Dnes
Teplota: 18.8 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 15. / 19. / schůze Rady města Náchoda konané dne 8. června 2015


Výroční zpráva Technických služeb Náchod s.r.o.

Usnesení č. 19/628/15 - rada města v působnosti valné hromady s c h v a l u j e
- Zprávu o činnosti společnosti za rok 2014
- Roční účetní závěrku za rok 2014 bez výhrad
- Návrh společnosti na rozdělení zisku za rok 2014
- Odměnu jednateli společnosti za rok 2014 dle návrhu dozorčí rady
- Zprávu dozorčí rady
- Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (propojené osoby) dle § 66a odst. 9) podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v roce 2014
- Plán činnosti společnosti na rok 2015

Majetkoprávní úkony obce

Usnesení č. 19/629/15 - rada města s o u h l a s í
č. 2234 - aby společnost RWE Energo, s.r.o., IČO 25115171, uzavřela se společností Internet2 s.r.o. IČO 27467341 a společností EDERA Grup a.s., IČO 27461254, smlouvu týkající se umístění zařízení metropolitní datové optické sítě v prostorách pronajatých výměníkových stanic (kolektory, kanály, konstrukce a části prostorů výměníkových stanic), konstrukčně určených pro umístění zařízení pro rozvod a přeměnu tepelné energie
č. 2802 - s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce č. SM/1106/2008 uzavřené s Knauf Team Lipí, IČ 27023028. Dodatkem se ze smlouvy o výpůjčce vyjímá pozemková parcela č. 360/2 o výměře 1569 m2. Nadále bude Knauf Team Lipí užívat pro sportovní činnost část pozemkové parcely č. 360/1, část pozemkové parcely č. 350/4 a nebytový prostor v budově čp. 93 v katastrálním území Lipí u Náchoda
č. 3613 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. SMF/2655/2015 s Miroslavem a Alenou Páslerovými, Václavická 1224, Náchod. Věcné břemeno spočívá v uložení vodovodní přípojky v pozemkových parcelách č. 1887/1, č. 1902/5 a č. 1903/2 v katastrálním území Náchod a dále pozemkových parcelách č. 421/1 a č. 469/1 v katastrálním území Staré Město nad Metují. Vodovodní přípojka zasahuje do pozemků města v celkové délce 81,8 m s ochranným pásmem 2 m. Břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 8.180,- Kč + DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
č. 3617 - s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. SMF/2654/2015 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 328/3 v katastrálním území Náchod v ulici Za Koupalištěm. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkových parcelách města má být cca 10 m. Budoucí věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za cenu 10.000,- Kč + DPH
č. 3621 - se záměrem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. El. kabelové vedení bude umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 348/2 a č. 349/31 v katastrálním území Náchod v ulici Ikárie. Předpokládaná délka vedení NN umístěného v pozemkových parcelách města má být cca 145 m
č. 3622 - se záměrem uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567. Plynárenské zařízení je umístěno pod povrchem pozemkové parcely č. 1993/10 a č. 1993/11 v katastrálním území Náchod v délce 10,9 m
č. 3624 - se zveřejněním záměru přenechat Tělocvičné jednotě Sokol Staré Město nad Metují do bezplatného užívání pozemkovou parcelu č. 375/2 a stavební parcelu č. 536 v katastrálním území Staré Město nad Metují pro sportovní využití
č. 3626 - s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. SMF/2673/2015 se Střediskem voleného času Déčko, IČO 71236830. Smlouvou se Déčku předává do bezplatného užívání na dobu neurčitou zařízení na úsporu el. energie CWT 3063 v hodnotě 179.308,21 Kč. Smlouva se uzavírá s účinností od 15. 6. 2015
č. 3595 - s podmínkami SŽDC k nabytí části pozemkové parcely č. 2067/1 o výměře cca 280 m2 a části pozemkové parcely č. 2058/59 o výměře cca 40 m2 vše v katastrálním území Náchod a schvaluje pokračování v jednání o získání předmětných pozemků do vlastnictví města Náchoda
č. 3612 - s uzavřením pachtovní smlouvy č. SMF/2674/2015 s paní Radmilou Cisárovou. Smlouvou se přenechává paní Cisárové do užívání část pozemkové parcely č. 274, díl č. 14 o výměře 349 m2 v katastrálním území Babí u Náchoda. Propachtovaný pozemek bude paní Cisárová využívat pro zřízení zahrádky a umístění zahradní chatky. Pachtovné je stanoveno dohodou ve výši 4.301,- Kč/rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 7. 2015

Usnesení č. 19/630/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města č. 3623 - zamítnout nabytí, č. 3625 - schválit převod, č. 2557 - schválit prodej, č. 3427 - schválit návrh, č. 3171 - zrušit usnesení k parc. č. 491/14 a schválit nabytí dle návrhu

Usnesení č. 19/631/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 3614 - zveřejnění záměru prodeje části parcely č. 160/19 v katastrálním území Malé Poříčí
č. 3427 - zveřejnění záměru směny stavební parcely č. 3211 za část pozemkové parcely č. 2067/49 vše katastrální území Náchod s tím, že znalecké posudky na zjištění ceny v místě a čase obvyklé dočtených nemovitostí zajistí Církev Nový život a město Náchod uhradí, předem dohodnutou, odměnu znalce a u k l á d á
zajistit právní stanovisko k převodu stav. parcely č. 3211 pouze jednomu z vlastníků objektu bez čp./če. na této stav. parcele

Usnesení č. 19/632/15 - rada města u k l á d á
č. 3629 - odboru SMF provést anketu mezi stávajícími nájemníky o způsobu privatizace čp. 275-277
- na základě výsledků ankety znovu předložit do RM k rozhodnutí o způsobu prodeje
- na základě rozhodnutí o způsobu prodeje bude zveřejněn záměr prodeje, zpracováno prohlášení vlastníka, předloženy ke schválení do ZM upravené Zásady prodeje domů-bytů

Usnesení č. 19/633/15 - rada města o d r o č u j e č. 3611

Usnesení č. 19/634/15 - rada města s o u h l a s í
č. 15093 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č. 3 v č.p. 2013 v ul. Běloveská v Náchodě s panem Michalem Francem, kterým se prodlužuje tato smlouva od 01.07.2015 do 30.09.2015
č. 15094 - s uzavřením dodatku ke smlouvě o ubytování na místnost č. 500 v č.p. 252 v Náchodě, Českoskalická ul. s panem Janem Ludvikem Lipartem, kterým se tato smlouva prodlužuje na dobu 3 měsíců od 01.07.2015 do 30.09.2015
č. 15095 - s vyhlášením výběrového řízení na volný nájemní byt č. 2 v č.p. 505 v ulici Francouzská v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku
č. 15096 - s vyhlášením výběrového řízení na volný nájemní byt č. 2 v č.p. 349 v ulici Francouzská v Náchodě a se zveřejněním inzerátu v tisku

Usnesení č. 19/635/15 - rada města s c h v a l u j e
č. 15097 - uzavření Smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 11 v č.p. 577, ul. Komenského v Náchodě s Alenou Honců od 01.07.2015 do 30.09.2015, nájemné je stanoveno ve výši Kč 65,00/m2 podlahové plochy, jistota je stanovena ve výši Kč 20.000,00
č. 15099 - záměr pronájmu nebytového prostoru levé části dvojgaráže, která je součástí stavební parcely č. 11/2 v katastrálním území Staré Město nad Metují v Náchodě, firmě p. Michala Škorpila, IČO 46498451 a
- zveřejnění Oznámení o majetkoprávních úkonech obce na veřejné desce města o záměru pronájmu nebytového prostoru levé části dvojgaráže, která je součástí stavební parcely č. 11/2 v katastrálním území Staré Město nad Metují v Náchodě

Usnesení č. 19/636/15 - rada města r u š í č. 15100 - výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru v pravé části domu v Náchodě, Masarykovo náměstí čp. 1. Rada města následně rozhodne o využití tohoto prostoru

Usnesení č. 19/637/15 - rada města z a m í t á č. 15098 - žádost o umístění domácího zvířete v bytě č. 23 v domě č.p. 1810 v ulici Rybářská v Náchodě

Doplnění nápravných opatření

Usnesení č. 19/638/15 - rada města s o u h l a s í s doplněním nápravného opatření pod bodem a)

Přijaté dotace za období 2011-2014 a jejich vliv na finanční stabilitu městského rozpočtu

Usnesení č. 19/639/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

OZV č. 4/2015 o výši koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Usnesení č. 19/640/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vydat OZV č. 4/2015 dle návrhu

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/102/2015

Usnesení č. 19/641/15 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/102/2015

Zrušení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - č. SMF/64/2015

Usnesení č. 19/642/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města přijmout tento návrh na usnesení: Zastupitelstvo města revokuje svá usnesení II i) a II j) ze dne 30. 3. 2015 v plném rozsahu

Smlouvy o dotaci - sport - z hazardu

Usnesení č. 19/643/15 - rada města s c h v a l u j e Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/105/2015, SMF/110/2015, SMF/113/2015 a SMF/114/2015, SMF/118/2015, SMF/120/2015, SMF/123/2015 a SMF/124/2015, SMF/127/2015, SMF/129/2015 a SMF/130/2015

Usnesení č. 19/644/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/103/2015, SMF/104/2015, SMF/106/2015 až SMF/109/2015, SMF/111/2015 a SMF/112/2015, SMF/115/2015 až SMF/117/2015, SMF/119/2015, SMF/121/2015 a SMF/122/2015, SMF125/2015 a SMF/126/2015 a SMF/128/2015 dle návrhu

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/93/2015

Usnesení č. 19/645/15 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/93/2015

Žádost Internet2 s.r.o., Náchod

Usnesení č. 19/646/15 - rada města s c h v a l u j e zveřejnění záměru pronájmu bočních stěn čtyř nově revitalizovaných autobusových zastávek za účelem připravované reklamní kampaně společnosti Internet2 s.r.o.. Jedná se o autobusové zastávky - 1. Máje u Montace, Kladská u Korunky, Bartoňova u školy TGM a Bartoňova u nemocnice

Přísedící Okresního soudu v Náchodě

Usnesení č. 19/647/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města zvolit přísedící Okresního soudu v Náchodě p. Blaženu Schmidtovou

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/2/2015 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu Usnesení č. 19/648/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/2/2015 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

Zimní stadion Náchod - změna provozovatele a správce

Usnesení č. 19/649/15 - rada města s c h v a l u j e změnu provozovatele a správce zařízení zimního stadionu z příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchoda na město Náchod s účinností od 1. 7. 2015

Usnesení č. 19/650/15 - rada města d o p o r u č u je zastupitelstvu města ke schválení změnu ve zřizovací listině Sportovního zařízení města Náchoda - převod majetku a provozu zimního stadionu v Náchodě pod město Náchod, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu s účinností od 1. 7. 2015

Usnesení č. 19/651/15 - rada města s c h v a l u j e - vytvoření nového oddělení zimní stadion (dále ZS), pod odborem KSCR, MěÚ Náchod

- vznik nových pracovních míst oddělení ZS:
- vedoucího oddělení zimní stadion na odboru KSCR
- 4 pracovní místa - strojník - zimního stadionu

Usnesení č. 19/652/15 - rada města s t a n o v u j e podle ust. § 102 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ na 165, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce s účinností od 9. 6. 2015

Usnesení č. 19/653/15 - rada města u k l á d á
- vedoucímu odboru KSCR panu R. Touškovi a ředitelce Sportovního zařízení města Náchoda paní Ing. J. Justové, aby začali s převodem majetku zimního stadionu a dodavatelů energií pro zimní stadion pod město Náchod s účinností od 1. 7. 2015

- odboru správy majetku a financování zajistit rozpočtové opatření (kapitolu v rozpočtu) na plánovaný provoz zimního stadionu pod městem Náchodem od 1. 7. 2015

- vedoucímu odboru KSCR panu R. Touškovi a novému vedoucímu oddělení zimního stadionu, aby se seznámili s nynějším provozem a navrhli změny, popř. úspory vč. personálního obsazení zimního stadionu

- novému vedoucímu oddělení zimního stadionu, aby koncepčně začal připravovat nový provoz zimního stadionu pod městem Náchodem včetně celoročního využití

Převod Náchodské Prima sezóny, o. p. s. pod město Náchod

Usnesení č. 19/654/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit bezúplatné postoupení zakladatelských práv Náchodské Prima sezóny, o.p.s., IČO 70805695, na město Náchod včetně práv a povinností s tím spojených s účinností od 1. 1. 2016

Usnesení č. 19/655/15 - rada města s c h v a l u j e, aby právní úkony nezbytné k převodu účasti dosavadních zakladatelů Náchodské Prima sezóny, o.p.s. a práv a povinností s tím spojených na město Náchod zajistila notářská kancelář JUDr. Olgy Medunové v Náchodě

Usnesení č. 19/656/15 - rada města u k l á d á odboru kultury, sportu a CR dále jednat se zakladateli Náchodské Prima sezóny, o. p. s., IČO 70805695, za účelem převodu jejich účasti zakladatelů a práv a povinností s tím spojených na město Náchod

Usnesení č. 19/657/15 - rada města b e r e n a vědomí novou koncepci festivalu "Náchodská Prima sezóna"

Usnesení č. 19/658/15 - rada města s c h v a l u j e vytvoření 1 funkčního místa odboru kultury, sportu a CR Městského úřadu Náchod s účinností od 9.6.2015. Rada města stanovuje podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, celkový počet zaměstnanců města zařazených v MěÚ na 166, bez zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců uvolněných pro výkon veřejné funkce, s účinností od 9. 6. 2015

Návrh na odměny ředitelům PO za I. pololetí 2015

Usnesení č. 19/659/15 - rada města s o u h l a s í s vyplacením odměn za I. pololetí 2015 ředitelům PO dle návrhu

Propojení ulic Raisova - Parkány - Rozvaděč VO Parkány

Usnesení č. 19/660/15 - rada města s o u h l a s í s vystavením objednávky Technickým službám Náchod s.r.o., na rekonstrukci rozvaděče veřejného osvětlení Parkány, ve výši 175 480,25 Kč vč. DPH

Úprava kontejnerových stání - výběr zhotovitele a smlouva VAK

Usnesení č. 19/661/15 - rada města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo na akci "Úprava kontejnerových stání, Náchod" s uchazečem na Pořadí č. 1, společností ELEKTROIN spol. s r.o., Čechova 326, 547 01 Náchod, IČO: 60930888, nabídková cena 412 085,15 Kč vč. DPH

Usnesení č. 19/662/15 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o úpravě vlastnických vztahů mezi Městem Náchod a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., ohledně umístění kontejnerového stání na pozemkové parcele č. 461/1 v katastrálním území Náchod, které je umístěno v ochranném pásmu vodovodního řadu

Postup ve věci reklamace rolby OKAY ELEKTRA 3800

Usnesení č. 19/663/15 - rada města s c h v a l u j e podání soudní žaloby ve věci uplatnění nároku na slevu z kupní ceny rolby OKAY ELEKTRA 3800 ve výši 742 815 Kč bez DPH na firmu HOKEJ-SPORT CZ, s.r.o., Nepasice 109, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČO 25916165

Prohlídkové okruhy pro "Komentované prohlídky městem s průvodcem"

Usnesení č. 19/664/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í prohlídkové okruhy pro "Komentované prohlídky městem s průvodcem" zaváděných v rámci nové služby pro zkvalitnění služeb Městského informačního centra

Ceník Zimního stadionu Náchod pro sezónu 2015/2016

Usnesení č. 19/665/15 - rada města s c h v a l u j e ceník Zimního stadionu v Náchodě pro sezónu 2015/2016

Posouzení tepelného výkonu vytápění

Usnesení č. 19/666/15 - rada města s o u h l a s í s nákupem nové centrální řídící jednotky a odstavením akumulačních kamen v souladu s přiloženým výkresem

Vystavení zboží ul. Strnadova před čp. 56

Usnesení č. 19/667/15 - rada města s o u h l a s í s vystavením zboží nárazově

Uspořádání koncertu v Náchodě v rámci 53. ročníku Międzynarodoweho Festiwalu Moniuszkowskeho

Usnesení č. 19/668/15 - rada města z a m í t á uspořádání koncertu polských umělců dne 20. 8. 2015 v Městském divadle Dr. Josefa Čížka, rámci 53. ročníku Międzynarodoweho Festiwalu Moniuszkowskeho

"Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě "- Zoologický průzkum

Usnesení č. 19/669/15 - rada města s o u h l a s í s provedením zoologického průzkumu v rámci akce "Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě " a vystavením objednávky pro Mgr. Kateřinu Geržovou (autorizovaná osoba § 45i zákona č. 114/1992 Sb.) ve výši 110 000 Kč

Darovací smlouva č. SMF/2675/2015

Usnesení č. 19/670/15 - rada města s c h v a l u j e darovací smlouvu SMF/2675/2015 dle návrhu Audit - smlouva
Usnesení č. 19/671/15 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města počínaje rokem 2015 s firmou c.k. audit, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, Komenského 41, IČ 46504028

Plnění rozpočtu za květen 2015

Usnesení č. 19/672/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 19/673/15 - rada města s c h v a l u j e posudek pracovní skupiny komise ŽP a čistoty města a souhlasí, aby město Náchod podalo žádost o povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

Družstevní bytovka Za Koupalištěm čp. 1765 - parkovací plocha

Usnesení č. 19/674/15 - rada města s o u h l a s í s provedením asfaltového povrchu za ? ceny - 20.000 Kč se spoluúčastí obyvatelů domu

Hasiči Běloves - parkovací plocha

Usnesení č. 19/675/15 - rada města s o u h l a s í s vybudováním plochy pro parkování vozidel s asfaltovým povrchem + obruby za cca 52 000 Kč bez DPH

Výběr zhotovitele na stavební práce Oprava MK v Náchodě, ul. Na Drážkách

Usnesení č. 19/676/15 - rada města s c h v a l u j e následující pořadí předložených nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby Oprava MK v Náchodě, ul. Na Drážkách a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem
Pořadí č. 1: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, Nabídková cena: varianta B, 5 025 074,00 Kč bez DPH, 6 080 339,00 Kč vč. DPH
Pořadí č. 2: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25953818, Nabídková cena: varianta B, Kč 5 845 911,50 bez DPH, 7 073 553,00 Kč vč. DPH

Zajištění zadávacího řízení "Dodávka cisternové automobilové stříkačky"

Usnesení č. 19/677/15 - rada města s o u h l a s í s externí administrací veřejné zakázky "Dodávka cisternové automobilové stříkačky" společností Regional Development Agency, Rychnov nad Kněžnou, IČO 70157855, za nabídkovou cenu 47 795,00 Kč vč. DPH a schvaluje uzavření příkazní smlouvy

Výběr zhotovitele stavby a uzavření SOD" Oprava komunikace Hurdálkova v Náchodě"

Usnesení č. 19/678/15 - rada města r o z h o d u j e
o přidělení veřejné zakázky uchazeči Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o, Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto Usnesení č. 19/679/15 - rada města s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby: "Oprava komunikace Hurdálkova v Náchodě " za cenu 6 001 600,-Kč včetně 21% DPH

Výběrové řízení "Zateplení a výměna oken plaveckého bazénu v Náchodě"

Usnesení č. 19/680/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í předložené informace k výběrovému řízení na dodavatele stavby pro projekt "Zateplení a výměna oken plaveckého bazénu v Náchodě", který bude spolufinancován v rámci Operačního programu Životní prostředí

Usnesení č. 19/681/15 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek ve výše uvedeném výběrovém řízení a rozhoduje o přidělení uvedené veřejné zakázky uchazeči na Pořadí č. 1 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo IRM/364/2015 s uchazečem na Pořadí č. 1:
Pořadí č. 1 : WORLD INVEST v. o. s. Otvice 23, 431 11 Jirkov, IČO 14868938, nabídková cena Kč 10 336 573,27 vč. DPH
Pořadí č. 2 : STYLBAU, s. r. o. , Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové, IČO 25957481, nabídková cena Kč 10 880 768,50 vč. DPH

Výběrové řízení "Modernizace veřejného stadionu Hamra v Náchodě"

Usnesení č. 19/682/15 - rada města o d r o č u j e rozhodnutí o výsledku výběrového řízení "Modernizace veřejného stadionu Hamra v Náchodě"

Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt : "Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda" - zrušení ZŘ

Usnesení č. 19/683/15 - rada města s c h v a l u j e v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění zrušení veřejné zakázky Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt : "Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda"

Výběr zhotovitele stavby a uzavření SOD "Stavební úpravy komunikace v ul. Hřbitovní v Náchodě"

Usnesení č. 19/684/15 - rada města r o z h o d u j e o přidělení veřejné zakázky uchazeči Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818

Usnesení č. 19/685/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o dílo na realizaci stavby "Stavební úpravy komunikace v ul. Hřbitovní v Náchodě" se zhotovitelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818

Rozpočtová opatření od 27.04.2015

Usnesení č. 19/686/15 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 80 až č. 92 dle návrhu a d o p o r u č u j e zastupitelstvu města vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Jmenování členů správní a dozorčí rady Náchodské Prima sezóny, o.p.s.

Usnesení č. 19/687/15 - rada města j m e n u j e členy správní a dozorčí rady Náchodské Prima sezóny, o.p.s.
(IČO 70805695) po převedení zakladatelských práv dosavadních zakladatelů na město Náchod (od 1. 1. 2016) následovně :
Správní rada : Ing. Tomáš Šubert, místostarosta města, Bc. Tomáš Magnusek, zastupitel města, MUDr. Edita Nováková, radní města
Dozorčí rada : Ing. Ladislav Šimek,vedoucí odboru správy majetku a financování MěÚ Náchod, Sabina Matoulková, odborný pracovník pro kulturu, sport a CR, Roman Toušek, vedoucí odboru kultury, sportu a CR

Nové zřizovací listiny PO města Náchoda

Usnesení č. 19/688/15 - rada města s c h v a l u j e hostinskou činnost jako další okruh doplňkové činnosti PO SVČ Déčko, Náchod, Zámecká 243

Usnesení č. 19/689/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
- schválit úpravu zřizovací listiny Sportovního zařízení města Náchoda - schválit zřizovací listiny těchto příspěvkových organizací Města
Náchoda : MŠ, Náchod, Alšova 952; MŠ, Náchod, Březinova 669; MŠ, Náchod, Havlíčkova 1848; MŠ, Náchod, Komenského 301; MŠ, Náchod, Myslbekova 4; MŠ, Náchod, Vančurova 1345; MŠ, Náchod, Vítkova 304; ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí 121; ZŠ, Náchod, Pavlišovská 55; ZŠ, Náchod, 1. Máje 365; ZŠ, Náchod, Komenského 425; ZŠ T.G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005; ZŠ Náchod-Plhov, Příkopy 1186; ZUŠ, Náchod, Tyršova 247; SVČ Déčko,Náchod, Zámecká 243; Kino Vesmír; Sportovní zařízení města Náchoda; MěSSS Marie

Uzavření smluv v Domě s pečovatelskou službou Harmonie a Domově pro seniory Marie

Usnesení č. 19/690/15 - rada města b e r e n a v ě d o m í zápis z rozmísťovací komise ze dne 25.5.2015.

Usnesení č. 19/691/15 - rada města s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy s paní Margitu Novákovou, nar. 1.5.1941, bytem Náchod, Duhová 265 - byt. č. 32, Harmonie I. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností od 8.6.2015, kauce na byt není stanovena

Projednání přijetí dotace - Zateplení tělocvičny ZŠ Plhov

Usnesení č. 19/692/15 - rada města p r o j e d n a l a
Smlouvu č. 14195233 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně příloh. Rada města Náchoda schvaluje uzavření Smlouvy č. 14195233 a přijetí dotace z Fondu soudržnosti ve výši 2 345 686,35 Kč a dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 137 981,55 Kč na projekt Zateplení tělocvičny ZŠ Plhov v Náchodě (CZ.1.02/3.2.00/13.21883, EIS reg.c. IS SFZP 14195233) poskytnuté v rámci OPŽP, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2.

Nákup hasičského vozidla CAS 20 pro JSDH Náchod - smlouva o poskytnutí dotace

Usnesení č. 19/693/15 - rada města s o u h l a s í
s přijetím dotace na realizaci projektu "Nákup hasičského vozidla CAS 20 pro JSDH Náchod", evidovaného pod číslem 15RRD01-0017, z rozpočtu Královéhradeckého kraje a schvaluje uzavření Smlouvy č. 15RRD01-0017 o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, 15RRD01 Podpora hasičské techniky pro obce s JPO, zastoupeného Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

Darovací smlouva č. SMF/2677/2015 Usnesení č. 19/694/15 - rada města s c h v a l u j e darovací smlouvu SMF/2677/2015 dle návrhu

Žádost o čerpání fondu rezerv a rozvoje

Usnesení č. 19/695/15 - rada města s c h v a l u j e
- čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 59 918,- a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na malování a drobné opravy ve třídách a vnitřních interiérech školy
- čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 28 480,63 a převod této částky do rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Náchod, Drtinovo nám. 121, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na vybavení školy nábytkem

Regulace parkování a umístění přenosného dopravního značení na Karlově náměstí u budovy OSSZ v Náchodě

Usnesení č. 19/696/15 - rada města d o p o r u č u j e po dobu rekonstrukce okružních křižovatek na silnici č. I/33 označit navrhovaným dopravním značením prostor Karlova náměstí u budovy OSSZ v Náchodě

Sadové úpravy v Náchodě - lokalita Trojická, lokalita u ZŠ T.G.Masaryka

Usnesení č. 19/697/15 - rada města s o u h l a s í s předložením žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 6, Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny na projekt s pracovním názvem Sadové úpravy v Náchodě - lokalita Trojická, lokalita u ZŠ T.G.Masaryka

Usnesení č. 19/698/15 - rada města z p l n o m o c ň u j e Ing. Romanu Pichovou k zastupování Města Náchoda jednáním se SFŽP, všemi dotčenými správními orgány a ostatními dotčenými právnickými a fyzickými osobami v projektu s pracovním názvem Sadové úpravy v Náchodě - lokalita Trojická, lokalita u ZŠ TGM Žádost o dotaci - Oranžové hřiště nadace ČEZ Usnesení č. 19/699/15 - rada města s o u h l a s í s podáním žádosti o dotaci z Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Oranžové hřiště na projekt Oranžové hřiště - Náchod (STREET WORKOUT & SLACKLINE Plhov Náchod)

Stanovisko k projektu Komunitní dům seniorů - M. Fiedler

Usnesení č. 19/700/15 - rada města o d r o č u j e předložený návrh stanoviska města k záměru vybudování Komunitního domu seniorů a u k l á d á odboru SVŠ projednat nejprve tento záměr v sociální komisi

Akce "Veřejné osvětlení města Náchod - IX. etapa" - zadávací dokumentace, jmenování komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek

Usnesení č. 19/701/15 - rada města s c h v a l u j e
zadávací dokumentaci na výběrové řízení na dodávku a montáž veřejného osvětlení "Veřejné osvětlení města Náchod - IX. etapa" a souhlasí se zapracováním případných připomínek právníka Města do smlouvy o dílo a dále RM ustanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi pro veřejnou zakázku "Veřejné osvětlení města Náchod - IX. etapa" ve složení Ing. Tomáš Šubert (náhradník Jindřich Řezníček), Ivana Kozáková (náhradník Mgr. Karel Petránek), Ing. Jan Čtvrtečka (náhradník Jiří Fabián), Miroslav Petr (náhradník Eva Zákravská ), Milan Suk (náhradník Vlastislav Vlach)

V Náchodě 9. června 2015

Ing. Pavla Maršíková
radní
Ing. Tomáš Šubert
místostarosta