Dnes
Teplota: 19.9 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 23. / 27. / schůze rady města Náchoda konané dne 24. srpna 2015


Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 27/820/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit : č. 2764 - návrh, č. 3629 - záměr, 3643 - nabytí pozemku,
č. 3532 - nabytí služebnosti, č. 3651 - zrušit věcné břemeno,
č. 3282 - zamítnout prodej

Usnesení č. 27/821/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 3427 - uvedené informace s tím, že město objedná posudek u navrženého znalce
č. 3548 - odstoupení žadatele od žádosti s tím, že je tato akce tímto ukončena
č. 3614 - zprávu s tím, že se počká na rozhodnutí žadatele

Usnesení č. 27/822/15 - rada města s o u h l a s í
č. 3483 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2707/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035. El. vedením 35 kV jsou zasaženy pozemkové parcely města č. 50/1, č. 73/5, č. 74/1, č. 74/6, č. 106/11, č. 450, č. 445/7 a č. 483/1 v k.ú. Staré Město nad Metují v délce 59,32 m. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Břemeno se zřizuje za cenu 5.932,- Kč + DPH
č. 3546 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2545/2014 s Václavem a Miroslavou Maršíkovými. Věcné břemeno spočívá - ve služebnosti cesty přes pozemkovou parcelu č. 201/3 v k.ú. Náchod. Dále uložení kanalizačního potrubí a právo vstupu za účelem údržby a oprav na pozemkovou parcelu č. 1919/35 a stavební parcelu č. 62 v k.ú. Náchod. Břemeno uložení kanalizačního potrubí je zaměřeno geometrickým plánem č. 3231-29/2013. Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně. Město Náchod uhradí náklady vzniklé zápisem věcného břemene do KN
č. 3627 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2704/2015 s SBD Náchod, IČO 00044865. Smlouvou se SBD Náchod přenechává do bezplatného užívání část pozemkové parcely č. 487/1 v katastrálním území Náchod o výměře 16,46 m2. Pozemek se přenechává do výpůjčky za účelem umístění stavby nájezdové rampy a malého schodiště před domem čp. 1117 a čp. 1118 v ulici Příkopy na Plhově
č. 3636 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2703/2015 se společností Pavigo s.r.o., IČO 26236621. Nájemní smlouvou se společnosti Pavigo s.r.o., pronajímá část nebytového prostoru (chodby) v budově bez čp/če na stavební parcele č. 2871 v katastrálním území Náchod v ulici Na Strži o výměře 2 m2 pro umístění nápojového automatu a automatu na cukrovinky. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 2.000,- Kč/měsíc + DPH. Dále nájemce bude hradit náklady za spotřebovanou vodu a el. energii ve výši 330,- Kč/měsíc. Nájemce bude hradit nájemné po dobu provozu zimního stadionu, tj. za období od 1.8. do 31.3. následujícího roku. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.9.2015
č. 3637 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2700/2015 s HC Náchod, IČO 62931050 a MONA Náchod, IČO 26595451. Nájemní smlouvou se pronajímá HC Náchod a MONA Náchod klubovna v hale Zimního stadionu v Náchodě, v budově bez čp./če na stavební parcele č. 2871 v katastrálním území Náchod. Nájemné je s ohledem na prospěšnou činnost obou sdružení stanoveno dohodou ve výši 2.000,- Kč za sezonu, tj. za období od 1.9. do 31.3. následujícího roku. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
č. 3638 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2701/2015 s HC Náchod, IČO 62931050. Nájemní smlouvou se pronajímá HC Náchod kancelář v přístavbě Zimního stadionu v Náchodě, v budově čp. 1795 na stavební parcele č. 3207 v katastrálním území Náchod v ulici Na Strži. Nájemné je s ohledem na prospěšnou činnost HC Náchod stanoveno dohodou ve výši 1.000,- Kč za sezonu, tj. za období od 1.9. do 31.3. následujícího roku. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Kancelář bude HC Náchod užívat pro vyřizování běžné korespondence
č. 3639 - s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2702/2015 se sportovním klubem TJ Kraso Náchod, IČO 48652679. Nájemní smlouvou se pronajímá TJ Kraso Náchod kancelář v přístavbě Zimního stadionu v Náchodě, v budově čp. 1795 na stavební parcele č. 3207 v katastrálním území Náchod v ulici Na Strži. Nájemné je s ohledem na prospěšnou činnost TJ Kraso Náchod stanoveno dohodou ve výši 1.000,- Kč za sezonu, tj. za období od 1.9. do 31.3. následujícího roku. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Kancelář bude TJ Kraso Náchod užívat pro vyřizování běžné korespondence
č. 3642 - se zveřejněním záměru pronajmout sportovnímu klubu HC Náchod, IČO 62731050, reklamní plochy v hale Zimního stadionu v Náchodě v budově bez čp/če na stavební parcele č. 2871 v katastrálním území Náchod v ul. Na Strži
č. 3644, 2493 - s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. SM/558/2005 uzavřené s MUDr. MUDr. Helenou Lebduškovou, IČO 48653900, k 30.9.2015. a s uzavřením nájemní smlouvy č. SMF/2709/2013 s MUDr. Barborou Tesařovou Reichertovou, r.č.855508/3570, na pronájem nebytových prostorů o výměře 62,57 m2 v budově polikliniky Náchod čp. 738, pro zřízení ordinace praktického lékaře. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.10.2015. Nájemné se stanovuje dohodou ve výši 50.652,- Kč/rok + úhrada energií
č. 3645 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno nad povrchem pozemkové parcely č. 160/19 v katastrálním území Malé Poříčí v ulici Lomená. Předpokládaná délka vedení NN umístěného nad pozemkovou parcelou č. 160/19 má být cca 33 m
č. 3646 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem
pozemkové parcely č. 240/2 v katastrálním území Bražec v ulici Na Kopečku. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkové parcele č. 240/2 má být cca 6 m č. 3647 - se zveřejněním záměru přenechat část pozemkové parcely č. 586/3 o výměře 68,5 m2 v katastrálním území Běloves do užívání panu Bc. Michalu Klemmovi, bytem Zahradní 289, Náchod. Propachtovaný pozemek bude pachtýř využívat jako zahrádku

Usnesení č. 27/823/15 - rada města r u š í
č. 3628 - usnesení č. 23/758/15 ze dne 13.7.2015 v části týkající se akce č. 3628 a s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMF/2690/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1838/5, č. 1894/2, č. 1897/2, č. 1916/10, č.1916/11, č. 1916/12, č. 2039 a č. 2044 v katastrálním území Náchod v Nemastově ulici a v ulici Českoskalické. Dále pod povrchem pozemkové parcely č. 3 a č. 421/8 v katastrálním území Staré Město nad Metují v ulici Václavické. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkových parcelách města má být cca 740 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/m + DPH, minimálně za cenu 10.000,- Kč + DPH

Usnesení č. 27/824/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 3648 - zveřejnění záměru převodu části pozemkové parcely
č. 1921 katastrální území Náchod
č. 3649 - zveřejnění záměru převodu pozemkové parcely č. 490/13 a části pozemkové parcely č. 490/14 katastrální území Náchod
č. 3651 - zrušení věcného břemene povinnosti strpět na pozemkové parcele č. 2036/38 vedení vodovodu a kladení rour pro stavební parcelu č. 454/1 dle listiny z 16.1.1919 v katastrálním území Náchod
č. 3652 - zveřejnění záměru pronájmu a prodeje pozemkové parcely č. 897/25 v katastrálním území Náchod
Usnesení č. 27/825/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 15112 - Dodatek ke Smlouvě o ubytování na místnost č. 1 v č.p. 2013 v ulici Běloveská v Náchodě s panem Karlem Schnurpfeilem, kterým se prodlužuje období ubytování od 01.08.2015 do 31.10.2015
č. 15120 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 11 v č.p. 577, ul. Komenského v Náchodě s Lenkou Anabel Vágnerovou od 01.09.2015 do 30.11.2015, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 20.000,00
č. 15121 - ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 16 v č.p. 294 ul. Borská v Náchodě s pí. Lenkou Jungovou dohodou k 31.08.2015 a uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 16 v č.p. 294, ul. Borská v Náchodě s Lukášem Jungem od 01.09.2015 do 30.11.2015, nájemné je stanoveno ve výši nájemného tohoto bytu předepsaného k 31.08.2015, jistota je stanovena ve výši Kč 25.000,00
č. 15122 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 2 v č.p. 1550, ul. Pražská v Náchodě s Alexandrem Duškem od 01.09.2015 do 30.11.2015, nájemné je stanoveno ve výši nájemného tohoto bytu předepsaného k 31.08.2015, jistota je stanovena ve výši Kč 20.000,00
č. 15123 - uzavření Dodatku ke Smlouvě o nájmu bytu č. 4 v č.p. 276 v ulici Bartoňova v Náchodě z 01.07.2003 s uvedením osoby nájemce p. Karla Žďárského, ostatní ustanovení Smlouvy o nájmu bytu z 01.07.2003 zůstávají nezměněna
č. 15126 - výsledek výběrového řízení na pronájem bytu č. 18 v č.p. 275 ul. Bartoňova v Náchodě a schvaluje nabídku bytu k pronájmu za stejných podmínek jako bylo ve výběrovém řízení
č. 15129 - uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s pí. Annou Dědkovou - 1.700.00 Kč měsíčně
č. 15130 - výpověď Dohody o postupném splácení dluhu s pí. Simonou Biháryovou v souvislosti s užíváním bytu č. 6 v č.p. 68 v ulici Na Vyšehradě v Náchodě
č. 15131 - výpověď Nájemní smlouvy k bytu č. 12 v č.p. 1971 v ulici Bílá v Náchodě k 31.08.2015 dle § 2291 NOZ
č. 15133 - ukončení Nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 534 v ulici Ruská v Náchodě dohodou k 31.08.2015 pouze v případě, že budou k tomuto datu vyrovnány všechny závazky vyplývající z Nájemní smlouvy k tomuto bytu
Usnesení č. 27/826/15 - rada města s o u h l a s í
č. 15113 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.2 s panem Lukášem Balogem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.09.2015 do 30.11.2015
č. 15114 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.9 s Vladimírou Botošovou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.08.2015 do 31.10.2015
č. 15115 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.10 s panem Milanem Babkou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.08.2015 do 31.10.2015
č. 15116 - s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o ubytování na místnost č.12 s panem Michalem Matou, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.09.2015 do 30.11.2015
č. 15127 - s vyhlášením výběrového řízení na volný nájemní byt č. 15 v č.p. 294 v ulici Borská v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku
- s převodem práv a povinností k bytu č. 269/22 ul.Duhová v Náchodě
Usnesení č. 27/827/15 - rada města n e s o u h l a s
í č. 15117 - s uzavřením Smlouvy o ubytování s Antonem Lackem na ubytovně na adrese Běloveská č.p. 2013 v Náchodě
č. 15118 - s uzavřením Smlouvy o ubytování s Ludmilou Savca na ubytovně na adrese Běloveská č.p. 2013 v Náchodě
č. 15119 - s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu se Sandrou Mílovou na byt č. 1 ul. Běloveská č.p. 391 v Náchodě

Usnesení č. 27/828/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í
č. 15124 - informaci o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 15 v ul. Borská v č.p. 294 v Náchodě k 31.07.2015
č. 15125 - informaci o uvolnění bytu č. 208 v ul. Rybářská č.p. 1819 v Náchodě k 31.07.2015
č. 15128 - informaci o vyklízení bytu č. 10 v ulici Duhová č.p. 267 v Náchodě
č. 15132 - informaci o ukončení Smlouvy o výpůjčce s Městskou dechovou hudbou Náchod a o uvolnění nebytového prostoru v č.p. 1 v ulici Českoskalická v Náchodě
Usnesení č. 27/829/15 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí o bytu č. 11-3-8 v Náchodě, v Duhové ulici č.p.265

Trojdohody

Usnesení č. 27/830/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dohody o ukončení finanční podpory sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let a juniorů č. SMF/11/2014 až SMF/13/2014 a SMF/15/2014

Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru

Usnesení č. 27/831/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o revolvingovém úvěru registrační číslo 99010409754

Schválení smlouvy o dodávce vody

Usnesení č. 27/832/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření Smlouvy č. 16/KSCR/2015/ZS o dodávce vody a o hrazení nákladů na výrobu vody a stočné pro objekt zimní stadion Náchod s příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Náchoda, Pražská 178, 547 01 Náchod, IČO: 62731891, zastoupenou ředitelkou Ing. Jaroslavou Justovou s účinností od 19. 7. 2015 (neboť od tohoto data město od Sportovního zařízení města Náchoda již vodu odebírá)

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 27/833/15 - rada města s c h v a l u j e posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby Město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Uznání dluhu, dohoda o splátkách a prohlášení ručitele

Usnesení č. 27/834/15 - rada města s c h v a l u j e
Uznání dluhu s dohodou o splátkách s prohlášením ručitele, kterým dlužník společnost KOBIT - THZ s.r.o. se sídlem Tovární 123, 538 21 Slatiňany, IČO 15053920 uznává svůj dluh vůči Městu Náchod v celkové výši 2.721.290,- Kč včetně DPH, který se zavazuje uhradit ve dvou splátkách tak, že první splátku ve výši 1.360.645,- Kč uhradí do 15.12.2015, druhou splátku ve výši 1.360.645,- Kč uhradí do 15.3.2016. Zároveň Město Náchod jako věřitel přijímá JUDr. Jaromíra Pokorného, bytem 537 01 Chrudim, Chrudim III, Spojovací 557 jako ručitele za uvedený dluh společnosti KOBIT - THZ s.r.o.

Nákup hasičského vozidla CAS 20 pro JSDH Náchod - uzavření smlouvy o poskytnutí dotace po změně názvu projektu

Usnesení č. 27/835/15 - rada města s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy č. 15RRD01-0017 o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, 15RRD01 Podpora hasičské techniky pro obce s JPO na realizaci projektu "Nákup hasičského vozidla CAS 20 pro JSDH Náchod", evidovaného pod číslem 15RRD01-0017, po schválení změny názvu projektu poskytovatelem dotace

Nakládání s BRO - kompostování - smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení č. 27/836/15 - rada města s o u h l a s í - s přijetím dotace na realizaci projektu "Nakládání s BRO - kompostování", evidovaného pod číslem 15ZPD03-0004, z rozpočtu Královéhradeckého kraje a schvaluje uzavření Smlouvy č. 15ZPD03-0004 o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, Nakládání s odpady a ochrana ovzduší s číslem programu 15ZPD03 - se změnou počtu nakoupených kompostérů

Výběr zhotovitele na stavební práce "Oprava MK ul. Dlouhá"

Usnesení č. 27/837/15 - rada města s c h v a l u j e, aby veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci stavby "Oprava místní komunikace ulice Dlouhá, Náchod" byla zadána společnosti ALPRIM CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí, IČO 28811470, za nabídkovou cenu 1.407.947,02 Kč, včetně DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s touto společností

Aktualizace Programu regenerace MPZ

Usnesení č. 27/838/15 - rada města s c h v a l u j e aktualizovaný Program regenerace městské památkové zóny Náchod a doporučuje ZM jeho schválení.

Oprava povrchu ul. Na Letné, k.ú. Náchod

Usnesení č. 27/839/15 - rada města s o u h l a s í s realizací nového asfaltového povrchu ul. Na Letné, společností BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, za nabídkovou cenu 579.187,- Kč vč. DPH a schvaluje vystavení objednávky

Darovací smlouva č. SMLD/0447/2015/KP

Usnesení č. 27/840/15 - rada města s c h v a l u j e darovací smlouvu SMLD/0447/2015/KP

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 27/841/15 - rada města s c h v a l u j e čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 95 140,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Náchod, Vítkova 304, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na zakoupení stolků a židliček ve třídách MŠ Vítkova a instalaci dorozumívacího zařízení v budově MŠ Vítkova

Žádost o dotaci k pokrytí provozních nákladů pro spolek AMAG z.s. na rok 2016

Usnesení č. 27/842/15 - rada města s c h v a l u j e dotaci z rozpočtu města Náchoda na rok 2016 ve výši 16 800 Kč pro spolek AMAG z.s, Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČO 03831400, zastoupeného Milanem Jíchou - předsedou, k pokrytí provozních nákladů spolku na rok 2016. RM pověřuje odbor kultury, sportu a CR zahrnutím této položky do návrhu rozpočtu města Náchod na rok 2016

Komentované prohlídky městem - půjčování MP3 přehrávačů

Usnesení č. 27/843/15 - rada města s c h v a l u j e doplnění ceníku za komentované prohlídky městem o výpůjční cenu MP3 přehrávačů s nahraným komentářem k prohlídce města v českém, polském nebo anglickém jazyce za 100 Kč vč. DPH za přehrávač + 200 Kč vratná záloha

Žádost o dotaci Kotěrovu centru architektury o.p.s.

Usnesení č. 27/844/15 - rada města z a m í t á dotaci z rozpočtu města Náchoda na rok 2015 ve výši 10 000 Kč pro Kotěrovo centrum architektury o.p.s., K Vápence 425, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, IČO 02554062, zastoupeného Dr. Oldřichem Janotou - ředitelem, na financování aktivit spojených s oslavou 400. výročí narození architekta Carla Luraga

Vrtní průzkum podzemních štol

Usnesení č. 27/845/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í nemožnost provedení vrtného průzkumu na předem vytipovaném místě v interiéru kostela sv. Vavřince

Usnesení č. 27/846/15 - rada města p o v ě ř u j e odbor kultury, sportu a CR pokračovat v jednání s GEO-CZ s.r.o. popř. jinou vhodnou firmou za účelem provedení strojního vrtu a určení konkrétního místa vrtu, návrh předložit radě města

"Oprava komunikace na návsi Náchod Lipí a komunikace navazující na náves směrem ke sportovnímu hřišti" - výběr zhotovitele

Usnesení č. 27/847/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o dílo na akci "Oprava komunikace na návsi Náchod Lipí a komunikace navazující na náves směrem ke sportovnímu hřišti" s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou, společností BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí ve výši 1.666.539,63 Kč včetně DPH 21% Žádost ZŠ, Náchod-Plhov, Příkopy 1186 o souhlas s přijetím grantu a uzavřením Smlouvy o dotaci
Usnesení č. 27/848/15 - rada města s o u h l a s í - s přijetím dotace z MŠMT pro ZŠ, Náchod-Plhov, Příkopy 1186 z OP VK na projekt "Čteme a cestujeme" reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1512
- s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK č. 15SMP03-0004 "Etická výchova ve školách" na projekt s názvem "Mentoringem k individuální podpoře výchovného stylu učitele" mezi smluvními stranami: Královéhradecký kraj - ZŠ Náchod-Plhov, Příkopy 1186 - Město Náchod

Žádost o schválení přijetí darů a informace o získání dotací do rozpočtu PO SVČ Déčko, Zámecká 243, Náchod

Usnesení č. 27/849/15 - rada města s c h v a l u j e přijetí darů od Kulturní a sportovní nadace Města Náchoda pro PO SVČ Déčko, Zámecká 243, Náchod v celkové výši 8 000,- Kč

Usnesení č. 27/850/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í informaci o získání dotací PO SVČ Déčko, Zámecká 243, Náchod

Žádost ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005 o souhlas se zapojením do výzvy 57

Usnesení č. 27/851/15 - rada města s o u h l a s í se zapojením ZŠ TGM Náchod, Bartoňova 1005 do výzvy MŠMT ČR č.57 zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

Žádost ZUŠ, Náchod, Tyršova 247, o souhlas uzavřením Smlouvy o dotaci

Usnesení č. 27/852/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK č. 15SMV02 "Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů" ve výši 22 000,- Kč, mezi smluvními stranami: Královéhradecký kraj - Základní umělecká škola, Náchod, Tyršova 247 - Město Náchod

Vypsání poptávky na provedení výběrového řízení na pronájem a provozování Hotelu U Beránka

Usnesení č. 27/853/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í záměr akciové společnosti BERÁNEK NÁCHOD, a. s. na vypsání poptávky na provedení výběrového řízení na pronájem a provozování Hotelu U Beránka s cílem zahájení provozu pod vedením nového nájemce od 1. 11. 2015

Žádost o zakoupení osobního automobilu pro oddělení zimní stadion

Usnesení č. 27/854/15 - rada města s c h v a l u j e zakoupení osobního automobilu pro oddělení zimní stadion za finanční částku 100 000 Kč včetně rozpočtového opatření do kapitoly "15" zimní stadion

Přemístění Městského informačního centra

Usnesení č. 27/855/15 - rada města s c h v a l u j e přemístění Městského informačního centra z recepce Hotelu U Beránka do přízemí staré radnice, do prostor vpravo od hlavního vchodu, kde dříve bývala prodejna Optik a to k 1. 10. 2015

Žádost o partnerství města Náchoda na "Benefiční akci pro Járu"

Usnesení č. 27/856/15 - rada města s c h v a l u j e partnerství města Náchoda na "Benefiční akci pro Járu" pořádanou paní Jaroslavou Křepelkovou, Brné 54, 549 32 Velké Poříčí, která se uskuteční dne 19. 9. 2015 od 13.00 do 22.00 hodin na Masarykově náměstí v Náchodě

Žádost o partnerství města Náchoda na akci "150. výročí bitvy u Náchoda 1866-2016"

Usnesení č. 27/857/15 - rada města z a m í t á dotaci z rozpočtu města Náchoda na rok 2016 ve výši 250 000 Kč pro Kavalerie Náchod, o.s., Příkopy 1206, 547 01 Náchod, IČO 27054802, zastoupenou Petrem Bohušem - předsedou

Neprovedení studie pro rekonstrukci plochy ZS a strojovny chlazení

Usnesení č. 27/858/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í zprávu o odložení vypracování studie na rekonstrukci plochy a vybavení strojovny na zimním stadionu v Náchodě se společností ENERGO Choceň s.r.o., Nádražní 631, 565 01 Choceň

Rozpočtová opatření od 8.6.2015

Usnesení č. 27/859/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 129 až č. 135 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Strategický plán

Usnesení č. 27/860/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit vytvořený Strategický plán v rámci projektu "Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě"

Aktualizace složení Řídícího výboru a Pracovní skupiny Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice

Usnesení č. 27/861/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í
- změny ve složení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice a souhlasí s jeho aktuálním složením
- změny ve složení Pracovní skupiny Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice a souhlasí s jejím aktuálním složením

Plnění rozpočtu za červenec 2015

Usnesení č. 27/862/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Žádost p. Formana

Usnesení č. 27/863/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í žádost a pověřuje místostarostu zasláním odpovědi

V Náchodě 25. srpna 2015Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta
Jan Birke
starosta