Dnes
Teplota: 19.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení ze 6. / 47. / schůze Rady města Náchoda
konané 22. února 2016Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 47/1315/16 - rada města s o u h l a s í
č. 3400 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene SMF/2800/2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno se týká nového kabelového vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely č. 214/1 a č. 649/1 v katastrálním území Běloves, v ulici Na Horním konci v celkové délce 12 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 1.200,- Kč + DPH
č. 3582 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2798/2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno se týká nového kabelového vedení uloženého nad pozemkovou parcelou č. 2046/1, č. 2046/3 a č. 2046/13 v katastrálním území Náchod v ulici U Cihelny v celkové délce 22 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3617 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2785/2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. Věcné břemeno se týká nového kabelového vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely č. 328/3 v katastrálním území Náchod v ulici Za Koupalištěm v celkové délce 11 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3655 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2799/2016 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. Věcné břemeno se týká nového kabelového vedení uloženého pod povrchem pozemkové parcely č. 1135/3 v katastrálním území Náchod v ul. Krásnohorské v celkové délce 1,71 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3701 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2801/2016 se společností VaK Náchod, a.s., IČO 48172928. Věcné břemeno se týká zřízení nového vodovodního potrubí uloženého pod povrchem pozemkové parcely města č. 293/11 v katastrálním území Náchod v ulici U Práchovny v celkové délce 101 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 20.200,- Kč + DPH č. 3702 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. SMF/2802/2016 se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567. Plynárenské zařízení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1125/1 a č. 1152/2 v katastrálním území Náchod v Pražské ulici v délce cca 10,5 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3704 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2803/2016 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063. Optický kabel bude uložen v pozemkové parcele č. 593/5 v katastrálním území Náchod a v pozemkové parcele č. 261/2 v katastrálním území Babí u Náchoda. Optickým kabelem budou zasaženy pozemky města v délce cca 16 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3711 - se záměrem pronajmout podnikateli Martinu Táborskému, IČO 64796779, ledovou plochu + zázemí Zimního stadionu v Náchodě v době od 17.7.2016 do 30.7.2016 po dobu 100 hodin za cenu 200.000,- Kč

Usnesení č. 47/1316/16 - rada města r u š í
č. 3674 - usnesení č. 43/1239/16, ze dne 26.1.2016, týkající se akce 3674 a s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2765/2016 se společností VISUS, spol. s r.o., IČO 48154229, na pronájem nebytových prostorů o výměře 56,3 m2 v budově polikliniky Náchod čp. 738. Pronajaté prostory budou využity jako kancelář a sklad. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 1.3.2016 do 31.12.2020. Nájemné se stanovuje dohodou ve výši 42.444,- Kč/rok + úhrada energií. Nájemné bude každoročně navýšeno o inflaci stanovenou ČSÚ

Usnesení č. 47/1317/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 2126 - převod podílu, č. 3427 - var.1, č. 3625 - schválit návrh, č. 3664 - zamítnout prodej pozemku, č. 3699 - směnu pozemků, č. 3706 - zamítnout nabytí,

Usnesení č. 47/1318/16 - rada města n e s o u h l a s í č. 3552 - s požadavkem na vyrovnání dle návrhu IMMOTEL A.S. Praha a navrhuje nechat zpracovat nový znalecký posudek na zjištění ceny obvyklé

Usnesení č. 47/1319/16 - rada města o d r o č u j e č. 3306, č. 3064-I. a 3064-II.

Usnesení č. 47/1320/16 - rada města n e s c h v a l u j e č. 16030 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 5 v č.p. 98 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě s Matějem Janem

Usnesení č. 47/1321/16 - rada města s c h v a l u j e č. 16031 - výpověď Dohody o postupném splácení dluhu na jistotě s p. Josefem Peštou v souvislosti s užíváním bytu č. 1 v č.p. 276 v ulici Bartoňova v Náchodě
č. 16032 - výpověď Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 1 v č.p. 276 v ulici Bartoňova v Náchodě k 29.02.2016 dle § 2291 NOZ

Usnesení č. 47/1322/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 16033 - schválit výjimku na byt č. 2 v č.p. 1550 ul. Pražská rada města
- schvaluje, na základě výjimky z podmínek pro žadatele o byt, uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2 v č.p. 1550, ul. Pražská v Náchodě s Evou Remišovou od 01.04.2016 do 30.06.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 60,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 30.000,00
- schvaluje ukončení Nájemní smlouvy k bytu č. 7 v č.p. 929 v ulici Němcové v Náchodě s pí. Evou Remišovou dohodou k 31.03.2016

Schválení limitu na mzdy a odpisy pro rok 2016

Usnesení č. 47/1323/16 - rada města s c h v a l u j e limity na mzdy a odpisy PO pro rok 2016 v navrhované výši

Plán účetního odpisu majetku Města Náchoda - rok 2016

Usnesení č. 47/1324/16 - rada města s c h v a l u j e v souladu s Organizačním opatřením č. 4/2011 Města Náchoda
- Zásady vedení hmotného a nehmotného majetku a zásob
- Plán účetního odpisu majetku Města Náchoda na rok 2016

Inventarizace majetku - snížení účetního stavu evidence pozemků

Usnesení č. 47/1325/16 - rada města s c h v a l u j e na návrh ústřední inventarizační komise ze dne 8.2.2016 snížení účetního stavu účtu 031- pozemky o částku Kč 2.392,38 ke dni 31.12.2015 dle návrhu

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/34/2016

Usnesení č. 47/1326/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/34/2016

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města (z daru)

Usnesení č. 47/1327/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/30/2016 a č. SMF/32/2016

Smlouvy o výpůjčce

Usnesení č. 47/1328/16 - rada města u k l á d á ředitelkám Domu dětí a mládeže Déčko a Městské knihovny naplňovat jednotlivé body uzavřených smluv o výpůjčkách majetku města

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/9/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

- podpora de minimis
Usnesení č. 47/1329/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/9/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Plnění rozpočtu za leden 2016

Usnesení č. 47/1330/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Program regenerace městské památkové zóny (MPZ) Náchod, dotace MKČR

Usnesení č. 47/1331/16 - rada města s o u h l a s í s rozdělením dotace z Programu regenerace MPR a MPZ na dokončení restaurování vitrážových oken radnice, Masarykovo náměstí 40 a na generální opravu oken a balkónových dveří obchodního a činžovního domu, Krámská 30, Náchod

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Usnesení č. 47/1332/16 - rada města s c h v a l u j e
- smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/36/2016 až SMF/39/2016
- smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/33/2016 a SMF/35/2016

Smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

Usnesení č. 47/1333/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/40/2016 až SMF/49/2016 a SMF/60/2016

Spolupráce na přípravě česko-polského projektu Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdrój

Usnesení č. 47/1334/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace a s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci na projekt Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdrój ve spolupráci s partnerským městem Kudowa-Zdrój. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Usnesení č. 47/1335/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdrój spolu s partnerským městem Kudowa-Zdrój. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Spolupráce na přípravě česko-polského projektu Vítejte v Evropském městě Náchod - Kudowa-Zdrój

Usnesení č. 47/1336/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace a s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci na projekt Vítejte v Evropském městě Náchod - Kudowa-Zdrój ve spolupráci s partnerským městem Kudowa-Zdrój. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Usnesení č. 47/1337/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu Vítejte v Evropském městě Náchod - Kudowa-Zdrój spolu s partnerským městem Kudowa-Zdrój. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

(do 50 tis.Kč souhrnného čerpání)
Usnesení č. 47/1338/16 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/50/2016 až SMF/58/2016 a SMF/61/2016

Bonorum, a.s. - rozšíření sjezdu v ul. Pod Montací

Usnesení č. 47/1339/16 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí a u k l á d á předložit radě města záměr

Rozpočtová opatření od 25.01.2016

Usnesení č. 47/1340/19 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 15 až č. 19 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Povolení jednotlivých stánkařů - rok 2016 - p. Mrkonjič

Usnesení č. 47/1341/16 - rada města n e s o u h l a s í s povolením stánkového prodeje p. Mrkonjiči

Žádost o finanční příspěvek na akci 15. ročník propagační cyklojízdy Cyklo Glacensis 2016

Usnesení č. 47/1342/16 - rada města s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Náchoda v roce 2016 ve výši Kč 5 000,00

Odpověď na dopis

Usnesení č. 47/1343/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í dopis a nabídku Dr.Ing. Mariána Khalify a p o v ě ř u j e Ing. L. Šimka zpracováním odpovědi do 26.2.2016

Stavební úpravy čp. 698, ul. Husovo nám.

Usnesení č. 47/1344/16 - rada města u k l á d á odboru SMF postupovat dle OZV č. 2/2011

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 47/1345/16 - rada města s c h v a l u j e - na návrh škodní a likvidační komise ze dne 16.2.2016 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu

- na návrh škodní a likvidační komise ze dne 16.2.2016 bezúplatný převod kulturního předmětu - kovové plastiky na stěnu z MŠ Havlíčkova Regionálnímu muzeu v Náchodě

Usnesení č. 47/1346/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit na návrh škodní a likvidační komise ze dne 16.2.2016 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu

Žádost o partnerství Města Náchod na akcích Muž roku 2016 a Den dobrých skutků

Usnesení č. 47/1347/16 - rada města s c h v a l u j e partnerství Města Náchod na akcích Muž roku 2016 a Den dobrých skutků za uvedených podmínek

Nákup nové rolby na úpravu ledové plochy

Usnesení č. 47/1348/16 - rada města s c h v a l u j e nákup rolby na úpravu ledové plochy Zimního stadionu Náchod prostřednictvím leasingu vč. vyhlášení výběrového řízení na leasingovou společnost

Usnesení č. 47/1349/16 - rada města u k l á d á projednat možnost zpětného odkupu stávající rolby zodpovídá : R. Toušek

Partnerství v projektu Festival zážitků

Usnesení č. 47/1350/16 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Zápis z jednání letopisecké komise

Usnesení č. 47/1351/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání letopisecké a místopisné komise ze dne 9. 2. 2016

Schválení změny Programu pro podporu životního prostředí Města Náchoda /pravidel pro poskytování finančních prostředků/

Usnesení č. 47/1352/16 - rada města s c h v a l u j e k 22.2.2016 změnu Programu pro podporu životního prostředí Města Náchoda

Výzva k podání nabídky společných zadavatelů a smlouva o dílo - pro vypracování projektové dokumentace - veřejné zakázky : " III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod"

Usnesení č. 47/1353/16 - rada města s c h v a l u j e výzvu k podání nabídky společných zadavatelů pro vypracování projektové dokumentace - veřejné zakázky: " III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod", včetně všech dokumentů zaslaných Královéhradeckým krajem

Zápis z finančního výboru

Usnesení č. 47/1354/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání finančního výboru ze dne 17. 2. 2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/31/2016

Usnesení č. 47/1355/16 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/31/2016

Smlouvy o dotaci (podpora de minimis)

Usnesení č. 47/1356/16 - rada města s c h v a l u j e - Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
- podpora de minimis č. SMF/62/2016 a SMF/64/2016 až SMF/66/2016
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/63/2016

Záměr zřízení sezónního Městského informačního centra

Usnesení č. 47/1357/16 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Uzavření nájemní smlouvy v Domě s pečovatelskou službou HARMONIE

Usnesení č. 47/1358/16 - rada města s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy pro :
- paní Jaroslavu Nýčovou, trv. bytem Náchod, Masarykovo nám.40 - byt č. 306, Harmonie II.
- paní Věru Hoffmannovou, trvale bytem Náchod, Francouzská 474 - byt č. 310, Harmonie II.
- paní Annu Polákovou, trvale bytem Náchod, Duhová 269 - byt č. 204, Harmonie II.
Nájemní smlouva se uzavírá od 1.3.2016 na dobu neurčitou, jistota na byt není stanovena

Vzdání se pracovního místa ředitelky ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí 121

Usnesení č. 47/1359/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í vzdání se pracovního místa ředitelky ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí 121, Mgr. Dagmar Švorcové a p o v ě ř u j e
Odbor sociálních věcí a školství vyhlášením a zajištěním průběhu konkursního řízení na ředitele/ředitelku ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí 121

Česko-polský projekt AQUA MINERALIS GLACENSIS

Usnesení č. 47/1360/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace a s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci na projekt AQUA MINERALIS GLACENSIS ve spolupráci s partnerským městem Kudowa-Zdrój, Hronov a Duszniki-Zdrój. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Usnesení č. 47/1361/16 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě IRM/397/2015 na administraci projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS s firmou RDA Rychnov nad Kněžnou, kterým se prodlužuje termín podání žádosti do 10.5.2016 v souladu s podmínkami programu INTERREG V-A.

Usnesení č. 47/1362/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

uzavřít Dohodu o spolupráci na projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS spolu s partnerským městem Kudowa-Zdrój, Hronov a Duszniki-Zdrój. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Pietní místo v průčelí ZŠ T. G. Masaryka

Usnesení č. 47/1363/16 - rada města s c h v a l u j e doplnění pietního místa v průčelí ZŠ T. G. Masaryka o ozdobný závěs pro umístění květin a věnců při oslavách výročí narození T. G. Masaryka včetně rozpočtového opatření v částce 23.390 Kč do kapitoly 16

Otevřený dopis

Usnesení č. 47/1364/16 - rada města s c h v a l u j e text odpovědi

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právní pomoci dle zákona o advokacii

Usnesení č. 47/1365/16 - rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování právní pomoci dle zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, účinné od 1.2.2011, dle návrhu

Dopis p. Lukášek

Usnesení č. 47/1366/16 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí

Schválení smlouvy o převodu práv a povinností zakladatele v obecně prospěšné společnosti Náchodská Prima sezóna, o. p. s.

Usnesení č. 47/1367/16 - rada města s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy č. 1/KSCR/2016 o převodu práv a povinností zakladatele v obecně prospěšné společnosti Náchodská Prima sezóna, o. p. s. mezi zakládajícími členy :
Mgr. Petra Němcová, Svobody 2084, Náchod, Hana Kopecká, Pražská 696, Náchod, Mgr. Lucie Peterková, Běloveská 1674, Náchod, Ing. Ondřej Tuček, Lipí 48, Náchod, Tomáš Peterka, Zlíčko 3, Vysoká Srbská, Mgr. Ivana Votavová, Václavická 1718, Náchod, Ing. Vlastislav Balcar, Bílá 1970, Náchod, Martin Poláček, Na Strážnici 165, Nové Město nad Metují - Krčín, Mgr. Lydia Baštecká, Bílá 1973, Náchod, Jindřich Mika, Palachova 652, Náchod jako převodci a Městem Náchod jako nabyvatelem

Finanční pomoc

Usnesení č. 47/1368/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města zamítnout danou žádost

Spolupráce s NPÚ na projektu - Zámecký kopec - srdce města Náchoda

Usnesení č. 47/1369/16 - rada města b e r e n a v ě d o m í informace k projektu Zámecký kopec - srdce města Náchoda a r u š í své usnesení č. 37/1083/15 ze dne 30.11.2015

Usnesení č. 47/1370/16 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

uzavřít smlouvu o spolupráci s NPÚ na akci Zámecký kopec - srdce města Náchoda

"Malé lázně Běloves" - hydrogeologický posudek

Usnesení č. 47/1371/16 - rada města s c h v a l u j e vystavení objednávky na provedení hydrogeologického posudku společností AquaEnviro s.r.o. Ječná 1321/29a 621 00 Brno, IČO 269 07 909 za cenu 13.915,00 Kč včetně DPH

Ing. Tomáš Š u b e r t
místostarosta
Jan B i r k e
starosta