Dnes
Teplota: 24.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 29. / 33. / schůze Rady města Náchoda konané dne 19. října 2015Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 33/972/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 2126 - prodej podílu, č. 3171 - uzavření dodatku

Usnesení č. 33/973/15 - rada města s o u h l a s í č. 2629 - se zřízením sídla Společnosti vozíčkářů Náchod, IČO 15048683, v budově čp. 1303 v Palachově ulici v Náchodě, v prostorách přenechaných do bezplatného užívání Sdružení zdravotně postižených Náchod, IČO 26608464
č. 3642 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2721/2015 s HC Náchod, IČO 62731050, nájemní smlouvy č. SMF/2737/2015 s TJ Kraso Náchod, IČO 48652679 a nájemní smlouvy č. SMF/2738/2015 se Školou bruslení, IČO 01284746. Smlouvy se týkají pronájmu ploch vhodných pro umístění reklamních tabulí (ochozy, plochy zdí a mantinelů) v hale Zimního stadionu v Náchodě v budově bez čp/če na stavební parcele č. 2871 v katastrálním území Náchod v ul. Na Strži. Nájemní smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou s účinností od 1.11.2015. HC Náchod bude hradit nájemné ve výši 5.000,- Kč/rok, TJ Kraso bude hradit nájemné ve výši 3.000,- Kč/rok a Škola bruslení bude hradit nájemné ve výši 3.000,- Kč/rok
č. 3662 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 540/5 v katastrálním území Lipí u Náchoda. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkové parcele č. 540/5 má být cca 18 m

Usnesení č. 33/974/15 - rada města r u š í č. 2885 - usnesení č. 30/911/15 ze dne 22.9.2015 v části týkající se akce 2885 a s o u h l a s í se zachováním platnosti nájemní smlouvy č. SM/1245/2008 uzavřené s panem Josefem Kovářem a panem Petrem Bartošem

Usnesení č. 33/975/15 - rada města o d r o č u je č. 3064-I. a 3064-II.; rozhodnutí o vstoupení do práv k b. j. 265/7

Usnesení č. 33/976/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í č. 3122 - výpověď nájemní smlouvy č. SMF/1789/2010 uzavřené se společností INSTAL spol. s r.o., IČ 42936641. Nájemní smlouva bude ukončena uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, tj. k 31.12.2015

Usnesení č. 33/977/15 - rada města s c h v a l u j e vyhlášení výběrového řízení formou obálkové metody na prodej bytové jednotky č. 1959/22, 3+1, o výměře 72,35 m2 s podílem o velikosti 7235/392232 na společných částech domu čp. 1958, čp. 1959, čp. 1960 a s podílem o velikosti 7235/392232 ke stavební parcele č. 461 katastrální území Staré Město nad Metují za cenu 790.000,- Kč

Usnesení č. 33/978/15 - rada města s o u h l a s í
č. 15152 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 9 s Vladimírou Botošovou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.11.2015 do 31.01.2016
č. 15153 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.10 s panem Milanem Babkou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.11.2015 do 31.01.2016

Usnesení č. 33/979/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 15154 - Dodatek ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 1 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s panem Karlem Schnurpfeilem, kterým se prodlužuje období ubytování od 01.11.2015 do 31.01.2016
č. 15159 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 15 v č.p. 294, ul. Borská v Náchodě s Vilémem Eremiašem od 01.11.2015 do 31.01.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 25.000,00
č. 15162 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 2 v č.p. 505 ul. Francouzská v Náchodě
- na základě výjimky z podmínek pro žadatele o byt v rámci výběrového řízení, uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2 v č.p. 505, ul. Francouzská v Náchodě s Janem Nývltem od 01.11.2015 do 31.01.2016, nájemné je stanoveno ve výši Kč 68,12/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 20.000,00
- ukončení Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 9 v č.p. 577 v ulici Komenského v Náchodě s p. Janem Nývltem dohodou k 31.10.2015
č. 15164 - záměr pronájmu nebytového prostoru v ulici Českoskalická č.p. 105 v Náchodě firmě pí. Jany Nývltové, IČO 62716352 a zveřejnění Oznámení o majetkoprávních úkonech obce na veřejné desce města o záměru pronájmu nebytového prostoru v ulici Českoskalická č.p. 105 v Náchodě

Usnesení č. 33/980/15 - rada města n e s o u h l a s í
č. 15155 - s uzavřením Smlouvy o ubytování s Rudolfem Šarišským na ubytovně na adrese Běloveská č.p. 2013 v Náchodě
č. 15160 - s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2 v č.p. 349 v ulici Francouzská v Náchodě s Katarínou Balážovou

Usnesení č. 33/981/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 15156 - informaci o ukončení Smlouvy o ubytování na místnost č.4 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě k 31.10.2015
č. 15157 - informaci o vyklízení bytu č. 10 v ulici Duhová č.p. 267 v Náchodě

Usnesení č. 33/982/15 - rada města r e v o k u j e
č. 15158 - usnesení 27/825/15 - bod jednání 15129 - ze dne 24.08.2015 ve věci uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s p. Annou Dědkovou a s c h v a l u j e uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s pí. Annou Dědkovou

Usnesení č. 33/983/15 - rada města r e v o k u j e č. 15161 - usnesení 30/915/15 - bod jednání 15145 - v době platnosti trvání nájemního vztahu a s c h v a l u j e
- dobu trvání nájemního vztahu od 01.11.2015 - 31.01.2016 - že ostatní podmínky Smlouvy o nájmu bytu zůstávají v platnosti
č. 15163 - usnesení 23/764/15 ve věci výpovědi z bytu č. 5 v ulici Běloveská čp. 391 v Náchodě a prodlužuje nájemní vztah od 1.11.2015 do 31.1.2016 v rámci 2. šance

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/134/2015

Usnesení č. 33/984/15 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/134/2015

Plnění rozpočtu za září 2015

Usnesení č. 33/985/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Uplatňování legislativních norem v oblasti výběru dopravce pro zabezpečení dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících Usnesení č. 33/986/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í
zprávu o uplatňování legislativních norem v oblasti výběru dopravce pro zabezpečení dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících a zároveň bere na vědomí vyvěšení formuláře "Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby" v Úředním věstníku Evropské unie

Nákup nové hasičské cisterny CAS 30 pro JSDH Náchod - smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení č. 33/987/15 - rada města r e v o k u j e usnesení č. 19/693/15 a s c h v a l u j e přijetí dotace a uzavření Smlouvy č. 15RRD01-0017 o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, 15RRD01 Podpora hasičské techniky pro obce s JPO na realizaci projektu "Nákup nové hasičské cisterny CAS 30 pro JSDH Náchod", evidovaného pod číslem 15RRD01-0017

,, Parkoviště v Sokolské ulici v Náchodě" - Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie

Usnesení č. 33/988/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s firmou ČEZ Distribuce, a.s.. na akci: ,, Parkoviště v Sokolské ulici v Náchodě"

Zápis z komise výstavby a územního plánování

Usnesení č. 33/989/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání komise výstavby a územního plánování konané dne 7. 10. 2015

Průkazy energetické náročnosti budov města Náchoda

Usnesení č. 33/990/15 - rada města p o v ě ř u j e odbor SMF provést poptávkové řízení na zpracovatele průkazů energetické náročnosti budov na budovy v majetku města v souladu s platnou legislativou

Žádost o schválení přijetí finančního daru SVČ Déčko, Náchod

Usnesení č. 33/991/15 - rada města s c h v a l u j e přijetí finančního daru pro PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 ve výši 8 200,- Kč

Předání majetku do užívání PO MŠ, Náchod, Vítkova

Usnesení č. 33/992/15 - rada města s c h v a l u j e předání movitého majetku v hodnotě 3 109,- Kč k hospodaření příspěvkové organizaci Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304, opravený inventurní soupis předávaného majetku k 16.2.2015 a doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině PO ze dne 23.6.2015

Zápis z jednání sociální komise - dotace na sociální služby

Usnesení č. 33/993/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání sociální komise - dotace na sociální služby

Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací

Usnesení č. 33/994/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit tento návrh na usnesení :
Zastupitelstvo města schvaluje návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2015 do rozpočtu zřizovatele

Rozpočtová opatření od 7.9.2015

Usnesení č. 33/995/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 172 až č. 178 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 2015

Usnesení č. 33/996/15 - rada města s c h v a l u j e rozbor hospodaření za III. čtvrtletí 2015 dle návrhu

Nákup 3D zařízení pro promítačku NEC, kino Vesmír Náchod - výběr dodavatele

Usnesení č. 33/997/15 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky na dodávku a montáž 3D zařízení pro promítačku NEC 2000 CV Kina Vesmír u společnosti D - cinema s.r.o., Jankovcova 1037 / 49, 170 00 Praha 7, za nabídkovou cenu 520.300,- Kč, včetně DPH
Oprava polní cesta k.ú. Babí - návaznost na opravu polní cesty z Dolní Radechové, financované Státním pozemkovým úřadem Usnesení č. 33/998/15 - rada města s o u h l a s í
s vystavením objednávky pro společnost EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové na opravu polní cesty v k.ú. Babí u Náchoda na částku 380.430,- Kč vč. DPH 21%.

Dodatek č. 2 - Oprava komunikace v ul. Rybářská v Náchodě

Usnesení č. 33/999/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo IRM/382/2015 na zhotovitele stavby oprava komunikace v ulice Rybářská v Náchodě, z důvodu změny ceny díla

Oranžové hřiště - Náchod - Plhov, Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku

Usnesení č. 33/1000/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. IRM/390/2015 na projekt Oranžové hřiště Náchod a pověřuje starostu města Náchoda Jana Birke jejím podepsáním

Plán zimní údržby na období 2015/2016

Usnesení č. 33/1001/15 - rada města s c h v a l u j e plán zimní údržby místních komunikací v Náchodě na zimní období 2015-2016

Oprava místní komunikace ul. Ke Smrčině

Usnesení č. 33/1002/15 - rada města s o u h l a s í s opravou horní části komunikace Ke Smrčině za finanční spoluúčasti VAKu (200 000,- Kč bez DPH) v roce 2016

Usnesení č. 33/1003/15 - rada města u k l á d á odboru SMF připravit příslušné rozpočtové opatření na komunikaci Ke Smrčině v rámci rozpočtu roku 2015, tato částka bude převedena do východiska roku 2016 a zahrnuta do připravovaného rozpočtu 2016

Usnesení č. 33/1004/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í,

že druhá část komunikace Ke Smrčině (spodní polovina) bude zahrnuta do plánu investic na rok 2016

Veřejné osvětlení města Náchod-IX. etapa - zrušení výběrového řízení, následný postup

Usnesení č. 33/1005/15 - rada města r u š í opětovně vyhlášené výběrové řízení na dodávku a montáž veřejného osvětlení "Veřejné osvětlení města Náchod - IX. etapa"

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Usnesení č. 33/1006/15 - rada města s c h v a l u j e na návrh škodní a likvidační komise ze dne 12.10.2015 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně od 5.000 do 20.000 Kč/kus dle návrhu
Usnesení č. 33/1007/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit na návrh škodní a likvidační komise ze dne 12.10.2015 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu

Veřejná zakázka "Hydrogeologický průzkum v Náchodě"

Usnesení č. 33/1008/15 - rada města v y l u č u j e z výběrového řízení "Hydrogeologický průzkum v Náchodě" uchazeče POŽI, s.r.o., Chlístovská 19, Spy, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO 60930888 pro nesplnění zadávacích podmínek

Žádost o schválení nových míst poskytování školských služeb SVČ Déčko, Náchod

Usnesení č. 33/1009/15 - rada města s o u h l a s í se zápisem nových míst poskytování školských služeb SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243 na adresách : Kladská 335, Náchod, 547 01; Palachova 1303, Náchod 547 01; Ohnišov 182, 517 84; U Haly 67, Dolní Radechová 549 11

Oznámení o termínu zápisu do 1. tříd náchodských základních škol pro školní rok 2016/2017

Usnesení č. 33/1010/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o termínu zápisu do 1. tříd náchodských základních škol pro školní rok 2016/2017

Žádost o navýšení finanční částky na vydání publikace "Velká encyklopedie osobností Náchoda"

Usnesení č. 33/1011/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í informace o průběhu příprav k vydání publikace "Velká encyklopedie osobností Náchoda" a schvaluje rozpočtové opatření do kapitoly "16" kultura, položka 3319-583-5194 ve výši 80 000 Kč

Zateplení tělocvičny ZŠ Plhov v Náchodě, schválení dodatku č. 2. SOD č.IRM/327/2014

Usnesení č. 33/1012/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením dodatku č.2 SOD IRM/327/2014 "Zateplení tělocvičny ZS Plhov v Náchodě" se společností Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod na konečnou cenu díla Kč 6.871.500,32 bez DPH

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 33/1013/15 - rada města s c h v a l u j e posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a s o u h l a s í, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny
V Náchodě 20. října 2015

Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta
Jan Birke
starosta