/1889/16 - rada města v působnosti valné hromady s c h v a l u j e
- Zprávu o činnosti společnosti za rok 2015
- Roční účetní závěrku za rok 2015 bez výhrad
- Návrh společnosti na rozdělení zisku za rok 2015
- Odměnu jednateli společnosti za rok 2015 dle návrhu dozorčí rady
- Zprávu dozorčí rady
- Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (propojené osoby) dle § 66a odst. 9) podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v roce 2015
- Plán činnosti společnosti na rok 2016

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE

Usnesení č. 62/1890/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy pro :
- paní Vlastu Gažúrovou, trvale bytem Náchod, Kostelecká 1825 - byt č. 302, Harmonie II.
- pana Vladimíra Picha, trvale bytem Náchod, Pod Lipím 228 - byt č. 24, Harmonie I.
- paní Marii Borůvkovou, trvale bytem Lhotky 45, Kramolna - byt č. 214, Harmonie II.
- paní Milotu Jezberovou, nar. 29.11.1931, trvale bytem Náchod, Borská 1416 - byt č. 35, Harmonie I.
Nájemní smlouva se uzavírá od 1.7.2016 na dobu neurčitou, jistota na byt není stanovena

Výsledky konkursního řízení na funkci ředitele/ky ZŠ, Náchod, Komenského 425

Usnesení č. 62/1891/16 - rada města j m e n u j e do funkce ředitele ZŠ, Náchod, Komenského 425 Mgr. Františka Majera od 1.8.2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě SMF/43/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Usnesení č. 62/1892/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě SMF/43/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis dle návrhu

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek společných zadavatelů pro vypracování projektové dokumentace - veřejné zakázky : " III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod"

Usnesení č. 62/1893/16 - rada města s c h v a l u j e výsledek výběrového řízení a souhlasí s uzavřením smlouvy se společností MDS projekt s.r.o., Vysoké Mýto-Město, Försterova 175, PSČ 56601

Česko-polská spolupráce - projekty předkládané v rámci Fondu mikroprojektů

Usnesení č. 62/1894/16 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů pro mikroprojekty: Náchod - Klodzko - partnerství idejí, Česko-polské sousedské trhy, Putování Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdrój, Spolupráce v Evropském městě Náchod - Kudowa-Zdrój a Česko-polské dobíjení

Změna ve školské komisi

Usnesení č. 62/1895/16 - rada města o d v o l á v á z komise Mgr. Janu Komárkovou - na vlastní žádost

Kamerový systém - Pražská ulice

Usnesení č. 62/1896/16 - rada města s c h v a l u j e záměr instalace 3 kamer

Miroslav B r á t
místostarosta
Jan B i r k e
starosta